Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla kogo i w jakiej kwocie

15.04.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Aktualizacja: 15.01.2020. System świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością nie należy do najbardziej przejrzystych. Podajemy więc w pigułce niezbędne informacje, czyli: co, dla kogo i w jakiej kwocie.


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


 

Rodzaj świadczenia Dla kogo
(w skrócie)
Kwota(na rękę) Od kiedy ta kwota Kryterium dochodowe
Świadczenie pielęg-
nacyjne
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością

1830 zł

Od 1 stycznia 2020 r.

Nie

Specjalny zasiłek opiekuńczy Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością 620 zł Od 1 listopada
2018 r.
764 zł
Zasiłek dla opiekunów Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy z dniem 1 lipca 2013 r. stracili świadczenie pielęgnacyjne 620 zł Od 1 listopada
2018 r.
Nie

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

Kto może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

Warunkiem otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce bądź ojcu dziecka,
 2. faktycznemu opiekunowi dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom, na których - zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego - ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy tym osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  - rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma faktycznego opiekuna dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie się zmieniać w kolejnych latach:

 1. od 1 maja 2014 r. – było to 1000 zł netto. Na kwotę tę składały się: 800 zł świadczenia i 200 zł dodatku z rządowego programu. Kwota brutto, czyli wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym, wynosiła łącznie 1321 zł;
 2. od 1 stycznia 2015 r. – było to 1200 zł netto; kwota brutto ze składkami – 1576 zł;
 3. od 1 stycznia 2016 r. – było to 1300 zł netto; kwota brutto ze składkami – 1703 zł;
 4. od 1 stycznia 2017 r. – było to 1406 zł netto;
 5. od 1 stycznia 2018 r. – było to 1477 zł netto;
 6. od 1 stycznia 2019 r. – było to 1583 zł netto;
 7. od 1 stycznia 2020 r. – jest to 1830 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie co roku waloryzowane, a jego wzrost będzie proporcjonalny do procentowego wzrostu płacy minimalnej.

Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców

Od 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców więcej niż jednego dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Dotąd świadczenie mogło otrzymać tylko jedno z rodziców, nawet jeśli w rodzinie było więcej dzieci z niepełnosprawnością, a oboje rodzice zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować.

Zmiana od 1 stycznia 2017 wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r.

9 stycznia 2020 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., który mówi o tym, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne dla opiekunów

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

„Okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego” – zaznaczono w uzasadnieniu regulującej tę kwestię ustawy.

Manifestujące panie razem z dziećmi na wózkach
O zmiany prawne w zakresie przysługujących świadczeń walczyli rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością podczas protestów w Sejmie i pod Sejmem, fot. Mateusz Różański

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a od 1 stycznia 2015 r. także małżonkom.

Kto może otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy?

By go otrzymywać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

 1. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  lub
 2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli p. 7 i 8 w orzeczeniu dla osób do 16. r.ż.).

UWAGA!
Od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Obowiązuje ich jednak kryterium dochodowe.

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
  c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo - w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji - w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego

Od 1 listopada 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł netto miesięcznie. Wcześniej było to 520 zł.

Kryterium dochodowe

Specjalny zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego na osobę, zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał on w poprzednim okresie zasiłkowym.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
  a) osoby wymagającej opieki,
  b) rodziców osoby wymagającej opieki,
  c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
  d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
  e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, ale do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
   
 2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
  a) osoby wymagającej opieki,
  b) małżonka osoby wymagającej opieki,
  c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
  d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

UWAGA!
Przepisy przejściowe obejmą grupę opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy nie zakwalifikowali się do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO), gdyż 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu wygaśnięcia decyzji w tym zakresie z końcem roku 2012. Osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. – 30 czerwca 2013 r., a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne, będą mogły otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z przepisem przejściowym, osoby z tej grupy będą mogły ubiegać się o SZO bez kryterium rezygnacji z zatrudnienia.


Przeczytaj także o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1583 zł zamiast 620 zł.


ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zasiłek dla opiekuna jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., który zakwestionował część nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poniżej wyjaśniamy, jak wyglądają jego zasady.

Kto może otrzymywać zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie do osób, które na wskutek ww. nowelizacji utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

Jednym z postulatów opiekunów jest zwrot odebranych świadczeń, fot.: Mateusz Różański
Zwrot odebranych świadczeń był jednym z postulatów opiekunów protestujących przez Sejmem, fot.: Mateusz Różański

Kiedy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje?

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 1. osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
  lub
 2. na osobę wymagającą opieki inna osoba miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Co ważne, zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku dla opiekuna

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 620 zł netto (wcześniej było to 520 zł).

Wcześniej był wypłacany wraz z ustawowymi odsetkami za czas niepobierania świadczenia (jest to kwota ok. 5,5 tys. zł jednorazowej wypłaty).

Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r. Od tej daty Ośrodki Pomocy Społecznej miały dwa tygodnie na poinformowanie o tej zmianie osoby, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby te w ciągu 4 miesięcy musiały złożyć odpowiednie dokumenty.

Pieniądze
Fot.: www.sxc.hu

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Uprawnienie do pobierania zasiłku dla opiekuna będzie jednak weryfikowane co pół roku. W tym celu przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy. Wywiad ten będzie także przeprowadzany wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

UWAGA!
Wymienione zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne należą się także rolnikom, jeśli ci zrezygnowali z pracy w gospodarstwie rolnym na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością.


UWAGA! 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie powinno być uzależnione od wieku powstania niepełnosprawności u podopiecznego. Można się więc spodziewać zmian w zakresie przyznawania świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

9 stycznia 2020 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., który mówi o tym, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.


Przeczytaj także o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego zamiast specjalnego zasiłku dla opiekuna.


 

AKTUALIZACJA 15.01.2020

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Gdzie się ubezpieczyć
  Mirek
  07.04.2021, 12:19
  Staram się o zasiłek pielęgnacyjny .Zaprzestałem pracy w gospodarstwie rolnym.do czasu otrzymania świadczenia z Mopsu gdzie mam sie ubezpieczyć zdrowotnie
  odpowiedz na komentarz
 • Swiadczenie pielegnacyjne
  Sylwia
  29.01.2021, 00:43
  Pobieram swiadczenie na corke ,moje pytanie jest jak córka wyjdzie za mąż to nadal bede mogla pobierac swiadczenie ?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielegnacyjnu
  Slawomir
  31.10.2020, 23:50
  Witam potszebujesz się dowiedzieć o jakie świadczenia mogę się starać jeżeli mam dziecko niepełnosprawne. I czy matka dziecka straci zasiłek 1000zl pszez rok na dziecko
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawnego męża
  Pietka
  21.05.2020, 10:10
  Witam.Ile w tej chwili wynosi takie świadczenie i czy w ogóle jest na wspolmalzonka ze znacznym stopniem niepełnosprawności juz do końca z
  odpowiedz na komentarz
 • Jeśli ijj
  ELŻBIETA DOBRYCHLOP
  16.05.2020, 12:55
  Ja i mąż mamy stopień znaczny rodzice nie żyją kto może być naszym opiekunem ja po amputacji nogi mąż nowotwór złośliwy po chemii jak możemy dostać pomoc Wops nie pomaga zada wypisów ze s, pitali myślę że to są dokumenty dla mnie dałam zaświadczenie od rodzinnego o leczeniu onkologicznym
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek opiekuńczy
  Wojtek
  22.03.2020, 19:31
  Jestem od 3 lat zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku , opiekuje się bratem który jest po udarze orzeczenie komisji lekarskiej ma( choroba postępująca wymaga ciągłej opieki ) ja jestem bratem , czy mogę się starać o status opiekuna w urzędzie pracy ?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłki
  Maria
  04.03.2020, 09:26
  Witam opiekuje się pasierbem 42lata jestem opiekunem prawnym jakie mam prawo do jakiegokolwiek zasiłku nie pracuje i nie mam żadnego dochodu pasierpb o znacznym stopniu pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilki
  Monika
  03.12.2019, 16:15
  Witam chciałabym sie dowiedziec czy jak mam syna niepełnosprawnego i w drodze jest kolejne dziecko czy nalezy mi sie te kosiniakowe?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Alicja Samsel
  12.08.2019, 11:25
  Czy należy się zasiłek piekegnacyjny w wysokości 185"30 jeśli jest orzeczenie o niepełnosprawność w stopniu znacznymi bez samodzielnej egzystencji
  odpowiedz na komentarz
 • wojciech corka pobiera zasilek opiekunczy na zone byla na zwolnieniu lekarskim i nie dostala zasilku jakie ma prawa
  wojciech kowalski
  18.07.2019, 10:07
  proszę o porade co mamy zrobić
  odpowiedz na komentarz
 • gdzie jest prawo...???
  tomek
  03.07.2019, 15:56
  a co z opiekunami osb niepelnosprawnych, nie spokeniowanymi. Mam taka sytoacje, ze sam jestem chory, i na RENCIE, A MAM NIEPEŁNOSPRAWNA SIOSTRĘ, której opiekunem , jest kobieta , z która żyje, i za to, nie otrzymuje ona, ani złotówki, a siostra wymaga opieki, przez 24h , bo inaczej, musiałaby zostać oddana, do jakiegoś ośrodka, lub całkiem obcym ludziom.
  odpowiedz na komentarz
 • dziecko niepełnosprawne
  mm
  18.04.2019, 21:59
  Witam. Chciałabym się zapytać i dowiedzieć co oznacza punkt 8.konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji?Czy ten punkt jest wymagany przy orzeczeniach powyżej 16 lat przy stopniu znacznym?czy są wymagane punkty 7 i 8 łącznie czy dzieciach powyżej 16 lat?
  odpowiedz na komentarz
 • Rodzina zastępcza niezawodowa
  Beti
  04.02.2019, 09:44
  Witam wzięłam pod opiekę swoją bratanicę i zostałam dla niej Rodziną Zastępcza Niezawodową . Dziecko ma niepełnosprawności mam dla niej orzeczenie z odpowiednimi pod punktami, ale okazało się że nie nalezy mi się na nią świadczenia pielęgnacyjne. Dziecko ma 1.5 roku ,a ja nie mam możliwości podjęcia pracy i pozostawienia jej z inną osobą . Nie bardzo rozumiem dlaczego nie moge pobrać świadczenia przecież mogła bym się powołać na pod punktami inne we wniosku . Proszę o pomoc .
  odpowiedz na komentarz
 • krystyna
  krysia klimek
  25.01.2019, 19:32
  mam22lata pracy przez16lat dostawalamzasilek pielegnacyjny i grupe 1 przez zus w 2018 roku stwierdzili ze mi sie nienalezy ze zusu tylko z opieki czy jest jakas ustawa zmienona
  odpowiedz na komentarz
 • czeka mnie odmowa?
  wiprola
  26.11.2018, 18:39
  Witam.Zwolniłam się z pracy,bo muszę opiekować się matką chorą i niepełnosprawną.Jestem obecnie na zasiłku dla bezrobotnych.Mama ma emeryturę 1716,21 zł na rękę w tym zasiłek pielęgnacyjny-215,84 zł.Mieszkamy tylko dwie na gospodarstwie.Czy otrzymam zasiłek opiekuńczy 520 zł jak zakończę pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Nie wiem czy ten zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?Do emerytury zostanie mi 1,5 lat.
  odpowiedz na komentarz
 • Miałem tszy razy udar mózgu i mam inwalictwo grupy umiarkowanej i brak samodzielnej egzystencji
  Rysiek
  25.10.2018, 16:51
  Od 2013rku jestem na recie po udarze mózgu w orzeczeniu z ZUS brak samodzielnej egzystencji z MOPSU stopień Umiarkowany obecnie jestem na emeryturze czy należy się dodatek pieniężny czyli opiekuńczy
  odpowiedz na komentarz
 • Boje sie emrytury poniewaz to polowa ,zasilku opiekunczego na dziecko niepelnosprawne
  Maria
  11.09.2018, 17:08
  niepelnosprawne dziecko
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek pielegnacyjny
  TERESA
  04.07.2018, 07:40
  moja mama ma 93 lata 18 lat chodzila przy balkoniku w tej chwili jest lezaca ma orzeczenie o niepelnosprawnosci Ja mam 4h ziemi ktora obrabia znajomy ja nigdzie nie pracuje jestem z mama dzien i noc mimo to odmuwiono mi zasilku pielegnacyjnego Gdzie mam szukac pomocy???????????????prosze o odp
  odpowiedz na komentarz
 • renta po mezu +zasiłek opiekuńczy na schorowaną mamę
  renka
  26.04.2018, 17:43
  mam 63 lata .Obecnie pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu Wzięłam mamę która ma 86lat jest schorowana i niepełnosprawna.czy należy mi się opiekuńcze na mamę ?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek opiekuńczy
  Klara
  09.04.2018, 11:03
  Witam. jestem w ciąży i pobieram zasiłek opiekuńczy na chorą Mamę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy po urodzeniu dziecka nadal mogę pobierać ten zasiłek opiekuńczy ? Czy pobierająć go będzie przysługiwać mi się świadczenie po urodzeniu dziecka czyli kosiniakowe czy macieżyńskie becikowe ,500+ rodzinne ? Czy zabiorą mi to i nic po urodzeniu nie będzie mi się należało ?
  odpowiedz na komentarz
 • Ustalenie orzeczenia o niepełnosprawności
  A.Nieckarz
  30.01.2018, 14:56
  Mój 6,5 letni syn od 2014r.ma stwierdzoną astmę oskrzelową od 2017r.obniżone napięcie mięśniowe ( w ośrodku rehabilitacyjnym przyznali mu symbol rozpoznania F 82) oraz niedoczynność tarczycy, od 2013r.bardzo częste infekcje górnych dróg oddechowych, w 2015r.zrezygnowałam z pracy na rzecz opiekowania się dzieckiem, lekarz pediatra zasugerował że powinnam wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny, aby go uzyskać trzeba wystąpić o orzeczenie o niepelnosprawnosci i tutaj dostałam odmowę.Moje pytanie czy słusznie i czy powinnam się odwoływać?
  odpowiedz na komentarz
 • Opieka na dorosłym niepełnosprawnym sprawowana przez osobę niespokrewnioną
  Opiekun
  29.01.2018, 15:19
  Czy sąsiadka może sprawować opiekę nad dorosłą osoba niepełnosprawną i jego matką w podeszłym wieku(71)?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek opiekunczy dla babci męza
  Asia
  15.01.2018, 12:05
  Witam, ma pytanie. mieszkam razem z męzem i jego babcia.Posiadam status osoby bezrobotnej poniewaz nie moge podjac pracy bo bacia mojego meza jest osoba lezaca 92 lata i nie nadaje sie do samodzielnej egzystencji. W zamiejscowym mopsie uzyskalam informacje ze nie moge sie starac o zasilek opiekunczy na babcie ponieważ nie jestem wnuczka tylko"żoną wnuka". Bardzo prosze o wyjaśnienie mi tej sytuacji.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek Stały
  Grzegorz
  11.01.2018, 14:07
  Mam pytanie ponieważ mam przyjaciela który ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowany ale jest całkowicie nie zdolny do zatrudnienia ani do odpowiedniego szkolenia przez co rozumie się że jest nie zdolny do samodzielnej egzystencji i ma prawo do korzystania z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego ponieważ niepełnosprawność datuje się po skończeniu 25 roku życia orzeczenie i stopień wydany został na stałe i mój przyjaciel dostaje teraz 604złotych co miesiąc poprosił mnie ponieważ pomagam mu żebym napisał tutaj pytanie czy on też może lliczyć na wyższy zasiłek od marca 2018 roku czy zasiłek stały 604złotych obejmie waloryzacja czy zostanie taka sama kwota jaka jest
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek opiekunczy
  janusz
  09.01.2018, 11:38
  Kiedy podniosą kryterium dochodowe
  odpowiedz na komentarz
 • Odnosnie nie przyznania zasilku Opiekunczego na rodzicami
  Anna Morawiec
  21.12.2017, 22:49
  wojt Gminy w raz z mops odmawia zlosliwie zasilku Opiekunczego nad 70 letnia z1grupa inwalidztwa wydanego przez komisje lekarska ZUS wymagajaca 24 godz Opieki matka Ktora opiekuje sie Syn jej dochod to 1.100zl Wojta nie interesuje niepelnosprawnosc tej kobiety Ktora zostala na swoim utrzymaniu zmarl Jej maz I Zyje tylko z jednej renty a Syn nie ma dochodow jest zarejestrowany w Urzedzie Pracy .jak moze panowac taka Znieczulica ludzka tym bardziej Instytucji Panstwowej Jaka jest Wojt Gminy Lutomiersk w raz MOPS Ktorzy maja pomagac ludziom chorym w trudnych sytuacjach
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek dla opiekuna dotoslej osoby niepełnosprawnej
  mika
  10.11.2017, 00:07
  Babci niecałe dwa lata temu przyznano znaczny stopień niepełnosprawności. Opiekuje sie nia mama, ktora nie pracowała, gdyz zajmowała się moim mlodszym bratem (7lat). Czy nalezy sie jej jakieś świadczenie? !
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie pielęgnacyjne
  Kasia
  06.11.2017, 18:53
  Walczyłam o punkt 7 w orzeczeniu prawie rok i przez ten czas byłam zarejestrowana w urzędzie pracy punkt 7 został mi przyznany przez sąd bo sie odwołałam mam pytanie czy dostanę wyrównanie za cały rok chciałam dodać ze że już się wyrejestrowalam
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek staly
  Sylwia Kałużna
  28.09.2017, 13:58
  Mam syna z nadpobudliwością ma on nauczanie indywidualne w domu jest cały czas pod moja opieka trzeba go cały czas pilnować staram się o zasilek stały nie chcą mi go przyznać mam orzeczenie o niepełnosprawności gdzie otrzymuje pielęgnacyjny z zasiłkiem rechabilitacyjnm ja nie mogę podjąć żadnej pracy co mam robic pomóżcie
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie pielęgnacyjne a pobyt dziecka w internacie
  Bogdan
  22.08.2017, 11:27
  Proszę o pomoc w zrozumieniu przepisów . Syn chodzi do szkoły specjalnej i przebywa w internacie z całodobową opieką . Zawożę go w poniedziałek a odbieram w piątek . Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne bo w pomocy społecznej nie wiedzą co mają zrobić .
  odpowiedz na komentarz
 • 1 grupa niepelnosprawna z zasilkiemsocjalnym
  B
  15.06.2017, 17:52
  Co maj Bo juz od wielu lat nic sie nie zmienilo dostaja tylko 150 zloty zasilku pielegnacyjnego Kiedy dostana wiekszy zasilek socjalny
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek wychowawczy
  Lalunia
  06.05.2017, 23:04
  Mam zasiłek pielęgnacyjny z tyt niepełnosprawności na syna Teraz urodził mi się drugi syn czy należy mi się ten zasiłek wychowawczy - macierzyński 1000 zl m-cznie?????
  odpowiedz na komentarz
 • pomoc
  nieznajoma
  06.02.2017, 12:28
  Witam moze sie ktos orjentuje i mi pomoze mam meza w wieku 24 lat a za 4 miesiace mial konczyc 25 lat mial wypadek jest osoba poruszajaca sie na wozku czy. Przysluguje mi ten wyzszy zasilek czy 520 zl?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek na osobę niepełnosprawną
  sabina
  30.01.2017, 11:40
  Wita.Mam pytanie moi rodzice mieszkają z bratem który pracuje i bratową.Bratowa nie pracuje ponieważ moja mama ma stwierdzone w orzeczeniu o niepełnosprawności całkowitą niesprawność z tyt.poruszania się a tato ma 93 lata i obecnie jest osobą leżącą ,nigdy nie starał się o orzeczenie o niepełnosprawności.Bratowa poświęca się cały czas dla moich rodziców i nigdzie nie pracuje, z tego co wiem płaci KRUS. Czy mojej bratowej należą się jakieś pieniądze z tytułu opieki nad dwoma schorowanymi starszymi kochanymi rodzicami?
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne i moja renta
  Ewelina
  17.01.2017, 21:08
  Witam, chciałabym zasięgnąć opinii jestem matka dziecka niepełnosprawnego i sama jestem niepełnosprawna z tego powodu pobieram rentę, obecnie kończy mi sie zasiłek macierzyński na drugie dziecko, chce starać sie o świadczenie pielęgnacyjne na pierwsze dziecko niepełnosprawne, czy to prawda ze muszę zrezygnować ze swojej renty na koszt świadczenia pielegnacyjnego? Przecież jak mam rentę moge pracować, a teraz by sie poświecić dziecku muszę ze swojej renty niepełnosprawności zrezygnować . Czy to nie jest niesprawiedliwe, w takim wypadku każdy dochód sie liczy dla naszej rodziny. Renta nie jest duża, ale zawsze cos.
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek na osobę niepełnosprawną z 1 grupą inwalidzką
  adam prokop
  08.01.2017, 15:40
  jakie są kryteria do spełnienia aby uzyskać zasiłek dla opiekuna osoby z 1 grupą inwalidzką
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego dorośli mniej?
  dorcia
  04.01.2017, 14:05
  dzieci też mają socjalne renty i jeszcze świadczenie 1400 zł a dorośli są inaczej niepełnosprawni że mają 520 zł? wymagają mniejszej opieki?
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie pielęgnacyjne dla dziecka powyżej 16 roku ze stopniem umiarkowanym
  Ewelina
  29.12.2016, 09:50
  Witam, czy stopień umiarkowany dla dziecka powyżej 16-tego roku życia z definitywnie odbiera świadczenie pielęgnacyjne. Niepełnosprawnośc od urodzenia, opinie lekarzy prowadzących - psychiatra i pycholog jednoznaczne "wymaga stałej opieki" spotkałam się z wyrokami Sądów Administracyjnych uchylających orzeczenia Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności. Czy ktoś ma więdzą, doświadczenie w tym temacie.
  odpowiedz na komentarz
 • Pomocy! :(
  FFF
  20.11.2016, 19:16
  Proszę mi pomóc. Moja matka ma 1000 zł własnej renty przyznanej po śmierci ojca. Dodatkowo opiekuje się moim 37- letnim niepełnosprawnym bratem, który uległ wypadkowi 6 lat temu. Jest niezdolny do samodzielnego życia. Nigdy też przez pobyt w więzieniu nie podejmował legalnej pracy, nic w życiu nie osiągnął, nie zarabiał, nie edukował się. Czy zasiłek w wysokości 153 zł (zasiłek pielęgnacyjny, który mama jakiś czas temu na niego otrzymywała) to jedyne pieniądze, które mu się należą? :(
  odpowiedz na komentarz
 • Pomocy
  Mama
  05.11.2016, 22:34
  Mam pytanie mam dziecko niepelnosprawne punkt8. Symbol niepelnosprawnosci 04-o.chcialam sie zapytac czy nalezy mi sie zasilek dla opiekuna?
  odpowiedz na komentarz
 • Ku rozwadze ustawodawców
  jedna z wielu
  29.10.2016, 00:20
  Zawsze byłam i jestem ZA ŻYCIEM ... jednak ustawodawca zawsze powinien pamiętać że niepełnosprawność dzieci nie kończy się wraz z osiągnięciem przez nich pełnoletności !! Dla części niepełnosprawnych nawet osiągnięcie pełnoletności nie cofa choroby nie uzdrawia i tak kiedyś dzieci niepełnosprawne w pewnym momencie stają się dorosłymi niepełnosprawnymi obywatelami tyle tylko że pewna ich część zostaje ciągle pod opieką rodziców . Jedyną pomoc jaką uzyskują kiedyś dzieci dzisiaj już dorośli niepełnosprawni od państwa to renta socjalna na poziomie 640 zł plus 153 zł zasiłku zaś rodzice niepełnosprawnych dzieci nie uzyskują żadnej ale to żadnej finansowej pomocy . Mowa tu oczywiście o rodzicach którzy mimo niepełnosprawności własnego dziecka pracowali ... pracowali by zapewnić godne warunki do życia i rehabilitacji swoich niepełnosprawnych pociech . TO jednak okazuje się dzisiaj działa przeciw takim rodzicom bo w ten sposób wypracowali sobie własne renty - emerytury niestety bardzo często na poziomie minimum socjalnego .... czy trochę ponad wysokość renty socjalnej własnych pociech . Ustawodawca jednak uznał że taka matka czy ojciec mają własne dochody więc wsparcie finansowe się nie należy chyba że dołożą 20 - 30 zł by dochody matki czy ojca osiągnęły poziom 800zł / m . . Dlaczego moje wypracowane dochody ograniczono do wysokości 800 zł i nie osiągają POZIOMU czy jak kto woli wysokości dochodów niepracujących matek dzieci niepełnosprawnych czyli 1300 zł/m ?? Czy to że wychowywałam niepełnosprawne dziecko i jednocześnie pracowałam przez co uzyskałam prawo do renty czy emerytury w wysokości 740 zł ma wystarczyć by żyć i nadal wspierać niepełnosprawne dziecko ? Dziwne te mnożące się ustawy które tak różnicują opiekunów dzieci a dziś często już dorosłe osoby niepełnosprawne . Warto również przyjrzeć się co dzieje się z rodzinami z dzieckiem niepełnosprawnym / również dorosłym / gdy umiera jedno z rodziców . Mówię tu o rencie rodzinnej która dyskredytuje matki - ojców wychowujące - opiekujące się niepełnosprawnym potomstwem . W takich przypadkach i TYLKO w TAKICH PRZYPADKACH ustawodawca zdecydował że renta rodzinna po zmarłym ojcu- matce zostaje DZIELONA DOZGONNIE między żyjącym rodzicem a niepełnosprawnym potomstwem ....Matki - ojcowie zdrowych dzieci po osiągnięciu przez nich pełnoletności uzyskują pełne świadczenia wypłacane przez ZUS - czyli PEŁNĄ RENTĘ RODZINNĄ !! Pytam zatem czym różni się kobieta - żona która urodziła dzieci zdrowe od kobiety - żony która urodziła bo chciała urodzić własne dziecko .... ? Czy TO KARA czy może tylko DYSKRYMINACJA MATEK i ŻON !?
  odpowiedz na komentarz
 • opieka nad dorosłym niepełnosprawnym niespokrewnionym
  remigiusz
  22.10.2016, 19:37
  A co z opiekunem np swojego konkubenta wspōlne zamieszkanie,i jak się to robi cały czas indlatego nie pracowało wcześniej ,osoba ma 1grupę i pomoc drugiej osoby
  odpowiedz na komentarz
 • Jakie swiadczenia mi sie naleza
  Andrzej
  19.10.2016, 11:21
  bardzo prosze o pomoc moja malzonka jest od trzech miesiecy w szpitalu jest osoba lezaca bez kontaktu na oddziale neurologicznym ale jeszcze diagnozy lekarze jeszcze nie postawili zrezygnowalem z pracy poniewaz opiekuje sie osmio letnim synem i drugim ale pelnoletnim oraz trzy razy dziennie musze jezdzic do szpitala mostki stem z zona zarejestrowani w urzedzie pracy bez prawa do zasilku ibez srodkow do zycia bardzo prosze o pomoc gdzie musze sie udac by zdobyc jakies srodki
  odpowiedz na komentarz
 • Równe świdczenia
  lilia
  14.10.2016, 10:46
  dlaczego dzieci 1200 zł plus jeszcze 500+ i jeszcze rodzinna,a dla niepełnosprawnego małżonka 500 zł, 2 pampersy dziennie i sznurek najlepiej jeszcze by dali! czy dorosły niepełnosprawny jest mniej niepełnosprawny niż dziecko? Takie matki pobierają ponad 2000 zł i jeszcze pójdą dorobić albo dokształcać się za te pieniądze, bo z dzieckiem zostanie babcia natomiast dorosłym niepełnosprawnym nie ma się kto zająć żeby żona mogła pójść w tym czasie "tipsy robić", taka osoba pozostaje sama z sobą, często jest tak że nie ma nikogo kto mógłby pomóc w czasie gdy małżonek jest w pracy. Co to za prawo jest? Gdzie jest równość?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy otrzyma moją emertyurę
  Tadeusz Hat
  12.10.2016, 13:48
  Jestem opiekunem prawnym niepełnosprawnego wnuka.Czy po mojej śmierci dostanie moją emeryturę
  odpowiedz na komentarz
 • Czy nalerza mi się dwa swiadczenia?
  Mkw
  09.10.2016, 22:49
  Witam Jestem opiekunem doroslej osoby niepełosprawnej (babcia)pobieram specjany zasilek pielegnacyjny dla opiekuna. Teraz stwierdzono niepelno sprawnosc u mojego dziecka dosrał pkt 7 i 8 wiec nalezy sie sw.pielegnacyjne.Czy moge pobierac dwa?czy poprostu przejsc na wyższe swiadczenie? I tak dalej bede dalej opiekowac sie caly czas 2 odobami.
  odpowiedz na komentarz
 • Kto skończy z Dyskryminacją Amputantów-
  Antek Proca
  07.10.2016, 11:25
  Odwalcie sie od Jarka.Który przed Nim polityk tyle dobrego robi dla zwykłych obywateli?Kto zatrzymał bezdzietność w Polsce ,wreszcie kto próbuje Mojżeszy XXI wieku poskromić ?Panie Jarku do tej pory Polską rządziła "banda " prawników - za nic nie odpowiada, niszczy kraj niczym rak ,nie płacąc " nic " na fundusz emerytalny- biertze z budzetu grube tysiace na emeryture.Panie Jarku kiedy prawo wrócisz NARODOWI-powołane ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ,wybierani Sędziowie w wyborach powszechnych oraz Sędzia Pokoju - z kimpetencją dawnego Kolegium d/s wykroczeń.5 milionów Niepełnosprawnych liczy na Pana w sprawie zniesienia tzw. pułapki rentowej.Co to znaczy?. Dorobisz do renciny / 640 zł - brutto / ZUS - hycel- monopolista zabierze Ci 50% renty, zarobisz więcej zabierze całą rente .Czy to normalne ? Panie Prezesie będziemy Pana wspierać-pomóż Pan AMPUTANTOM rąk i nóg ?Piszmy listy do Kaczyńskiego
  odpowiedz na komentarz
 • odmowa zasiłku
  załaamana
  30.09.2016, 12:02
  Jestem inwalidką od dziecka,obecnie mam 65 lat stan mój jest taki że potrzebuję opieki cało dobowej,mąż zrezygnował z pracy żeby mógł się mną opiekować, opieka odmówiła zasiłku tysiąc trzysta zl, motywując to tym że mamy ślub,proszę o pomoc bo dla nas jest to kpina z chorych ludzi.
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Marcin wlodarczyk
  29.09.2016, 10:15
  Jestem osobom niepelnosprawna o stopniu znacznym jestem ubespieczony w krusie mam przyznany zasilek pielegnacyjny w wysokosci 150 zl. czy przysluguje mi cos wiecej
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek dla matki zastepczej na chore dziecko
  Lila Tylicka
  23.09.2016, 06:17
  Moja córka jest opiekunem prawnym niespokrewnionym dla dziecka 9 letniego.Chłopiec od 5 lat zmaga się z chorobą nowotworową i powikłaniach po chemii ,sterydach i sepsie. Jest po 3 przeszczepach szpiku.Od 5 lat jego i córki dom to szpital. Córka zrezygnowała z pracy.Kiedyś się starała o zasiłek opiekuńczy ,ale jej odmówiono.Czy według nowych przepisów należy jej się zasiłek.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas