Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu, który pozwoli na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.

AKTUALIZACJA: 17.02.2015

Czym są te bariery?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Zakup sprzętu musi być uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Nie ma zamkniętego katalogu sprzętu, który może być dofinansowany w ramach tych środków. Może to być zakup np. specjalistycznej sygnalizacji świetlnej, budzików świetlnych, wideotelefonu, laryngofonu, syntezatora mowy, materiałów elektrooptycznych, podnośnika wannowego czy systemu automatycznego otwierania drzwi garażowych.

Jakie są warunki przyznania dofinansowania?

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej aktualnym zaświadczeniem lekarskim (jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu).

Gdzie składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Druki dostępne są w PCPR lub w wersji elektronicznej - na stronach PCPR).

UWAGA! Obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi ono:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Co musi zawierać wniosek?

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz montażem),
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł (w przypadku, gdy takie występują),
 • zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego (jeżeli taka zgoda jest wymagana).

Jak duże może być dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższa kwota jest maksymalna. Przy dużej ilości potrzeb różnych osób (złożonych wniosków) PCPR może ustalić, że w danym roku kwota maksymalnego dofinansowania nie może być wyższa niż np. 60 proc. kosztów zakupów. Konieczne jest posiadanie wkładu własnego do zakupu. Pozostałą kwotę należy więc pokryć ze środków własnych.

Kiedy można liczyć na dofinansowanie?

Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.

Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych z PFRON na dany rok kalendarzowy. Zwykle w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wnioski, które z powodu wyczerpania środków na dany rok nie uzyskały dofinansowania, przechodzą na następny rok.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON z osobą z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.) z późniejszymi zmianami

Komentarz

 • Dotacje ulgi zniżki
  prawo rynku
  02.08.2017, 13:47
  Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych... - A kryteria to dochód !!! W jakim celu, Czy dochód jest jakimkolwiek wyznacznikiem kto ma i jakie problemy w komunikowaniu się? Tak jak czytam te wszystkie dotacje dodatki ulgi Są że żeby pokazać że chce się pomóc ale żeby broń boże nie pomóc. np. Ulgi w komunikacji miejskiej.... niepełnosprawny umiarkowany (poza rentowe) ma 50% ulgi A niepełnosprawny w rozumieniu ZUS (ten sam stopień) (rentowe) 100% - A niepełnosprawny umiarkowany jak jest tak jest. Wydaje mi się tak z dalszej perspektywy że niepełnosprawnych chce się skusić na prace (reaktywować) a potem wąskimi tunelikami pozbawić świadczeń lecz finalnie tak czy siak niepełnosprawny zostanie niepełnosprawnym i potrzebuje pomocy której po reaktywacji po prostu go pozbawiają. W wiadomo tym starsi tym ciężej idzie.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas