Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową

01.07.2014
Autor: Beata Rędziak, konsultacja: Mariola Kokocińska, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu
Źródło: inf. własna; Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Od połowy 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej. Przede wszystkim zmienił się krąg osób uprawnionych do jej otrzymania. Wyjaśniamy, kto i jak może obecnie starać się o wydanie karty parkingowej.

AKTUALIZACJA: 14.05.2020

Kto może otrzymać nową kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 1. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

Należy pamiętać, że wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się.

 1. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna) lub/i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020)

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga! W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające ŁĄCZNIE znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).

 1. Osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

W przypadku osób poniżej 16. roku życia wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Uwaga! Od 1 lipca 2014 r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania nowej karty parkingowej. Jeżeli obecnie posiadają ten dokument, był on ważny do 30 czerwca 2015 r. Jednakże w przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczonym stopniem lekkim może złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia stwierdzającego to pogorszenie.

Czy wskazanie do wydania karty parkingowej (punkt 9 orzeczenia) jest konieczne?

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w punkcie 9 MUSI zawierać wskazanie do wydania karty parkingowej, czyli przesłankę określoną w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone JEDYNIE w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna) lub/i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020)

Awers karty parkigowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie: daty ważności, numeru, organu wydającego oraz symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsca na wpisanie imienia i nazwiska oraz na zdjęcie i podpis, po prawej pouczenie.
Awers i rewers nowej karty parkingowej dla osoby prywatnej

Do kiedy były ważne karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r.?

Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. były ważne do 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że WSZYSTKIE karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. utraciły ważność 1 lipca 2015 r. Dotyczy to także kart parkingowych wydanych na czas nieokreślony.

Kto wydaje nowe karty parkingowe?

Od 1 lipca 2014 r. kartę wydaje przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, niezależnie od miejsca zameldowania osoby z niepełnosprawnością.

Uwaga! Osoby posiadające orzeczenie wydane przez inny organ niż Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać kartę parkingową muszą po 1 lipca 2014 r. uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.

Tak więc z orzeczeniem jakiegokolwiek innego organu orzeczniczego (np. ZUS, KRUS) nie można po 1 lipca 2014 r. starać się o kartę parkingową.

Ile kosztuje wydanie nowej karty parkingowej?

Za wydanie karty parkingowej zapłacimy 21 zł. Od 4 stycznia 2017 r. dodatkowo będziemy ponosić także koszt opłaty ewidencyjnej.

Jak wymienić lub otrzymać nową kartę parkingową?

Starając się o wymianę karty lub nową kartę w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć osobiście:

 • wypełniony i podpisany wniosek o kartę, który będziemy mogli pobrać ze stron Zespołów lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,
 • jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów,
 • dowód wpłaty 21 zł.

Składając wniosek przedstawia się też do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Uwaga! Nie ma obowiązku zwrotu starej karty parkingowej!

Wyjątki: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, natomiast osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię w nakryciu głowy, pod warunkiem, że takie samo zdjęcie ma ona w dokumencie potwierdzającym jej tożsamość.

Uwaga (dla osób z orzeczeniami wydanymi przed 1 lipca 2014 r.)! Najpierw trzeba uzyskać nowe orzeczenie (poza tymi osobami, które są uprawnione do wymiany starej karty bez ponownego orzekania się) wraz ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty parkingowej – czyli wypełnianie wniosku i wnoszenie opłaty. Jeśli zaczniemy od uiszczenia opłaty, a nie uzyskamy uprawnień do otrzymania karty, pieniądze zostaną nam zwrócone, ale kwota może być mniejsza. W przypadku wpłaty w kasie lub przelewem zwracana będzie cała kwota, natomiast w przypadku zwrotu przekazem pocztowym, zostanie potrącona opłata pocztowa.

Czy trzeba osobiście składać dokumenty i odbierać kartę?

Wniosek o wymianę lub wyrobienie nowej karty należy składać osobiście w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 r. Kartę parkingową należy także odebrać osobiście, okazując dokument tożsamości, lub przez pełnomocnika, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Wyjątki w osobistym składaniu wniosku i odbiorze karty dotyczą osób:

 • które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za których wniosek składa jeden z rodziców,
 • ubezwłasnowolnionych całkowicie nie pozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za których wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, podpis składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator. Składa on także w takim przypadku oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Kiedy dowiem się o przyznaniu lub odmowie przyznania karty parkingowej?

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Taka sytuacja nastąpi wyłącznie wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia.

Uwaga! Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Uwaga! Przewodniczący Zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty, a nie wydać kartę w tym terminie.

Jak długo są ważne nowe karty parkingowe?

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Jeśli osoba taka posiada orzeczenie wydane na stałe, po upływie 5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie będzie musiała ponownie się orzekać.

Placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, może otrzymać kartę parkingową na maksymalnie 3 lata, jednak pod warunkiem, że samochód jest własnością tej placówki.

Uwaga! Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, eksponując widoczne zabezpieczenia karty, tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności.

Jak otrzymać kartę parkingową dla placówki?

Kartę parkingową wydaje się placówce – zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – na maksymalnie 3 lata.

Uwaga! Samochód musi być własnością placówki!

Awers karty parkingowej dla placówki. Po lewej: miejsca na wpisanie daty ważności, numeru i organu wydającego, a także symbol osoby na wózku, po prawej tytuł karty oraz symbol PL

Rewers karty parkingowej dla placówki. Od góry: miejsca na wpisanie nazwy placówki, adresu, marki i modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego oraz pouczenie
Awers i rewers nowej karty parkingowej dla placówek

Do wniosku placówki dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Uwaga! Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Numer rejestracyjny samochodu będzie wpisany w kartę parkingową wystawioną dla danej placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący Zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kierujący pojazdem placówki może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego tej placówki.


Przeczytaj więcej o funkcjonujących od połowy 2014 r. nowych przepisach o kartach parkingowych.

Zobacz do czego uprawnia karta parkingowa.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • mandat
  opel
  20.08.2021, 04:37
  a mnie wlepiono mandat przez parkingowego za to ze nie stanalem na kopercie lecz w innym miejscuwolnym bo koperta byla zajeta przez kierownika handlujacego kurczakami.Takie kwiatki tylko w Nysie pod dekada..
  odpowiedz na komentarz
 • proszę o poradę
  czy da się
  25.01.2021, 15:41
  Przeoczyłam ważny szczegół by odwołać się o ubieganie się dla męża na kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych .W orzeczeniu symbol 02-P.Prawo o ruchu drogowym nie wymaga. Mąż choruje na Alzheimera będzie postępować. Przedtem miał taka kartę wydaną. Wypadek w pracy uszkodzoną nogę-operacje orzeczenie stan o niepełnosprawności. Od czego zależy ,że mąż nie otrzymał zgody o taką kartę .Dla mnie ważne by dojechać do szpitala, przychodni specjalistycznej. Wiem ,że karta może być ważna do 5 lat. Są osoby ,które mogą chodzić wiem ,że są różne przypadłości ale też sprawne umysłowo mają taką kartę ,ja będę miała ciężko z mężem jestem przerażona by zaparkować gdziekolwiek w dozwolonym wolnym miejscu.
  odpowiedz na komentarz
 • nowa karta parkingowa
  Twardowska
  07.02.2020, 13:13
  Mąż posiada orzeczenie komisji wydane na stałe niepełnosprawność umiarkowana o symbolu 04 aby uzyskać nowa kartę /stara straciła ważność/ musi ponownie stanąć na komisję.Czy słusznie ma ponad 80 lat.
  odpowiedz na komentarz
 • Tak na marginesie
  Rozczarowany
  03.04.2019, 21:52
  po trzech operacja kręgosłupa przyznano mi karte parkingową, w miedzyczasie miałem czwartą, kręgosłup poskrecany 6 srubami i parę implantów. W 2017 starałem się o przeduzenie karty parkingowej. Orzecznik powiatowy wpisał 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lecz karta parkingowa - NIE przysługuje. Mam 65 lat i poruszanie sprawia mi wielką trudność. Wieść powiatowa głosi -że taka karta kosztuje u przewodniczącego jedyne 1500 PLN , to mnie nie dziwi, bo to tylko biznesmen a lekarz bez serca i empatii !!!.
  odpowiedz na komentarz
 • jestem osoba po amputacji zuchwy czy moge ubiegac sie o karte parkingowa dla osob z miepelnosprawnoscia
  zainteresowany
  27.01.2019, 00:18
  Prosze o odpowiedz
  odpowiedz na komentarz
 • Oszustwo
  Mai
  02.01.2019, 15:43
  Gdzie i komu zgłosic że dana osoba nielegalnie korzysta z karty parkingowej dla nie pełnosprawnych
  odpowiedz na komentarz
 • Formularz
  Horoszkiewicz
  18.07.2018, 12:03
  Gdzie pobrać formularz na kartę parkingową dla niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • OBSERWATOR
  OBSERWATOR
  09.06.2018, 19:09
  NOWA KARTA PARKINGOWA MUSI BYĆ ZWRÓCONA-ZOBOWIĄZANIE JEST
  odpowiedz na komentarz
 • osobiste skladanie wniosku
  magda
  07.05.2018, 09:07
  pomóżcie...jest wymóg żeby osoba niepełnosprawna osobiście złożyła wniosek.Problem w tym ze chorzy nie zawsze są w stanie( z racji swoich schorzeń) tego dokonać. W gre wchodzi tylko ubezwłasnowolnienie...paranoja jakas.Jak w takim razie złozyc wniosek żeby nie przewozić chorego w zasadzie nie nadającego się do transportu kilkadziesiąt km???
  odpowiedz na komentarz
 • karty są wydawane po znajomości
  aboszka
  06.02.2018, 11:42
  Ja w swoim mieście widzę kto parkuje na karcie. np. emerytowany lekarz ortopeda, pani która kiedyś zasiadała w Komisji itd. Żwawo wyskakują ze swoich samochodów, ja niepełnosprawności nie zauważyłam. choć parking był w miarę pusty parkują prawie w wejściu .
  odpowiedz na komentarz
 • poradzcie
  maria
  03.01.2018, 13:01
  Bardzo proszę o fachowa poradę. Mam dorosłego już syna który posiada jest głuchoniemy i ma poważną wadę wzroku. Posiada stopień umiarkowany tylko o symbolu 03-L. Nie posiada symbolu 04-0, ale ma wskazanie do jej wydania,punkt 9 " dotyczy". Czy w takim przypadku mogę złozyc wniosek o kartę parkingową .PS. nie chce mi się fatygowac na daremno . Za poradę z góry dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Do posłów i senatorów
  jozef
  10.10.2017, 15:43
  Szanowni posłowie i senatorowie zajmijcie się wreszcie sprawą kart parkingowych,przeciesz nie może być tak że zabiera się prawa nabyte w.Dotyczy to osób posiadających kartę na stale,a zabrano im.Teraz wysyła się ich na komisję gdzie się obniża stopień niepełnosprawności żeby nie otrzymały karty parkingowej.ROZBÓJ W BIAŁY DZIEŃ .
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
  Opiekun
  28.07.2017, 18:13
  Musi wyzic do lekarza, a jeszcze czesciej do szpitala. Mam zone w takim stanie. Szpiczak mnogi. Przed verteroblastyka. Jak wtedy poruszac sie mozna, to kazdy, kto zna te chorobe, to wie... Czy moge miec karte parkingowa, bo pod szpitalem za parking 8x3,50 dziennie, latwo mozna policzyc...
  odpowiedz na komentarz
 • To co tu piszecie dla mnie to brednie
  Kosmita posłaniec Bogów
  17.06.2017, 01:02
  Uzasadnienie, jestem kaleką i mimo pozytywnego zaliczenia do otrzymania tej karty nie otrzymałem a dodatkowo pod koniec okresu dowiedziałem się, że mi wydano takie dokumenty bo tak wskazuje komputer. Problem w tym, że ja takich dokumentów nie otrzymałem i nie widziałem na oczy. Dzisiaj za pisu jestem osobą pełnosprawną pomimo poruszania się na wózku dla osób niepełnosprawnych ze względu na stan zdrowia jedynej stopy do poruszania. Mnie już te igraszki z Powiatem wychodzą bokiem nawet Duda nic nie zrobił w tej sprawie pomimo wypowiedzenia obywatelstwa tego kraju. OD roku 2015 cisza i spokój w tej sprawie. To co poruszacie to tylko możliwość bo ustawa mówi o 30 dniach na rozpatrzenie sprawy w moim przypadku odpowiedz wystawiona po 32 dnia o możliwości wezwania na komisję pod warunkiem zebrani się komisji. Co do wydawania urzędnik nie jest w obowiązku wydać takiego dokumentu bo ustawa nie przewiduje takiego terminu. Jak będzie złośliwy to w ostatnim dniu jak się kończy decyzja to też wydał zgodnie z prawem dokument i nie odpowiadając z tego powodu.
  odpowiedz na komentarz
 • złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej
  Marioletta Guzowska-Patryca
  13.06.2017, 16:09
  Może ktoś wie jak ma osobiście złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej mój mąż z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 10-N? W Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie ul. Andersa 5 usłyszałam informację, że nawet upoważnienie do złożenia wniosku nic nie da, chyba, że wnioskodawca jest ubezwłasnowolniony. No, nie jest, ale po przebytym udarze niestety nie porusza się samodzielnie i nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Zajmuję się mężem na co dzień i na zajęcia rehabilitacyjne czy do lekarza wożę go samochodem. Karta parkingowa bardzo by się przydała, ale nie wiem jak przekonać panią w okienku, żeby przyjęła wniosek. O ile wiem z odbiorem nie ma żadnego problemu - wystarczy upoważnienie. Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Jak można go rozwiązać?
  odpowiedz na komentarz
 • inwalida
  jozef
  14.01.2017, 13:00
  Nie można zabierać praw nabytych ,dot karty parkingowej .Piszcie gdzie się da ,nawet do Prezydenta RP.Poprzednia władza zabrała ,może ta przywróci prawa nabyte.
  odpowiedz na komentarz
 • RZĄD PISOKRADACIEZ CHNORYCH INWALIDOW 1 Grupy
  inwa1 grupy
  13.01.2017, 13:55
  PANI SZYDŁO OBIECYWA WRAZ OJCEN NARODU ZLOTEE CZASYCO ZALATW NIC PORYCIA BEZPORCA OBIECANKI COZROBIŁ PiS ZADRL JAK DODATEK WROS 166 SPEWA206.
  odpowiedz na komentarz
 • jak to mozliwe
  joziczka
  09.12.2016, 15:42
  ze osoba sprawnie poruszajaca sie ma kartę na parkowanie w kopertach dlaczego takim ludziom sie wydaje takie karty , naprawdę jak widzę niesprawnych ruchowo i nie ma gdzie zaparkowc bo taki cwaniak jeden z drugim sprawnie poruszajacy zajmuje tym chorym ludziom miejsce, tak miało byc od 2015 ze tylko niesprawni parkują i co dalej burdel , widzę to na własnym osiedlu cwaniak emerytowany milicjat zapi!!! na nogach ze nie jeden młody by go nie dogonił i parkuje w kopercie!!!co to wogole znaczy czy lekarze nie widzą komu wydaja taką kartę.Z duzej chmury mały deszcz
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa dla nieprłnosprawnych
  Jan
  30.10.2016, 12:03
  Mam 75 lat od lat borykam się z chorobą kręgosłupa głównie szyjnego (dyskopatia c6-c7)jak również zwyrodnienia całego kręgosłupa choroba serca i nadciśnienie tętnicze na co przed emeryturą byłem na rencie.Potem wystąpił blok lewej komory i arytmia i wszczepiono mi rozrusznik,do tego dokucza mi lewe biodro.Korzystanie z samochodu w obecnym tłoku na parkingach mam utrudnione.Ciekawi mnie czy mogę się o taką kartę ubiegać?
  odpowiedz na komentarz
 • PREZYDET A.DUDA WRAZ SWOJĄ ASYSTETKA OBIECYWALI ZLOTE CZASY DO KOLESOW PiS?WINA100% PO,PSL i PIS PiS ZADRWIL LUDZI NIEPEŁBOSPRAWNYCCH
  inwalida 1 grupy
  03.10.2016, 10:37
  MIALYZNIKNĄ BZDURNE UCHWALY WYDANE Po-PSL MIEJSE JEST TRYBUNALE OJCEC NARODU ZAPOMNIAŁ ŻE ZYJA LUDZIEPOSZKODOWANY PRZEZ LOS WALCZA SWOIM KALETWEM GDZIE PiS DAJE GROSZOWE PODWYSZKI . RZAD PiS STOSUJE RASIM PONIZANIU LUDZI JAK M.Z DRWI LUDZI OBIECUJA ZLOTE CZASY GLODU I NEDZYCO ROBIŁ RZAD PiS CHAMOWATO ZADRWIL NARODU POLITYCY PiS POWINI PODAC D O DYMISJI?
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  STANISLAW
  12.09.2016, 21:50
  czy otrzymam karte parkingową posiadam orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci umiarkowany z symbolem 05 R
  odpowiedz na komentarz
 • UPRAWNIENIA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH GRUPĘ INWALIDZKĄ
  Helena Bielska
  05.09.2016, 05:43
  PROSIMY O WIĘCEJ INFORMACJI,NIEPELNOSPRAWNI SĄ W ŚRÓD NAS,JAK IM POMÓC?
  odpowiedz na komentarz
 • Karta
  Stanislaw
  12.07.2016, 17:38
  W dalszym ciągu ,kartę parkingową otrzymują ludzie którzy nie mają problemów z poruszaniem,widać jak wysiadają ze swoich samochodów.
  odpowiedz na komentarz
 • Inwalidztwo a karta parkingowa
  Wladek R
  16.06.2016, 23:07
  Porobiło się tak "fajnie" w Polsce ze tylko tolerowani są inwalidzi bez nóg na wózkach tak jakby innych inwalidztw już nie było. Inwalida na wózku jest świadom tego co robi jest sprawny umysłowo i fizycznie a natomiast chory na serce już nie jest pewny ani dnia ani godziny swojego bytu życia ale ten na wózku wszystko może jeśli chodzi o prace i w sumie stworzono doskonalą kastę ludzi na wózkach wysoko stawianych a w innych schorzeniach degradacja do życia w ruinie to jest skandal czy nie ma światłych ludzi którzy tworzą prawo czy tylko pod siebie jak się jest posłem Panie Nowak!?
  odpowiedz na komentarz
 • andrzej kowalski
  kowalski andrzej
  12.06.2016, 13:20
  dlaczego baypassy(wyciece zyl z nog-utrudnia chodzenie)nie jest mozliwe otrzymanie karty parkingowej.
  odpowiedz na komentarz
 • Dla kogo ta karta?
  Jurek
  04.05.2016, 21:12
  Od kilku lat choruję na zwyrodnienia stawów kolanowych i kręgosłup. Uzyskałem stopień lekki niepełnosprawności. ZUS pomijam. Życzę każdemu mądremu co ją zabrał takim jak ja,żeby go tak bolały nogi dochodząc z daleka do marketów czy innych placówek i jeszcze stać w kolejce. Nie rozumiem jaki w tym był interes społeczny czy prywatny. To jakaś paranoja.
  odpowiedz na komentarz
 • Prawa nabyte.
  poszkodowany niepełnosprawny
  28.04.2016, 12:30
  Czy posiadacze kart parkingowych bezterminowych mają jeszcze jakiekolwiek szanse na odzyskanie swych praw nabytych?? Czy ten bubel prawny autorstwa posłów poprzedniego sejmu jest możliwy do naprawy??
  odpowiedz na komentarz
 • Prywatne państwo polityków
  Maciej Jóżwik
  24.04.2016, 12:44
  Naipierw dali kart parkingową na stałe potem zabrali nie długo zabiorą nam ręty iemerytury gdy tylko wpadnie im coś dogłowy czy to jest państwo prawa które najpierw daje apóżniej odbiera
  odpowiedz na komentarz
 • Nie sprawiedliwa ustawa
  Maciej Jóżwik
  24.04.2016, 12:28
  Osoby w starszym wieku po 65lat i po przebytych dwuch i więcej zawałów serca nie mogą dostać karty parkingowej choć mają problemy z poruszaniem się / szybko się męczą i bolą nogi nie mają dobrego krążenia
  odpowiedz na komentarz
 • Definicja prawna?
  polski kaleka
  01.04.2016, 11:18
  Skoro ustawa o karcie parkingowej jest zgodna z prawem to niech mi ktoś powie definicję prawną " znacznego ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się" Przecież orzecznik nie moze orzekać na podstawie swojego widzimisię, ale w Polsce jest wszystko mozliwe i ta cała ustawa ma na celu ustawowe wyleczenie ON dla poprawy statystyk.
  odpowiedz na komentarz
 • Powiatowe centra do orzekania to bzdura!
  Luć z Patolandu
  17.02.2016, 04:36
  ZUSowskie orzeczenie powinno w zupełności wystarczyć do wydania karty. Kto ma świadczenie z ZUSu na 1 grupę czyli całkowite niezdolny ten jest na prawdę niepełnosprawnym człowiekiem, któremu takie miejsce jest niezbędne. Mało tego taka karta powinna być wydawana automatycznie razem z orzeczeniem i legitymacją ZUSowską. Coraz więcej widuję ukraińskich bezterminowych kart u zdrowych wyglądających na majętnych kutafonów. To jest nadal przerost biurw służący tylko wyciąganiu kasy publicznej a kto zechce lewą kartę ten ją zdobędzie.
  odpowiedz na komentarz
 • JAK NIEDOUKIZAJMUJA KIEROWNICZE STANOWISKA DRWIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO_PSL?
  inwalida 1 grupy
  29.01.2016, 10:51
  ZACO BORA DIETY RZADZIE iPOSLOWIE SENATORZY PONIZAJ GODNOS CZLOWIEKA PRYM WIEDLI PREMIERZY I CALY RZAD .STALI DO KASY SEJMOWEJ CHODZ DZALI NIEZGODNIE LITERA PRAWA ZABRAC UPRAWNIENIA NABYTE JAKO INWALIDA . STARA LEGITYMACJA UNIJNA POLSCE STRACILA WANOS LIPCU 2015r UNI SA WAŻNE ZABRAC WYSOKIE DIETY RÓŻNE DODATKI I NAGRODY NIECH POSLOSOWIE MAJ A KADECJE 3 KROTNA DLACZEGO POSŁOWIE MAJA LIMITY KILOMETRÓWKEKARTY PŁACENI AZA PIENIADZE NAJBIEDNIESZYCH ZYCI OPUCHAC SIĘ LOKALACH KIEDYS KANTYNACH LUDZIE BIRDNI DOSTAWALI TALONY BARÓW TERAZ ZNIKLY CENY WYROBÓW OPAKOWIAAN UNISA MAXYMALNE UNAS WCALE JAK DODATEK PIELEGNACYJNY WROSŁ AŻ1.41 wynosi 206.50zł UNI 350-1350ERO + LEKI CIEZKO CHORYCH ZADARMO UNAS DROZYZNA NAWET LEKI . PRAD, GAZ , BEZYNA KOMUNIKACJA NADROSZ ACALEJ UNI ZŁOTE CZASY GLODU NEDZY SA DO EMERYTÓW I INWALIDOW POLSCE POSLOWIE ZAPOMNIELI CALKOWICE COSLUBOWALI I TAK DBAJ ALOS LUDZI POKRZYWDZONYCH POLSCE?
  odpowiedz na komentarz
 • coś się dzieje?
  xxxdo ja
  24.01.2016, 18:21
  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/skarga-od-wyroku-wsa-dot-odmowy-wydania-kart y-parkingowej
  odpowiedz na komentarz
 • Świat nie jest taki zły .
  ynio
  19.01.2016, 13:39
  Niech no tylko zakwitną jabłonie , to częściej będę wychodził z żoną z domu . Zapakujemy się do samochodu i hej w miasto . Już łatwiej jest o miejsce parkingowe. Zauważyłem, że łatwiej jest zaparkować samochód w centrum miasta, nawet w godzinach szczytu . I jeżeli już zdarzy się widzieć osobę sprawną parkującą na kopercie samochód, to bez legitymacji . Normalnieje nam nasz kraj i dobrze ;).
  odpowiedz na komentarz
 • Jak zdobyc kartę parkingową.
  Jurek
  07.01.2016, 21:10
  Obłęd, nie powinno się zdobywać, Powinna być nadawana przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na wniosek lekarza specjalisty lub rodzinnego (pierwszego kontaktu) i to nawet po prywatnym leczeniu.
  odpowiedz na komentarz
 • lEKARZ CZY URZĘDNIK ?
  Zenon Adam
  06.01.2016, 11:59
  Mam drugą grupę inwalidy oraz całkowity zakaz pracy. Miałem Kartę Parkingową ale musiałem zrobić nowa. Podanie,zaświadczenia lekarskie najnowsze i stawienie się na Komisję ds. niepełnosprawności w Krakowie. Badanie przebiegało w ten sposób przez lekarza neurologa. Proszę palcami dotknąć nosa, przewracać oczami w lewo,prawo góra dół, a następnie otworzyć usta ,pokazać język. Koniec badania. Decyzja : STOPIEŃ LEKKI jestem zdrów.
  odpowiedz na komentarz
 • osoby pełosprawne maja tez karty?
  8000
  09.12.2015, 17:26
  W moim bloku mieszka pani która od lat normalnie chodzi i wcześniej nie miała karty os niepełnosprawnej, a teraz ma kartę, dlaczego?....więc jak to jest?
  odpowiedz na komentarz
 • PANIA KOPACZ I MINISTRA PRACY RZAD DO TRYBUNAŁU STANU ZA NEKANIE I ŁAMANIE KONSTYUCI R.P .
  inwalida 1 grupy
  06.12.2015, 23:57
  POSŁANKI PO-PSL NADAJA SIĘ TRYBUNAŁU STANU ZNIKNIE PSL I ZOSTANIE GARSTKA CO NIEZNALI DEKRETÓW UNIJNYCH I KONSTUCJI R.P. DOŁOCZYC R.P.O. ZABRAK ZNAJOMOSCI TRAKATÓW UNIJNYCH i ONZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH BYŁY MINISTER PRACY DYSKMINOWAŁ I OKRADAŁ NIEPEŁOSPRAWNYCH NAWET PANI MARSZAŁEK NIEZACOGŁA WADOMOSCI DO KONSTUCJI R.P. WRAZ ZASTEPCA P:O GLAPINSKIEGO CO TOLEROWAŁ PONIZANIE GODNOSCI CZŁOWEKA JAK OD LIPCA 2015 JEST SPRAWA SADACH REJONOWYCH NAWET TERMINU ODWOŁANIA LEZA SODACH UBEZPIECZEN JAK LEGITYMACJA JEST POLSCE NIEWAŻNA UNI WAŻNA PO I PSL RZUCALI OCHŁAPY SOBIE GRUBE TYSIACE NAGRODY ZA OKRADANIE SPOLECZESTWA NAJBIEDNIESZEGO CO GŁODUJA KLEPIA BIEDE POLSCE NIECH POSŁOWIE PO-PSL ODAC CO UKRADLI JAK DOŁOZONO AZ 1.41 zł NIECH WSZYCY POSŁOWIE PO -PSL ODADZA SPOŁECZESTWU LUB GLODUJA JAK NAROD?
  odpowiedz na komentarz
 • RZAD I POSLANI I POSLOWIE PO-PSL LAMIA DEKRETY UNIJNE KONSTECJE R.P POPARL SAM KOMOROSKI PREZYDET R.P.
  inwalida 1 grupy
  10.11.2015, 22:04
  WYDALI BZDURA NUSTAWE NIEZGODNA DEKRETAMI UNI .JAK LEGITYMACJA WYDANE BEZTERMINOWA JAK ORZECZNICY STAJA SIE MODZEJSI OD KONSULTATÓW KRAJOWYCH OD DIABETOLOGI NEFROLOGI ,UROLOGI,KARDOLGI TYTUŁAMI PROFESORÓW JAK KOMISJAA SKŁADAŁA 1 LEKARZA JAK NIEPOTRAFIA CZYTAC PISM URZEDOWYCH ZUSIE BADALI MNIE 3 LEKARZY ORZECZNIKÓW PRZEDŁÓZYLI MI CAŁKOWITY NIEZDOLNY DO SAMODZELNEJ EGZYSTECI DO 2018 -JESTEM INWALIDA !1 GRUPY OD 1999 R NADAL KACELARIA PREZYDETA I PANI R P O> NIEZNA KONSTYUCI I TRAKATÓW UNIJNYCH ZADRWILI PONIZYLI GODNOS CZŁOWEKA OD LIPCA SAD REJONOWY DRWI MOŻE ZDECHNIE MOZESZ JEDZIC SAMOCHODEM NA BADANIA REHABILITACJE LEKARZY JAK WOZILI MNIE DZECI ZOSTAŁO CHAMOWATO POTRATOWAC WZYWAC KARATKI POGOTOWIA NIECH PŁACA ZLODZEJE P_O-PSL.
  odpowiedz na komentarz
 • Nie poddawać się!
  Wincenty
  06.11.2015, 17:31
  Proszę nie dzwonić do Rzecznika Praw Obywatelskich,tak jak pisze ktoś poniżej, tylko pisać swoją historię utraty karty parkingowej,po nowej reformie. Rzecznik Praw Obywatelskich,nie robi łaski,a ma prawo zająć się tą sprawą.Praw nabytych się nie cofa !!! Piszcie na adres; Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa
  odpowiedz na komentarz
 • absurd
  Zawiedziona systemem
  04.11.2015, 14:35
  w 2007 roku - umiarkowany stopień i karta parkingowa NA STAŁE; od tego czasu znaczne pogorszenie stanu zdrowia czego efektem jest ZABRANIE jedynego uprawnienia czyli karty parkingowej. Zabrał mi ją powiatowy zespół (orzekający okulista) a podtrzymał wojewódzki. Dzwoniłam do Rzecznika - jak ktoś poniżej radził - jedyna droga odwoławcza - sąd. Dzwoniłam do adwokata - składam skargę. Nic nie mam do stracenia - wszystko już straciłam :zdrowie, sprawnosć, kartę parkingową... nic więcej mi nie zabiorą, no chyba, ze wiarę w sprawiedliwość. W naszym kraju niepełnosprawnymi jesteśmy TYLKO na papierze. PS. wszystkim tym, którzy odebrali mnie i innym niepełnosprawnym ostatki człowieczeństawa życzę spokojnych nocy... dni - a przy spoglądaniu w lustro odbicie jakie zobaczą niech będzie obliczem bezdusznego urzędasa.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowa Karta Parkingowa.....!!!!!
  Adam Puchalski
  03.11.2015, 11:14
  To jest chore ,..........żebym musiał wyjeździć 500 km w celu otrzymania nowej karty parkingowej....!!!!!!!!!!! Mieszkam 60 km od PCPR ( Gorzów Wlkp. ) i muszę trzykrotnie odwiedzić "stolicę lubuskiego " w celu załatwienia tak prostej jakby się wydawoło sprawy - wydanie karty parkingowej...... To po co przy starostwach potworzyli PCPR ????. Dogodzono niepełnosprawnym na maxa......GRATULACJE ....!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Karta
  1 gr
  31.10.2015, 13:16
  Powinni zrobić też weryfikację rent inwalidzkich. Jest szansa, że zostanie 1/4 jak z kartami.
  odpowiedz na komentarz
 • cześć
  ynio
  22.10.2015, 14:55
  Przepisy (nowa karta parkingowa)już działają i zdecydowanie mniej jest zajętych kopert, przez osoby do tego nieupoważnione . Nowe przepisy w zdobywaniu karty parkingowej ułatwiają w codziennym życiu osobom z niej korzystających . Oni nie muszą się powoływać na "prawa nabyte" by mieć takową kartę . Pewnie jakby mogli oddali by t kartę by móc przejść się po parku, dokarmić wiewiórkę a nie ku...de siedzieć w wózku i zastanawiać się : czy dogonię tych państwa, którzy stanęli na kopercie ilegitymując się kartą parkingową :(((.
  odpowiedz na komentarz
 • PRAWA NABYTE
  pokrzywdzony
  04.10.2015, 11:26
  Do nadal parkuję ze starą kartą parkingową z datą ważności -bezterminowo.ponieważ zostałem "cudownie"uzdrowiony na komisji. Czy ktoś zapłacił mandat-proszę o informację.
  odpowiedz na komentarz
 • osoby pokrzywdzone
  józef
  25.09.2015, 19:59
  Kto czuje sie pokrzywdzony zabraniem karty parkingowej niech pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarnosci 77 00-090 Warszawa Jego obowiązkiem jest zająć się tą sprawą,i zgłosić problem do Trybunału Konstytucyjnego. Piszcie!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • PRAWA NABYTE SĄ NIEWZRUSZALNE I
  jotes46posiadacz karty stałej od 2005 r
  25.09.2015, 17:14
  ten uchwalony przez Sejm R.P pasus należy poddać pod TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY !!!! I to jak najszybciej !!!
  odpowiedz na komentarz
 • PRAWA NABYTE????? 10,09,15r.
  Niepełnosprawny.
  10.09.2015, 13:36
  Proszę o odpowiedź-jaka jest podstawa do mandatu za starą kartę parkingową z datą ważności -BEZTERMINOWO!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • WINA 100% RZADU POSŁOW PO PSL WRAZ PREZYDETEM I SENETATORÓW SWIADOMIEŁAMIA NABYTE PRAWA DEKRETY UNIJNE iONZ USTAWY
  inwalida 1 grupy
  04.09.2015, 18:47
  POLSKA NAKAZAŁA PANI R.P.O. UNIJNYCH STERDZIŁA ZE POSLOWIE PO PSL ALMIA NARUSZAJA TRAKATY WYDAJAD BZDURNE DECYZJE P:OWINLI UBRAC STRUJ GESTAPO PISMO RARYFIKOWAŁ SAM BYŁY PREMIER TUSK CO NAWAZYŁ TE CHAMOWATE ALKOHAL JAK BYŁ NA WCZASAS CAŁA RODZINA ALPACH NA KOSZT PODATNIKÓW NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO W/W POSŁOWIE POSLOW I SENATORÓW POSTAWIS STAN OSKARZENI A WIELE RZECZY DOWODÓW NIEPOCZEBA TYLKO KANCELARIA PREZYDETA USTALIC DANE CHAMOWATYCH CO SWIADOMIE ŁAMI AKONSTYUCJE RP. DEKRETY UNIJNE WYDALI BZDURNE DECYJE DYSMINACJ INWALIDÓW CO POSIADAJA 1 GRUPE INWALIDZTWAORZECZENIA WYDAŁ ZESPOŁ SPRAW OPINIE KOMISJA JEDNO OSOBOWAŁA PRACOWNIK SOCJALNY TO SWIADOME ZABIERALI PRAWAUNINE NJABYTE TYLKO POSCE JEST RASIZM I PONIZANIE CZŁOWIEK TO TEMAT DO PREZYDETAAAAAAAAAAAAA R.P. ANDZEJA DUDDY
  odpowiedz na komentarz
 • karty parkingowe
  Marian
  27.08.2015, 21:36
  Weryfikacja kart powinna być zrobiona, ale nie w taki sposób.Karta powinna być wyłącznie dla osoby ,której ta karta się należy.Jak zauważyłem z kart korzysta cała rodzina .Nie widziałem żeby wysiadała z samochodu osoba niepełnosprawna.Jeżeli przed komisja staje osoba niepełnosprawna z grupą inwalidzką przyznaną przez ZUS ,dlaczego te osoby są ponownie weryfikowane .Jest to dla nich dodatkowe obciążenie.Załatwianie tych wszystkich dokumentów,kserowanie.Dostanie się do lekarza specjalisty jest nie lada problemem.Prosiłem lekarza neurologa o wypełnienie mi tego podstawowego druku.Spieszył się bardzo i napisał na jakie choroby się leczę. i widziałem że był zdenerwowany.Dlatego zrezygnowałem mimo że moja SM jest poważnym schorzeniem.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas