Stowarzyszenie przyjaciół Integracja

Magazyn Integracja

-


Magazyn Integracja to ponad 90-stronicowy, kolorowy i największy tego typu magazyn w Polsce. Oprócz aktualnych informacji z kraju i ze świata, relacji z wydarzeń oraz działu Centrum Integracja, w którym umieszczamy porady specjalistów oraz odpowiedzi na pytania czytelników, piszemy o edukacji osób niepełnosprawnych, jak znaleźć pracę oraz swoje miejsce w życiu, jak być zdrowym i aktywnym, jak przystosować swoje mieszkanie, oraz gdzie wyjechać na wypoczynek. Przedstawiamy organizacje pozarządowe, specyfikę różnych niepełnosprawności, ciekawych ludzi, którzy mimo niepełnosprawności realizują swoje pasje i cele. Piszemy o sportowcach i wydarzeniach sportowych, o kulturze, wystawach, artystach i twórcach, recenzujemy płyty, nowości wydawnicze oraz filmy. W końcu, przeprowadzamy wywiady z politykami i specjalistami, a także rozmawiamy z osobami z pierwszych stron gazet, które dzielą się z nami swoimi poglądami na temat integracji społecznej oraz niepełnosprawności.

• „Integracja” ukazuje się jako dwumiesięcznik.
• Objętość magazynu to 94 kolumny + 4 strony okładek.
• „Integracja” ukazuje się już w nakładzie 50 000 egz.
• Z każdym numerem ukazuje się 20-stronicowy dodatek tematyczny.

Magazyn "Integracja" dociera zarówno do osób indywidualnych (największą grupę czytelników stanowią prenumeratorzy), jak i do różnego rodzaju placówek: sanatoryjnych, socjalnych, do władz samorządowych, służby zdrowia, służb społecznych, szkół, bibliotek, klubów, organizacji pozarządowych.

Magazyn jest podzielony na 5 sekcji tematycznych:
• informacyjną „Fakty i Opinie” - zawierającą informacje sygnalizujące czytelnikowi tematykę poszczególnych tekstów opublikowanych w piśmie; w tym stałe rubryki: wiadomości z kraju i ze świata oraz felieton redaktora naczelnego i wypowiedzi gości specjalnych komentujące najważniejsze, aktualne z punktu widzenia środowiska osób z niepełnosprawnościami wydarzenia;

• publicystyczną „Społeczeństwo – (ze stałymi rubrykami: Gość Integracji, Sprawa dla Integracji, Podróże, O tym się mówi, Odwaga życia, Niepełnosprawni normalna sprawa, Między nami) – będącą najobszerniejszą, bo aż ok. 30 stronicową częścią magazynu. Zawiera ona przede wszystkim wnikliwe opracowania ważnych tematów dotyczących wszystkich osób z niepełnosprawnościami mi w Polsce;  

• edukacyjną „Kultura i edukacja” – ze stałymi działami: Forum Rodziców (z tekstami poruszającymi problemy tak sprawnych rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, jak i rodziców z niepełnosprawnościami wychowujących zdrowe dzieci), Internet (z materiałami popularyzującymi praktyczną umiejętność korzystania z nowych mediów), Kalejdoskop i Domowa Wideoteka (przedstawiającymi nowości na rynku księgarskim i płytowym, a także zawierający recenzje najnowszych filmów i sztuk teatralnych – przede wszystkim tych, których bohaterami są osoby z niepełnosprawnością lub które są do nich kierowane);
 
• poradnikową – „Żyjmy lepiej” – ze stałymi cyklami: Poradnik, Technika, Rehabilitacja, Zdrowie, Sport – zawierającymi rady, wskazówki dot. różnych dziedzin życia przydatne dla osób z niepełnosprawnościami;

• informacyjno – prawną „Centrum Integracja” – w którym zamieszczane są w postaci komentarzy specjalistów: prawników, pracowników socjalnych, doradców zawodowych itp. aktualne informacje np.  o przepisach prawnych, systemie orzecznictwa, ulgach, zniżkach, przywilejach, udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Pismo "Integracja" powstało w październiku 1994 r., jako 8-stronicowy, czarno-biały biuletyn. Jego twórcą był Piotr Pawłowski, który sam będąc osobą z niepełnosprawnością, dostrzegł potrzebę stworzenia pisma, które dostarczałoby osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom niezbędnych informacji, zachęcało ich do aktywności, wyjaśniało osobom sprawnym problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, oraz stanowiło platformę porozumienia społecznego między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Pismo z każdym rokiem zwiększało swoją objętość, doskonaląc szatę graficzną oraz poszerzając zawartość merytoryczną.

"Integracja" zdobyła m.in. wyróżnienie Międzynarodowej Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL., a w lutym 2002 PubliPress przyznało I nagrodę za okładkę roku w kategorii "Człowiek". Redaktor naczelny pisma - Piotr Pawłowski - został uhonorowany m.in. Nagrodą im. A. Bączkowskiego w 2000 r., Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2001 r

Nagrodzona okładka numeru 1/2001

Kontakt:
Magazyn "Integracja"
ul. Sapieżyńska 10a, 00-162 Warszawa,
tel. 022 635 13 30,
w. 124 (z-ca red. nacz., sekretarz redakcji),
faks: 022 635 11 82
e-mail:

KRS 0000 144 578
Fundacja Integracja
Infolinia
801 801 015
Nr konta Fundacji Integracja
14 1370 1037 0000 1701 4021 2501