Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oferta pracy: Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Dochodów Budżetowych w Biurze Finansów

16.09.2021
Autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 84113 / 10.09.2021

Specjalista do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Dochodów Budżetowych w Biurze Finansów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny

Liczba stanowisk – 1
Wymiar etatu – 1
Miejsce pracy – ul. Giełdowa 7/9, Warszawa
Ważne do – 20 września 2021 r.
Wynagrodzenie – 4470,31 zł brutto

Czym będziesz się zajmować?

Osoba na tym stanowisku:

 • Bierze udział we wprowadzaniu, dekretowaniu i weryfikowaniu dowodów księgowych, w programie finansowo-księgowym, w zakresie dochodów
 • Bierze udział w rozliczaniu, uzgadnianiu salda należności analitycznych z syntetyką oraz monitorowaniu stanu należności od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat
 • Wystawia i prowadzi ewidencję upomnień dla podmiotów, które nie regulują w wymagalnym terminie należności oraz prowadzi egzekucję należności budżetowych
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących nadpłat podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat stanowiących dochód budżetu państwa wynikających z ksiąg rachunkowych
 • Przygotowuje zestawienie wykonania planu dochodów w podziale na poszczególne rodzaje opłat pobieranych na podstawie obowiązujących przepisów
 • Prowadzi inwentaryzację należności w drodze potwierdzenia sald
 • Prowadzi korespondencję z podmiotami zobowiązanymi do uiszczania opłat pobieranych przez Urząd

Kogo poszukujemy?

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: o finansach publicznych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo telekomunikacyjne
 • Znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy?

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00) Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Dodatkowe informacje

 • Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.
 • Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
 • W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
 • Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4470,31 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,2) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Zadanie praktyczne
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Aplikuj do: 20 września 2021

Aplikuj:

 • mailowo na adres: rekrutacja@uke.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 84113 / 10.09.2021.
 • Lub w formie papierowej na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem "Specjalista_BF/WDB/3"

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 53 49 227 lub mailowego na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Więcej ofert pracy znajdziesz na sprawniwpracy.pl logo serwisu www.sprawniwpracy.pl
Prawy panel

Wspierają nas