Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Wiele osób w wyniku wypadku czy choroby musi zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny lub w środki pomocnicze. Są to m.in. aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne. Każdej ubezpieczonej osobie przysługuje ww. zaopatrzenie z NFZ bezpłatnie albo za dopłatą. Dopłatę można również uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Refundacja NFZ

Zarówno zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Rozporządzenie to określa:

 • nazewnictwo określające wyrób medyczny,
 • oznaczenia – kody, tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji,
 • wykaz asortymentowy oraz limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
 • kryteria medyczne przyznawania wyrobów, jak również okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
 • grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń (grupę lekarzy i felczerów poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego).

Jak uzyskać refundację z NFZ?

Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup sprzętu lub środka pomocniczego należy:

 • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie, ale musi mieć uprawnienia do wydania zlecenia),
 • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

Zatem po otrzymaniu zlecenia od lekarza specjalisty, lekarza pierwszego kontaktu, felczera (w rozporządzeniu podano, kto może wystawić zlecenie na określony sprzęt) należy udać się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ wraz z dokumentem tożsamości i potwierdzić zlecenie. Z tak poświadczonym dokumentem można udać się do posiadającego podpisaną umowę z NFZ producenta lub sklepu medycznego (informację, jakie to są sklepy i producenci, można uzyskać w Oddziale Wojewódzkim NFZ).

Przy comiesięcznym zakupie sprzętu, np. stomijnego, pieluchomajtek przy potwierdzaniu pierwszego zlecenia w danym roku zostanie wydane w Wojewódzkim Oddziale NFZ „Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie”. W zleceniu tym uprawniony lekarz (najczęściej rodzinny) będzie wpisywał wydane na kolejne miesiące zlecenia, a odbiór sprzętu potwierdzała placówka, w której zlecenie jest realizowane. W tym wypadku tylko raz w roku trzeba udać się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

UWAGA! Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ lub na ich stronach internetowych (www.nfz.gov.pl).

Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu ww. zaopatrzenia ze środków PFRON.

Ważne! Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać dodatkowe kryteria.

Kto i gdzie może składać wnioski?

Wnioski można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druki do pobrania w PCPR lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR).

UWAGA! Obowiązuje kryterium dochodowe!

Średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Ponieważ kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

 • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Jeśli zatem np. limit na protezę ostateczną w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym wynosi 1800 zł i nie jest wymagany wkład własny, a cena protezy jest wyższa, można otrzymać z PCPR maksymalnie 150 proc. limitu na dany sprzęt, czyli w tym przypadku 2700 zł.

Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100 proc. tego udziału.

UWAGA! Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia. I tak w ramach tych środków nie można uzyskać dofinansowania do zakupu np. koncentratora tlenu.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Natomiast przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

UWAGA! Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.


Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013, poz. 1565).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Roman masłowski
  emeryt
  16.02.2021, 15:42
  Czy zakupione urzadzenie CPAP mozna odliczyc przy skladaniu rocznego PIT , mam 2 gr inwalidzka cena urzadzenie ok. 2800 zl po dotacju przez NFFZ
  odpowiedz na komentarz
 • Zapytanie
  Waldemar Wójcik
  29.06.2020, 13:40
  Jestem po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu który miałem w marcu 2015r.Obecnie mam problemy z chodzeniem i pragnę poruszać się na rowerze elektrycznym.Ostatnio znalazłem na allegro e-scoter używany za cenę 3200zł.Mam bardzo małą emeryturę.Pytam czy dostanę jakąś dopłatę z Waszej strony?Nadmieniam ,że dzieci moje mieszkają w odległości ok 4 km ode mnie i chciałbym je odwiedzać.Ten używany rower ma zasięg do 50 km.Proszę o odpowiedzenie na moje pytanie
  odpowiedz na komentarz
 • Darmowy e-book na temat refundacji NFZ
  Tomasz
  16.04.2020, 15:57
  znalazłem w sieci na sklepmedyczny.store darmowy e-book na temat refundacji. Wystarczy podac adres mailowy. Jest w nim dużo praktycznych informacji, kodów produktów, itp.
  odpowiedz na komentarz
 • Refundacja pieluchomajtek
  Anna
  01.04.2020, 11:24
  Zajmuje się tymi wszystkimi sprawami za tatę, czasami bywa to serio ciężkie bo potrafi być tyle różnych informacji dookoła. Więc znalazłam przyjazną stronę i robię to poprzez ortomedico.pl
  odpowiedz na komentarz
 • zakup butli tlenowej medycznej
  Waldemar
  07.02.2020, 20:47
  Czy otrzymam dofinansowanie do butli tlenowej lekarskiej z zaworem mam pierwszą grupe niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • refundacja części kosztów zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Zbigniew
  28.08.2019, 12:40
  Pragnę zakupiś wózek inwalidzki H3S. Mam już 74 lata. Gdzie mogę sukach pomocy w spłacę ceny za wózek.
  odpowiedz na komentarz
 • Refundacja stawu hydraulicznego protezy kończyny dolnej
  DAKAR
  22.03.2019, 11:37
  Mam protezę kończyny dolnej bez stawu hydraulicznego co utrudnia mi chodzenie czy mogę liczyć na refundację proteza kosztowała 11tyś zł. koszt stawu 6tyś zł.
  odpowiedz na komentarz
 • Janusz
  Janusz
  19.02.2019, 15:19
  Dla kogo ta pomoc. Protezy dla pacjentów są jak najtańsze i nie funkcjonalne, Chciałem kupić pojazd elektryczny specjalny dla niepełnosprawnego. Zapomnieć , nie należy mi się ze względu na wysokość kosztów jego zakupu. Widocznie nie należy mi się, w przeciwieństwie do premii dla tych, ' bo im się to należało. Taka jest hipokryzja premiera i rządzących
  odpowiedz na komentarz
 • Mam znaczny stopien niepel osprawnosci
  Bogumila boczkowska
  14.09.2018, 19:01
  Czu moge dostac dofina sowanie do okularow z pcpr
  odpowiedz na komentarz
 • Dysponowanie środkami pozabudżetowymi.
  Zygmunt
  14.08.2018, 10:47
  Pomijam sprawę wydatkowania funduszy pozabudżetowych pod względem celowości dla osób o ustalonym stopniu niesprawności , bo cel jest oczywisty i nie może być kwestionowany. Poddaje jednak pod rozwagę czy środkami tymi Państwo gospodaruje oszczędnie? A oto przykłady : 1/ aby otrzymać dofinansowanie z tych środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ,ortopedycznego i pomocniczego osoba o ustalonym stopniu niesprawności fizycznej nie może przekroczyć progu dochodowego i tak- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny i 65 % przeciętnego wynagdrodzenia dla osoby samotnej , 2/ nie wymaga się żadnego progu dochodowego w przypadku świadczenia z tyt. 500+ na drugie i następne dziecko , aczkolwiek na pierwsze dziecko obowiązuje próg dochodowy 800,- złotych. Z tak unormowanych aktów prawnych spraw związanych z dofinansowaniem życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych nasuwają się następujące konkluzje : - czy ustawodawca nie zdaje sobie sprawy z tego , że wypłaca ogromne sumy na 500+ bez żadnego ograniczenia jeżeli chodzi o próg dochodowy , Ci ludzie bez żadnego wstydu biorą te pieniądze i idą strajkować . Jako przykład można przytoczyć ostatnie demonstracje w obronie " niezależnych sądów " Przecież w tych demonstracjach nie uczestniczył przecię- tny "Kowalski " , a same elity i ich wnuki , a nawet prawnuki . 2/czas najwyższy zreformować ustawodawstwo w zakresie wydatkowania środków finansowych na powyższe cele z uwzględnieniem celowości i oszczędności wydatków. Zmodernizowany system przyczyni się do wzrostu zaufania do organów Państwa . Pozdrawia i dziękuje .
  odpowiedz na komentarz
 • Okulary
  Kobieta
  01.06.2018, 18:40
  Jeśli moje dziecko jest 4 letnie i ma niepełnosprawność i wyszła mu wada wzroku i zez czy możemy się starać o dofinansowanie i skąd możemy się starać o dofinansowanie na to. Utrzymujemy się z zasiłku i 500+ i alimentów sama go wychowuje pomóżcie podpowiedzieć
  odpowiedz na komentarz
 • OSOBA NIE WYCHODZACA Z DOMU Z POWODU BARIER ORAZ CHOROBY
  JANUSZ KEPNSKI
  09.04.2018, 00:37
  Szanowni Panstwo jestem osoba po udarze mozgu,amputacji prawej nogi powyzej kolana ,jestem sparalizowany lewa strona ,jestem po ciezkim zawale serca i mieszkam na 2 pietrze ak to wszystko prosze mi powiedzic jak to wszystko zalatwic aby otrzymac 2ga proteza ,schodolaz, rechabilitacje z tego co mi wiadomo PCPR nie dysponuje taka usluga najbardziej chodzi mi o proteze,schodolas czekam na panstwa odpowiedz janusz k
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie
  Brunon Weissmann
  17.02.2018, 16:24
  Kiedy wreszcie skończy się dopłacanie do sprzętu na podstawie kryterium dochodowego? Przecież to urąga zasadom człowieczeństwa!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Aparaty słuchowe - niemowlę
  Ilona
  02.01.2018, 22:30
  Witam. Mam pytanie odnośnie dofinansowania PFRON a mianowicie chodzi mi o to że córka miała zakupione aparaty 30 października 2017 a orzeczenie o niepełnosprawności w połowie grudnia 2017. Czy mam szanse na cześć zwrotu kosztów zakupu aparatów ? Powiedziano mi że orzeczenie powinno być przed zakupem aparatów, czy nie ma możliwości wtedy dofinansowania jeśli jest inna kolejność a pierwsze badanie dziecka metoda ABR było już w lipcu kolejne w sierpniu a chcieliśmy córkę jak najszybciej zaprotestować bo przecież to w niedosłuchu jest najważniejsze
  odpowiedz na komentarz
 • Aparaty słuchowe
  Baranowski Dariusz
  13.11.2017, 14:44
  Witam, mam pytanie dotyczące refundacji baterii zasilających aparaty słuchowe. Zbieram faktury za 2017 r. Czy przysługuje mi dofinansowanie i w jakiej wysokości?
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie do protezy stałej
  Iza
  28.09.2017, 00:19
  Witam kieruję do państwa pytanie dotyczące dofinansowania do protezy stałej u osoby ze stopniem niepełnosprawności-stopnia Umiarkowanego.Jeśli przysluguje dofinansowanie to w jakiej kwocie i w jakiej formie zostanie przyznane.
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenia KRUS
  Anna
  19.05.2017, 14:01
  Czym motywowany jest przepis że u dofinansowania mogą korzystać posiadający orzeczenia ZUS lub WZON a co z Orzeczeniami KRUS?
  odpowiedz na komentarz
 • Schodołaz
  Mama niepełnosprawnego syna.
  10.03.2017, 13:31
  Zepsuł mi się schodołaz LG 2004 a mianowicie do wymiany są gumowe gąsienice.Koszt gąsienic na dzień dzisiejszy to kwota 2400zł.plus transport 300.Moje pytani brzmi:gdzie zwrócić się o zwrot choć części pokrytych kosztów ? PFRON, PCPR nie zwracają kosztów wymiany gąsienic.GOPS też nie ma na to funduszu.Co dalej?
  odpowiedz na komentarz
 • co z osobami w spiątcze
  Tulon
  26.02.2017, 23:03
  co zrobić jak osoba niepełnosprawna jest w śpiątce?
  odpowiedz na komentarz
 • jestem tylko ciekawa kto i na co dostaje pieniądze z PCPR -u
  dana
  19.02.2017, 22:14
  ja czekam rok za chodak dostałm pismo że moze za 12-18 miesiecy dostane zwrot jak beda fundusze moze w trzech latach otrzymam zwrot ..jak zdaże..mam I gr, i co wiec po co gadanie jaka pomocą służy PcPR komu chyba sobie albo swoim
  odpowiedz na komentarz
 • Dziecko z Zespołem Aspergera
  mama
  20.11.2016, 17:00
  Jestem mamą dziecka4 letniego z Zespołem Aspergera. Dziecko posiada orzeczeniem o niepełnosprawności czy mogę sie starać o dofinansowanie z PFRON na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem?
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie do wózka elektrycznego
  Józek
  23.10.2016, 08:41
  Wózek elektryczny kupiony w sklepie posiadającym umowę z NFZ + wciągarka do bagażnika samochodu łącznie z montażem to ok 30.000,00 zł. Zakup wózka na Allegro + wciągarka wykonana w warsztacie pana Józka to ok. 3.000,00 zł. Co lepiej dofinansować? Czy w tym drugim przypadku mogę liczyć na dofinansowanie? Pan Józek wystawia faktury i zapewnia serwis.
  odpowiedz na komentarz
 • materac rehabilitacyjny
  Andrzej
  05.10.2016, 09:42
  witam -kupiłem materac rehabilitacyjny za 1200 zł .- 2 lata temu tj. w 2015r czy mogę ubiegać się o dofinansowanie bo mam 2 gruoę 10-N i 04-0i co miesiąc 500zł zasiłku pozdrawiam Andrzej
  odpowiedz na komentarz
 • Czy można zrezygnować z tej umowy ?
  Angela
  22.09.2016, 13:13
  Mianowicie moja babcia podpisała umowę tez na refundację ale sprzętu nie może zwrócić ponieważ pan który sprzedał babci na raty sprzęt stwierdził że nie może ona zwrócić sprzęty bo i tak ma płacić. Nawet jak zwróci to ma zapłacić ok 3500. Moja babcia nie zabardzo wiedziała co robi ma 77 lat i problemy z pamięcią. Proszę o pomoc. Chce się tylko dowiedzieć czy da się zerwać umowę po oraz on babcie zastrasza.
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie do materaca
  kasia
  20.03.2016, 14:31
  Nigdy nie kozystalam z z funduszu i nie wiem na co moge liczyc w zakupie materaca zdrowotnego przy chorobie kregoslupa .mam stopien umiarkowany .Jakie dokumenty i gdzie zaniesc .
  odpowiedz na komentarz
 • balkonik
  nkiedermaier
  28.11.2015, 21:15
  co ile lat moge starac sie o nowy balkonik bedac inwalidka w stopniu znacznym[amputacja udowa p.koniczyny]
  odpowiedz na komentarz
 • zakup wózka
  Adam
  15.09.2015, 12:47
  Jeśli jest to możliwe proszę o podanie sumy dofinansowania jaką można uzyskać w 2015 r z PCPR na zakup wózka elektrycznego.
  odpowiedz na komentarz
 • zapytanie
  g,marks
  02.09.2015, 08:52
  czy.dziecko.w.wieku.szkolnym.a.jest.slabowidzace.moze.liczyc.na.dofinansowanie .na.zakup.drukarki?
  odpowiedz na komentarz
 • zakup aparatów i zwrot poniesionych kosztów
  Piotr
  07.01.2015, 19:22
  Chciałbym zakupić aparaty już teraz, mam spełnione wszystkie kroki oprócz umowy z mops. Jak uzyskać fakturę zakupu jeśli nie mogę zakupić aparatu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? Czy mogę najpierw kupić aparaty, a później ubiegać się o refundację?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas