Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Zapytaj doradcę

Pole do 150 znaków

Pole do 1000 znaków

Pole do 25 znaków

Do wiadomości Centrum Integracja

Najnowsze porady

Biorąc pod uwagę, że zadawane pytania mogą nie zawierać pełnego opisu stanu faktycznego, udzielane przez doradców i prawników odpowiedzi mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wglądu do nich, ich sprostowania i usunięcia.

Prawy panel

Wspierają nas