Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

5. Transport i komunikacja

11.10.2004
Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Rozdział publikacji: Projektowanie dla wszystkich

Jednym z podstawowych praw człowieka jest możliwość swobodnego przemieszczania się. System komunikacyjny umożliwiający poruszanie się w przestrzeniach zurbanizowanych to przede wszystkim ciągi dróg pieszych oraz drogi dla ruchu kołowego. Szerokości dróg, chodników i ścieżek oraz rodzaje zastosowanych nawierzchni powinny zapewniać komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Swobodne i bezpieczne poruszanie się w przestrzeni miejskiej stanowi kwintesencję aktywności w życiu środowisk zurbanizowanych. Komunikacja masowa jest najbardziej efektywną i przyjazną dla środowiska formą komunikacji w mieście, ale aby być w pełni wykorzystywana - musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców, w tym szerokiej grupy osób niepełnosprawnych.

Podstawowe elementy dostępności transportu i komunikacji:

 • rozwój i dostępność systemów informacji dla wszystkich pasażerów,
 • infrastruktura komunikacyjna dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • modernizacja tras i infrastruktury przystanków,
 • dodatkowe urządzenia i elementy ułatwiające bezpieczne poruszanie się i komunikację,
 • system informacji wykorzystujący współczesną technologię (pilot - informacja zwrotna do kierowcy), 
 • pojazdy niskopodłogowe lub z opuszczaną platformą,
 • węzły integracyjne w komunikacji miejskiej,
 • pasy bezpieczeństwa i/lub systemy blokad dla wózków inwalidzkich i dziecięcych  w środkach masowego transportu,
 • wyświetlacze elektroniczne z informacją, 
 • oznakowanie pojazdów piktogramami,
 • informacja głosowa wewnętrzna dla osób niewidomych i niedowidzących oraz informacja w formie wyświetlacza elektronicznego dla osób niedosłyszących  i niedowidzących
 • zintegrowane systemy wspomagające zarządzaniem środkami transportu w dużych aglomeracjach miejskich takie jak informacje o objazdach lub alternatywnych trasach przejazdu np. w przypadku awarii linii tramwajowych informacje o liniach autobusowych lub innych środkach lokomocji,
 • dodatkowa informacja na rozkładach jazdy o godzinach kursów autobusów niskopodłogowych lub przystosowanych.

5.1. Drogi, dojazdy, parkingi

 • czytelny system informacji ułatwiającej lokalizację w terenie dla użytkowników pieszych i poruszających się środkami transportu kołowego np. oznaczenia ulic i domów powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości i wyróżniać się kontrastującym kolorem od otoczenia,
 • przejścia w poziomie jezdni powinny mieć łatwe do odczytu oznaczenia w postaci zmiany faktury nawierzchni,
 • przejścia w poziomie jezdni powinny być wyposażone w sygnały akustyczne I/lub Bluetooth,
 • lokalizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych powinna być czytelnie oznaczona i w miarę możliwości powinna znajdować się w pobliżu głównych wejść do budynku,
 • powierzchnie chodników i dróg znajdujące się przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych powinny umożliwiać łatwe poruszanie się wózkiem inwalidzkim (m.in. brak podwyższonych krawędzi krawężników),
 • wszelkie obiekty inżynierskie znajdujące się w obrębie pasów jezdnych i dojazdów powinny być wyraźnie i czytelnie oznakowane,
 • w przypadku dużych aglomeracji miejskich należy zastosować czytelny system informujący o drogach zjazdowych do poszczególnych sektorów (dzielnic),
 • słupki drogowe i tzw. ograniczniki ruchu powinny być czytelnie oznakowanie (np. wielkość, kolor) i odróżniać się od otoczenia,
 • odpowiednie oświetlenie dróg i dojazdów z systemem akcentowania miejsc charakterystycznych, takich jak parkingi, zatoczki parkingowe, wjazdy na posesje, bez powodowania utrudnień dla innych użytkowników ruchu,
 • tablice reklamowe i inne powinny znajdować się w znacznej odległości od skrajni jezdni w celu uniknięcia chaosu informacyjnego,
 • urządzenia kontrolne i barierki dostępu powinny umożliwiać obsługę bez konieczności wysiadania z samochodu,
 • informacje o miejscach parkingowych oraz ich przepustowości w mieście powinny znajdować się na planach i mapach miasta.

 Rozwiązania przestrzenne przed budynkiem spełniające wymóg dostępności dla ruchu pieszego, kołowego i osób poruszających się na wózkach

5.2. Chodniki, ścieżki

 • czytelna i jasna dla każdego użytkownika informacja odnośnie do lokalizacji i orientacji w przestrzeni (np. dzięki wykorzystaniu elementów małej architektury, znaków informacyjnych, map),
 • odpowiednia szerokość dróg i ścieżek ułatwiająca swobodną komunikację bez wyraźnych i nieoznakowanych przeszkód (np. donic kwiatowych, banerów reklamowych), 
 • daszki, zadaszenia i reklamy zewnętrzne wiszące powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości, umożliwiając swobodną komunikację dla ruchu pieszego,
 • elementy małej architektury (np. znaki drogowe, latarnie, drzewa) znajdujące się w paśmie ruchu ciągów pieszych powinny być odpowiednio oznakowane inną strukturą nawierzchni jako informacja "przeszkoda" dla osób niewidomych,
 • powinien być zapewniony system miejsc wypoczynkowych (np. ławeczki, siedziska) w miejscach komunikacji pieszej, a zwłaszcza w przypadku ciągów ruchu pieszego o dużym stopniu nachylenia tzw. "pod górę",
 • obiekty takie jak rynienki deszczowe, kratki ściekowe powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające blokadę kół wózka inwalidzkiego lub odpowiedni rozstaw krat i szczelin,
 • w miejscach o dużym natężeniu ruchu kołowego przejścia dla pieszych powinny  znajdować się pod lub nad jezdnią,
 • limit czasu sygnalizowany poprzez sygnalizatory dźwiękowe przy przejściach dla pieszych powinien być wydłużony w miejscach, w których można spodziewać się, że będą przechodzić mniej sprawni użytkownicy (np. okolice szpitali czy ośrodków zdrowia),
 • sygnalizatory świetlne powinny być, w celu uniknięcia refleksów i mylnej identyfikacji, osłonięte przed bezpośrednim oświetleniem światła słonecznego.

 

Inna struktura nawierzchni wytyczająca pas wejściowy do sklepów oraz łatwy w demontażu element niwelujący pokonanie jednego stopnia

5.3. Integracja systemów transportu

 • spójna integracja różnych systemów transportu (np. lotniczego, kołowego i pieszego),
 • przystosowanie dróg dojścia/dojazdu do przystanków (np. zastosowanie płytek chodnikowych lub innych oznaczeń w nawierzchni wskazujących kierunek),
 • dostosowanie taboru do potrzeb osób posiadających sprzężone schorzenia psychofizyczne (np. zastosowanie pojazdów niskopodłogowych lub instalacja pasów bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich),
 • czytelna dla wszystkich użytkowników i pełna informacja o lokalizacji i systemach dotarcia do węzłów integracyjnych (np. oznaczenia kolorystyczne),
 • w przypadku przestrzeni zamkniętych (np. hole, lotniska) dublowanie sygnałów informacyjnych: informacje wzrokowe - tablice informacyjne, piktogramy, oznaczenia graficzne; informacje dźwiękowe - systemy audio; informacje dotykowe - oznaczenia w alfabecie Braille'a, różnice w strukturze nawierzchni; informacje werbalne - punkty informacji i pomocy,
 •  w przypadku przestrzeni otwartych (np. dworce autobusowe) dublowanie sygnałów informacyjnych jak wyżej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, 
 • łatwy dostęp do centralnego ośrodka integrującego środki transportu,
 • czytelna informacja o możliwości i sposobie zmiany środka transportu (np. umieszczenie  informacji o kierunkach terminali lotniczych znajdujących się na poziomie wyjścia z metra),
 • przy zmianie środka transportu zastosowanie systemów wspomagających przemieszczanie się (np. w przypadku długich do pokonania dystansów zastosowanie systemów transportu poziomego (ruchome chodniki),
 • czytelne oznakowanie pojazdów (np. poprzez użycie kontrastowych kolorów na tablicach informacyjnych linii autobusowych),
 • elektroniczne wyświetlacze w środkach komunikacji miejskiej oraz informacje głosowe mówiące o zbliżającym się przystanku.

 Integracja systemów transportu - winda do ciągu pieszo-jezdnego

5.4. Systemy wspomagające

 • systemy wykorzystujące technologię Bluetooth (np. lokalizacja poprzez przekaz informacji),
 • terminale publiczne (np. kasowniki, automaty biletowe) powinny znajdować się w widocznie oznaczonych miejscach,
 • informatory oraz mapy elektroniczne powinny posiadać system zdublowanych znaków (np. oznaczenia w alfabecie Braille'a, informacje głosowe i wizualne), odbiór informacji powinien być łatwy oraz intuicyjny, bez zbędnych instrukcji,
 • instalacja systemów informacyjnych, zwłaszcza w ośrodkach o dużym natężeniu ruchu i przepływie ludzi, możliwych do odebrania przez indywidualne urządzenia peryferyjne (np. technologia Bluetooth umożliwiająca odebranie informacji o odjeździe pociągu lub autobusu),
 • urządzenia wspomagające (np. parkomaty, automaty biletowe) powinny umożliwiać płatność środkami pieniężnymi i transakcjami bezgotówkowymi (karty kredytowe),
 • rampy i podjazdy powinny znajdować się w ogólnie dostępnych miejscach, w przypadkach gdy nie jest to możliwe ze względów technicznych, informacja o dostępnych podjazdach powinna znajdować się w widocznym miejscu,
 • zapewnienie poprzez personalne urządzenia peryferyjne dostępu do usług regionalnych (np. zakupu biletu lub do bezpośredniego dostępu do centrów informacyjnych).

Czytelna organizacja przestrzeni umożliwiająca pokonywanie różnic poziomów wszystkim użytkownikom

Oznaczenia i opisy w w alfabecie Braille'a jako system wspomagający orientację w terenie dla osoby niewidomej

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas