Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odliczenia od dochodu

24.11.2006

Od dochodu odliczamy:
1) zapłacone przez podatnika lub potrącone przez płatnika kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.
2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Kwoty te mogą być odliczane w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.
3) darowizny przekazane:
a) na cele zawierające się w sferze zadań publicznych określone w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz 873 z poźn. zm.), organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (poza krajami UE są to: Norwegia, Islandia i Lichtenstein) prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizującym te cele. Sfera zadań publicznych wskazana w ustawie to przede wszystkim: ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, nauka, oświata, edukacja, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologia, ochrona zwierząt, upowszechnianie sportu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wsparcie organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego,
b) na cele kultu religijnego,
c) na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z ustawą z dn. 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.) w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (łącznie na cele opisane w punktach a, b i c).
________________________________________________
UWAGA: Nie można odliczać darowizn na rzecz osób fizycznych. Możemy natomiast odliczać kwoty wpłacone na rzecz stowarzyszeń, fundacji itd. (wg zasad opisanych powyżej). Jeśli jednak stowarzyszenie zbiera pieniądze na operację chorego dziecka i mieści się to w ramach jego działalności statutowej, to w ten sposób pomagamy konkretnej osobie.
Darowizny muszą być potwierdzone dowodami wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (przy czym w przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
W zeznaniu podatkowym należy wskazać kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanej instytucji, w szczególności – jej nazwę i adres.
Darowizn nie należy mylić z 1% podatku dla organizacji pożytku. O 1% piszemy w dalszej części opracowania.
________________________________________________

4) faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
a) budową budynku mieszkalnego, albo
b)  wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
c)  zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
d) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

UWAGA: To odliczenie obowiązuje od 1 stycznia 2002 r. i zastępuje wcześniejsze ulgi budowlane i mieszkaniowe. Dotyczy jednak wyłącznie kredytów zaciągniętych przed 1 stycznia 2007 r. (umów o kredyt/ pożyczkę zawartych przed tym dniem). Odliczamy tylko odsetki, a nie kwotę kredytu (pożyczki). Odliczenie nie dotyczy kredytu (pożyczki) na zakup gruntu.

Z odliczenia mogą korzystać wyłącznie podatnicy, którzy nie korzystali lub nie korzystają, na zasadzie praw nabytych, z wcześniejszych odliczeń mieszkaniowych/ budowlanych oraz z tytułu oszczędzania w kasach mieszkaniowych. Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej górnemu ograniczeniu dużej ulgi budowlanej, ustalonej w roku zakończenia inwestycji. Jest to kwota 189 tys. zł. Jeżeli więc, ktoś zaciągnie kredyt w wysokości 250 tys. zł, to odlicza odsetki od części kredytu w wysokości 189 tys. zł. Od pozostałej kwoty kredytu nie może odliczać odsetek od dochodu.

5) wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Małżonkowie mogą odliczyć nawet dwa razy tyle, tzn. 1520 zł (2x760 zł). Konieczne jest jednak wystawienie faktury na ich oboje. W tym celu należy wystąpić do dostawcy usługi z odpowiednim wnioskiem.

6) wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Są one ważne dla osób niepełnosprawnych – z tego względu omawiamy je szczegółowo w rozdziale "Co uznaje się za wydatki na cele rehabilitacyjne".

Spis treści opracowania: 
Zmiany w 2007 r.
Obowiązek podatkowy
Rozliczenie wspólne
Obliczanie dochodu
Jakie kwoty są zwolnione od podatku dochodowego
Odliczenia od dochodu
Co uznaje się za wydatki na cele rehabilitacyjne
Kto może odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne
Jak oblicza się podatek
1% dla organizacji pożytku
O czym należy pamiętać


 
Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
opracowanie tekstu: Mariusz Świerczyński

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn