Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się renta socjalna?

23.09.2021
Autor: I.

Czy osobie, która nie widzi od 20 lat, należy się renta socjalna? I ile musi mieć przepracowanych lat, żeby mieć rentę socjalną, w tym dodatki 500 plus, zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani,

Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać prawo do renty socjalnej, jeśli spełnia poniższe warunki:

 1. jest osobą pełnoletnią tzn. ma ukończone 18 lat
 2. lekarz orzecznik ZUS / komisja lekarska ZUS stwierdzi, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): w szkole lub w szkole wyższej – zanim osoba skończyła 25 lat;  w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Więcej informacji znajdzie Pani na stronie ZUS.

Warto także skontaktować się bezpośrednio z ZUS i tam pytać o szczegóły. Podaję link do możliwych form kontaktu.

Napisała Pani, iż ma Pani przepracowane lata. Być może będzie Pani kwalifikować się do renty z tytułu niezdolności do pracy. Proszę w tym zakresie zapoznać się z informacjami na stronie ZUS. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu powstała przed ukończeniem 18. roku życia (czyli w okresach uprawniających do renty socjalnej), uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy może być niemożliwe.

500+ przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Musi zostać więc wykazane, iż osoba nie ma możliwości samodzielnie egzystować (potrzebna jest pomoc innych osób w związku z samoobsługą, poruszaniem się czy komunikacją, itp.). W ramach postępowania lekarz orzecznik ZUS dokona oceny niesamodzielności i na tej podstawie wyda stosowne orzeczenie.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dotyczy ono osoby, która:

 • ukończyła 18 lat oraz
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz
 • nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ( np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych) , albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł oraz
 • ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem  jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA), oraz
 • zamieszkuje w Polsce.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi zostać stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W sprawie świadczenia uzupełniającego proszę zapoznać się z informacjami na stronie ZUS. W razie pytań warto korzystać z możliwości jaką daje kontakt z ZUS za pomocą formularzy.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje natomiast:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zalecam Pani zapoznanie się z ww. informacjami. Następnie, jeżeli będzie chciała Pani coś uszczegółowić, może Pani skontaktować się telefonicznie z Centrum Integracja w Gdyni tel.: 505 606 776 lub 570 066 306 i umówić się ze mną na telefoniczną konsultację. Z uwagi na kolejność zgłoszeń do porady może być tak, iż konsultacja prawna może być umówiona dopiero na określony termin np. dopiero za tydzień lub później (dzwoniąc proszę pamiętać, że nie zostanie Pani od razu udzielona porada).

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas