Wyniki IV Konkursu w ramach Działania 1.4

09.11.2005

W tym roku odbyły się już cztery konkursy w ramach Działania 1.4 schemat a) SPO RZL organizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prezentujemy wykaz organizacji, których wnioski złożone w IV konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania oraz opisy projektów przyjętych do realizacji.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Adres: Laski, 05-080 Izabelin, centrala tel.: 0*22 752 30 00, Biuro Szkolne tel.: 0*22 752 31 00
Tytuł projektu: "Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku".

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku, a w nim poradnictwo zawodowe, psychologiczne, społeczne, prawne; pomoc w poszukiwaniu pracy; rehabilitacja zawodowa świeżo ociemniałych, usługi doradcze w miejscu zamieszkania beneficjenta; warsztaty poszukiwania pracy przyczynią się do prowadzenia i rozszerzenia oraz rozwijania, unowocześniania i lepszego dostosowywania usług prowadzonych przez Towarzystwo w ramach działalności statutowej wspierających rehabilitację i aktywizację zawodową osób z wadami wzroku, mężczyznom i kobietom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - po raz pierwszy wchodzącym na rynek pracy, długotrwale bezrobotnym i z największymi trudnościami w wejściu na rynek pracy. Zaplanowane działania są realne, gdyż w różnej formie i wymiarze prowadzone są już od 90 lat przez Towarzystwo, a projekt jest innowacyjną formą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komputerowych.
Działaniami objęte zostaną osoby z dysfunkcją wzroku z terenu całego kraju.
Czas realizacji: od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2008 r.

Powiat Sępoleński
Adres: ul. Kościuszki 11, Sępólno Krajeńskie 89-400, tel.: 0*52 388 13 00, www.powiat-sepolno.pl
Tytuł projektu: "Poszerzając horyzonty lepiej pomożesz innymi".

Głównym celem projektu jest zapewnienie na wszystkich poziomach właściwego szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi, zaangażowanego w planowanie i prowadzenie usług dla tych osób. W szkolenia będą zaangażowane same osoby niepełnosprawne, które będą uczestniczyć w nich jako nauczyciele, instruktorzy lub doradcy w programach szkoleniowych dla personelu. Główny nacisk kładziony będzie na propagowanie i rozwijanie określonych wartości i kompetencji, jak również umiejętności, które następnie przekazywane będą osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom, rodzinom oraz członkom ich społeczności. Planuje się organizację szkoleń raz w miesiącu.
Czas realizacji: od 1 listopada 2005 r. do 30 września 2007 r.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa
Adres: ul. Ognik 20 c, 60-386 Poznań, tel.: 0*61 868 84 44, 867 11 45, e-mail: stowarzyszenie.down@wp.pl
Tytuł projektu: "Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie".

Celem projektu jest utworzenie Biura Integracji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Downa.
Cele bezpośrednie:
- zapewnienie osobom upośledzonym umysłowo dostępu do wybranych usług umożliwiających przechodzenie na otwarty rynek pracy
- rozwinięcie działalności stowarzyszenia służącej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Działania: zorganizowanie doradztwa i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz pomocy w poszukiwaniu pracy, świadczonych w ramach nowopowstałych trwałych struktur stowarzyszenia.
Czas realizacji: od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2008 r.

Tytuł projektu: "Co ja tutaj robię? - osoba niepełnosprawna intelektualnie jako partner społeczny".

Kampania informacyjno-promocyjna "Co ja tutaj robię?" ma na celu zmianę negatywnych postaw lokalnych grup społecznych, mających istotny wpływ na partycypację osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy.
Kampania informacyjna prowadzona będzie w oparciu o przykłady dobrych praktyk z terenu województwa. Zapozna społeczność z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, promującymi zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Będzie to:
- zamieszczenie 8 sponsorowanych artykułów w prasie lokalnej
- druk 2 broszur tematycznych:
Kampania promocyjna ma na celu rozbudzenie zainteresowania społeczności powyższą problematyką, posługując się przykładami z kultury masowej, która wchłonęła wartość intelektualną wypracowaną przez upośledzonych umysłowo. Kampania będzie miała charakter integracyjny. W jej skład wejdą:
- przedstawienie teatralne "Muzyka ze słowami" na motywach prozy osób niepełnosprawnych intelektualnie
- koncert rockowy zespołu Orkiestra na Górze (niepełnosprawni muzycy) w towarzystwie Elektrycznych Gitar
- 2 wystawy
Czas realizacji: 1 listopada 2005 r. do 30 kwietnia 2006 r.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel.: 0*22 517 96 00, www.swps.edu.pl
Tytuł projektu: "Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych".

Projekt ma charakter badawczy i dotyczy pięciu kategorii osób dorosłych o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności (ON): (A1 i A2) deficyty percepcyjne w zakresie wzroku i słuchu; (B) motoryczne; (C) choroby psychiczne; (D) przewlekłe choroby somatyczne. Celem projektu jest dostarczenie wiedzy nt. potencjału psychologicznego tych kategorii w zakresie samodzielnego podejmowania i prowadzenia aktywności zawodowej. Projekt nastawiony jest też na wykrycie barier, jakie tkwią w mentalności ON. Pod względem treści dot.: kompetencji psychospołecznych ON w zakresie podejmowania i prowadzenia aktywności zawodowej; psychologicznych i społeczno-kulturowych czynników ograniczających korzystanie z posiadanych zasobów przez ON, jak też wzmacniających zasoby ON oraz wpływających pozytywnie na ich funkcjonowanie na rynku pracy. Projekt obejmuje: analizę dorobku naukowego dot. kondycji społeczno-zawodowej ON; analizę działalności organizacji i instytucji działających w obszarze aktywizacji zawodowej ON; jakościowe badania eksploracyjne potencjału psychologicznego ON i jego uwarunkowań; ilościowe badania weryfikujące hipotezy z etapu badań jakościowych, upowszechnianie rezultatów i wniosków z badań.
Czas realizacji: od 1 października 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Adres: ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, tel.: 0*22 635 61 74, 831 00 81, www.zdz.edu.pl
Tytuł projektu: "EdukON on-line".

Celem nadrzędnym projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu lub poszerzaniu kwalifikacji zawodowych prowadzących do zatrudnienia, poprzez zwiększanie możliwości uczestnictwa tych osób w procesie kształcenia ustawicznego oraz ich udziału w korzystaniu z rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zasadniczym sposobem osiągnięcia tego celu, jest stworzenie pakietu materiałów metodycznych w systemie szkolenia "blended-on-line", w postaci 5 bloków tematycznych (1. przygotowanie do e-learning; 2. grafika komputerowa, multimedia 3. informatyka, obsługa komputera 4. mała przedsiębiorczość; 5. pomocowe programy europejskie) składających się w sumie z 10 kursów zawodowych.
Czas realizacji: od 2 stycznia 2006 r. do 31 marca 2008 r.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w S.A w Katowicach
Adres: ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel.: 0*32 251 64 21 do 3
Tytuł projektu: "Społeczeństwo Dobrych Gestów".

Bariery, na które napotykają osoby z wadą słuchu w życiu prywatnym i zawodowym to: bariery komunikacyjne, edukacyjne i psychologiczne. Celem projektu jest ograniczenie tych barier i poprawa sytuacji osób niesłyszących zarówno na rynku pracy jak i poza nim. Główny cel zostanie osiągnięty w drodze realizacji celów cząstkowych, dla których przewidziano odpowiednio dopasowane narzędzia i kompleksowe działania:
1. ograniczenie bariery komunikacyjnej w drodze organizacji kursu języka migowego dla służb publicznych ,
2. neutralizacja przeszkody edukacyjnej poprzez organizację pokazowej lekcji informatyki prowadzonej z udziałem tłumacza języka migowego,
3. ograniczenie bariery psychologicznej istniejącej zarówno wśród pracodawców jak i wśród samych niesłyszących.
Konferencje dla pracodawców dostarczą informacji o warunkach i korzyściach zatrudnienia niesłyszących, pozwolą obalić stereotypy. Działania informacyjne i porady w specjalnie otwartym punkcie konsultacyjnym będą stanowić wsparcie dla poszukujących pracy osób z wadą słuchu i zapewnią osiągnięcie istotnych rezultatów miękkich m.in. podniesienie samooceny, samodzielności i motywacji, a także wiedzy w zakresie poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
Partnerem jest Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
Czas realizacji: od 1 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.

Stowarzyszenie "Imago Mundi"
Adres: Al. Legionów 44/4, 08-400 Garwolin, tel.: 0*50 165 57 20
Tytuł projektu: "Aktywista".

Projekt będzie miał na celu stworzenie biura dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w powiecie garwolińskim. Biuro będzie świadczyło usługi z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia "Imago Mundi" o pomoc w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie biura "Aktywista".
Czas realizacji: 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2005 r.

Olsztyńska Szkoła Biznesu
Adres: ul. Murzynkowskiego 20, 10-648 Olsztyn, tel.: 0*89 542 42 70, www.osb.edu.pl
Tytuł projektu: "Handikap plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach".

Przedmiotem projektu są badania osób niepełnosprawnych, pracodawców i decydentów mające za zadanie analizę problemu niepełnosprawności, określenie najważniejszych barier zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz przeprowadzenie diagnozy istniejącego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim. Uzyskane rezultaty umożliwią realizację nowych inicjatyw społecznych na rzecz niepełnosprawnych i zawiązanie nowych form współpracy pomiędzy pracodawcami i ich organizacjami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w obszarze zwiększenia możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Upowszechnianie rezultatów projektu jak również wypracowanie form współpracy na poziomie regionalnym na temat metod uwrażliwiania i wspierania organizacji pozarządowych w dziedzinie rehabilitacji zawodowej będzie możliwe dzięki organizacji specjalnych seminariów tematycznych. Projekt realizowany przez partnerstwo utworzone przez Olsztyńską Szkołę Biznesu i Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w założenia polityki horyzontalnej UE w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i rozwoju lokalnego.
Partnerem jest Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.
Czas realizacji: od 1 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Adres: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, tel.: 0*22 635 13 30, www.integracja.org
Tytuł projektu: "Sprawni w Pracy - mazowiecki program integracji zawodowej osób niepełnosprawnych".

Celem strategicznym projektu jest rozwój zasobów ludzkich - osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności niepozostających w zatrudnieniu poprzez prowadzenie doradztwa, poradnictwa oraz warsztatów; zwiększających możliwości uzyskania pracy przez tę grupę. Projekt obejmie 1105 beneficjentów.
Beneficjenci uczestniczący w warsztatach psychologicznych będą zarejestrowani w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Istotą przedsięwzięcia jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, a poprzez te działania przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji tej grupy społecznej.
W szczególności celami są:
- kształtowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- dostarczenie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności niepełnosprawnych dla zwiększenia aktywności zawodowej.
Przedsięwzięcia:
- prowadzenie poradnictwa/doradztwa zawodowego i psychologicznego na rzecz zwiększania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - dla 970 osób (w tym 280 objętych wsparciem psychologicznym)
- warsztaty psychologiczne dla bezrobotnych, niepełnosprawnych mieszkańców województwa mazowieckiego - przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii - 9 warsztatów dla 135 osób.
Czas realizacji: 2 stycznia 2006 r. do 29 lutego 2008 r.

Tytuł projektu: "Damy sobie radę - małopolski program integracji zawodowej osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest rozwój zasobów ludzkich (osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) poprzez prowadzenie doradztwa i poradnictwa zwiększającego potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez tę grupę.
W szczególności celami są:
- kształtowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych na rynku pracy
- dostarczenie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności niepełnosprawnych dla zwiększenia aktywności zawodowej,
Główne działania prowadzące do realizacji ww. celów to prowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla 500 bezrobotnych lub poszukujących pracy mieszkańców województwa małopolskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z tej grupy zostanie zrekrutowanych 120 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotni, dla których zostanie zrealizowanych 8 warsztatów psychologicznych, wspomagających aktywizację zawodową. Działania te prowadzone będą w ramach Centrum Integracji Zawodowej.
Czas realizacji: od 2 stycznia 2006 r. do 29 lutego 2008 r.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel.: 0*22 697 87 84, www.idn.org.pl
Tytuł projektu: "Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych (CUD)".

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 1176 osób niepełnosprawnych (ON) o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności przez zwiększenie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy. Cele będą realizowane poprzez bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe poradnictwo zawodowe, prawne i psychologiczne udzielane ON z woj. mazowieckiego, a także z całej Polski. Pomoc specjalistów będzie świadczona w formie spotkań indywidualnych (konsultacje stacjonarne) oraz konsultacji zdalnych - telefonicznych, e-mailowych i poprzez technologie internetowe. Projekt przyczyni się do aktywizacji ON poprzez udzielanie im pomocy doradców zawodowych (ocena posiadanych predyspozycji, możliwości i aspiracji zawodowych; wybór drogi zawodowej; dobór szkolenia zawodowego, oferta bezpłatnych szkoleń dla ON); zdobycie potrzebnych narzędzi (dokumenty aplikacyjne), umiejętność prezentacji; doradcy prawnego (rozwiązanie problemów prawnych związanych z zatrudnieniem ON, prawo pracy); psychologa (m.in. podniesienie wiary we własne możliwości związane z pracą zawodową).
Czas realizacji: od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2008 r.

Fundacja Fuga Mundi
Adres: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel./faks: 0*81 534 26 01, e-mail: ffm@ffm.pl
Tytuł projektu: "Mapa drogowa do pracy".

Celem projektu jest zwiększanie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez rozwój i promocję usług doradczych służących integracji tych osób na otwartym rynku pracy.
W ramach projektu planowany jest rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym poradnictwa zawodowego, usług doradczych w zakresie szkoleń, poszukiwania miejsc pracy oraz poradnictwo indywidualne (psychologiczne, prawne, rehabilitacyjne).
Teren realizacji: województwo lubelskie - tereny wiejskie i miejskie.
Partnerem jest Stowarzyszenie im. Bł. Piotra Jerzego Frossati "Frossatinum" w Lublinie.
Czas realizacji: 1 grudnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.

Powiat Chodzielski
Adres: ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, tel.: 0*67 282 72 61, www.powiat-chodzieski.pl
Tytuł projektu: "Tacy sami - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem".

Celem projektu pn. "Tacy sami - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem" jest podniesienie umiejętności publicznych służb zatrudnienia, pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Nabycie przez pracowników umiejętności interpersonalnych w komunikowaniu się z osobami niepełnosprawnymi.
Projekt składa się z następujących bloków:
- blok I - teoretyczny (wykłady, konferencje) - zespół szkoleniowy: psycholog, pedagog, neurolog, psychiatra, prawnik,
- blok II - nauka języka migowego, alternatywne formy porozumiewania się,
- blok III - warsztaty zajęciowe (pracownik pierwszego kontaktu, wyrównywanie szans rozwojowych, rehabilitacja),
- spotkanie podsumowujące zdobytą wiedzę i umiejętności, ocena projektu.
W projekcie weźmie udział 60 osób. Projekt zakłada, iż pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będą mogli spotkać się ze specjalistami bezpośrednio pracującymi z osobami niepełnosprawnymi.
Czas realizacji: od 1 grudnia 2005 r. do 30 kwietnia 2007 r.

Fundacja na rzecz transportowych usług specjalistycznych dla niepełnosprawnych
Adres: ul. J.P. Woronicza 29 a, 02-640 Warszawa, tel.: 0*22 852 01 82
Tytuł projektu: "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku".

Realizacja projektu rozszerzy dotychczas realizowaną, statutową działalność fundacji o działania służące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu stworzenie Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu woj. mazowieckiego. Centrum zapewni osobom niepełnosprawnym dostęp do usług wspierających ich przechodzenie na otwarty rynek pracy (bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego i prawnika, przygotowywanie autoprezentacji ON na CD dla celów zawodowych, dostęp do ofert pracy, monitoring zatrudnienia do 3 m-cy po zatrudnieniu, korzystanie z internetowego serwisu e-CKON). Działania te ułatwią ON wejście na otwarty rynek pracy oraz utrzymanie zdobytego zatrudnienia. Działalność Centrum oparta będzie na bezpośrednim kontakcie z ON w siedzibie Centrum oraz, w miarę potrzeby, na kontakcie telefonicznym i e-mailowym.
Czas realizacji: od 1 grudnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.

EKSPERT-SITR Sp. z o.o.
Adres: ul. Jana z Kolna 38 b, 75-204 Koszalin, tel.: 0*94 342 25 81, www.ekspert-sitr.pl
Tytuł projektu: "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języka migowego".

Idea realizacji projektu powstała wskutek zidentyfikowania grupy osób niepełnosprawnych pozostających w stanie długotrwałego bezrobocia, poszukujących wsparcia w jednostkach zajmujących się rehabilitacją zawodową. Pracownicy tych jednostek nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności nie znają języka migowego, bez znajomości którego nie są w stanie porozumieć się z dużą liczbą klientów. Finansowana pomoc będzie polegała na organizacji szkoleń, mających na celu nabycie nowej umiejętności jaką jest znajomość języka migowego. Projekt będzie polegał na 2-dniowych cyklach szkoleniowych powtarzanych przez 10 tygodni (każda grupa będzie miała zajęcia co dwa tygodnie), łącznie po 60 godzin kursu dla każdej grupy szkoleniowej. Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie zdobycie przez 141 pracowników jednostek samorządowych nowej umiejętności w postaci znajomości języka migowego na poziomie I.
Czas realizacji: 2 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Fundacja Wiedzy i Przedsiębiorczości
Adres: Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, tel.: 0*22 578 10 76
Tytuł projektu: "Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa".

Celem projektu jest zwiększenie na poziomie regionalno-lokalnym (woj. mazowieckie) zainteresowania pracodawców zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych umysłowo oraz kształtowanie dobrego klimatu społecznego i pozytywnego nastawienia środowisk pracowniczych do współpracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Projekt koncentruje się na przekazaniu pracodawcom rzetelnych informacji dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych umysłowo oraz korzyści z tym związanych, promując jednocześnie i upowszechniając dobre praktyki i doświadczenia z obszaru zatrudniania tych osób. Cel twardy projektu to przygotowanie programu informacyjno-promocyjnego z elementami doskonalącymi w postaci interaktywnego pakietu multimedialnego (na CD) oraz rozpropagowanie go poprzez spotkania informacyjno-promocyjne oraz przesyłki listowe wśród wybranych 2000 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego w okresie od 15 grudnia 2005 do 31 grudnia 2006 r. Jako uzupełnienie multimediów uruchomiona zostanie strona internetowa wraz z forum dyskusyjnym.
Czas realizacji: 15 grudnia 2005 do 31 grudnia 2006 r.

Fundacja Razem
Adres: ul. Komfortowa 9/5, 93-553 Łódź
Tytuł projektu: "Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej".

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym kompleksowej pomocy w zakresie integracji na otwartym rynku pracy oraz zwiększenie ich aktywności i potencjału zawodowego, prowadzące do uzyskania zatrudnienia. Założeniem projektu jest stworzenie nowej, trwałej formy wsparcia umożliwiającej dostęp do usług doradczych, informacyjnych, poszukiwania miejsc pracy oraz pomocy psychologicznej, które pozwolą na właściwy wybór i realizację drogi rozwoju zawodowego: od określenia predyspozycji zawodowych i podniesienia motywacji, poprzez poszukiwanie miejsc pracy i możliwości podniesienia kwalifikacji, do pomocy w adaptacji w nowym środowisku pracy. Projekt zakłada udział 300 osób z terenu woj. łódzkiego o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy bądź są długotrwale bezrobotne, bądź mają największe trudności z wejściem na rynek pracy.
Czas realizacji: od 1 grudnia 2005 r. do 31 maja 2007 r.

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla środowiska EKON"
Adres: ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy, tel.: 0*22 729 40 04
Tytuł projektu: "Ośrodek OJKOS sposobem przełamywania bierności zawodowej osób psychicznie chorych".

Celem jest prowadzenie dotychczas realizowanej statutowej działalności Stowarzyszenia poprzez rozszerzenie struktury, w ramach której będzie promowany projekt "EKO-Praca" umożliwiający tworzenie "zielonych miejsc pracy" dla osób psychicznie chorych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Projekt ten zajął pierwsze miejsce w konkursie "Dobre Praktyki" (PFRON 2005r. SPO RZL Działanie 1.4b) na najlepsze przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe.
Przedsięwzięcia do realizacji:
-uruchomienie 6 ośrodków OJKOS w miastach położonych 50-100 km od siebie,
-prowadzenie działalności ośrodków OJKOS,
-przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów opisujących jak powielić i zrealizować podobny projekt.
Czas realizacji. 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2008 r.

Informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w poprzednich konkursach dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w dziale Programy UE / Ważne informacje.

Źródło: PFRON