Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kurator, pełnomocnik czy opiekun prawny?

14.05.2013
Autor: Wojciech Piętka
Źródło: Integracja 4/2012

Ludzie dzwoniący na infolinię Integracji 801 801 015 pytają, co zrobić, gdy niepełnosprawność utrudnia bądź wręcz uniemożliwia im załatwianie spraw urzędowych. Jak skorzystać z czyjejś pomocy i zgodnie z przepisami wyręczyć się drugą osobą.

Pełnomocnik

Najprostszą formą działania w takim przypadku jest sporządzenie pełnomocnictwa. Jego zasady określają art. 98–109 Kodeksu cywilnego. Udzielenie pełnomocnictwa odbywa się poprzez złożenie oświadczenia woli, w ramach którego upoważniamy konkretną osobę do dokonania w naszym imieniu i ze skutkiem prawnym dla nas czynności prawnej.

Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych. Musi też wiedzieć o tym, że otrzymał pełnomocnictwo (trzeba go poinformować). Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie. Ale jako zasadę można przyjąć, że powinno być tej rangi co wykonywana czynność. Czyli kupując notarialnie nieruchomość, dokonujemy tej czynności przez pełnomocnika z pełnomocnictwem notarialnym. Do prostszych czynności np. odebranie orzeczenia o niepełnosprawności wystarczy pełnomocnictwo zwykłe pisemne.

Rodzaje pełnomocnictw:
✓ ogólne – obejmuje jedynie umocowanie do czynności tzw. zwykłego zarządu (nie ma konieczności wskazywania czynności prawnej);
✓ rodzajowe czy też gatunkowe – wskazuje ściśle określoną kategorię czynności prawnych, które może wykonywać pełnomocnik (np. do wynajmu nieruchomości należącej do mocodawcy);
- pełnomocnictwo szczególne – dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej (np. sprzedaży oznaczonej nieruchomości).

Osoba podpisująca dokumety
Fot.: www.sxc.hu

Najczęściej pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy wygasa na skutek:
✓ odwołania: można go dokonać zawsze i bez konieczności uzasadnienia, wymaga zakomunikowania pełnomocnikowi woli mocodawcy;
✓ spełnienia okoliczności ustanowionych w pełnomocnictwie, np. wygaśnięcia terminu pełnomocnictwa lub wykonania jakiejś czynności;
✓ śmierć pełnomocnika lub mocodawcy (choć w niektórych przypadkach umocowanie nie wygaśnie, a przejdzie na określoną osobę);
✓ zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika; nie ma przymusu prawnego bycia pełnomocnikiem, można się tego zrzec.

Kurator osoby z niepełnosprawnością

Niestety, w wielu przypadkach pełnomocnictwo, nawet notarialne, nie przekonuje przedstawicieli firm czy instytucji, że dana osoba może podejmować działania w imieniu osoby z niepełnosprawnością. Ponadto sporządzanie pełnomocnictw notarialnych może stanowić obciążenie finansowe. Można też mieć trudności w sporządzeniu czy podpisaniu takiego dokumentu.

Ale istnieje możliwość wyznaczenia kuratora osoby z niepełnosprawnej. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 183 stwierdza: „Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy”.

Wniosek o ustanowienie kuratora składa osoba z niepełnosprawnością lub organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną praw tych osób. Sąd może wnioskować o ustanowienie takiego kuratora w sytuacji, gdy został oddalony wniosek o ubezwłasnowolnienie, ale uznaje, że potrzebna jest tej osobie pomoc kuratora.

Wniosek o kuratelę składa się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Trzeba w nim uzasadnić potrzebę posiadania kuratora, zaproponować zakres obowiązków, a nawet osobę. Jest to o tyle ważne, że kurator może żądać wynagrodzenia za działania, szczególnie gdy go obciążają.

Wniosek o ustanowienie kuratora jest płatny (40 zł), można jednak wystąpić o zwolnienie z kosztów. Sąd, ustanawiając kuratora, zobowiązany jest szczegółowo określić zakres kompetencji, obowiązki i uprawnienia. Zostaje to zapisane w wydanym kuratorowi zaświadczeniu. Potwierdza ono prawo kuratora do występowania w imieniu osoby z niepełnosprawnością i urzędnik nie powinien go zakwestionować, o ile działania kuratora mieszczą się w wyznaczonym przez sąd zakresie uprawnień.

Kuratelę uchyla się na żądanie osoby z niepełnosprawnością, dla której była ustanowiona.

Ubezwłasnowolnienie

Kuratora dla osoby z niepełnosprawnością nie należy mylić z opiekunem prawnym, wyznaczanym przez sąd w przypadku ubezwłasnowolnienia. Ubezwłasnowolnienie całkowite to pozbawienie osoby fizycznej, która ukończyła 13 lat, zdolności do czynności prawnych. Orzeka je sąd, jeśli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innych zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie częściowe, z podobnych powodów, stosowane jest, gdy stan osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzeba pomocy do prowadzenia jej spraw.

Wniosek może zgłosić:

☛ małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
☛ krewni w linii prostej i rodzeństwo;
☛ jej przedstawiciel ustawowy;
☛ prokurator.

O ubezwłasnowolnieniu rozstrzyga sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania bądź przebywania osoby, której dotyczy wniosek. Sąd, ogłaszając ubezwłasnowolnienie, wnioskuje do sądu opiekuńczego o ustanowienie opiekuna prawnego. Przede wszystkim może nim zostać małżonek, a w razie jego braku, ojciec lub matka – oczywiście tylko jeśli dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie. W następnej kolejności opiekunem może zostać dalszy krewny.

Opiekunem powinna zostać osoba, która daje gwarancje prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna prawnego. Musi mieć też pełną zdolnośćs do czynności prawnych.

Ubezwłasnowolnienie jest bardzo poważną sprawą. Jest to ograniczenie bądź odebranie osobie możliwości kierowania swoimi sprawami. Dlatego sąd powinien dochować szczególnej staranności,przeprowadzając ten proces. Orzeczenie ubezwłasnowolnienia wydawane jest na czas nieokreślony. Jeśli wystąpią przyczyny uzasadniające zmianę bądź uchylenie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, sąd powinien to przeprowadzić z urzędu.

Osoba ubezwłasnowolniona ma prawo samodzielnie zaskarżać postanowienia wydane w postępowaniu dotyczącym jej ubezwłasnowolnienia i ma w tym przypadku pełną zdolność procesową.


W obecności notariusza

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie przewiduje, by z pomocy notariusza skorzystały osoby w szczególnej sytuacji. W art. 87 ww. ustawy zapisano, że w przypadku gdy osoba biorąca udział w czynnościach:

– jest głucha lub głuchoniema – notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego;
– jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema – notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę;
o powyższym notariusz powinien uprzedzić osoby zainteresowane;
– nie umie lub nie może pisać – powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

O zachowaniu ww. warunków przewidzianych, o sposobie stwierdzenia okoliczności bądź o niemożności złożenia podpisu lub tuszowego odcisku notariusz czyni stosowną wzmiankę w treści sporządzonego dokumentu.Autor jest pracownikiem Centrum Integracja w Warszawie, realizującego projekt „INTEGRACJA PRZEZ INFORMACJE”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Michał Moś
  Michał Moś
  22.02.2021, 14:27
  Tylko, że prawda jest taka, że laikom może się to wszystko tak mylić, a w dodatku jeśli wokół są ludzie, którzy nie chcą w ogóle pomóc i są na to nastawieni, to taka osoba jest po prostu biedna,
  odpowiedz na komentarz
 • Oświadczenie o opiekunie prawnym
  Agnieszka Lechowska
  10.11.2020, 21:03
  Jestem mamą prawie 18 letniego chłopca, który jest niepełnosprawny intelektualnie, nie pisze, nie czyta, nie jest świadomy swoich czynów, nie chce go ubezwlasnowalniac. Co mogę zrobić żeby być jego opiekunem prawnym, móc podpisywać decyzję o leczeniu i inne ważne sprawy?
  odpowiedz na komentarz
 • Jak pomoc niepelnosprawnej
  jurek
  08.02.2020, 13:37
  Jestem w posiadaniu sprawdzonej informacji, ze ojciec osoby niepelnosprawnej ,pracujacej okrada ja z jej zarobkoiw. Nie chcial byl ze wsgledow osobistych wystepowac oficjalnie, ale chcialbym aby te sprawe pokoerowal organ, ktory by zmienil ojca opiekuna na kuratora sdadowego. Kobieta ma 40 lat. Jest ingtelektualnie niepelnosprawna ,ale pracuje zarobkowo. co stanowi jej dochod procz renty socjalnej. Ojciec po rozwdzie wyprowadzil sie z mieszkania bylej zony o zamieszkal z konkunina. Nie ma juz prawa do mieszkania bylej zony. W tym mieszkaniou mieszka ta 40letnia niepelnosprawna jak rowniesz jej matka , chora psychiczna / prawdopodobbie schizofrenie/ Roweniez korzysta z pomocy spolecznje i otrzymuje rente socjalna. Ojciec jest sadowo ustanowionym opiekunem coerki, ale jego komntak to jedno w miesioacu spotkanie z corka, ktora idzie do jego pracy i otrzymuje od niego na caly miesiac sume 200-300 zlotych. Pozostala kwote ojciec od lat zatrzymuje dla siebie i swojej nowej rodzainy. Nie wiem czy sklada jakiez sprawozdania prezd sadem/ nie wiem jaki sad przyznal mu opieka nad corka, ale wiem, ze nie pozwal jej skorzystac z tych zarabianych za prace zarobkowa pieniedzy. przez ponad 3 lata jej dochody wynosily 1450 zlotych netto mioesiecznier, a obecnie od stycznia tego roku 2600 zl. brutto. Obecnier otrzymala od opiekuja ojca 200 z;otych z tych pensyjnych pieniedzy. Otrzymuje je do reki, nie przekazem, a wiec moze ojciet twierdzic , ze daje jej calosc, co nie jest prawda. Czy i jak mozna te sprawe prawnie uregulowac, skoro matka tego nie potrafi zrobic, siostra nie chce sie tym zajac a innych czlonkow chora nier ma . Probowal to zalatwic partner tej dziewczyny , ktory sie z nia spotyka ponad 18 lat, chial nawey poprosic ojca o zgode aby zostala jego zona, ale odmowiono ku tego, a nadto zagrozono policja, jezeli bedzie to drazyl. Bylo spotkanie w MOPSie, gdszie ropwniez pracownik zwrocil mu uwage ,ze nie mka prawa w to sie wtracac. Kopboeta, wieksza czesc miesiaca spedza w jego mieszkaniu, tu spi, je, maja wspolne cele w zyciu i mogli by je realizowac jako malzenstwo, ale chyba z powodow ekonomicznych ojciec nie chce wypusicc kury znoszacej zlote jajko ze swoich rak. Nie mam informacji jaki sad wydal postanowienie o opiece i ubezwlasnowolnieniou tej kobiety, ze story jej rodziny nie ma wsparcia a chcialbym jej pomoc. Do kogo sie w tyej sprawie zwrocic.?
  odpowiedz na komentarz
 • Prawny opiekun.
  Martyna Banach
  17.04.2019, 18:07
  Czy ja jako osoba niepełnosprawna mogłabym w przyszłości zmienić sobie sama prawnego opiekuna nie wliczając w to mojego rodzeństwa mamy taty lub dalszą rodzinę. I nie licząc na to że pójdę do domu dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o to czy sama mogę mieć opiekuna z moich zajęć np. warsztatowych.
  odpowiedz na komentarz
 • Kurator a rodzic
  Iwona G
  29.12.2017, 20:19
  Czy jako rodzic mogę stać się kuratorem dla mojego dorastającego syna?
  odpowiedz na komentarz
 • dowód osobisty
  Ana
  13.02.2017, 16:06
  czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona zamieszcza swój podpis na dowodzie osobistym? W przypadku złożenia wniosku o wydanie go i odbiór składa go kurator. Ciekaw mnie to, bo kurator ma pomagać osobie częściowo ubezwłasnowolnionej. Dziecko od 13 do 17 roku życia musi złożyć podpis np w paszporcie, a ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Skoro osoba częściowo ubezwłasnowolniona za zgodą sadu może zawrzeć małżeństwo, to chyba tez się podpisuje pod aktem?
  odpowiedz na komentarz
 • uprawnienia kuratora sądowego
  Teresa Skalska
  28.10.2016, 19:17
  Jestem kuratorem sądowym mojego ojca z uwagi na znaczny stopień niepełnosprawności. Czy muszę dowozić ojca w celu składania podpisów pod aneksem do umowy w PCPR, czy mogę to zrobić za niego? Ojciec jest po udarze mózgu, nie porusza się samodzielnie, a długopis ledwo trzyma w dłoni i pisze nieczytelnie. Jesteśmy w trakcie likwidacji barier komunikacyjnych w domu. Urzędnicy twierdzą, ze mają popsuty samochód i ja muszę sama dowieźć ojca, bo inaczej umowa wygaśnie. jakie więc uprawnienia mam jako kurator sądowy/
  odpowiedz na komentarz
 • PYTANIE
  tm1973
  19.09.2016, 11:51
  OD 2 lat, po śnierci ojca, wraz z moja kobieta, opiekujemy sie moja niepełnosprawna siostra, co zrobic, bysmy mogli opiekowac sie nia, zgodnie, z prawem ??
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  ajh
  30.12.2015, 14:20
  Co powinien zrobic malzonek osoby po ciezkim nieuleczalnym udarze, nieprzytomnej od poczatku udaru, zeby moc dokonywac czynnosci prawnych w jej imieniu?
  odpowiedz na komentarz
 • Prawo (przepisy prawa) - w teorii - mamy wspaniałe ...
  A.A.
  26.05.2013, 12:48
  A ja od 5-ciu lat nie mogę "załatwić" dla siebie kuratora osoby niepełnosprawnej. I kamyczek do ogródka Pana Piotra Pawłowskiego : nawet Pan (Pana ludzie (Integracja W-wa, Integracja Gdynia), z którymi się kontaktowałem i którzy ponoć temat z Panem konsultowali) ale i RPO, BON z UW i UJ, nie byliście zainteresowani by przyjrzeć się problemowi odmawiania Osobom z Niepełnosprawnością, tej, jakże potrzebnej pomocy. Podsumowując : lipa, kpina z poszkodowanych przez los, puste prawo (art 183 krio) a ze strony "naszych" ludzi (także posłów Piechota i Plura) wielkie, bardzo wielkie zaniechanie. 5 lat walki - łatwiej umrzeć, niż doczekać się pomocy ...
  odpowiedz na komentarz
 • ...pomoc,...a niepełnosprawność....
  Elżbieta
  19.05.2013, 14:07
  ....kurator,pełnomocnik czy opiekun prawny???? a dlaczego nie.. -ASYSTENT OSOBISTY -... funkcja i zadania właśnie takiej osoby najbardziej by mi odpowiadała...,właśnie - niepełnosprawnego wyręczał by - ASYSTENT OSOBISTY - i miał by zaufanie w załatwianiu spraw jak i osobistej pomocy w załatwianiu wszelkich spraw ale razem z niepełnosprawnym...jakoś ucichło o ASYSTENTACH OSOBISTYCH...DLACZEGO ?????
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas