Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy jako osoba niepełnosprawna mogę wnioskować o świadczenie 500+, pomimo że pracowałam?

11.10.2021
Autor: A.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, wraz z oświadczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Pracowałam jednak przez dwa lata przy komputerze na umowie o pracę na czas określony. Czy, mimo tego, mogę ubiegać się o świadczenie 500+?

Szanowna Pani,

fakt pracy nie powinien mieć wpływu na przyznanie świadczenia 500 +, ważne aby były spełnione przesłanki do uzyskania świadczenia, bo samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje prawa do świadczenia 500 +.

 Zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji -

  1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej "osobami uprawnionymi".
  2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1750 zł miesięcznie.

Warto sprawę skonsultować bezpośrednio z prawnikiem, w tym celu można skontaktować się z jednym z Centrów Integracji, których siedziby są w: Gdyni (tel.: 505 606 776), Warszawie (tel.: 505 602 517) i Zielonej Górze (tel.: 570 066 206). Można także skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (jeżeli nie stać Panią na poradę) - w każdym powiecie w Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W załączeniu przesyłam link do odpowiedniej wyszukiwarki ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas