Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pegaz 2003

Autor: Dorota Landsberger

Program Pegaz 2003 realizowany jest na terenie całego kraju od 2003 r.

W 2008 r. wnioski w ramach programu Pegaz można składać od 1 kwietnia do 16 maja.

Program podzielony jest na 3 moduły:

 • moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się
 • moduł pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej
 • moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. "Wózki dla Polski",

Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się.

W ramach tego modułu można uzyskać dofinansowanie na:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu - obszar A
 • zakup sprzętu komputerowego - obszar B
 • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - obszar C
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji - obszar D

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu są osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, które:

 • wykonują pracę zarobkową
 • uczą się
 • są zarejestrowane w urzędzie pracy - w przypadku osób bezrobotnych

Osoby ubiegające się o dofinansowanie w tym obszarze muszą legitymować się prawem jazdy.

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie sprzętu komputerowego są:

 • pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które są:
  a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
  b) słuchaczami kolegiów,
  c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich,
  d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych,
  e) uczestnikami studiów doktoranckich
  f) studentami uczelni zagranicznych,
  g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
 • niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie wózka o napędzie elektrycznym są:

 • pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci i młodzież do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

u których jednoczesna dysfunkcja jednej bądź dwóch kończyn górnych oraz jednej bądź dwóch kończyn dolnych uniemożliwia korzystanie z wózka o napędzie ręcznym.

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie dofinansowania jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, które będzie stanowić podstawę stwierdzenia czy rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy zgodny jest z warunkami zawartymi w programie.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby:

 • które w przeszłości naruszyły warunku umowy z PFRON bądź posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON
 • których dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym przekracza dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, lub dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenie za pracę powiększonego o specjalny współczynnik w przypadku osób samotnych.
 • ubiegające się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych tego typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach

W ramach każdego z obszarów można ubiegać się o dofinansowanie raz na 5 lat.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest do dochodów brutto wnioskodawcy, ale nie może przekroczyć następujących kwot:

 • dla oprzyrządowania samochodowego – 7-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę 
 • dla wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – 24-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
 • dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla dzieci osób dorosłych niepełnosprawnych z powodu braku lub niedowładu obu kończyn górnych – 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
 • dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla niepełnosprawnych uczniów i studentów – 5-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę,
 • dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z ubytkiem słuchu – 3-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D programu wynosi 3.500 zł., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2b, do wykorzystania w okresie 5-ciu lat, zwanym dalej „okresem obowiązywania limitu”, liczonym od dnia zawarcia pierwszej umowy dofinansowania w ramach obszaru D. W okresie obowiązywania limitu wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty dofinansowania.

Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości:

 • nie mniejszej niż 10% ceny zakupu sprzętu komputerowego
 • nie mniejszej niż 1% ceny zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dofinansowanie na oprzyrządowanie w samochodach przyznawane będzie tylko w przypadku samochodów nie starszych niż 3-letnie.

Moduł pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej:

 • samochodów osobowych, w tym wyposażonych w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
 • autobusów 10-cio i więcej miejscowych, w tym wyposażonych w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych,

Pomoc skierowana jest to warsztatów terapii zajęciowej, które:

- nie posiadają samochodów do przewozu uczestników
- posiadają samochody starsze niż 5-letnie

Wysokość dofinansowania zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatu terapii zajęciowej nie może przekroczyć:
1) 85% kosztów zakupu pojazdu, oraz
2) 10.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w pojeździe, a w przypadku pojazdów służących do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - 11.500 zł.

Moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. Wózki dla Polski

Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, realizującego we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie program p.n. "Wózki dla Polski". Stowarzyszenie prowadzi w Polsce od siedmiu lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kontynuując ideę amerykańskiej organizacji "Joni & Friends", która remontuje we współpracy z więzieniami, używany sprzęt rehabilitacyjny i zapewnia jego dystrybucję na świecie w ramach programu pn. "Wózki dla świata". Dotychczas, w związku z realizacją ww. projektu, Stowarzyszenie sprowadziło do Polski i bezpłatnie przekazało użytkownikom około 4000 wózków inwalidzkich oraz kilka tysięcy kul, balkoników, lasek i chodzików.

Kontakt do oddziałów terenowych PFRON

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

Programy celowe

Aktualizacja: 23 kwietnia 2008 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas