Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koperta dla osoby niepełnosprawnej

29.10.2004

Jak zrobić miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej?

Pierwszy krok to sprawdzenie, kto jest właścicielem drogi, przy której chcemy mieć miejsce parkingowe (kopertę) dla niepełnosprawnych. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc do Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Zarządu Dróg Miejskich.

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe należą do Zarządu Dróg Miejskich, natomiast drogi gminne należą do właściwych terytorialnie dzielnic lub gmin.

Następny krok to złożenie podania z prośbą o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach: oryginał zostaje w urzędzie, a kopię zachowujemy jako dowód złożenia. Powinna na niej znaleźć się pieczątka urzędu i data złożenia.

Podanie powinno zawierać podstawowe dane wnioskodawcy, który je składa, podstawowe dane instytucji, do której jest skierowane, treść - czego dotyczy podanie oraz podpis osoby składającej.

Do podania należy dołączyć odpowiedni znaczek skarbowy, który można kupić w banku, albo urzędzie skarbowym oraz plan sytuacyjny (schematyczny rysunek) umiejscowienia miejsca parkingowego.

Następnie osoba upoważniona przez właściciela terenu, najczęściej inżynier ruchu, osobiście sprawdza, czy istnieje możliwość utworzenia miejsca parkingowego (koperty) we wskazanym przez nas miejscu. Jego wizyta nie wymaga naszej obecności.

Jeśli nasza prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, to wszelkie czynności związane z wyznaczeniem koperty (namalowanie znaków, ustawienie znaku informacyjnego) leżą po stronie urzędu - wnioskodawca nie pokrywa kosztów z tym związanych.

Należy jednak pamiętać, że na tak wyznaczonym miejscu mogą parkować wszelkie osoby do tego uprawnione (posiadacze kart parkingowych), nie będzie ono zarezerwowane wyłącznie dla osoby wnioskującej o jego utworzenie.

Procedura zatwierdzania miejsca trwa około miesiąca i jest taka sama zarówno dla instytucji, organizacji pozarządowych, jak i osób prywatnych.

Sprawdź, kto ma prawo do parkowania na kopertach

Kampania parkingowa

Opracowanie: Agnieszka Filipowicz

***

Sprawdź, jak powinno być zorganizowane miejsce parkingowe, fragment publikacji Jolanty Budny: "Jak dostosować budynek"

Parking
Bardzo często samochód jest jedynym środkiem lokomocji pozwalającym osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po mieście. Jakkolwiek samodzielne prowadzenie samochodu dostosowanego i wyposażonego dla osoby niepełnosprawnej nie stanowi większego problemu, to znalezienie miejsca z oznaczeniem "parking dla osoby niepełnosprawnej" graniczy często z cudem. Po pierwsze takich miejsc jest wciąż za mało, a oprócz tego są one nagminnie zajmowane przez innych kierowców. Aby miejsca parkingowe były dostępne i wygodne dla osób niepełnosprawnych muszą spełniać określone parametry techniczne określone przez stosowne przepisy (Prawo Budowlane, rozdz.3):

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
§ 18.1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

§ 21.1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

O dostępności miejsca parkingowego decydują również takie czynniki jak:

  • dogodna lokalizacja,
  • dobre oznakowanie,
  • w przypadku budynków użyteczności publicznej zatoczki dla niepełnosprawnych powinny znajdować się w pobliżu głównych wejść do budynku,
  • parkomaty, automaty biletowe i inne urządzenia do obsługi parkingu powinny znajdować się w miejscu dobrze oznakowanym i łatwo dostępnym,
  • nawierzchnia zatoczki oraz chodnika powinna być gładka, antypoślizgowa bez wysokich krawężników i zjazdów (maksymalnie do 2 cm różnicy poziomów),
  • urządzenia kontrolne i obsługa barierek dostępu powinna umożliwiać obsługę bez konieczności wysiadania z samochodu.

Przeczytaj więcej

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn