Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Likwidacja barier architektonicznych

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Osoby z niepełnosprawnością napotykają rozmaite bariery architektoniczne. Często są one w ich najbliższym otoczeniu - w mieszkaniach są progi, za wąskie drzwi, w łazience jest wanna zamiast prysznica, brak jest odpowiedniego dojazdu do toalety i umywalki. Z domu zaś nie można wyjechać, bo nie ma podjazdu. Nierzadko lista przeszkód jest długa, a brak pieniędzy uniemożliwia ich likwidację.

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU: 7.07.2015

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością likwidację barier architektonicznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) są środki z PFRON przeznaczone na ten cel. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Czym są wg przepisów bariery architektoniczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Należy jednak pamiętać, że wymiana wanny na prysznic i wszystkie związane z tym prace na pewno zostaną uznane za konieczne, ale wymiana całej glazury w łazience na nową już niekoniecznie.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Na co można zdobyć dofinansowanie?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określa zasady udzielanej pomocy, jednak szczegółowe warunki ustalane są w poszczególnych powiatach.

Zatem zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dlatego przed złożeniem wniosku warto uzyskać informacje nt. warunków uzyskania dofinansowania w „swoim” PCPR.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o likwidację barier architektonicznych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony danego PCPR.

UWAGA! Przy ubieganiu się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie oznacza to jednak, że w trakcie rozpatrywania wniosków komisja nie będzie brała pod uwagę sytuacji materialnej wnioskodawcy. Jeśli komisja będzie rozpatrywała wnioski osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, materialnej itp., to jest możliwe, że dofinansowanie otrzyma osoba o zdecydowanie niższych dochodach i trudniejszej sytuacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób z niepełnosprawnością mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (dotyczy opiekunów prawnych),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy),
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku jego pobierana),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (jeśli takie występują),
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł (w przypadku, gdy takie występują).

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna. Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy m.in.  zakresu planowanych prac.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON – przedstawiciela PCPR – z osobą z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

UWAGA! Nie są zwracane nakłady poniesione przed podpisaniem umowy.

Po złożeniu wniosku w ciągu 30 dni PCPR powinien udzielić informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania. Jednak mimo spełnienia wymogów formalnych czas od złożenia wniosku do uzyskania dofinansowania jest dość długi, np. w Warszawie jest to ok. 2 lat.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

Komentarz

 • UWAGA ! Deweloperzy i Inspektorzy NADZORU BUDOWLANEGO falszują odbiory budynków.
  ula
  12.07.2016, 14:57
  W planach wszystko jest windy i podjazdy a w rzeczywistości tylko schody. Wtedy nie dostaniecie dofinansowania z PFRON, PONIEWAŻ BLOKI od 20 lat powinny być przystosowane już w czasie budowy i projektu. Taką sprawę trzeba nagłośnić i złożyć do prokuratury . W razie lokalnych układów ww należ sprawę nagłośnić w mediach .W tedy na pewno przystosuje deweloper na własny koszt a INSPEKTOREM zajmie się Sąd.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w budynku, w którym mieszkasz, przydałaby się winda?

Biuletyn

Wspierają nas