Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny

28.10.2014
Autor: oprac.: Ewa Szymczuk, AKTUALIZACJA: 5.11.2019

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

AKTUALIZACJA: 5.11.2019

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć oryginał orzeczenia),
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku osób poniżej 16. roku życia odpis aktu urodzenia.

Jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby pełnoletniej, należy wówczas przedłożyć upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku. Natomiast gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym osoby, w imieniu której składa wniosek, nie musi takiego upoważnienia przedstawiać.

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni.

UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Warto pamiętać o powyższym zapisie ustawy w przypadku ubiegania się o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jeśli nawet jest bowiem luka pomiędzy datą wydania nowego orzeczenia a datą wygaśnięcia ważności poprzedniego orzeczenia, decydująca jest data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest:

 • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • na czas nieokreślony, gdy orzeczenie wydane jest na stałe,
 • na czas nieokreślony, gdy świadczenie przyznane jest osobie, która ukończyła 75 lat.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jaka jest kwota zasiłku pielęgnacyjnego?

Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był w kwocie 184,42 zł miesięcznie.

Wcześniej, przez 12 lat, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegała zmianie i wynosiła 153 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255

Komentarz

 • a co z zasiłkiem pielęgnacyjnym skoro w orzeczeniu o niepełnosprawności stwierdza się , że da się ustalić istnienia niepełnosprawności
  FAJERFOX
  01.07.2019, 20:24
  czy można w takiej sytuacji ubiegać się o taki zasiłek

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas