Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

04.07.2013
Autor: Wojciech Piętka
Źródło: Integracja 1/2013, AKTUALIZACJA: 2.11.2018

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Osoby opiekujące się innymi członkami rodziny mogą się starać o nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Wyjaśniamy, komu on przysługuje i na jakich zasadach.

AKTUALIZACJA: 2.11.2018


Przeczytaj także o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1477 zł zamiast 620 zł.


Zmiany w przepisach wprowadziła Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1548), która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku.

Największą zmianą wprowadzoną przez ustawę jest rozdzielenie zasad przyznawania świadczenia osobom opiekującym się dziećmi oraz opiekującym się innymi członkami rodziny. Zmiany wprowadziły modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wyodrębnienie beneficjentów, którym może być przyznawane nowo utworzone świadczenie, czyli tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy.

Banknot 10 zł i leżące na nim monety
Fot.: Tomasz Przybyszewski

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Dwie najważniejsze zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych to:

 1. Od 1 lipca 2013 r. wzrosła kwota świadczenia do 620 zł (nadal niezależnie od dochodu w rodzinie), dodatkowo w marcu 2013 r. rząd zadecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w okresie od kwietnia 2013 r. do końca grudnia 2013 r. będą otrzymywały dodatkowo 200 zł miesięcznie, czyli łączna kwota świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkami przyznanymi przez rząd do końca 2013 r. wypłacana była w wysokości 820 zł. Kolejne zmiany przepisów spowodowały z kolei, że od 1 stycznia 2018 r. rodzice otrzymują po 1477 zł netto. Świadczenie pielęgnacyjne będzie co roku waloryzowane, a jego wzrost będzie proporcjonalny do procentowego wzrostu płacy minimalnej.
 1. Zmienił się katalog osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie. Obecnie przysługuje ono z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
 1. matce bądź ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy czym osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Muszą one zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

 1. Orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. Orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli p. 7 i 8 w orzeczeniu dla osób do 16. r.ż.).

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje także małżonkom. Od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Obowiązuje ich jednak kryterium dochodowe.

Dzieci z niepełnosprawnością na wózkach rozmawiają ze sobą
Fot.: Piotr Stanisławski

Dochód w rodzinie

Specjalny zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego na osobę zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
 1. osoby wymagającej opieki,
 2. rodziców osoby wymagającej opieki,
 3. małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 4. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 5. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. r.ż., ale do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 1. Przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
 1. osoby wymagającej opieki,
 2. małżonka osoby wymagającej opieki,
 3. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 4. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. r.ż., z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Od 1 listopada 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie (wcześniej była to kwota 520 zł).

Wyłączenia przyznania

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. Osoba sprawująca opiekę:
 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 3. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 4. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 1. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 2. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 3. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 4. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoba na wózku
Fot.:
www.sxc.hu

Kiedy zmiany?

Osoby, które miały decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowały do niego prawo do 30 czerwca 2013 r. Po tym terminie dotychczasowe decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa.

Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta mieli obowiązek w terminie do 28 lutego 2013 r. poinformować osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Formalności niezbędne do uzyskania świadczenia

Zależnie od miejsca zamieszkania, organem właściwym do ustalania uprawnienia i wypłaty świadczeń jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Mogą oni jednak zlecić wykonywanie tych czynności jednostkom podległym (np. Ośrodkom Pomocy Społecznej bądź Wydziałowi Spraw Rodzinnych). Dlatego jeśli chcemy uzyskać takie świadczenie, powinniśmy dowiedzieć się w naszej gminie, kto na jej terenie zajmuje się jego przyznawaniem. W miejscu tym, zależnie od świadczenia, o jakie się ubiegamy, uzyskamy informacje, jakie wnioski i dokumenty powinniśmy złożyć.


Rodzinny wywiad środowiskowy

Rodzinny wywiad środowiskowy musi być przeprowadzony w czasie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na wniosek odpowiedniego organu może także zostać przeprowadzony u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub już je otrzymującej.

Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, delegowany przez odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej. Prowadzony jest on w miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy. Ma na celu poznanie jej położenia, indywidualnych cech, sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wywiad prowadzony jest na podstawie określonego w rozporządzeniu kwestionariusza.

Pracownik socjalny prowadzący wywiad powinien poinformować osobę lub rodzinę, z którą przeprowadza wywiad, o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji oraz o konieczności poinformowania ośrodka o ewentualnej zmianie omawianej sytuacji (osobistej, dochodowej, majątkowej), która ma wpływ na przyznanie świadczenia. Wywiad może ujawnić okoliczności niepozwalające na przyznanie świadczenia bądź uzasadniające jego odebranie.


Co to jest dochód?

Ustawowa definicja dochodu jest zbyt rozbudowana, by zamieścić ją całą w artykule. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że na potrzeby tej ustawy dochód to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli to, co mamy wpisane jako dochód w PIT), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli jest to nasza płaca netto.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, to się je sumuje.


Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 lutego 1964 r.: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Obowiązek obciąża  bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Zatem synowa bądź zięć nie są krewnymi – nie mogą zatem ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dzieci rodzeństwa – nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia”.


Odprowadzenie składek emerytalno-rentowych

Na podstawie art. 6 par. 2a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego)”.


Ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu są zgłaszane do tego ubezpieczenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy też opłacają składkę za taką osobę”.


Więcej informacji o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością – Infolinia Integracji: 801 801 015 lub warszawa@integracja.org


Autor jest pracownikiem Centrum Integracja w Warszawie, realizującego projekt „Centrum Integracja – Aktywny warszawiak”, finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy


Przeczytaj także o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1477 zł zamiast 620 zł.

AKTUALIZACJA: 2.11.2018

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • pomoc w opiece
  Magdalena
  15.06.2020, 13:54
  Opieka nad niepełnosprawną osobą nie jest łatwa. Warto skorzystać z pomocy. Ja po przeanalizowaniu swojej sytuacji zdecydowałam się na https://przyjaznyopiekun.pl/. Świetna pomoc, wykwalifikowani pracownicy z powołaniem. Nie żałuję swojej decyzji.
  odpowiedz na komentarz
 • Paranoja
  Andzelika
  30.03.2019, 19:01
  A ja mam niepełnosprawne dziecko i mam rete socjalna nie pijąca nie paląca ale na recie odwaga dochód to 475zl miesiecznie to mnie dyskwalifikuje
  odpowiedz na komentarz
 • Paramoja
  Olga
  11.04.2018, 11:32
  Mam rente socjalna i dziecko z porarzenoem mozgowym noe dostane opiejunczego z tego powodu a znam ludzi ktuzy zarabiaja 4000 miesiecznie i dostaja 500+ opiekuncze i narzekaja prosze o odp
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego ?
  Mondrzyk
  23.03.2018, 07:27
  Wychowuję wnuka w rodzinie zastępczej spokrewnionej . Dziecko jest upośledzone w stopniu lekkim ,potrzebuje całodobowej opieki ,gdyż ma do tego jeszcze padaczkę ,wszyscy zgodnie którzy mają kontakt z dzieckiem piszą opinie że dziecku należy się taka opieka a komisja twierdzi że nie . Więc moje pytanie dlaczego komisja nie stosuje się do opinij innych specjalistów i podważa ich kompetencję ?
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Wioletta
  22.01.2018, 13:08
  Opiekuje się siostrą niepełnosprawną jestem jej opiekunem prawnym mieszka ze mną dostaje 520zl czy mogę starać się o zasiłek który otrzymują rodzice to ponad 1000zl dlaczego jestem gorzej traktowana
  odpowiedz na komentarz
 • z rozpatrzona
  Bogusława Olszewska
  29.11.2017, 19:31
  Jestem matką i mam córkę już w wieku 39 lat . Córka ma znaczymy stopień niepełnosprawności potrzebuje 24 godz. opieki mój dochód to moja emerytura 872 zł kiedyś EWK teraz mam 63 lata i dostałam już taka emeryturę , córka ma zasiłek pielęgnacyjny 153 zł i rente socjalną 724 zł , razem to kwota 1 749 zł po opłatach mieszkanie kwota 600 zł , prąd 115 zł , telewizja 69 zł internet 50 zł leki 200 zł gaz itd zostaje mi na życie na nas dwie miesięcznie 350 zł co dalej robić , Z opieki nic nam się nie należy bo dochód przekracza wszystko , a ja nie wiem jak żyć , pamięta sie o dzieciach a o tych co mają 30 lat plus i rodzicach córka jest osoba niepełnosprawna od urodzenia a ja tez kiedyś pracowałam od 1974 - 1995 r jak przeszłam na EWK smutno ,
  odpowiedz na komentarz
 • Prosze o pilna odpowiedz
  Basia
  31.08.2017, 13:24
  Witam. Moja mama ma znaczny stopien niepelnosprawnosci od 3 lat i potrzebuje calodobowej opieki . Z tego tytulu nigdy nie pobieralam zadnych swiadczen . Dzis zlozylam wniosek o przyznamie mi jakiegos zasilku , poniewaz ze wzgledu na opieke chora matka nie moge podjac zatrudnienia . Poinformowano mnie , ze musze die mama zajmowac sie 24 h na dobe i nie mam prawa nawet wyjsc bez mamy na spacer Nie mam prawa rowniez zostawic mamy u rodziny np. Na tydzien. Pani w urzedzie kazala mi sie zastanowic nad tym czy chce ten zasilek poniewaz jezeli mamy jakiegos dnia by nie bylo ze mna w domu to musiala bym zwrocic zasilek. Czy to jest prawda ? Bardzo prosze o pomoc . Pozdrawiam serdecznie
  odpowiedz na komentarz
 • emerytura ewk
  elzbieta jankowska
  05.05.2017, 17:39
  czy po osiagnieciu wieku emerytalnego emerytura ewk powinna byc przeliczona?
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Małgorzata
  06.04.2017, 15:59
  Mam 2 grupę, niezdolność do pracy, najniższą rentę, a dodatek pielęgnacyjny od lat taki sam 153.00 Czy tak powinno być?
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie o zasiłek opiekuczy
  Ewelina
  19.03.2017, 18:43
  Czy pracujic na pół etatu moge starać sie o zasiłek opiekuczy nad chorym tatom
  odpowiedz na komentarz
 • prosze o szczeguly
  bk
  02.03.2017, 18:25
  brak tresci,gdy opiekunem jest malzonka na emeryturze-nad O/N ze znaczym stopniem?????
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek specjalny opiekuńczy
  miły
  03.01.2017, 15:32
  Mam 19 lat jestem jeszcze uczącą się osobą- czy mam prawo do zasiłku specjalnego na swoją chorą matkę, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności?Mama choruje od prawie 20 lat,a jej stany zdrowia są różne,jeśli ktoś orientuje się jak przebiega stwardnienie rozsiane -SM!Złożony został przeze mnie wniosek o ustalenie specjalnego zasiłku opiekuńczego ,który został odrzucony z powodu ,iż opieka nad matką nie jest stała,ponieważ opieka sprawowana jest tylko po zajęciach szkolnych!Hmmm i to ma być sprawiedliwość niby !!!!Co takie urzędy mogą wiedzieć o sprawowaniu opieki przy osobie chorej ?Jedna wielka żenada!!!!!!!!!Wywnioskować można tylko tyle ,że taki zasiłek należy się w sytuacji gdzie osoba wymagająca opieki musi być całkowicie uzależniona od opiekuna bo inaczej tzn.jak jeszcze daje radę czasami dojść do toalety lub się samodzielnie ubrać to jest oki!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekunka
  justyna
  18.11.2016, 11:24
  To jest chore !!! Mój partner otrzymał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wymaga stałej opieki. Poszłam po dokumenty i co usłyszałam ? że nic mi nie przysługuje bo nie mamy ślubu. Dyskryminacja polskiego społeczeństwa jest chora !!! Zmuszanie do ślubu świadczy o tym że prawodawstwo polskie jest chore !!!
  odpowiedz na komentarz
 • Sprawiedliwosc
  gg
  21.10.2016, 21:17
  Mam pytanie czy matka która opiekuje sie dzieckiem niepełnosprawnym moze zostawiac dziecko na dwa lub trzy dni ze starsza zchorowana osoba po 80 roku zycia co nie ma nawet wpływu ta pani na tto czy chce zostawac z tym dzieckiem bo matka ja zastrasza i czy ta młoda osoba czyli matka wychodzac na całe noce nie naraza na wiekszy stres dziecka. I czy jest to sprawiedliwe by taka młoda matka nie robiła nigdzie a naprawde choore osoby nawet pomocy nie otrzzymuja
  odpowiedz na komentarz
 • prawo
  polak
  11.10.2016, 12:46
  Zygać mi sie chce polskim prawem ,mam sie zwolnic z pracy i przeżyć za 500 zł i moje dziecko niepełnosprawne bravo :) a pieprzone alkoholiki, żule dostają po ponad 300 zl bo jest alkoholikiem . mam obok rodzinę matka syn córka wszyscy pełnoletni ,każdy pije każdy osobna dostaje tyle ksay plus jeszcze jakieś tam rodzinę itd , a ja muszę biegać prosić sie i czekać tydzień w domu nawet do sklepu nie można wyjść bo nie informują kiedy przyjeżdża na wywiad z opieki ,bo to ich zasada nie mówić kiedy. a dostane dodatkowo 100 zł . a oni sie dziwią ze do polski nie chcą przychodzić uchodźczy jak taka bieda :D chyba ze alkoholikiem zostanie :P
  odpowiedz na komentarz
 • ALFA
  Jola
  06.10.2016, 07:06
  PYTANIE mam ciężko chorego ojca po udarze,i nie mogę załatwić ani pielęgniarki środowiskowej,ani długoterminowej,ani opiekunki jak również zero pomocy z Gops gdziekolwiek idę wszędzie mi mówią,że nic mi się nie należy,jestem córką ojca i po przywiezieniu,ze szpitala tylko ja się nim całodobowo staram zajmować jak tylko umie,żyjemy tylko z emerytury ojca,który ma tylko 1700zł.emerytury,proszę o pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Aneta
  02.10.2016, 18:49
  Czy można pobrać zasiłek na byłego męża
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek opiekuńczy
  mariola
  29.06.2016, 14:54
  żeby starać się o zasiłek opiekuńczy ,czy muszę mieszkać z osobą wymagającą opieki /
  odpowiedz na komentarz
 • Specjany zasiłek opiekunczy na matka niepelnosprawna kiedy podwyrzka ???
  pajak -stencel
  10.05.2016, 14:15
  Dostaje 520 zł rządzący obiecują cuda wszystkim a o nas nikt nie pamieta tylko dlategoze i tak musze to robić bo to mama !Kiedy my dostaniemy wiecej.
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek opiekunczy
  agnieszka
  01.04.2016, 10:59
  Dzień dobry Mam pytanie co do opieki nad moją chorą i mamą z I grupą, leżącą. Na jakich zasadach taki specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymała bym. jesli mój mąż pracuje zagranic całay czas ja jestem z dwójką dzieci tu w Polsce i nie pracuje bo zajmuje sie mamą ,moja mama ma rete w kwocie 980zł. ja jestem bezrobotna nie mam dochodu tylko to co mąż zarabia jest dawane na moje utrzymanie i dzieci mama utrzymuje sie sama z renty czy mogę ubiegac sie o taki zasiłek czy zarobki mojego męza tez musze wliczac w gaspodarstwo domowe .czy mąz ma obowiazek aby ze swoich pieniedzy utrzymywac tesciową i aby one sie wliczały wcałosc dziekuje z góry za odpowiedz
  odpowiedz na komentarz
 • świadczenie pielęgnacyjne - l4
  mama
  01.03.2016, 14:39
  Pobieram świadczenie pielęgnacyjne (nie pracuję) nad niepełnosprawna córką, która trzeba dźwigać. Niestety miałam zabieg na sercu i po powrocie do domu mam co najmniej przez tydzień zalecony odpoczynek. Mąż wziął l4 na córkę. Czy w związku z tym możemy mieć jakieś kłopoty
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłki
  Bożena
  20.12.2015, 09:23
  Chciałam zapytać pani minister, czy siostry opiekujące się siostrą niepełnosprawną, bo rodzice nie żyją czy mają szansę na dostanie zasiłku mimo że obie pracują i siostra niepełnosprawna ma rentę a potrzebuje stałej opieki drugiej osoby przez 24 godz Proszę o odpowiedz.
  odpowiedz na komentarz
 • czy się należy?
  mama
  04.12.2015, 19:18
  Witam moja córka ma rok i ma orzeczenie o niepełnosprawności, tylko ze z wyznaczen ma tylko pkt.6 korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. ... i pkt.8 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji czy przy takich wskazania należy się świadczenie pielęgnacyjne?
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie??
  kinia
  03.11.2015, 13:38
  czy zasiłek dostanie też matka która jest w ciąży ale nigdy nie pracowała???
  odpowiedz na komentarz
 • a co po 16 roku życia
  dorota
  15.09.2015, 10:05
  moja córka kończy 16 lat ma stopień umiarkowany z koniecznością długotrwałej opieki nie przysługuje się świadczenie pielęgnacyjne ,,,pytanie co dalej czy dostanie specjalny zasiłek
  odpowiedz na komentarz
 • co z podwyżką od kwietnia na osoby niepełnosprawnej
  reni
  30.08.2015, 16:11
  Pytanie miała być podwyżka od kwietnia z 520 na 850 zł i tak jak zwykle PO nas oszukało nic nie dali a ja nie mogę podjąć żadnej pracy bo mama potrzebuje stałej opieki i za te 520 zł jest ciężko miałam oferty pracy ale nie mogę podjąć , bo nie mam co zrobić z mamą kiedy oni dadzą tą podwyżkę?kto wie niech odpowie
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc z MOPS
  Paweł
  13.08.2015, 13:01
  Dzień dobry Mam pytanie co do opieki nad moją chorą i babcią z I grupą, leżącą. Na jakich zasadach taki zasiłek opiekuńczy otrzymał bym. Czy do tej kwoty 623 zł wlicza się cały dochód całej rodzinny zamieszkującej gospodarstwo domowe, czy tylko mój dochód i mojej babci ?? Czy te 623 zł jest to brutto na osobę czy netto ?? Z góry dziękuję za odpowiedz
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc z MOPS u
  Marian Sadowski
  22.03.2015, 08:41
  Dzień dobry chciałbym zapytać jestem pełnoprawnym opiekunem całkowicie ubezwłasnowolnionych sióstr od trzydziestu lat prowadziłem działalność gospodarczą niestety bankructwo jestem zmuszony zamknąć jakie zasiłki otrzymam z tego tytułu wszystkie te lata tylko renta rodzinna po ojcu i renta socjalna nie wystarczały też jestem zmuszony korzystać z pomocy MOPS na węgiel dostałem 200 zł KANADA po prostu na materace prześcieradła i farby chciałem pomalować 300 zł zapłaciłem 900 zł. na jaką pomoc mogę liczyć
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielegnacyjny
  Agnieszka
  25.02.2015, 18:06
  Mam pytanie jestem prawnym opiekunem CIOCI jest osobą uposledzoną fizycznie i psychicznie urodziła się z zespołem Dauna ma 53lata jej rodzice nie żyją i ja bratanica mieszkam z nią od 8 lat otrzymuje moja ciocia z ZUS RENTE RODZINNĄ już taka miała jak żyła jej jeszcze matka ja z tym nic nie robiłam a nie wiem czy nie powinna mieć swojej renty???czy mnie przysługuje zasiłek opiekuńczy bo od kiedy zamieszkałam z nią nie pracuje .W zeszłym roku dowiadywałam się w urzędzie czy moge sie starac o zasilek pani poinformowała mnie ze nie bo jest to tylko moja ciocia a nie matka,siostra córka czy zmieniły sie jakies prawa i czy moja ciocia musi miec swoja grupe inwalidzka???
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Aneta
  23.02.2015, 09:48
  Moja teściowa ma orzeczenie o niepełnosprawności gdzie wymaga pomocy innej osoby ,zajmuje sie tesciowa ponieważ nikt z bliższej rodziny nie może czy przysługuje mi jako opiekunowi zasiłek pielegnacyjny dla opiekuna
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek
  Tomasz gajda
  19.01.2015, 17:17
  Mam tate chorego po udarze ciezkim, jest osoba lezaca czy moge sie starac o zasiłek opiekuna.
  odpowiedz na komentarz
 • CZAS NA ZMIANY MNIEJ GADAĆ A COŚ ZROBIĆ,
  EWA ORZEŁ
  12.01.2015, 18:54
  PODWYŻSZYĆ NAM SKŁADKI NA ZDROWIE. I TAK PO PRACY LECZYMY SIĘ PŁACĄC ZA USŁUGĘ. WPROWADZIĆ KASY FISKALNE DLA LEKARZY I W SĄDACH, A DAĆ CHORYM TYM PRAWDZIWYM, RENTY DLA CHORYCH, KTÓRYM BRAKUJE 3 LATA DO EMERYTURY, A PRZEPRACOWALI 45 LAT W POLSCE. CWANIACY WYGRYWAJĄ. BIEDNI DALEJ CIERPIĄ BEZ PIENIĘDZY I WYPOCZYNKU. ALE ZA TO NIEMCY ODPOCZYWAJĄ W NASZYCH SANATORIACH. POLSKA CIĄGLE SIĘ WZRUSZA, A GÓRNICY TO NASTĘPNA GRUPA LICYTACJI URZĘDNIKÓW. ŻYCZĘ NADZIEI, WIARY I ŻYCZLIWOŚCI LUDZI. POZDRAWIAM EWA.
  odpowiedz na komentarz
 • APEL DO PREZYDENTÓW MIAST: DOTYCZY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW -OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I WYDZIAŁ SPRAW RODZINNYCH
  RÓŻA POLAK GORZÓW WLKP.
  12.01.2015, 18:37
  KAŻDY urzędnik winien wyjść z biura i pomóc wypełnić, skompletować dokumenty do otrzymania powyższych świadczeń. Ludzie chorzy nie umieją ani wypełnić ani zgromadzić dokumentów. Już czas na zmiany zasiedziałych URZĘDNIKÓW, TO ONI WINNI PRZEPROWADZIĆ WIELOKROTNE WIZYTY W DOMACH Z WNIOSKIEM O POMOC. CIERPIĄ TYLKO W POLSCE DZIECI I ICH RODZICE POZOSTAWIENI BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA I POMOCY.
  odpowiedz na komentarz
 • kto wymyslil taki bubel?
  bez szans
  29.08.2014, 20:39
  Dlaczego pieniedzy nie dostają ludzie. którzy są niepełnosprawni i bezrobotni. Dlaczego nie ma dla nich projektow ze stypendium i zagwarantowanym stażem, a namnożyły sie projekty dla osob po 50 roku zycia, zwolnionych z pracy ktorzy zarejestrowanik sa najwyzej 6 miesięcy w urzędach pracy, dla kobiet i dla osob wykluczonych ale tylko do 30 r. życia itp...jak można nie zapewnić osobie niepelnosprawnej dochodu i obciazac rodzinę wieloletnim obowiazkiem utrzymania, a przecież sa p;odpisane konwencje dot, praw człowieka i podobnop to w mysl Konstytucja władza ma zapewnić pracę i rozwoj zawodowy osobie niepelnosprawnej,
  odpowiedz na komentarz
 • DO PANA ARKADIUSZA
  Do pana Arkadiusza
  31.03.2014, 14:05
  Panie Arkadiuszu,też choruje na SM,nie mam żadnej renty ani świadczenia pielęgnacyjnego,podaje mój e,mail i peosze o kontakt dorota680521@op.pl
  odpowiedz na komentarz
 • Ciche KOMENTARZE czy cenzura?
  MAZUREK
  28.03.2014, 19:51
  nie wiem dlaczego ale nie wyświetlają wpisów .to jakaś ŚCIEMA.
  odpowiedz na komentarz
 • proszę o pomoc,
  Arkadiusz
  28.01.2014, 19:35
  witam posiadam znaczny stopień niepełnosprawnosci SM nie otrzymałem renty jedyne dochody jakie mam to świadczenie pielegnacyjne ora dochód zony , praca na 3/4 etatu ogólnie nasze dochody wynosza 900 zł . Czy mam szanse na otrzymanie zasiłku stalego lub renty specjalnej ew zasiłku opiekunczego ?
  odpowiedz na komentarz
 • swiadczenie opiekuńcze
  kuku
  29.11.2013, 12:46
  sprawuję opiekę dla osoby całkowicie niepełnosprawnej - od 30.06.2013 r. nie otrzymuję świadczeń /nic/Nie posiadam żadfny ch dochodów -sama żyję -niepełnosprawny jest rechabilitowany ,leczony ma całodobową opiekę choć Ja mieszkam w innej miejscowości.Wg. rzadowców wszystko kwitnie i po co takim pieniądze ! Niech płacą tylko składki ZUS bo tam to dobiero dziura bez dna a politycy musz,ą swoim małżonkom majtusie kupić na koszt podatników bo niestać ich z pensji 20-30 taś. a my tam bez majtusiów bo po co!
  odpowiedz na komentarz
 • niepelnosprawne dziecko niepelnosprawnej matki
  Iza
  19.11.2013, 21:58
  Jestem niepelnosprawna (znaczny st.). U mojego trzylatka zdiagnozowano zespół aspergera. Rozumiem, ze nie dostane tego zasilku? Moze mozna jakos "obejsc" to wylaczenie?
  odpowiedz na komentarz
 • pomocy!!
  15.11.2013, 21:38
  Witam mam rentę socjalna i urodziło mi się dziecko z rozszczepem kręgosłupa pobieram rentę w wysokości 620 zł a chciałabym dostawać to dodatkowe 200 zl które rzad dał 1 stycznia 2013 r. wiem ze osoby które pobierały świadczenie pielęgnacyjne dostały to 200 zł z automatu a ja nie może ktoś się orientuje w tej sprawie to mi coś podpowie co mam zrobić!
  odpowiedz na komentarz
 • rodzina zastępcza spokrewniona
  Ewa .F
  17.10.2013, 21:12
  Witam Mam pytanie otóż moja sostra 27 lat pełni rolę rodziny zastępczej dla naszych 3 braci którzy mają po 15,13 i 10 lat dostaje na 2 z nich po 660 zł z czego na najmłodszego tylko 300 zł alimentów w tym ma 3 swoich synów jej mąż pracuje i zarabia najniższą krajową, 3 lata temu wzięła ze swoim mężem kredyt na budowę domu i teraz miesięczna rata kredytu wynosi ok 2000 zł ledwo starcza im na życie, złożyli do gminy podanie o zapomogę na węgiel aby mieli czym palić przez okres zimowy lecz dyrektor odpowiedziała że jej się nie nalęży żadna zapomoga ,gdyż ma pieniądze na dzieci z rodziny zastępczej, ale z tego co wiem pieniądze na rodzinę zastępczą sie nie liczą Dodam że dostają też żywność z caritasu od księdza z Parafii czego gmina im nie zapewniła. Jakie kryteria musi spełniać moja siostra aby otrzymywać jakąkolwiek pomoc z gminy? Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • zal
  rafal
  27.09.2013, 23:22
  mam od niepodal 2 lat chora żone na guza mózgu,jest po operaci - sparalizowana prawostronnie.Ja nie pracuje,zajmuje sie 5 dzieci i nią.od lipca zabrali mi zasiłek pielegnacyjny!gdzie uderzyc?-prosze o pomoc!Stan zdrowia żony sie pogarsza-MOPS-ma to w du....ie.Co mam robić?Prosze o pomoc!
  odpowiedz na komentarz
 • to jest rozbój
  wykluczona
  07.09.2013, 10:19
  Od 13 lat opiekuję się moją Mamą. Od czasu, gdy stwierdzono u niej nowotwór jelita z przerzutami. To była długotrwała i ciężka walka o jej życie. Operacje, leczenie, skutki napromieniowania. Kolejna operacja ratująca życie - ropień w drogach żółciowych. 2 lata temu dostała udaru mózgu. Jest niepełnosprawna w stopniu ciężkim, całkowicie zdana na moją pomoc. Nie siedzi, nie potrafi samodzielnie jeść... itd Przez to, że długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ma najniższą emeryturę (700.- w tym dodatek). Właśnie dostałyśmy odmowę przyznania nowego specj. zasiłku (pomimo tego, że do czerwca dostawałyśmy ten stary) Uzasadnienie: nie pracowałam zawodowo od 13 lat! Jak mogłam pracować skoro opiekuję się Mamą - jestem dyspozycyjna przez 24 godziny na dobę, nie wiem co to choćby krótkie wakacje, zwolnienie lekarskie, chora nie chora, trzeba zęby zacisnąć, czasem wyć z bólu, ale umyć, przewinąć, dać leki, ugotować, nakarmić, wyprać, zabrać na spacer i 1000 innych obowiązków. Nie mam już własnego życia. A co gorsza, po tylu latach zaczynam mieć coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem a teraz nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Jak mamy żyć z tych 700.- (nawet z tym dodatkiem w wys. 520.- nadal byłyśmy poniżej granicy ubóstwa!)? Tylko leki mojej Mamy to koszt 470.-; 60 refundowanych pieluch (dopłata 90.-) absolutnie nie wystarcza. Zalegamy z opłatami. Energa zerwała już umowę. Chcą nam odciąć prąd. To jest jakaś perfidna forma eutanazji!
  odpowiedz na komentarz
 • henryk
  henryk 70
  06.09.2013, 11:55
  Stare przysłowie mówi-" kto nie szanuje osoby starszej to nie jest godzien po tej ziemi chodzić Jest to uwaga do tych co w polsce ustanawiają prawo !!!!
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek na dziecko
  Barbara
  03.09.2013, 10:32
  Aby otrzymac zasilek pielegnacyjny na dziecko niepelnosprawne musze sie zwolnic z pracy? Czy wystarczy sie wyrejestrowac z PUP?
  odpowiedz na komentarz
 • Odebrano prawa nabyte!!!
  Opiekunka Mamy
  16.07.2013, 13:53
  Trzy lata opiekowałam sie Mamą a teraz żadają świadectwa pracy z wpisem, że zrezygnowałam celem podjęcia opieki nad niepełnosprawną!!! Dlatego odmówiono mi SZO!!! To jest oszustwo!!!! Rząd pozbawił mnie środków na utrzymanie!!! Po co zapisy w ustawie komu przysługuje a komu nie - jak tych zapisów się nie przestrzega!! Nigdzie nie ma zapisu o świadectwie pracy z właściwą adnotają! To że trzy lata OPIEKUJĘ SIĘ i nie podjęłam pracy o niczym nieświadczy? To po co wywiad z MPOPS-u?
  odpowiedz na komentarz
 • specjalny zasiłek
  Jolka
  16.07.2013, 10:24
  Paranoja z tym specjalnym zasiłkiem,dzwoniłam jeszcze raz do MOPS-u to mam złożyć pit z urzędu skarbowego za rok 2011 kiedy mąż wtedy zarabiał więcej a on jest jedynym żywicielem 4-o osobowej rodziny a teraz powinny zarobki liczyć się bo zmalały i na 4-o osobową rodzine ma 2112zł.na utrzymanie i do tego opłaty,moje pytanie jest dla kogo ten zasiłek specjalny opiekuńczy skoro są takie warunki z PIT-em za 2011r.to tylko nazwa na specjalny zmieniła się a warunek z tym pitem dla kogo,nasze państwo pomaga strasznie niepełnosprawnym by zawsze wyjść na swoje,po co ta strona niepelnosprawnii.pl jak tylko czytając człowiek się denerwuje,bo rzeczywistość jest inna niż tu piszą,same brednie
  odpowiedz na komentarz
 • RZAD i Posłowie DZIELA NA LEPSZYCH I GORSZYCH KPINA.
  inwalida 1grupy
  13.07.2013, 18:39
  ROdzina która pomaga bezinteresownie podawania insuliny chodzenie chorym do lekarza specjalisy Wykup leków i podawanie insuliny choc Premier i Sejm co pomogli KOPLETNIE NIC CIEŻKO CHORYM DALI OCHLAP DODATKU PIELEGNACYJNEJ ZA PiS Wynosił 174.10zł + 360 DAŁ 2x TERAZ PO 6.5 RZĄDÓW PO -PSL WYNOSI 203 zł . TAK RZĄD I POSŁOWIE PONIŻAJA INWALIDÓW SOBIE BARDZO WYSOKIE DETY I NAGRODY . NASZLY DNI NEDZY I GŁODU I STAWIANIE CO WPIER ZROBIC KUPIC NAJDROSZE LEKI CAŁEJ UNI I DODATEK ZA KTÓRY NIE KUPISZ JEDNEGO SPECYFIKA INSULINY ,PASKÓW ,NACISNIENIE I SERCE I NERKI INYCH SPECYFIKÓW POCZEBNYCH DO ZYCIA RODZINA MA DAWAC TYLKO PANSTWO NIGDY NIEPOMAGA JEST ZBYTECZNYM SMIECIEM KRAJU CO TWORZY GETO DO INWALIDÓW BRAK JAKES POMOCY STRONY RZADU I POSŁOW NFZ. I BRAK OPIEKI ZEBY RODZINIE ODCIĄŻYC ZADNEJ NAWET MOPR NIEMA PIENIEDZY LEPSZE WARUNKI MAJA IWALIDZI CO WYJECHALI KRAJU I RZEKLI OBYWATELSTWA POLSKIEGO ?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek
  jolka
  08.07.2013, 14:41
  Dziś dzwoniłam do MOPS-u by dowiedzieć się o ten specjalny zasiłek,staram się już ponad rok o opiekuna,bo mam stopień znaczny z opiekunem ale go nie mam bo mąż za dużo zarabia na ręke ma 2500-2600 na 4 osoby w tym dwoje dzieci syn na studiach córka w technikum i nie dostanie syn bo on jest moim opiekunem dlatego że na jedną osobe wychodzi ponad 630zł,a dzieci dorosłe postawiły na nauke,opłaty są miesięczne duże a oni tego nie widzą że życie 4-osobowej dorosłej rodziny kosztuje,żal pisać,tacy niemcy wojne przegrały ale niepełnosprawny tam żyje jak normalny człowiek nie to co u nas wszystko ucinają,może kiedyś będzie lepiej
  odpowiedz na komentarz
 • Bezrobotna
  kalina
  08.07.2013, 10:43
  A mnie tusk zrobił bezrobotną, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Chcąc opiekować się moją 91-letnią mamą musiałam zrezygnować z pracy aby otrzymać to cholerne świadczenie. A teraz co? Nie mam nic, ani ubezpieczenia, ani pieniędzy, Ciekawe gdzie będę szukać lat pracy do emerytury, bo już jestem za stara żeby gdziekolwiek pracę znaleźć. hahahaha wesołe nasze życie herthusssk. Cieszmy się, bawmy się jesteśmy w uni, mamy wspaniałego jaśnie nam panującego, uwielbianego przez naród, a jak pójdziemy głosować to wybierzemy partię miłości. Będą rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej. Po co ustawa o eutanazji? Nie potrzeba, sami wyzdychamy, wy niepełnosprawni i my, podobno sprawni. A od 1 stycznia szykują wam zwolnienia z pracy. Głosujmy i POpierajmy dalej p.o. A oni będą sobie milionowe nagrody przyznawać. A reszta narodu niech zdycha, szczególnie starzy i chorzy. Potrzebni są tylko zdrowi niewolnicy.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas