Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Likwidacja barier architektonicznych

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Osoby z niepełnosprawnością napotykają rozmaite bariery architektoniczne. Często są one w ich najbliższym otoczeniu - w mieszkaniach są progi, za wąskie drzwi, w łazience jest wanna zamiast prysznica, brak jest odpowiedniego dojazdu do toalety i umywalki. Z domu zaś nie można wyjechać, bo nie ma podjazdu. Nierzadko lista przeszkód jest długa, a brak pieniędzy uniemożliwia ich likwidację.

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU: 7.07.2015

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością likwidację barier architektonicznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) są środki z PFRON przeznaczone na ten cel. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Czym są wg przepisów bariery architektoniczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Należy jednak pamiętać, że wymiana wanny na prysznic i wszystkie związane z tym prace na pewno zostaną uznane za konieczne, ale wymiana całej glazury w łazience na nową już niekoniecznie.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Na co można zdobyć dofinansowanie?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określa zasady udzielanej pomocy, jednak szczegółowe warunki ustalane są w poszczególnych powiatach.

Zatem zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dlatego przed złożeniem wniosku warto uzyskać informacje nt. warunków uzyskania dofinansowania w „swoim” PCPR.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o likwidację barier architektonicznych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony danego PCPR.

UWAGA! Przy ubieganiu się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie oznacza to jednak, że w trakcie rozpatrywania wniosków komisja nie będzie brała pod uwagę sytuacji materialnej wnioskodawcy. Jeśli komisja będzie rozpatrywała wnioski osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, materialnej itp., to jest możliwe, że dofinansowanie otrzyma osoba o zdecydowanie niższych dochodach i trudniejszej sytuacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób z niepełnosprawnością mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (dotyczy opiekunów prawnych),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy),
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku jego pobierana),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (jeśli takie występują),
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł (w przypadku, gdy takie występują).

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna. Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy m.in.  zakresu planowanych prac.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON – przedstawiciela PCPR – z osobą z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

UWAGA! Nie są zwracane nakłady poniesione przed podpisaniem umowy.

Po złożeniu wniosku w ciągu 30 dni PCPR powinien udzielić informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania. Jednak mimo spełnienia wymogów formalnych czas od złożenia wniosku do uzyskania dofinansowania jest dość długi, np. w Warszawie jest to ok. 2 lat.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dofinansowanie do remontu łazienki
  Piotr
  09.08.2021, 13:01
  Mam umowę z PFRON na dopłatę do remontu łazienki. Firma remontowa nie chce podpisać ze mną umowy , tylko rozliczać się na podstawie faktur. W związku z tym zdecydowałem się zrezygnować z jej usługi. Proszę o informację, czy w tej sytuacji jeśli nie wykonam remontu zgodnie z umową z PFRON będę mógł ponownie ubiegać się o dofinansowanie w roku następnym.
  odpowiedz na komentarz
 • Likwidacja barier architektonicznych.
  Maria Bakalarz
  12.04.2021, 00:05
  Mój bratanek 13 lat, choruje na czterokończynowe mózgowe, spastyczne porażenie dziecięce. Nie posiada łazienki w której można by go kąpać, ani toalety. Nie można wyjechać z domu wózkiem, gdyż są schody. Trzeba wynosić go na rękach co jest bardzo uciążliwe. Chłopiec ro#nie jest ciężki. Rodzice nie są w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków. Matka chłopca jest bardzo chora. Co drugi dzień, karetka wozi ją na dializy nerek, na ręce ma przetokę, dlatego nie może wykonywać ciężkich czynności przy swoim synu. Ma cukrzycę, przyjmuję insulinę. Ojciec dziecka, jest rencistą, choruje także na cukrzycę i POHP. Jesienią złamał nogę, długo się goiła, wciąż odczuwa ból tej nogi. Jak pomóc mojemu bratankowi i jego rodzicom. Proszę o pomoc i udzielenie mi odpowiedzi, czy mogę liczyć na pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Do kiedy można składać wniosek miesiąc dzień
  Agnieszka Maciąg
  15.01.2019, 10:24
  Jaki lekarz morze wypisać wniosek
  odpowiedz na komentarz
 • Usuwanie barier architektonicznych
  Liss Barbara
  18.06.2018, 11:38
  Choruję na stwardnienie rozsiane dotychczas z trudem mogłam przy chodziku wyjść na zewnątrz,teraz pogorszyło się na tyle,Bardzo chcę wychodzić na powietrze,niestety trzeba pokonać wiele barier. Proszę o przysłanie fachowca,który rozezna sytuację i zaproponuje rozwiązanie.Postarałam się o nowy wózek i chciałabym sama wyjeżdżać na dwór.Proszę o pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • dlaczego muszę dopłaciććpłacić 3800zł? do remontu łazięki,likwidacja barier architektonicznych.
  Płachta Elżbieta.
  23.11.2017, 18:11
  Mam 94 lata ,mam grupę inwalidzką stopnia znacznego,mieszkam z synem który również jest inwalidą o stopniu umiarkowanym,ja mam 1060zł emerytury a syn 1070zł renty,przyznano mi dwanaście tysięcy i nie pamiętam 800 lub 700 zł dofinansowania,z czego ja muszę zapłacić 3800zł,jak z takiej emerytury i renty można odłożyć cokolwiek,?po opłaceniu rachunków prądu lekarstwa ,węgla gazu ,wody?skąd wziąści?remont ma ruszyć pod koniec listopada tego roku ,lub początek grudnia,na raty żeby to rozłożyli nie ma szans ,to ja muszę zapłacić wykonawcy,muszę jeszcze dokupić termę ,grzejnik ,tej zimy rozmroziło nam rurki z wody i tak jest do dziś ,jest prowizorka ,bo czekamy na ten remont,mam przyznane ,kabina z siedzeniem,umywalką z barierką ubikacja z barierką płytki na podłogę i za kabiną prysznicową ,drzwi,resztę jak dalsze choćby malowanie ,lub położenie płytek na całą łazienkę chodzi o ściany,no dobra jak bym nie musiała dopłacać takiej kwoty ,to jakoś by było,żeby choć to można było rozratować ,ale nie można ,muszę to uiścić naraz,opieka społeczna trochę pomoże nie dużo,z opieki nie korzystam od jakiegoś czasu ,kiedyś korzystałam ,przynajmniej zwracali za lekarstwo,no takiej kwoty to nie mam ,pożyczki nie mogę wziąść ponieważ ,spłacam jedną którą wzięłam na opał i dach,co robić pomóżcie ,mieszkam gmina Oświęcim woj małopolskie.
  odpowiedz na komentarz
 • Nieuznane faktury
  Małgorzata
  23.09.2017, 14:41
  Witam, mój tata jest osobą niepełnosprawną. Otrzymał zgodę na dofinansowanie z MOPR (w Lublinie) na zniesienie barier architektonicznych w łazience. Po podpiasniu umowy moja mama i ja zamawiałyśmy wyposażenie przez internet z fakturą imienną, podając imię mamy (jako opiekuna). Pani z MOPR'u uznała, że taka faktura nie zostanie uznana, bo nie jest na imię taty. Poradzono nam, abyśmy zwróciły się do sklepów o notę koregującą. Od niektórych sprzedawców otrzymałyśmy noty a od niektórych nowe faktury z poprawnym imieniem, lecz nową datą. I tu ponownie pojawia się problem: MOPR nie chce uznać faktur z nową datą, ponieważ są one już poza umową! Komisja z MOPR'u uznała, iż bariery zostały zniesione, lecz nie uzna faktur i nie zwróci poniesionych kosztów! Poza tym Pan dzwoniący do mamy stwierdził, iż cyt. ''jego remont nie interesuje tylko zniesienie barier''. Czy można tak postępować z ludźmi??? Co w tym wypadku możemy jeszcze zrobić? Bardzo proszę o poradę?
  odpowiedz na komentarz
 • Likwidacja barier architektonicznych .
  Maria Smoter
  21.07.2017, 09:39
  Jestem po operacji endoprotezy kosci udowej .Osobą niepełnosprawną o stałym orzeczeniu niepełnosprawności.Prosze o dofinansowanie w remoncie łazienki :wymiana wanny na brodzik montowanie sedesu, oraz podłączenie rory kanalizacyjnej z łazienki z rorą na klatce schodowej.Ja skladałam podanie do Pefronu około dwuch lat temu czekam do dziś teraz jestem po operacji i każą mi czekać jeszcze rok .Moj syn sie dowiadywał w moim imieniu ponieważ ja piruszam sie o chdziku w mieszkaniu .Wykompać sie wannie nie moge .Bardzo prosze mi pomoc mieszkam w Klodzku na Dolnym Sląsku ,jestem rencistką od 1990roku.
  odpowiedz na komentarz
 • DOFINANSOWANIE
  MIKA
  21.04.2017, 14:15
  W Szczecinie też okres na samą informację jest długi . A O DOFINANSOWANIE DO ŁAZIENKI DLA OSOBY Z TUDNOSCIAMI PORUSZANIA SIE ( WYMIANA 2 PANEWEK BIODROWYCH 25 LAT TEMU ) TO RACZEJ CUD .SYTUACJA JEST BEZNADZIEJNA.
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie wymianyn pieca
  HONORATA
  10.02.2017, 10:58
  witam proszę o pomoc jestem niepełnosprawną niedowidząca starszą mieszkam w domu jednorodzinnym sama czy nam możliwość ubiegania się o jakieś dofinansowanie do wymiany pieca z węglowego na olejowy byłam (urząd gminy powiedział -nie, PCPR -nie,) MOŻE KTOŚ WIE GDZIE MOGĘ SIE JESZCZE STARAĆ
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc
  Zygmunt Nowak
  03.02.2017, 15:29
  Witam zygmunt Nowak lat 54
  odpowiedz na komentarz
 • bariera architektoniczna
  herka stanislaw
  22.01.2017, 22:47
  wymiana sliskich plytek w pokoju kuchni i przedpokoju węża z podgrzaniem.jestem na wozku panele nie są sliskie
  odpowiedz na komentarz
 • zwrot kosztów
  gosia
  12.01.2017, 17:24
  remontuję nowe mieszkanie,sam dostosowałem łazienkę do potrzeb syna z mpd.czy mogę ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie jest tylko dla znajomych
  Mistrz
  27.09.2016, 08:57
  Dofinansowanie ze środków PFRON jest tylko dla znajomych urzędników, a nie dla zwyczajnych osób niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania nie powinna być opinia urzędnika, tylko kryteria w całym kraju jednakowe - stopień i symbol niepełnosprawności oraz kolejność złożenie wniosku. Oczywiście ważne są dochody, adres zameldowania, zgody itp. Decyzja nie powinna być uznaniowo podejmowana przez urzędnika. Powinien być katalog możliwych dofinansowań obowiązujący w całym kraju. Róbcie ustawę, albo niech minister wyda rozporządzenie do obecnych przepisów - i temat będzie rozwiązany.
  odpowiedz na komentarz
 • chore
  sasra
  20.09.2016, 16:13
  po co zaswiadczenie od lekarze jeszcze skoro w orzeczeniu jest jasno napisane czemu jest niepelnosprawnosc
  odpowiedz na komentarz
 • masakra
  lukasz skab
  13.09.2016, 18:53
  to koszmar tyle formalnosci papierkow zalatwiania i czekania a wkoncu nie przyznadza pieniedzy a ty sie czlowieku mecz powinni to jakos uproscic
  odpowiedz na komentarz
 • UWAGA ! Deweloperzy i Inspektorzy NADZORU BUDOWLANEGO falszują odbiory budynków.
  ula
  12.07.2016, 14:57
  W planach wszystko jest windy i podjazdy a w rzeczywistości tylko schody. Wtedy nie dostaniecie dofinansowania z PFRON, PONIEWAŻ BLOKI od 20 lat powinny być przystosowane już w czasie budowy i projektu. Taką sprawę trzeba nagłośnić i złożyć do prokuratury . W razie lokalnych układów ww należ sprawę nagłośnić w mediach .W tedy na pewno przystosuje deweloper na własny koszt a INSPEKTOREM zajmie się Sąd.
  odpowiedz na komentarz
 • likwidacja barier to kpina
  Anna Kamińska
  05.07.2016, 22:28
  Moja córka jest osobą niepełnosprawną lewostronny niedowład. Złożyła wniosek. Został przyjęty. Przyszła szanowna komisja (przepraszam przyjechała). Powierzyli, uśmiechnęło się pojechali. Po tygodniu przesłano pismo, gdzie napisano że dofinansowanie się nie należy gdyż budynek był budowany w 2010 roku i można było dostosować łazienkę do potrzeb niepełnosprawnego. Ludzie, to dopiero jak przyszli i zobaczyli dom to domyślili się że dom był budowany właśnie w tym roku. Nie rozumiem tego. Sprawdzała dziennik ustaw i nic tam nie ma na temat ile ma mieć dom lat. Gdybym miała pieniądz to nie prosiłbym o pomoc. Taki jest urzędnik w starostwie w Jarosławiu.
  odpowiedz na komentarz
 • To jest kpina......
  Beata
  02.08.2015, 13:08
  PCPR Płońsk - mój brat starał się o likwidację barier architektonicznych w domu tragedia progi, brak łazienki, zimna woda tylko w kuchni, ale kran wysoko( brat sparaliżowany od piersi w dół )porusza się na wózku pismo z prośbą o dofinansowanie nowej łazienki 6 tys. zł ----odmowa brak środków PCPR PŁońsk i info że już na przyszły rok są chętni tylko na dostaje - więc pytam się jak nie osoba w takiej sytuacji to kto dostaje te środki znajomi i rodzina pracowników??????A A gdzie MOPS CZerwińsk nad Wisłą po wypadku przyjechała Pani i do tej pory nikt!!!!Nie wierzę już w nasze PANStwo z nikąd pomocy najlepiej byłoby aby brat poszedł do domu pomocy i Panstwo placiloby wtedy bo musi WSTYD
  odpowiedz na komentarz
 • wniosek
  Monika z Łodzi
  23.07.2015, 11:50
  proszę o link gdzie mogę wydrukować aktualny wniosek oraz informację co konkretnie wchodzi w skład dofinansowania a co nie mnie interesuje dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie
  Niepełnosprawny 05-R
  21.01.2015, 22:07
  Od 1 stycznia 2015 roku wysokość dofinansowania zwiększyła się z 80% - do 95% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia ...
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas