Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niedosłuch a świadczenie dla osób niesamodzielnych

15.07.2020
Autor: K.

Noszę aparat słuchowy na lewe ucho, bo w prawym mam całkowity niedosłuch, wada wrodzona. Czy mogę złożyć takowy wniosek o dopłatę 500 zł, mam stopień niepełnosprawności umiarkowany.

Szanowna Pani,

Z pytania rozumiem, że nie chodzi Pani o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego, ale o świadczenie dla osób niesamodzielnych.

500+ przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Musi zostać więc wykazane, iż osoba nie ma możliwości samodzielnie egzystować (potrzebna jest pomoc innych osób w związku z samoobsługą, poruszaniem się czy komunikacją, itp.). Lekarz orzecznik ZUS dokona oceny niesamodzielności i na tej podstawie wyda stosowne orzeczenie.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dotyczy ono osoby, która:

  • ukończyła 18 lat oraz
  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz
  • nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł oraz
  • ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem  jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA), oraz
  • zamieszkuje w Polsce.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi zostać stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.          

W sprawie świadczenia uzupełniającego proszę zapoznać się z informacjami na stronie ZUS oraz na naszej stronie. W razie pytań warto korzystać z możliwości jaką daje kontakt z ZUS.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas