Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PFRON prezentuje nowe programy

16.01.2007
Autor: Piotr Stanisławski
Źródło: Informacja własna

16 stycznia 2007 r. w siedzibie PFRON odbyło się spotkanie Prezesa Funduszu Andrzeja Sochaja z największymi i najbardziej aktywnymi organizacjami działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z planami oraz nowymi programami Funduszu, a także największymi problemami, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe.

Na spotkaniu przedstawiono założenia do trzech nowych programów, jakie PFRON zamierza wprowadzić w 2007 roku. Są to:

1. „Uczeń na wsi” – program pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie

W szkołach ponadgimnazjalnych wiejskich i miejsko-wiejskich uczy się ok. 10 tys. uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Stanowi to niecały 1 proc. wszystkich uczniów ponadgimnazjalnych w Polsce (ponad milion). Ci uczniowie wymagają szczególnej pomocy, ponieważ zaniedbania we wczesnym okresie edukacji często przekreślają takim osobom szanse na zaistnienie w życiu społecznym i zawodowym. 

W ramach przygotowywanego programu „Uczeń na wsi - program pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie" proponuje się następujące formy wsparcia:

1) dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmujące:

a) zakup podręczników i przyborów szkolnych,
b) wakacyjne obozy rehabilitacyjne, połączone z kursami doszkalającymi (np. językowymi),
c) kursy doszkalające, w tym językowe, w ciągu roku szkolnego z dofinansowaniem również kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

2) dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów związanych z:

a) opłatami za szkołę,
b) zakwaterowaniem (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania),
c) dojazdami do szkoły,
d) uczestnictwem w zajęciach rehabilitacyjnych,
e) zakupem przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
f) dostępem do intemetu,
g) wyjazdami organizowanymi w ramach zajęć szkolnych.

Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację wszystkich programów PFRON, adresatami programu „Uczeń na wsi” byliby jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. „Sprawny dojazd” – program pomocy ze środków PFRON w nabyciu przez osoby niepełnosprawne mające rudności w przemieszczaniu się samochodu osobowego oraz prawa jazdy kategorii B

Dotychczasowy stopień zaspokojenia potrzeb w ramach poprzednich tego typu programów PFRON był niski – w ramach programu „Pegaz” nie przekroczył 33 proc. potrzeb.

Nowy program przewiduje jednorazowe bądź coroczne (w okresie spłaty kredytu) dofinansowanie oprocentowania lub części rat kapitałowych kredytu udzielonego na zakup samochodu (w tym oprzyrządowanego), w formie tzw. „dotacji samochodowej”.

Maksymalna kwota udzielonej dotacji będzie uzależniona od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny i ceny samochodu. Dotacja nie będzie mogła być większa niż 40 proc. wartości samochodu.

Program przewiduje także dofinansowanie do kosztów uzyskania przez osobę niepełnosprawna prawa jazdy – a więc: koszty kursu, egzaminu prawa jazdy kat. B, oraz koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu poza miejscem zamieszkania.

3) „Trener” – program zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

Celem programu jest trwałe wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu pomocy tzw. osobistego asystenta zawodowego w miejscu zatrudnienia.

Środki Funduszu przeznaczone będą na finansowanie szkoleń oraz wypłatę wynagrodzeń Trenerów pracy (asystentów zawodowych). 

W założeniach działania Trenera pracy, przede wszystkim mają na celu:

  • rozpoznanie możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej,
  • wyszukanie pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej i pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia,
  • wybranie wspólnie z pracodawcą stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej,
  • przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych między nimi,
  • szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej adaptacji i usamodzielnienia,
  • długoterminowe monitorowanie pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej (monitorowanie pracy przez trenera jest gwarantem trwałych efektów realizacji programu).

Projekt zakłada, że program realizowany będzie pilotażowo w latach 2007 - 2010, jego adresatami zostać mają organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy lub powiatu.

Finansowane ze środków programu usługi trenera pracy dotyczyć będą:

  • Osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • Osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • Osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szegółowe założenia wymienionych programów PFRON ma przedstawić pod koniec stycznia 2007

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili swój niepokój w związku z planowaną przez rząd likwidacją oddziałów PFRON, jak również zmniejszenia dotacji na Fundusz. Wszyscy zgodzili się ponadto, że powracające ze strony niektórych przedstawicieli rządu pomysły likwidacji Funduszu, nie służą środowisku osób niepełnosprawnych ponieważ nie przedstawiają żadnej uzasadnionej alternatywy. Najczęściej powtarzanym postulatem było utworzenie takich procedur przyznawania środków, aby pierwsze transze organizacje mogły otrzymać najpóźniej pod koniec lutego lub z początkiem marca. Od lat pierwsze środki otrzymują dopiero w czerwcu i lipcu, a pozostałą część w połowie grudnia. Dla wielu organizacji powoduje to szereg bardzo poważnych w skutkach problemów, które utrudniają im nie tylko realizowanie zadań, ale także decydują o być albo nie być. Z powodu zaciągania przez nie wysokooprocentowanych pożyczek na bieżącą działalność do czasu otrzymania środków z Funduszu, marnowanych jest wiele środków. Ustalono, że pod koniec przyszłego tygodnia organizacje te spotkają się już roboczo z przedstawicielami PFRON w celu dokładnego omówienia i wspólnego przygotowania programu „Partner” na kolejne lata.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas