Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co odliczyć w ramach ulgi?

05.06.2012
Autor: Wojciech Piętka
Źródło: Integracja 1/2012, aktualizacja: 2.04.2019

Warto wiedzieć, co można odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej (innych ulg tu nie omawiamy, bo oczywiście osoby z niepełnosprawnością mogą z nich korzystać na zasadach ogólnych).

AKTUALIZACJA: 2.04.2019


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


Odpisu dokonujemy od swojego dochodu, zatem otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. W praktyce dostaniemy 18 proc. kwoty, którą odliczyliśmy. Aby udokumentować swoje wydatki, przedstawiamy dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Najbardziej popularne są faktury i bankowe dowody zapłaty. Dokument taki musi zawierać dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.

Na podstawie art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się poniesione na:

 1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  Potrzebne są faktury. Chodzi tu o działania, które mają realny związek z niepełnosprawnością i dadzą się uzasadnić, np.: dostosowanie łazienki poprzez wymianę wanny na prysznic będzie uzasadnione w przypadku osób poruszających się o kulach, ale nie będzie uzasadnione dla osoby z dysfunkcją słuchu.
 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – oczywiście nie chodzi tu o tuning auta, ale o montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami (dokumentujemy to stosownymi fakturami).
 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).
  Jest to odliczenie, które zawsze wzbudza dużo emocji. Chodzi zaś o przedmioty, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz nie są przedmiotami używanymi powszechnie (np. pościel czy poduszka ortopedyczna). Na przykład zakup faksu dla osoby niesłyszącej może być uzasadnionym wydatkiem, a dla osoby po amputacji ręki już nie (dokumentujemy fakturą).
 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  Mogą to być opracowania lub poradniki na temat danego schorzenia, wydawnictwa audio zawierające poradniki i materiały szkoleniowe dla osób niewidzących i niedowidzących (zakupy dokumentujemy fakturami).
 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne. Rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Z odliczenia możemy skorzystać także wówczas, gdy w całości ponosimy koszty pobytu na turnusie (np. nie otrzymaliśmy na to dofinansowania z PFRON). Odliczenie to dotyczy tylko osoby z niepełnosprawnością. Jeśli na turnus jedziemy z opiekunem, nie możemy odliczyć kosztu jego pobytu na turnusie.
 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe).
 7. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (UWAGA! – więcej w ramce na temat nazewnictwa stosowanego w przepisach podatkowych) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Jest to odliczenie ryczałtowe.
  Nie potrzeba do niego faktur, ale od 1 stycznia 2011 r. jesteśmy zobowiązani na prośbę urzędu skarbowego wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.
  Oznacza to, że wskazana osoba powinna w swoim PIT uwzględnić przekazane przez nas środki oraz odprowadzić od nich podatek (o ile jej dochody są większe niż kwota wolna od podatku).
 8. Utrzymanie przez osobę z niepełnosprawnością (od rozliczenia za 2017 r. bez względu na stopień niepełnosprawności; wcześniej były to tylko osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczone do I grupy inwalidztwa), psa asystującego (także psa sygnalizującego), o którym mowa w tzw. ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Mowa nie o zwykłym psie domowym, ale psie, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie i ma stosowny certyfikat (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.). Rejestr podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego prowadzi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych (rejestr jest dostępny na stronie MRPiPS).
 9. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością, zaliczonych do I grupy inwalidztwa (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
 10. Opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
 11. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą).
 12. Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).
  Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia.
 13. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby z niepełnosprawnością – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a.
   Dokumentujemy to fakturami. Odliczyć można tylko kwotę za dojazd osoby z niepełnosprawnością. Jeśli ktoś jako opiekun towarzyszył tej osobie w przejeździe, nie można odliczyć kosztu jego przejazdu.
 14. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością (od rozliczenia za 2017 r. – niezależnie od stopnia) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia. Od rozliczenia za 2017 r. nie jest ważny cel przejazdu (wcześniej były to jedynie potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne).
  Ulga przysługuje:
  1. osobom z niepełnosprawnością – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
  2. podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób z niepełnosprawnością będących na utrzymaniu) nie przekracza 12-krotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego). Co ważne, do dochodów osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł.
Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków (np. faktur za paliwo).

 1. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach, o których mowa w p. 6,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w p. 11. Udokumentować wydatek możemy posiadaniem biletu na przejazd i potwierdzeniem pobytu.

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.

ULGA REHABILITACYJNA nie przysługuje w związku z grupą inwalidzką (stopniem niepełnosprawności), ale z wydatkami ponoszonymi przez tę osobę lub osobę, na której utrzymaniu ona pozostaje. Prawidłowość skorzystania z ulgi może zostać sprawdzona przez urząd skarbowy, który ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym wykazaliśmy ulgę w zeznaniu podatkowym.


Przez internet łatwiej

W tym roku po raz kolejny mamy możliwość złożenia oświadczenia podatkowego przez internet. Ta forma rozliczenia jest korzystna. Gwarantuje oszczędność czasu i nie generuje dodatkowych kosztów (pozwala też ominąć problem dostosowania urzędów do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Bez tzw. podpisu kwalifikowanego złożymy najpopularniejsze formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A za 2012 r. i wniosek PIT-16 w 2013 r.

Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego i złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Aby rozliczyć się elektronicznie, trzeba odwiedzić stronę e-deklaracje.gov.pl.


Co można odliczyć?

Różnorodność schorzeń, przyczyn niepełnosprawności i możliwości ich kompensacji sprawiają, że niemożliwe jest określenie ścisłego katalogu wydatków, które mogą zostać odpisane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dla jednej osoby zakup masażera będzie uzasadniony, a dla innej to luksus niewynikający z niepełnosprawności. Jeśli nie mamy pewności, czy dany wydatek jest uzasadniony, możemy:

 • zastanowić się, czy rzeczywiście poniesiony koszt ma związek z naszą niepełnosprawnością;
 • skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym. Zdecydowanie lepiej zrobić to przed dokonaniem odliczenia, niż potem mieć problemy (może się na przykład okazać, że jeśli poprosimy lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia uzasadniającego dany wypadek, to urząd skarbowy je zaakceptuje);
 • skorzystać z Krajowej Informacji Skarbowej;
 • poszukać interpretacji przepisów na dany temat. Baza interpretacji jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów;
 • jeśli wydatek jest duży, a do rozliczenia zostało trochę czasu, to można wystąpić z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) o wykładnię prawa podatkowego w tym konkretnym przypadku. Wykładnia taka jest płatna (40 zł) i czeka się na nią do 3 miesięcy.

Orzeczenia

W przepisach podatkowych nadal używa się starych określeń: „grupa inwalidztwa”. Oznacza to, że:

I grupa inwalidztwa – dotyczy osób, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
  albo
 • znaczny stopień niepełnosprawności
  albo
 • osoby te mają ważne orzeczenie o I grupie inwalidztwa.

II grupa inwalidztwa – dotyczy osób, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 • całkowitą niezdolność do pracy
  albo
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
  albo
 • osoby te mają ważne orzeczenie o II grupie inwalidztwa.

Ulga prorodzinna

Jedną z bardziej popularnych ulg jest tzw. ulga prorodzinna. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

 1. w stosunku do małoletniego dziecka:
  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;
 2. utrzymywał pełnoletnie dzieci:
  1. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2017 r. kwoty 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej – w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Kto ma prawo do odliczeń?

Prawo do dokonania odliczeń mają osoby posiadające stosowne orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy.

Prawo do odliczeń mają także dzieci do 16. roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Z odliczenia może skorzystać także podatnik „mający na utrzymaniu” osobę uprawnioną do ulgi. Na potrzeby podatkowe są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – ale wyłącznie w sytuacji, gdy roczny dochód osoby z niepełnosprawnością, na którą przysługuje ulga, nie przekracza 12-krotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego).

Na żądanie urzędu trzeba będzie udokumentować pokrewieństwo. Dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (akty urodzin itp.).

Przykład: Pan Jan ma całkowitą niezdolność do pracy i prawo do renty socjalnej. Jest to jego jedyny dochód. W 2012 r. jego dochody nie przekroczyły 9120 zł. Pan Jan ma udokumentowane wydatki podlegające odliczeniu w wysokości 5 tys. zł. Jako że jego cały podatek jest mniejszy niż ta kwota, korzystniej będzie, gdy z ulgi skorzysta matka pana Jana, która ma wyższe dochody i którą można uznać za „mającą na utrzymaniu syna”.

AKTUALIZACJA: 2.04.2019

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • ulga na samochód
  Maria
  31.03.2021, 21:59
  moja mama jest osoba całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji, wymaga opieki 24 godz. na dobę czy mogę w rozliczeniu emerytury mamy odliczyć ulgę na korzystanie z mojego samochodu?
  odpowiedz na komentarz
 • Praca wg stawki godzinowej
  Wojtek
  30.01.2021, 10:00
  Czy jeśli zawieram umowę o pracę płatną wg stawki godzinowej to przysługuje mi pełne wynagrodzenie za 8h pracy przy faktycznym jej wykonywaniu 7h czy też otrzymam wynagrodzenie tylko za te przepracowane 7h? Pracodawca określił że będzie mi tylko płacił za 7h pomimo że przysługuje skrócony czas pracy bez obniżania wynagrodzenia. Sugeruję się stawką pracy godzinową a nie podstawą(bazą) wypłaty .
  odpowiedz na komentarz
 • Odpis od 2280
  emeryt W.J.
  10.12.2020, 14:35
  Mam stopień niesprawności - umiarkowany symbol przyczyny niesprawności -05-R. Czy mogę odpisać zakupioną hulajnogę elektryczną z siedziskiem , gdyż ona pomaga mi w dojechaniu na rehabilitację .
  odpowiedz na komentarz
 • Konsultacja medyczna
  Szymon
  12.04.2019, 21:20
  Witam! Czy odpłatna konsultacja medyczna zalicza się do „usług”, które można odliczyć od dochodu?
  odpowiedz na komentarz
 • ulga na samochód
  Edyta Dwo
  19.03.2019, 21:20
  Czy osoba niepełnosprawna podatnik może policzyć tak samo syna niepełnosprawnego podwójnie ulgę na samochód?
  odpowiedz na komentarz
 • ulga na samochód
  EdytaD
  19.03.2019, 21:16
  Czy osoba niepełnosprawna jako podatnik, która ma syna małego niepełnosprawnego może rozliczyć podwójnie ulgę na samochód czyli 2x 2280zł?
  odpowiedz na komentarz
 • Mąż ma niepełnosprawność ze stopniem znacznym po zawale mózgu , który spowodował całkowitą ślepotę lewego oka, czy mogę odliczyc wizytę i dobór okularów od dochodu ?
  Marylka
  27.02.2019, 20:06
  odliczenie prywatnej wizyty u okulisty i kupno okularów
  odpowiedz na komentarz
 • Iwona Wolska
  Iwona Wolska
  25.02.2019, 12:58
  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym,co mogę odliczyć od dochodu rozliczając się wspólnie z mężem,oprócz ulgi na dzieci.
  odpowiedz na komentarz
 • odpis samochodu
  Alicja
  18.02.2019, 20:34
  od pół roku posiadam drugi stopień niepełnosprawności i jestem właścicielem samochodu czy w związku z tym mogę odpisać 2280
  odpowiedz na komentarz
 • odpis leków i samochodu
  anna piotrowska
  16.02.2019, 11:36
  czy mogę odpisać leki za 500 zł i samochód za 2280
  odpowiedz na komentarz
 • Czy jesli mam grupe inwalidzka 2
  Tomasz kli
  12.02.2019, 21:28
  Czy jesli mam grupe inwalidzka 2 czy moge odbic sobie fakture za zeby jak mam mostek cały zrobiony
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenia od podatku
  Elżbietą Matysiak
  08.02.2019, 20:16
  Jestem współwłaścicielem samochodu i mam 1grupe inwalidzka znaczny stopień Czy mogę odliczyć sobie za paliwo kwotę 2280 zł proszę o odpowiedz
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga
  Ala
  07.02.2019, 11:04
  Mam syna z orzeczeniem w rozliczeniu skorzystalismy z ulgi rehabilitacyjnej na dojazdy ale z 2280 ujęte jest tylko 900 zł dlaczego
  odpowiedz na komentarz
 • eugenia
  eugenia
  06.01.2019, 16:01
  posiadam grupe niepelnosprawnosci umiarkowanej czy moge odliczyc zakup i montaz automatycznego kotla c.o
  odpowiedz na komentarz
 • posiadam grupe niepelnosprawnosci umiarkowana
  jerzy
  06.01.2019, 15:47
  czy nalezy mi sie odo pisac od podatku dochodowego zakup i montaz automatycznego kotla c.o
  odpowiedz na komentarz
 • dwie osoby z grupą nipełnosprawności
  Beata
  28.02.2018, 13:58
  Czy jeśli ja z mężem (mąż osoba niepełnosprawna) rozliczamy się wspólnie i odliczymy ulgę rehabilitacyjną na "samochód" to czy można też rozliczyć taką samą ulgę na pełnoletniego syna studenta z orzeczeniem niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • janina Michalska
  Janina Michalska
  14.02.2018, 16:28
  jestem prawomocnym opiekunem dla córki całkowicie ubezwłasnowolnionej codziennie zawożę córkę na zajęcia terapeutyczno -rehabilitacyjne samochód jest na córkę ja jestem współwłascicielem dojazd 8km- 8x4=32km sama mam stopien niepełnosprawności umiarkowany czy należy odliczenie podatku na samochód corka I GRUPA NARZĄD RUCHU
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  zenon
  01.02.2018, 16:46
  Jak i ile można odliczyć ulge na samochód stopień umiarkowany miałem od stycznia 2017R do 30 listopada 2017r
  odpowiedz na komentarz
 • Andrzej
  Andrzej
  12.01.2018, 20:33
  posiadam orzeczenie niepelnospawnosci - lekkie od dziecka brak oka czy należy mi się jakiś zwrot podatku.
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga na psa i internet
  sandokan
  28.09.2017, 09:52
  Jako osoba sparaliżowana po złamaniu kręgosłupa otrzymałem w prezencie psa labradora . Od szczeniaka układałem go do wykonywania takich czynności jak podnoszenie przedmiotów z podłogi , przynoszenie słuchawki telefonicznej , czy innych drobnych przedmiotów jakie są w jego zasięgu i okazuje się że nie mogę sobie odliczyć ulgi bo pies musi mieć ,,CERTYFIKAT" . No i niech mi teraz ktoś ,,mądry" odpowie czym się różni pies z ,,CERTYFIKATEM" , od psa który od szczeniaka zna swoje obowiązki i z nich się wywiązuje . No i jak teraz wyrzucić do budy ,,przyjaciela" i starać się ( bo to wcale nie tak łatwo dostać) o innego psa , który po pierwsze kosztuje , po drugie : jest mi obcy! No i internet ! Była ulga i ją zabrano , a to dla osób spędzających czasami samotnie całe dnie nieraz pozostaje tylko patrzeć w sufit i czekać na swój koniec , albo głodować - bo te rentki i emeryturki nawet na życie nieraz nie starczają . Kiedy wreszcie doczekamy się prawdziwej waloryzacji bo nas starszego rocznika okradł Wałęsa razem z Balcerowiczem i Kołodką . Pracowałem uczciwie ! Kiedy po wypadku otrzymałem III grupę moje świadczenie równało się 2 pensją sklepowej i było wyższe od wynagrodzenia sekretarki czy księgowej w moim zakładzie pracy . Dzisiaj wskutek ,,manipulacji" tych panów kiedy mam przyznaną I-grupę inwalidztwa otrzymuję świadczenie żebraka ...
  odpowiedz na komentarz
 • kIEDY DOSTANĄ/ TALONY BONY/ NIEPEŁNOSPRAWNI
  magda
  26.07.2017, 11:16
  Już chyba czas to wprowadzić bo ani widu świadczeń dla dorosłych opiekun osób z niepełnosprawnością. Wiecznie gadanie w kółko i nic się nie dzieje.
  odpowiedz na komentarz
 • Grupy Inwalidzkie III
  Bogdan
  07.05.2017, 17:21
  To III grupa inwalidzka nie istnieje. Można na podstawie takiego orzeczenia robić odpisy od podatku np. w przypadku turnusów rehabilitacyjnych??
  odpowiedz na komentarz
 • Anna
  Anka z
  23.04.2017, 10:03
  Opiekuje sie osoba niepełnosprawną mam na tate opiekuncze bo tata jest osoba ktora nic sama przy sobie nie zrobi Czy mozna odliczyc w pit tate jako osoba niepełnosprawna Bo nie rozumiem troszke tych przepisow Ma 1 grupe na narzady ruchu
  odpowiedz na komentarz
 • Wspolne rozliczenie z osobą podopieczna i wspolnie zamieszkala
  wanda Rolirad
  03.02.2017, 14:15
  Dlaczego nie mogę roliczyć sie wspolnie z siostrą ktora jest osobą niepełnosprawna /uposledzona od dziecka/i z tego tytułu jestem jej opiekunem prawnym. Zamieszkujemy wspolnie, tym samym prowadzimy wspolne gospodarstwo domowe.
  odpowiedz na komentarz
 • PIT dla osoby będącej na Świadczeniu pielęgnacyjnym
  Małgorzata Pacholak
  09.01.2017, 15:42
  Jestem mamą samotnie wychowującą dziecko z Zespołem Downa I pobieram świadczenie pielęgnacyjne rezygnując z pracy.Jakie mam możliwości odliczeń w U.Skarbowym?Dziękuję.m.p.
  odpowiedz na komentarz
 • Specjalistyczna żywnosc PKU(niskobiałkowa)
  monari
  21.12.2016, 19:45
  Moja córka ma orzeczenie o niepelnosprawnosci. Jest na diecie niskobiałkowej i może jesc tylko specjalne produkty, ktore zamawiane sa w jednym z aptek we Warszawie. Czy taką żywnosc mozna odliczyc od podatku. Ma specjalne orzeczenie od lekarza, ze tylko żywnośc niskobiałkową może jeśc.
  odpowiedz na komentarz
 • pomoc
  kryskiewicz
  13.11.2016, 22:56
  witam moja niepelnosprawna corka 35 letnia jest z porazeniem mozgowym od 3 lat ciezo chora na nerki a od 2 lat dializowana w szpitalu a jak by bylo tego malo to ma uszkodzone nerwy oczne jednego ok anie ma a drugie idzie ku gorze po 4 rech udarach przy dializach mam skierowania na operacje oczu w warszawie nikt jej nie chce wykonac tego zabiegu pojechalam do krakowa aby ja ratowac a tam czekanie w kolejce 7221 to czyli trzeba czekac z 10 lat a corka ma bardzo ilne ja juz nie mam sily wszedzie wydzwaniac i prosic o zapis naprawde kazdy ja zbywa moz epanstwo pomozecie mojej Magdaence dzieujemy
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego?
  jomari
  19.07.2016, 18:37
  Od 2012r są tutaj umieszczane komentarze przez osoby niepełnosprawne ze znakiem zapytania (?). Czy nikt z "Integracji", łącznie z autorem tego artykułu nie czuje się na nie odpowiedzieć? Redakcja powinna pomagać środowisku niepełnosprawnych w walce o godne życie! Już jest 2016r i być może dużo się zmieniło na korzyść niepełnosprawnych. Wątpię w to i uważam, że redakcja "Integracji" powinna dbać i rozwiązywać problemy ON, poprzez kontakt z rządem. Z pozdrowieniem i nadzieją....
  odpowiedz na komentarz
 • MAGAZYN INTEGRACJI CALYZESPOL STARA POMOC LUDZA STARSZYM SCHOROWANYCH TOWIDZA REDAKTORZY INTEGRACJI
  inwalida 1 grupy
  14.07.2016, 13:23
  SAM REDATOR NACZELNY NA WOZLU ZLECIL REDAKTORA SKRUOULANIE ODNOWYWAC UWAGI PRZEZ LOS TEGO RZAD PiS NIEWIDZAL NAWET PANI PREMIER SZYDLO CO ZROBIŁSAM PREZYDET DUDA ZEBY EMERYCI i INWALIDZI 1 GRUPY NIEBYLI OKRADANI RZAD PiS ZABONIEGO ZWOCIL R Po UNI ZE NAROD DOSTAJE OCHLAPY RZAD GRUBE TYSIACE ODPRAWY LICZNE NAGRODY NIEWIDZA ZE NAROD KLEPIE BIEDE RZAD PiS NIEZNA KONSTUCJI PRAW UNIJNYCH i PODPISANE WSZYSKIE USTAWY NIEZGODNE BZDURNYM UCHWALAMI . POZAWIC w/w POSLOWI CAŁY RZAD PO-PSL SKIEROWAC SKARGE TRYBUNAŁU NA POSLOW PO-PSL ZA OSZUSTWA I KRADZIESZ RZAD PiS POSZEDŁ DALEJ DAL OPIEKUNA I DODATEK PIELAGACYJNYWROSL WIELKA SUME po 0.20 zł
  odpowiedz na komentarz
 • odliczenie ulgi rehabilitacyjnej na dziecko z 11-I 07 -
  anna brzeska
  26.04.2016, 13:00
  Moja córka ma 18 miesięcy i od urodzenia ma przyznane orzeczenie o niepełnosprawności 11-I 07- S. Córka do operacji która odbyła się rok temu była karmiona sondą i miała problemy z oddychaniem. Kupiliśmy do jej pokoju nianię elektroniczną z kamerą żeby cały czas monitorować córkę podczas snu. czy taki zakup można odliczyć jako ulgę w celach adaptacji pokoju do dziecka niepełnosprawnego?
  odpowiedz na komentarz
 • Zawiedziona
  Mariola
  28.03.2016, 16:02
  Od paru lat mam grupę inwalidzką w stopniu umiarkowanym na narząd ruchu.Nie korzystam z żadnych ulg w Urzędzie Skarbowym po przykrym incydencie,który mnie spotkał.Odpisałam sobie wydatki na samochód,którym jeżdziłam na zabiegi,basen czy jest mi też pomocny w codziennym życiu.Zostałam wezwana do Urzędu na kontrole,a tam Pani z wielką buzią na mnie,że jeżeli dojeżdżałam na zabiegi ,które odbywały się na terenie zakładu w którym pracowałam to mi się nic nie należy(nawet jeżeli były to zabiegi w urlopie).Na dojazdy do lekarza także nic się nie należy,za leki także.Jedynie na leki związane z narządem ruchu,natomiast na inne schorzenia,które mam i ponoszę wydatki już nie.Także na wyjazdy na basen Pani zażądała sobie zaświadczenia lekarza ortopedy,że jest on dla mnie wskazany.Ręce mi opadły po takiej perfidnej nagonce,gdyż poczułam się jak wyłudzacz pieniędzy a wiem że dużo osób korzystało z ulgi.Od tej pory nie odpisuję nic pomimo,że obecnie posiadam wpis w orzeczeniu narząd ruchu i ogólny stan zdrowia.W ubiegłym roku poniosłam bardzo duże wydatki związane ze stanem mojego zdrowia,ale ja już nie wierzę w jakąkolwiek pomoc osobom niepełnosprawnym.Pisanie artykułów,mówienie w telewizji a rzeczywistość to dwa światy.Mam miesięczny dochód 800 zł i jest mi ciężko ale nie poniży mnie już żaden pracownik Urzędu Skarbowego.
  odpowiedz na komentarz
 • zapytanie
  a.p.
  09.03.2016, 19:08
  czy będąc opiekunem prawnym babci, mogę skorzystać a jakieś ulgi podatkowej ?
  odpowiedz na komentarz
 • zapytanie
  trawinski waldemar
  19.02.2016, 15:16
  czy osobie ubezwłasnowolnionej z powodu i grupy inwalidztwa nalezy się całkowity zwrot podatku od renty?
  odpowiedz na komentarz
 • Stabilizatory
  Ania
  10.02.2016, 15:07
  Moja niepełnosprawność dotyczy nadgarstków, czy mogę odliczyć zakup stabilizatorów?
  odpowiedz na komentarz
 • Komputer-laptop
  Miron33
  08.01.2016, 09:49
  Mam II grupę umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy mogę odliczyć od podatku kupno laptopa??? Jestem osobą chodzącą. Upośledzenie umysłowe.
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawność umiarkowana a odliczenie stomatologa
  Iga
  20.10.2015, 23:40
  Proszę mi pomóc, od stycznia 2015 roku stale musze płacić za przednie zęby to 100 zł to 120 a dzisiaj zapłaciłam za jedynkę 850 zł... zapożyczyłam się na tę sumę w banku ale bez jedynki nie łanie się wygląda to więc była konieczność... Proszę mi napisać czy mogę zabiegi stomatologiczne odliczyć od podatku? z Góry dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek pielęgnacyjny a ulga rehabilitacyjna
  Karolina
  18.02.2015, 19:49
  Witam! Proszę o pomoc! Moja Mama ma I grupę inwalidzką i pobiera dodatek pielęgnacyjny. W 2014 roku uległa wypadkowi (obie ręce złamane) czy może odliczyć koszty związane z dojazdem do szpitali/rehabilitacji ? Czy dodatek pielęgnacyjny blokuje taki zwrot? Dziękuję za pomoc!
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenie za zakup leków.
  Jerzy Rawicz
  29.01.2015, 18:29
  Mnie poinformowano, że dla wymaganego przez ustawę potwierdzenia potrzeby używania leku nie jest potrzebne specjalne zaświadczenie (dlatego nie ma wzoru takiego zaświadczenia) -lekarze nie są zobowiązani do wystawiania takich specjalnych zaświadczeń- wystarczy np. wpis zalecający użycie leku na Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego albo kopia recepty: przecież wystawienie przez lekarza specjalistę recepty na dany lek dla danego chorego świadczy dostatecznie, że ten lekarz specjalista uznał potrzebę użycia tego leku przez tego chorego.
  odpowiedz na komentarz
 • odliczyć dziecko nieo[pełnosrawne od podatku
  Renata
  01.01.2015, 12:36
  Jestem matką dziecka niepełnosprawnego co ma zespół downa i ma 19 miesięcy i nie jestem nigdzie zatrudniona mąż ma działalność gospodarczą na ryczałcie i nie wiem co dalej robić proszę o pomoc dziękuje
  odpowiedz na komentarz
 • Jak odliczyć samochód???
  feliks
  12.11.2014, 14:17
  Mieszkam na wsi mam już 70 lat niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym,? narządów ruchu, serce itp jak to w tym wieku. Mogę poruszać się , przejść 50 mb. tak że muszę jeździć samochodem do sklepu, lekarza, na zabiegi 10 km do miasta. Kupiłem sobie używany samochód, czy mogę jakoś to wszystko odliczyć, do tej pory nie korzystałem z żadnych odliczeń. Jeszcze jedno nigdzie nie mogę znaleźć, czy są dla takich osób, jakieś ulgi podatkowe, w podatku od nieruchomości i gruntowym, choć mieszkam na wsi ale nie jestem rolnikiem (za mała działka) i przez to płacę podatki większe jak rolnik od kilku hektarów.
  odpowiedz na komentarz
 • internet
  edward
  04.05.2014, 12:15
  Dlaczego zabrano dla niepełnosprawnych z 1 grupą inwalicką ulge na internet [przecież internet dla niepełnosprawnego to żyćie
  odpowiedz na komentarz
 • DLACZEGO RZAD I POSŁOWIE PODZELILLI NARÓD NA LEPSZYCH I DRUGIEJ KATYGORJI ?
  inwalida 1 grupy
  11.03.2014, 20:52
  TAK CHAMOWATO TRAKTUJA DODATKI PIELEGNACYJNE ZUS 203.50zł DRUGI 153zł to isnieje JUZ ponad 10lat tak samo dojazd własnym samochodem do lekarza specjalisty MOZNA ODLICZYC 2280zł . ZABURDEL I PONIZANIE JEST PREMIER TUSK I MINISTER FINASÓW CO NIEPOTAFI PODWYSZYC I RÓWNAC STADARTÓW UNIJNYCH POCHÓWEK , DODATKI PIELEGNACYJNE POSCE JEST NA OSTATNIM MIEJSWCU POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM OKRADAJA ICH PERFIDNIE I DAJA GROSZOWE PODWYSZKI RENTAMI I EMERYTAMI i DODATKAMI ZAJAC SIE MINISTER PRACY PSL i PO CO CHAMOWACIE GŁODZA NARÓD CHODZ PREMIER RATYFIKOWAŁ PRAW UNIJNE KTURE POLSCE SA NAJNISZE CAŁEJ UNI CO STAŁO WNOSKIEM SKASOWANIE CAŁEGO A. LEPERA CO ZŁOZYŁ DO LASKI MARSZAŁKOSIEJ CO ROBIŁA PANI KOPACZ WYRZUCIŁA DO KOSZA WRAZ KOLESAMI RZADU I POSŁOW PO-PSL. TEN PROBLEM MIAŁ ROZWOZAC MINIOSTYE PRACY I FINASÓW TAK RATYFIKOWALI PRAWA UNIJNE I ONZ . POPRZEDNI PREMIER R.P. WRAZ ZONA SKIEROWALI o PODWYSZKE 2x 320zł i 360zł MINISTER FINASÓW DYSKMINUJE DZECI MŁODZERZ , RECISTÓW , EMERYTÓW WRAZ CAŁYM RZADEM JAK OKRAS NAJBIEDNIESZYM NASZYM KRAJU JAK UNI DODATEK POLSCE WYNOSI 51 ERO POZOSTAŁYCH 300-1350 ERO + LEKI ZADARMO TAKI MAMY CHAMOWATE NARODU NIEMA JAK DOROBIC TYLKO SZUKAJAC JEDZENIA SMIETNIKACH DOROBIC DO OCHŁAPÓW CO DAJE RZAD POSŁANK i POSŁOWIE PO-PSL CO DBAJA WŁASNE DOCHODY NIE NARODU CO GŁODUJE I KLEPIE BIEDE KRAJU NEDZY GŁODU INI PIJA ALKOHOL I PALA CYGARY ZA PIENIADZE PODATKÓW OD NABIEDNIESZYCH ?
  odpowiedz na komentarz
 • ??????????
  11.03.2014, 14:49
  czy mogę odliczyć koszty dojazdu na badania jeśli nie mam faktury ?
  odpowiedz na komentarz
 • INTERNET
  edward
  04.03.2014, 14:22
  mam 1 grupe inwalicką czy od podatku moge odliczyc internet za 2013r
  odpowiedz na komentarz
 • INTERNET
  edward
  04.03.2014, 08:52
  jestem inwalidą 1grupy czy moge od podatku 2013 odliczyc iternet
  odpowiedz na komentarz
 • Baterie do aparatów słuchowych
  Słabosłysząca
  13.02.2014, 15:28
  Czy można w ramach ulgi Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, niezbędnych w rehabilitacji odliczyć baterie, które są niezbędne do użytkowania aparatów słuchowych? Cały rok zbierałam faktury za zakup baterii, ale teraz mam wątpliwości czy mogę rzeczywiście je odliczyć.
  odpowiedz na komentarz
 • Niestety
  Willy
  28.04.2013, 12:35
  Rządy w Polsce stworzyły system prawny dzięki któremu okradają biednych i dają bogatym ... A w POlsce tuska ten proceder POsunął się już tak dalece że już chyba dalej się nie da ... Ludzie niby dają nam ulgi a tak naprawdę okradają nas ! Ci którzy mają najmniej nie mogą sobie odliczyć w odróżnieniu od tych którzy mają dużo i w efekcie ci drudzy płacą mniejsze podatki ... Zróbmy coś , może trzeba na wózkach zablokować złodziei , wygarnąć im protezami ...
  odpowiedz na komentarz
 • WTZ-y
  kierowca
  12.04.2013, 19:25
  No właśnie czy za dowóz na WTZ-y można odliczyć za benzynę czy nie (stosowne zalecenie w orzeczeniu jest ) może ktoś mi odpowie
  odpowiedz na komentarz
 • odliczanie ulgi
  ojciec
  22.03.2013, 17:41
  A czy można odliczyć koszty dowozu syna na WTZ jeżeli w orzeczeniu (st. znaczny)ma zalecenie uczestnictwa w zajęciach na Warsztatach terapeutycznych?
  odpowiedz na komentarz
 • OKULARY
  Poison
  26.02.2013, 16:25
  Jestem słabowidzący mam stopień znaczny z tego powodu. Czy moge odzliczyć zakup okularów?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas