Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnusy rehabilitacyjne

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Dla osób z niepełnosprawnością bardzo ważna jest możliwość szeroko rozumianej rehabilitacji, dlatego możliwość skorzystania z każdej jej formy, a szczególnie z leczenia uzdrowiskowego, cieszy się wielką popularnością.

Czym się różni turnus od sanatorium?

Wiele osób myli turnusy rehabilitacyjne z leczeniem uzdrowiskowym w sanatorium. Na czym polega różnica?

Pobyt w sanatorium jest jednym ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjent, który chciałby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, składa odpowiedni wniosek w oddziale NFZ, a następnie czeka (obecnie ok. 2 lata) na przydzielenie leczenia sanatoryjnego. O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze NFZ. Pacjent ponosi także częściową odpłatność za pobyt w sanatorium. Jedynie dzieci do 6. roku życia mogą jechać do sanatorium z opiekunem, dorosłe osoby już nie.

Natomiast turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694) z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnością, tj. takie, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia,
 • o grupie inwalidzkiej.

Jakie są rodzaje turnusów?

Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach, np. rehabilitacyjnych, przewidzianych programem turnusu. Program turnusu jest adresowany do określonej grupy uczestników.

I tak są turnusy rehabilitacyjne organizowane dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z epilepsją,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, niewymienionymi w żadnym z powyższych punktów.

Turnusy trwają zwykle 14 dni. Uczestnictwo w turnusie jest odpłatne, cena zależy od wielu czynników, takich jak: termin, położenie ośrodka, program itp. Ceny są bardzo zróżnicowane - od kilkuset do nawet trzech tysięcy złotych.

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom skorzystanie z tej formy rehabilitacji i odpoczynku, PFRON dofinansowuje udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek najlepiej złożyć na początku roku. PCPR w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku udzieli informacji dotyczącej dofinansowania. Jednakże informację o tym, czy dofinansowanie jest przyznane, PCPR może przekazać zwykle nie wcześniej niż w marcu (wynika to z terminu przekazania środków przez PFRON do powiatów).

Dokąd można pojechać na turnus?

Wielką zaletą udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest to, że to uczestnik decyduje: kiedy i do jakiego ośrodka chciałby pojechać.

Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać na stronach internetowych:

Jakie są warunki uczestnictwa w turnusie?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:

 • zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów,
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką obecnie się znajduje.

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?

Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym.

Jakie są kryteria dochodowe?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, jeżeli spełnia kryteria dochodowe:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby z niepełnosprawnością, dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania, pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ustawie, ale obie te zasady stosowane są uznaniowo przez PCPR-y i od nich zależy, czy dany przypadek uznają za wyjątkowy.

Jakie są warunki uczestnictwa opiekuna w turnusie?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie opiekuna. Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby z niepełnosprawnością jest:

 • zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie,
 • niepełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • opiekun nie może być osobą z niepełnosprawnością wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończenie przez opiekuna 18 lat albo ukończenie lat 16 i bycie wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością.

UWAGA! Osoba z niepełnosprawnością korzystająca z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, może starać się o wyjazd nie częściej niż raz na rok.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Dofinansowanie pokrywa zwykle tylko część kosztów związanych z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, resztę kwoty uczestnik pokrywa samodzielnie.

Wysokość dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, które osoba z niepełnosprawnością może otrzymać ze środków PFRON, jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,
 • 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z niepełnosprawnością, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Jakie jeszcze czekają nas formalności?

Osoba z niepełnosprawnością, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana, jest zobowiązana do poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu, muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów:

 • dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów,
 • wybór turnusu dokonany przez osobę z niepełnosprawnością musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus,
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby z niepełnosprawnością.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w danym turnusie.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Turnus rehabilitacyjny
  aza
  09.05.2021, 18:12
  Dlaczego ośrodki rehabilitacyjne zabierają DWA dni z czternastodniowego turnusu ? Pierwszy dzień można przyjechać po południu i w ostatni dzień do 10-ej trzeba ośrodek opuścić ! Powinno być całe 14 dni rehabilitacji. Coś tu nie gra!
  odpowiedz na komentarz
 • turnus dla niepełnosprawnych ?
  Stanisław
  29.03.2021, 20:04
  powinno być płatne a potem obowiązkowy zwrot z PFRON na postawie faktury i orzeczenia.
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie turnusu
  Wiktoria Gregorczyk
  29.04.2020, 14:25
  córka złożyła wniosek o dofinansowanie turnusu wraz z opiekunem w lutym . Dotychczas nie ma odpowiedzi czy dostała dofinansowanie i w jakiej kwocie. . Czy w związku z wirusem i brakiem wiedzy co będzie w sierpniu, dofinansowania zostały wstrzymane?
  odpowiedz na komentarz
 • TURNUS REHABILITACYJNY DLA EMERYTA
  SZULC JERZY
  30.03.2020, 10:08
  CZY EMERYT MOZE SIE UBIEGAC O TURNUS REHABILITACYJNY MAJAC STOPIEN NIEPELNOSPRAWNOSCI I GDZIE
  odpowiedz na komentarz
 • ojciec
  Andrzej
  07.01.2020, 22:51
  mam córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności i konieczności opieki nad nią, jak skorzystać z sanatorium a jak z turnusu i jakie sa tego realne koszty
  odpowiedz na komentarz
 • turnus rehabilitacyjny
  Majka Halina
  23.06.2019, 23:33
  czy dziecko z autyzmem ma orzeczenie może być zakwalifikowane naturnus rehabilitacyjny w jaki sposób to załatwić tj. 2,5 letni chlopczyk
  odpowiedz na komentarz
 • Zasady przyznawania dotacji z PCPR
  Paczyński Lidia
  25.05.2019, 17:52
  Moja mama ostatni raz była w takim sanatorium w 2016 roku ,już drugi raz otrzymała odmowę i to nie po 30 dniach a 22 mają czyli po około 3-4 miesiącach . Jest osobą niepełnosprawną po operacji wszczepienia sztucznego stawu biodrowego ( złamanie kości szyjki udowej) .Ma 86 lat i zastanawiam się czy to nie ma jakiegoś znaczenia bo z tego co czytam można starać się raz w roku ????pozdrawiam córka osoby niepełnosprawnej
  odpowiedz na komentarz
 • Odmowa dofinansowania
  Wolna
  05.04.2019, 16:01
  Witam mam dwoje dzieci niepełnosprawnych w wieku 10lat i 12lat i pcpr odmówił mi dofinansowania ponieważ wprowadził punkty i zabrakło nam 6 punktów. Fakt w poprzednim roku korzystaliśmy z dofinansowania. Jesteśmy rodzina wielodzietna mamy trójkę dzieci i dwoje niepełnosprawnych. Czy możemy coś zrobić w tej sytuacji
  odpowiedz na komentarz
 • zasadna rezygnacja/jak,kiedy?
  darek
  21.03.2019, 13:24
  Dzień dobry,jestem rencistą i nie pracuję więc zwolnienie L4 od lekarza mi nie przysługuje.Co miałbym zrobić w sytuacji gdy np.; mam termin pobytu w Sanatorium, a powiedzmy że na trzy /cztery dni przed wyjazdem zachoruję? Idę do lekarza rodzinnego,dostaję receptę na antybiotyk i stosowne zalecenia,jestem niezdatny do tego wyjazdu i muszę odesłać Skierowanie- czy jakieś zaświadczenie/stwierdzenie od lekarza o moim stanie,warto by dołączyć?W innym nieuzasadnionym przypadku Skierowanie będzie zwrócone jako bezzasadnie zwrócone i rezygnacja bezzasadna będzie, a chciałbym tego uniknąć.Dziękuję,Darek.
  odpowiedz na komentarz
 • Zaswiadczenie o stanie zdrowia
  Maria piechot
  07.02.2019, 19:54
  Posiadam orzeczenie o niepelnosprawnosci wyjezdzam na turnus rehabilitacyjny pelnoplatny czy musze w osrodku rehabilitacyjnym przedkladac zaswiadczenie o stanie zdrowia place za wszystko ze swoich srodkow nikt mi nie doplaca
  odpowiedz na komentarz
 • Zygmunt Balys
  Podpis *zygmunt
  13.11.2018, 11:34
  turnusy rehbilitacyjne w Wadowicach?chyba tylko dla swojakow
  odpowiedz na komentarz
 • Turnusy rehabilitacyjne - wirtualna fikcja
  Dorota
  04.10.2018, 11:36
  Nie wiem kto z nich korzysta ? sama złożyłam w tym roku po raz pierwszy wniosek, dostałam odmowę. Mam niepełnosprawność od 18 lat i nigdy nie korzystałam z dofinansowania. Złożenie wniosku wymaga wypełnienie przez lekarza, zrobienia badań, odstania w kolejce. Słowem sporego wysiłku dla osoby która nie funkcjonuje w 100%.
  odpowiedz na komentarz
 • Tzw. "dofinansowanie"...KPINA&BZDURA!
  K2 z Rybnikka
  18.08.2018, 09:28
  Od 9 (dziewięciu!) lat w odpowiedzi na moje starania o dofinansowanie TR/=tur. rehab., jedno: BRAK...! 1.Mam znaczny stopień 2.Jestem sam 3.Niesprawne ręce 4.Dołączam prośbę! o 2 tyg. /=TR WYTCHNIENIA!!!
  odpowiedz na komentarz
 • bzdurne pojecie PCPR
  bk
  05.08.2018, 12:04
  4 lata skladam wniosek do PCPR w Szamotulach-odpowiedz brzmi brak pieniedzy.Jestem O/N ze znacznym stopniem,a na turnus rehabilitacyjny brakuje 1tys,zl,normalna kpina...
  odpowiedz na komentarz
 • Czy i kto sprawdza jakość usług na turnusach z dofinansowaniem PFRON?
  Nigdy więcej
  01.08.2018, 17:34
  Ktoś to w ogóle nadzoruje? Nasz tegoroczny pobyt (tym razem nad morzem Jastrzębia Góa) to jedna wielka porażka. Pokój i obsługa - w miarę ok. Ale zabiegi i wyżywienie to masakra. Mikroporcje obiadowe, do tego niesmaczne, mini szwedzki stół to płatki kukurydziane zwykłe i mleko. Cytryny do herbaty nie wiedzieliśmy w ogóle, kompot pod wydziałem, zupa to wodnista breja :( Zabiegi na odwal i z bardzo okrojonym czasem wykonania. Zmarnowane dwa tygodnie. I niech mi nikt nie mówi, że mogę się stołować na mieście, skoro stawka żywieniowa od osoby to 50 zł za dzień - czyli od nas 150 zł. (jedna osoba pełnopłatna). Pokój czysty, ale sytuacja, gdy po 22.00 brak ciepłej wody by się umyć to jakieś nieporozumienie. Jedyny plus to opiekun turnusu - wspaniała osoba pani Basia, której pięknie dziękujemy
  odpowiedz na komentarz
 • bzdury
  bk
  12.07.2018, 19:26
  od 3 lat nie otrzymuje dofinansowania na Turnus Rehabilitacyjny-zawsze odowa ,brak funduszu mimo ,ze posiadam 1grupe o/n niedowlad konczyn dolnych-tak dziala MOPS w szamotulach
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekun
  Wilk Zofia Barbara
  13.06.2018, 10:03
  Czy mozna zrezygnowac z opiekuna jestem osoba samodzielna dostalam dofinansowanie dla opiekuna nie mam nikogo a pieku musi doplacic 750zl prosze o odpowiedz
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie
  pfron
  03.06.2018, 20:02
  witam serdecznie.mój maż jest chory z orzeczeniem w stopniu znacznym .złozyłam papiery na turnus wraz z opiekunem i muszę przyznać ,że czekalśmy około 2 miesięcy na odpowiedz.udało nam się - wraz z mężem spędziliśmy dwa tygodnie w cudownym sanatorium (woj..łódzkie.)
  odpowiedz na komentarz
 • PCPR
  mir
  31.05.2018, 12:39
  Man stopien znabzny po udarze .cukczyca itd od 4 lat staram sie o turnus rehabilatacyjny PCPR Konskie odmawia bez podania przyczyn do koga moge sie zwrocic o pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • turnusy rehabilitacyjne
  maria lis
  28.05.2018, 16:12
  Duzo sie pisze i mówi o turnusach rehabilitacyjnych a praktycznie sa one nie osiagalne dla przecietnego seniora niepełnosprawnego ze znacznym stopniem inwalictwa - kiedy sie niema układu lub znajomosci w urzędzie mopr. Od ponad 4 lat składam wniosek lecz stale jest odpowiedz negatywna bo pierwszenstwo maja dzieci a senior niepełnosprawny to według mopr w Poznaniu to na cmentarz i nic mu sie juz nie należy ! Rząd nasz pieknie mówi tylko ale rzeczy nie realne i bez pokrycia po prostu ma osoby niepełnosprawne w wieku senioralnym za głubków bo nie mają siły by walczyc
  odpowiedz na komentarz
 • aga
  aga
  23.04.2018, 22:52
  witam wszystkich ja tez jeszcze nigdy nie dostałam dofinansowania z pcpru składałam 3 razy zawsze to samo juz nie składam szkoda robic, sobie nadziej ze moze sie uda a bedzie jak zwykle woj małopolskie pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Czy dziecko zdrowe w wieku 10 lat może przebywać z niepełnosprawna matką na turnusie?
  Jolanta Golińska
  09.02.2018, 07:32
  Czy dziecko zdrowe w wieku 10 lat może przebywać z niepełnosprawna matką na turnusie?
  odpowiedz na komentarz
 • odp
  BYK
  28.12.2017, 08:15
  Środki PFRON to nie są środki Państwa. To są środki przedsiębiorców, którzy muszą płacić na PFRON. Państwo ile środków otrzyma, to tyle rozdziela na zadania realizowane przez samorządy. Środki otrzymane od PFRON na dof. do turnusu zawsze są niewystarczające i przez to samorządy są zmuszone do określania kryteriów i zgonie z nimi przydzielać dofinansowanie, ponieważ jest więcej osób wnioskujących niż pieniędzy do rozdysponowania.
  odpowiedz na komentarz
 • teoretycznie
  bk
  11.12.2017, 18:01
  4 lata czekam na dofinansowanie znaczacy stop.niepelnosprawnosci brak pieniedzy w SYamotulach lub yle roydsponowana...
  odpowiedz na komentarz
 • turnus rehabilitacyjny
  niepełnosprawny
  20.05.2017, 20:43
  Witam, i ja również dołączę do Państwa w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na turnus rehabilitacyjny przez placówkę PCPR w Bolesławcu. Placówka ta odmówiła mi już kolejny raz pomocy w takim dofinansowaniu, ze względu na brak środków. To jest dosyć ciekawe, bo jakieś środki na ten cel od PEFRONU otrzymują, a twierdzą, że ich dla osób z niepełnosprawnością nie mają. Dokąd w takim razie te pieniądze trafiają???Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nigdy jeszcze żadnej pomocy od placówki PCPR nie otrzymałam. Nawet pieniądze przeznaczone na dofinansowanie sprzętu medycznego nie trafiają do osób, które ich najbardziej potrzebują. To jest naprawdę zastanawiające.
  odpowiedz na komentarz
 • Turnusy rehabilitacyjne w MOPS KRAKÓW
  Franek
  15.05.2017, 13:19
  KRAKÓW MOPS - JAK TO JEST PIERWSZA GRUPA CZEKA NA DOFINANSOWANIE TURNUSU- 7 LAT, A W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ TRZECIA GRUPA DOSTAJE DOFINANSOWANIE CO 2 LATA ??????
  odpowiedz na komentarz
 • DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHAB. W MOPS KRAKÓW
  niepełnosprawny
  15.05.2017, 13:11
  JAK TO PRZYZNAJĄ DOFINANSOWANIE W MOPS KRAKÓW, PRACOWNIK MÓWI, ŻE DOFINANSOWANIE DLA PIERWSZEJ GRUPY KTÓRZY BYLI NA TURNUSIE PRZED 2011 ROKIEM, A PRACOWNICY W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ Z LEKKIM STOPNIEM DOSTAJĄ DOFINANSOWANIE TURNUSÓW CO 2 LATA - KTO TAKIE KRYTERIA USTALIŁ ??????
  odpowiedz na komentarz
 • turnus rehabilitacyjny
  mama dziecka niepelnosprawnego
  16.04.2017, 22:09
  moje dziecko ma 9 lat niepelnosprawnosc ruchowa w stopniu znacznym,slabowidzace gdzie takie dziecko powinno byc co najmniej 2 razy do roku na turnusie w tamtym roku pierwszy raz dostalismy dofinansowanie dwa razy tyle musielismy doplacic w tym roku pcpr odmowil ze wzgledu na brak pieniedzy to skandaliczne ze tak choremu dziecku pcper odmawia pomocy,wszystko ladnie pieknie pisza a prawda jest inna ,straszna w Polsce bo w innych krajach ludzie i dzieci niepel.nie musza sie martwic bo pomoc maja a w PL trzeba sie ponizac zeby cos dostac
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie
  Ewa
  10.04.2017, 14:22
  Ja też mam stopień znaczny. Mieszkam w Zielonej Górze i ostatni raz na turnusie byłam w 2013, co roku odmowa i w tym roku też.
  odpowiedz na komentarz
 • dofinasowanie
  Beata
  29.01.2017, 16:06
  Witam Mam stopień znaczny mieszkam w Częstochowie już kolejny raz składałam wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego , tym razem już na dzień dobry powiedziano mi , że nie mam szans , bo byłam na turnusie w 2013 roku ... a moja mama stopień lekki to jej powiedziano , że w ogóle nie ma szans ja to jeszcze jeszcze , moja mama ma 76 lat fatalny kręgosłup. Ja jestem po przeszczepie ze schorzeniami neurologicznymi i astmą - nasze wnioski są odrzucane gdzie w moim przypadku to jedyna forma do normalnego w miarę życia. Z zakładu ZPCHR już od dawna nie dostaje żadnych dofinansowań - brak pieniędzy . Ja nie rozumiem - bo koleżanki w innych miastach i to nie ze stopniem znacznym jeżdżą co roku na turnusy - czyżby trzeba zapłacić lub mieć niezłe wejścia żeby można było skorzystać . Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie
  KRZYSZTOF
  30.11.2016, 00:15
  PCPER PRZYZNAJE DOFINANSOWANIE JAK CHce i kiedy chce w/g wymyslonych przez siebie regół składam wnioski juz o5 lat i i nie moge sie doczekac dofinasowania mimo ze spełniam wszystkie kryteria
  odpowiedz na komentarz
 • jakie dofinansowanie dla opiekuna ?
  dora
  10.09.2016, 12:41
  Na jakie dofinansowanie moze liczyc opiekun dorosły ,ktory jedzie na turnus z osoba ,ktora ma znaczny stopien. ? Czy dla opiekuna tez przewidziane sa jakies darmowe zabiegi ?
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie do turnusó rehabilitacyjnych
  Elzbieta
  18.08.2016, 19:53
  Po raz 4 /CZWARTY/ odmówiono mi dofinansowania z powodu braku środków.To o jakim dofinansowaniu są te przepisy i dla kogo.Jestem z z województwa mazowieckiego a konkretnie z Warszawy.Jeszcze nigdy tak tragicznie nie było.Na co przeznaczane są pieniądze ?
  odpowiedz na komentarz
 • brak pieniedz na dowinansowanie dla o/s 1grupy
  bk
  24.07.2016, 19:00
  brak pieniedzy w pcpr w szamotulach
  odpowiedz na komentarz
 • A stara UBcja i SBcja EMERYTURY po 20 000zl.
  errfww
  07.07.2016, 19:40
  jw
  odpowiedz na komentarz
 • turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane
  tadeo
  28.07.2015, 18:56
  znowu jak zwykle w Polsce - Nie zgrane rozbieżne przepisy, różne procedury, regulaminy, zasady przyznawania i korzystania ,uprawnienia do świadczeń. Termin składania wniosku o dofinansowanie wyprzedzający o 1 rok pobyt na 14-to dniowym turnusie rehabilitacyjnym zakrawa na kpinę. (ile rzeczy przez rok może się wydarzyć? - szkoda komentować)
  odpowiedz na komentarz
 • Turnusy rehabilitacyjne
  Janusz
  10.05.2015, 19:18
  W Legnicy są jaja; rodzina trzyosobowa niepełnosprawna / dwie osoby dostają turnus a trzecia nie , która potrzebuje opieki / o dwóch kulach / lub jak urzędniczka mówi z dwóch dzieci z rodziny otrzymuje jedno dziecko a drugie nie i co ma zrobić matka,jechać nie jechać lub jedno dziecko na ulicę. Na koniec roku okaże się ,że nie wykorzystano pieniędzy na turnusy a w przyszłym roku będzie mniej pieniędzy , ponieważ ludzie nie wykorzystują dofinansowań.Taka polityka porypanego rządu.
  odpowiedz na komentarz
 • Turnus rehabilitacyjny
  Bożena
  31.03.2015, 20:10
  Już piąty rok staram się o dofinansowanie( mam stopień umiarkowany) i w odpowiedzi otrzymuję, że mi się nie należy i dofinansowanie otrzymały dzieci do 16 roku życia. Jestem osobą mieszkającą na wsi i nie mam innej możliwości korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych jak tylko na turnusie rehabilitacyjnym. Proszę o podpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Gdzie przede wszystkim powinny być miejsca umożliwiające zmianę pieluchomajtek i wykonanie innych czynności higienicznych dorosłym, niesamodzielnym osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas