Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Wsparcie w starcie”, czyli 10 kroków do własnego biznesu

17.12.2020
Autor: Beata Dązbłaż, konsultacja: Bank Gospodarstwa Krajowego, fot. pexels.com
dwie uśmiechnięte kobiety przy tablicy z pisakami

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem nie ma przed Tobą tajemnic? Myślisz o prowadzeniu żłobka, klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi albo o świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością? Sprawdź, jak możesz zdobyć na to pieniądze, korzystając z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Program umożliwi również pozyskanie środków na stworzenie miejsca pracy np. dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością.

Jaki jest cel programu?

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” od 2014 r. działa w całej Polsce, po uprzednim rocznym pilotażu, który obejmował województwa mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.

Celem programu jest wsparcie:

 • opiekunów osób z niepełnosprawnością,
 • absolwentów szkół i uczelni wyższych,
 • studentów ostatniego roku uczelni wyższych,
 • osób bezrobotnych

poprzez udzielenie nisko oprocentowanej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

lub

pożyczki na utworzenie miejsca pracy m.in. dla osoby bezrobotnej, również tej skierowanej z Powiatowego Urzędu Pracy.

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Krok 1. Sprawdź, co możesz sfinansować

Dzięki pożyczce na założenie działalności gospodarczej można sfinansować:

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
 • szkolenia, kursy,
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
 • środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.

Czego natomiast nie można sfinansować z pożyczki na działalność gospodarczą?

 • prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
 • prowadzenia działalności w branży erotycznej,
 • zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
 • przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
 • kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Krok 2. Sprawdź, czy możesz skorzystać z pożyczki

Z pożyczki na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby, które nie są nigdzie zatrudnione i nie wykonują żadnej pracy zarobkowej na umowę cywilnoprawną (w tym na umowę zlecenie czy umowę o dzieło) od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności oraz są:

 • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej albo
 • studentem ostatniego roku studiów wyższych albo
 • poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym.

Kto z pożyczki nie może skorzystać?

 • Osoba, która skorzystała z innych środków publicznych na ten sam cel,
 • osoba, która przekroczyła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Krok 3. Pomyśl o spółce z innymi opiekunami

Jeśli działalność prowadzona będzie np. z trzema innymi osobami w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę:

 • każda osoba składa wniosek o pożyczkę, w każdym wniosku biznesplan jest wspólny dla planowanej działalności w formie spółki;
 • jeśli decyzja jest pozytywna, każda osoba zakłada działalność gospodarczą;
 • podpisuje umowę z pośrednikiem finansowym;
 • otrzymuje środki;
 • zawierana jest umowa spółki cywilnej.

Korzystając z pożyczek jako wspólnicy spółki cywilnej zwiększa się łączny kapitał na realizację całego przedsięwzięcia.

Uwaga! Osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą, również mogą starać się o pożyczkę pod warunkiem, że działalność została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku na założenie nowej działalności gospodarczej.

Krok 4. Określ wysokość pożyczki

Aktualnie pożyczka na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej może wynieść do 103 378,60 zł.

Skąd akurat taka kwota? Nie może ona przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Limity pożyczek mogą się więc zmieniać co trzy miesiące, zgodnie z kolejnymi komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia.

Krok 5. Sprawdź oprocentowanie

Oprocentowanie jest preferencyjne i wynosi:

 • 0,01 proc. w skali roku dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób z niepełnosprawnością.
 • 0,03 proc. w skali roku dla osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością.

Krok 6. Określ czas spłaty pożyczki

Spłata pożyczki może trwać maksymalnie do 7 lat.

Kapitał możesz zacząć spłacać po upływie 1 roku.

Krok 7. Określ zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenie stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenia osób fizycznych.

Uwaga! Pożyczkobiorca może zaproponować inną formę zabezpieczenia niż poręczenie. Formę tę oceni pośrednik finansowy.

Krok 8. Skorzystaj z doradztwa

Jeśli ubiegasz się o pożyczkę na podjęcie działalności lub już ją masz, możesz również skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Dla wnioskodawców jest możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu sporządzania opisu i kosztorysu planowanego przedsięwzięcia, przygotowania biznesplanu, wypełnienia dokumentacji pożyczkowej itp. Pożyczkobiorcy mogą zaś skorzystać z doradztwa i szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania, prowadzenia księgowości, działań marketingowych i promocyjnych itp.

Krok 9. Zbierz dokumenty

Najpierw należy zgłosić się do instytucji finansowej, która działa w województwie, w którym planujesz prowadzić działalność.

Obecni pośrednicy finansowi:

Do pośrednika finansowego należy skierować kompletny wniosek wraz z załącznikami. Dokumenty są dostępne na stronach instytucji. Można je złożyć osobiście lub przez generator na stronie. W razie wątpliwości, przy wypełnianiu wniosku można umówić się na konsultacje z doradcą. Po uzyskaniu decyzji pożyczkowej należy dopełnić kilka formalności.

Krok 10. Dopełnij formalności

Następnie należy założyć działalność gospodarczą.

Po pozytywnej decyzji uzyskania pożyczki, zawierana jest umowa z pośrednikiem finansowym oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty.

Środki z pożyczki wpływają na konto pożyczkobiorcy.

Może on zacząć już wtedy je wydatkować zgodnie z harmonogramem spłaty.

Pożyczka jest rozliczana np. na podstawie faktur.


Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Krok 1. Sprawdź, czy możesz skorzystać z pożyczki

O pożyczkę na preferencyjnych warunkach w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” na utworzenie miejsca pracy w swojej firmie dla:

 • osób bezrobotnych lub
 • poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnością (w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale nie mniejszym niż pół etatu), w tym skierowanych przez PUP,

mogą się starać przedsiębiorcy, a dokładniej:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola,
 • niepubliczne szkoły,
 • producenci rolni.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla:

 • osób bezrobotnych,
 • poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnością (w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale nie mniejszym niż pół etatu) lub
 • poszukujących pracy absolwentów, w tym skierowanych przez PUP,

z kolei dla:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,
 • żłobków lub klubów dziecięcych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

Pożyczkobiorcą może być osoba, która na dzień złożenia wniosku nie osiągnęła wieku emerytalnego.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Krok 2. Określ wysokość pożyczki

Aktualnie pożyczka może wynosić do 31 013,58 zł.

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Krok 3. Sprawdź oprocentowanie

Oprocentowanie jest preferencyjne i wynosi:

 • 0,01 proc. w skali roku dla pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby z niepełnosprawnością oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
 • 0,03 proc. w skali roku dla przedsiębiorców, których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Uwaga! Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Krok 4. Określ czas spłaty pożyczki

Okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat.

Krok 5. Określ zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczeniem mogą być weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenia osób fizycznych (w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba, która poręczyła spłatę pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej).

Uwaga! Pożyczkobiorca może zaproponować inną formę zabezpieczenia niż poręczenie, którą oceni pośrednik finansowy.

Jeśli odbiorcą programu nie jest osoba fizyczna, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji. Podstawą oceny jest sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotu ubiegającego się o pożyczkę, znaczenie ma także forma prawna prowadzonej działalności.

Krok 6. Zbierz dokumenty

Najpierw należy zgłosić się do instytucji finansowej, która działa na terenie, na którym prowadzona jest działalność.

Do pośrednika finansowego należy złożyć wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami. Dokumenty są do pobrania na stronach internetowych pośredników finansowych. Można je złożyć osobiście lub przez generator wniosków na stronie. W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosku można umówić się na konsultacje z doradcą.

Krok 7. Skorzystaj ze wsparcia

Pośrednicy finansowi, którzy obsługują program na terenie całego kraju, wybierani są w ramach przetargów.

Obecni pośrednicy finansowi:

Krok 8. Dopełnij formalności

Następnie osoby, które wcześniej uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności, podpisują aneks, a pozostali przedsiębiorcy umowę.

Po otrzymaniu środków na konto należy stworzyć stanowisko pracy.

Jeśli zatrudniana jest osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, należy dopełnić formalności w PUP.

Można wnioskować o pożyczki na kolejne miejsca pracy.

Uwaga! Jeśli pożyczkobiorca skorzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i zatrudnił osobę bezrobotną skierowaną przez PUP, może ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli utrzymał to miejsce pracy przez co najmniej rok.

Rozliczenie pożyczki następuje po dokonaniu wszystkich zakupów, na podstawie np. faktur.

Krok 9. Pamiętaj o swoich obowiązkach

Po podpisaniu umowy pożyczki należy:

 • wydatkować środki na cele związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy w firmie,
 • przedłożyć pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 • w uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, jest możliwość przedłużenia rozliczenia o miesiąc.

Krok 10. Utrzymaj stanowisko pracy

Co ważne dla osoby zatrudnionej, pożyczkobiorca musi:

 • utrzymać stanowisko pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy,
 • jeżeli na nowo utworzonym stanowisku pracy pojawi się wakat, pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić zatrudnienie na tym stanowisku i udokumentować poszukiwania nowego pracownika.

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Funduszu Dostępności w ramach Programu Dostępność Plus

 

logo wsparcie w starcie

 

logo ministerstwa pracy rozwoju i technologii

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • do rozczarowanego
  Beata
  22.12.2020, 09:54
  Jeśli musiał Pan zwrócić te środki, to znaczy, że złamał Pan warunki umowy. Tak jest w życiu. a czy był to uzrząd, czy byłby to bank to czy środki unijne - to nie miałoby zadnego znaczenia. Tak jest zawsze gdy łamie się umowę. Nie rozumiem też oczekiwania wsparcia w działaniu. jeśli zdecydował się Pan na podjęcie działalności (bo przeciez nikt chyba Pana do tego nie zmuszał) to z pełną świadomością, że będzie Pan top robił sam i sam za to odpowiadał. a kto powiedział, że niepełnosprawny ma dostawać wsparcie przy każdym działaniu? Jak miał Pan marzenie o własnej firmie - to trzba było jeszcze zastanowić się czy da Pan sobie z nia radę. A nie podjąć sie tego , nie dać sobie rady i jeszcze mieć do wszystkich o to pretensje. Niepełnosprawny przedsiębiorca to po prostu przedsiębiorca. A nie oczekiwać, że świat się będzie nad nim pochylał i mu pomagał, bo jest niepełnosprawny. Może warto się na przyszłość zatanowić nad sobą i swoimi możliwościami. Wtedy i upokorzeń będzie mniej.
  odpowiedz na komentarz
 • rozczarowany
  rozczarowany
  20.12.2020, 21:21
  Skorzystałem z "pomocy " przy zakładaniu firmy ze środków PFRON. Jakość "pomocy" żałosna. Zostałem zmuszony przez wspierających do nielogicznego i niegospodarnego postępowania. Nie miałem żadnego wsparcia ze względu na niepełnosprawność. "Aniołem Stróżem" był PUP. Prawdziwy urząd. Czułem się petentem jak w kabarecie. Nie dość, że nie miałem żadnego wsparcia, to jeszcze po zbójecku zmuszono mnie do zwrotu środków. Nie mam siły walczyć o swoje prawa. Renta idzie na spłatę. Tylko przykre słowa cisną mi się na usta. Nie wierzę w żadne wsparcia. Szczególnie w takiej sytuacji jak ta aktualnie się rozwija wokół nas. Bądźcie podwójnie ostrożni. Pamiętajcie: Dla urzędników najważniejsza jest kawa, a potem - statystyki, parametry i wyniki. Dobro petenta (drugiej strony) jest na samym końcu. Niektórzy urzędnicy wręcz boją się wychylić, by "nie popsuć statystyk". Na zawsze zostanie mi w pamięci strach w oczach pani z urzędu z którą rozmawiałem . . . (miała dylemat pomiędzy normalnym zachowaniem, a dyscypliną korporacji urzędniczej - wygrała solidarność zawodowa). Więcej upokorzeń już nie planuję.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas