Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sprawny dojazd

10.08.2007
Źródło: oprac. redakcja

Cele programu:
Program ma na celu dofinansowanie zakupu samochodu bądź oprzyrządowania do niego, lub też dofinansowanie kursu na prawo jazdy kat. B. Program będzie trwał do końca 2009 r.


KOMUNIKAT z dnia 7 kwietnia 2008 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala dodatkowy termin do dnia 30 kwietnia 2008 roku, na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B” dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku lub amputacji obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia.


Adresaci programu i warunki uczestnictwa:

O dofinansowanie zakupu samochodu mogą się starać:

 • zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu,
 • niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B,
 • zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B.


Dofinansowanie do zakupu samochodu:

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Jest ona wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach realizacji programu.

Wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:

 • w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego – 30,
 • w przypadku zakupu używanego samochodu osobowego – 24,
 • w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego - 9,

Jeżeli dochód brutto na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest wyższy lub równy czterokrotności najniższego wynagrodzenia, to może on dostać dofinansowanie w wysokości 25% maksymalnej kwoty udzielanego dofinansowania.


Dofinansowanie kursu na prawo jazdy kat. B:

O dofinansowanie kursu na prawo jazdy mogą się starać:

 • pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.


Jeżeli treść orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego nie wskazuje na przyczynę ich wydania, dokumentem uprawniającym do skorzystania z pomocy i potwierdzającym możliwość uczestnictwa w programie jest zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, szczegółowo opisujące dysfunkcję narządu ruchu (w szczególności kończyn dolnych) wnioskodawcy.

Maksymalne dofinansowanie wynosi:

Wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy:
 • dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25,

Wkład własny:
Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, w przypadku:

 • zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego - w kwocie nie niższej niż 20% ceny zakupu,
 • zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni - w kwocie nie niższej niż 25% ceny zakupu,
 • kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie niższej niż 15% tych kosztów,

  (Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż czterokrotność najniższego wynagrodzenia mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem wniesienia udziału własnego w wysokości co najmniej 50% ceny zakupu samochodu lub kosztów uzyskania prawa jazdy. Warunek ten nie dotyczy zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu.)
W przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.


Cena samochodu:

Cena zakupu samochodu nie może przekroczyć równowartości 20.000 EURO, przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W przypadku przyznania dofinansowania do zakupu samochodu dla więcej niż jednego adresata programu ze wspólnego gospodarstwa domowego możliwe jest łączenie przyznanych kwot dofinansowania celem zakupu jednego samochodu, przy czym wszyscy adresaci programu pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym muszą spełniać wszystkie warunki uczestnictwa w programie, za wyjątkiem wymogu posiadania prawa jazdy kategorii B, który to warunek musi spełniać jeden z adresatów programu.

Szczegółowe informacje o programie - www.pfron.org.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas