Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zdrowie osób niepełnosprawnych 2004

15.03.2007
Autor: opracowanie: Maria Czogała
Źródło: www.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2004 roku badanie: „Stan zdrowia ludności Polski”. Na podstawie danych zebranych podczas tego badania (www.gus.pl) przygotowany został niniejszy raport dotyczący osób niepełnosprawnych.


Wśród osób niepełnosprawnych uczestniczących w badaniu około 96,7% osób ubezpieczona jest tylko powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla porównaniu w grupie osób sprawnych jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest około 92%. Dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 3% osób niepełnosprawnych i ponad dwa razy więcej (6,3%) osób sprawnych. Nie objętych żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest ponad 1% osób sprawnych i zaledwie 0,13% osób niepełnosprawnych (Tabela 13).

 

Tabela 13
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według ubezpieczenia zdrowotnego KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w szpitalu przebywało ponad 26% osób niepełnosprawnych. Osób sprawnych przebywających w szpitalu było ponad 3 razy mniej - zaledwie niecałe 8%. Na wykresie 35 widoczne są znaczne różnice w odsetku osób sprawnych i niepełnosprawnych przebywających w szpitalach. Zauważyć można, że o ile zarówno wśród osób sprawnych jak i niepełnosprawnych najwięcej jest osób przebywających w ciągu ostatniego roku tylko raz w szpitalu oraz, że osób przebywających w szpitalu 2, 3 lub 4 i więcej razy jest coraz mniej, to jednak znaczna jest różnica w odsetku osób niepełnosprawnych i sprawnych. 

 
Wykres 35
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według ilości pobytów w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Wykres 36 przedstawia ilość pobytów w szpitalach osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zależności od miejsca zamieszkania. Wykres 37 przedstawia natomiast ilość pobytów w szpitalach osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zależności od płci.

 
Wykres 36
Osoby niepełnosprawne według ilości pobytów w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz miejsca zamieszkania KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

 
Wykres 37
Osoby niepełnosprawne według ilości pobytów w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz płci KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Najczęstszym powodem pobytu w szpitalu w grupie osób niepełnosprawnych jest choroba przewlekła (aż dla 57% osób niepełnosprawnych). Znacznie rzadszym powodem była inna choroba (15% osób niepełnosprawnych) oraz badania i obserwacje (13%). Ponadto dla 8% ankietowanych osób niepełnosprawnych powodem pobytu w szpitalu był uraz lub wypadek. Warto tu zaznaczyć, że w grupie osób sprawnych również najczęstszym powodem była choroba przewlekła, jednak procent osób był tu znacznie niższy – około 25%. Dużą grupę osób sprawnych  (17%) stanowiły osoby, dla których pobyt w szpitalu wiązał się z ciążą i porodem. Wśród osób niepełnosprawnych powód ten wymieniło zaledwie 1% pytanych.

 
Wykres 38
Osoby niepełnosprawne według powodów pobytu w szpitalu KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Wśród niepełnosprawnych dzieci biorących udział w ankiecie najczęstszym powodem pobytu w szpitalu była podobnie jak w przypadku osób dorosłych choroba przewlekła (43% dzieci). U 26% powodem były badania i obserwacje, u 14% inna choroba, natomiast u 11% powodem był uraz lub wypadek.

 
Wykres 39
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według powodów pobytu w szpitalu KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

 
Wśród dzieci sprawnych uczestniczących w badaniu dla znacznie mniejszej części powodem pobytu w szpitalu była choroba przewlekła (zaledwie 19%). W tej grupie najczęściej występującym powodem była inna choroba (39%).
W grupie osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu prawie 6% osób przebywała w szpitalach dziennych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Osób sprawnych było zaledwie około 1,9%. Wykres 40 przedstawia odsetek osób niepełnosprawnych i sprawnych według ilości pobytów w szpitalach dziennych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
Widać wyraźnie znaczną przewagę osób niepełnosprawnych nad osobami sprawnymi przebywającymi w szpitalu.

 
Wykres 40
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według ilości pobytów w szpitalach dziennych w ciągu ostatnich 12 miesięcy KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Zarówno wśród osób sprawnych jak i niepełnosprawnych większy odsetek osób przebywających w szpitalu występował wśród mieszkańców miast. W przypadku osób sprawnych większość stanowiły kobiety, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych większość stanowili mężczyźni – różnice te jednak nie były znaczące.

 
Tabela 14
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne przebywające w szpitalach dziennych w ciągu ostatnich 12 miesięcy według miejsca zamieszkania oraz płci

Do najczęstszych powodów pobytów w szpitalach dziennych wśród osób niepełnosprawnych należy choroba przewlekła (przyczyna wymieniona przez 48% osób) oraz badania i obserwacje (30% osób).

 
Wykres 41
Osoby niepełnosprawne według powodów pobytów w szpitalach dziennych
 KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

W przypadku osób sprawnych dla największej grupy – 33% osób powodem wizyt w szpitalach dziennych są badania i obserwacje. Dla 21% powodem jest choroba przewlekła, dla 19% inna choroba, natomiast dla 14% uraz lub wypadek. Warto tu również zauważyć, że dla 4% osób sprawnych pobyt w szpitalu związany był z ciążą i porodem.

 
Wykres 42
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według powodów pobytów w szpitalach dziennych KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Wykres 43 przedstawia procent dzieci niepełnosprawnych według powodów pobytów w szpitalach dziennych oraz płci

 
Wykres 43
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 według powodów pobytu w szpitalach dziennych oraz płci KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Wśród osób biorących udział w badaniu aż około 92% osób niepełnosprawnych było w przeciągu ostatnich 12 miesięcy na wizycie u lekarza. W grupie osób sprawnych odsetek ten wynosił 65%. Wykres 44 przedstawia odsetek osób niepełnosprawnych oraz sprawnych według liczby wizyt u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 
Wykres 44
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według liczby wizyt u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Zarówno w grupie osób niepełnosprawnych jak i osób sprawnych więcej osób, które skorzystały z wizyt u lekarza to mieszkańcy miast. Więcej również wizyt u lekarza odnotowano wśród kobiet (Tabela 15).

 
Tabela 15
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z wizyt u lekarza według miejsca zamieszkania oraz płci

Wśród powodów wizyt u lekarza osoby niepełnosprawne wymieniały najczęściej chorobę przewlekłą (około 53% osób), kontrolę (około 32%) oraz konieczność otrzymania recepty na leki (35%).

 
Wykres 45
Osoby niepełnosprawne według powodów wizyt u lekarza KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Wykres 46 przedstawia porównanie powodów wizyt u lekarza w zależności od płci.

 
Wykres 46
Osoby niepełnosprawne według powodów wizyt u lekarza oraz płci KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

 
Wśród niepełnosprawnych osób w wieku 0-14 lat choroba przewlekła była przyczyną wizyty u lekarza dla zaledwie 5,7% osób. Najczęstszą przyczyną w tej grupie osób była inna choroba (73%), kontrola (około 30,7%) oraz konieczność otrzymania skierowania (prawie 14%). U prawie 12% niepełnosprawnych dzieci konieczne było przeprowadzenie szczepienia, a u prawie 10% badania okresowe.

 
Wykres 47
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według powodów wizyt u lekarza KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Analiza wyników dotyczących specjalności lekarzy odwiedzanych w ostatnim roku przez osoby niepełnosprawne pozwala zauważyć, że aż ponad 76% osób niepełnosprawnych korzystało w ciągu ostatniego roku z pomocy internisty. Około 15% ogółu niepełnosprawnych było na wizycie u kardiologa – fakt ten wydaje się oczywisty, jeśli wziąć pod uwagę, że największa grupa osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu to osoby ze problemami układu krążenia (około 48,5% osób niepełnosprawnych). Ponad 12% skorzystało z porady neurologa. Pełne zestawienie specjalności lekarzy, z których usług w ostatnim roku korzystały osoby niepełnosprawne zawiera tabela 16.

 
Tabela 16
Osoby niepełnosprawne według specjalności lekarza oraz płci

W grupie niepełnosprawnych osób w wieku 0-14 lat około 73% osób korzystało z usług pediatry internisty, ponad 17% korzystało z usług neurologa, a prawie 12% alergologa (Tabela 17).

 
Tabela 17
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według specjalności lekarza

W grupie osób biorących udział w badaniu ponad 90% osób niepełnosprawnych oraz około 47% osób sprawnych zażywało w ciągu ostatnich dwóch tygodni leki. Z tego tylko przepisane leki zażywało prawie 72% osób niepełnosprawnych oraz ponad 55% osób sprawnych. Około 3% osób niepełnosprawnych oraz ponad 25% osób sprawnych zażywało tylko leki nieprzepisane. Natomiast zarówno leki przepisane jak i nieprzepisane zażywało aż około 25% osób niepełnosprawnych i prawie 20% osób sprawnych (Wykres 48).

 
Wykres 48
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według zażywania leków KLINKIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Tabela 18 zawiera informacje dotyczące osób sprawnych i niepełnosprawnych, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni zażywały leki w zależności od płci.

 
Tabela 18
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne zażywające leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni według płci

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas