Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnusy rehabilitacyjne

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Dla osób z niepełnosprawnością bardzo ważna jest możliwość szeroko rozumianej rehabilitacji, dlatego możliwość skorzystania z każdej jej formy, a szczególnie z leczenia uzdrowiskowego, cieszy się wielką popularnością.

Czym się różni turnus od sanatorium?

Wiele osób myli turnusy rehabilitacyjne z leczeniem uzdrowiskowym w sanatorium. Na czym polega różnica?

Pobyt w sanatorium jest jednym ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjent, który chciałby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, składa odpowiedni wniosek w oddziale NFZ, a następnie czeka (obecnie ok. 2 lata) na przydzielenie leczenia sanatoryjnego. O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze NFZ. Pacjent ponosi także częściową odpłatność za pobyt w sanatorium. Jedynie dzieci do 6. roku życia mogą jechać do sanatorium z opiekunem, dorosłe osoby już nie.

Natomiast turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694) z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnością, tj. takie, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia,
 • o grupie inwalidzkiej.

Jakie są rodzaje turnusów?

Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach, np. rehabilitacyjnych, przewidzianych programem turnusu. Program turnusu jest adresowany do określonej grupy uczestników.

I tak są turnusy rehabilitacyjne organizowane dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z epilepsją,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, niewymienionymi w żadnym z powyższych punktów.

Turnusy trwają zwykle 14 dni. Uczestnictwo w turnusie jest odpłatne, cena zależy od wielu czynników, takich jak: termin, położenie ośrodka, program itp. Ceny są bardzo zróżnicowane - od kilkuset do nawet trzech tysięcy złotych.

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom skorzystanie z tej formy rehabilitacji i odpoczynku, PFRON dofinansowuje udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek najlepiej złożyć na początku roku. PCPR w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku udzieli informacji dotyczącej dofinansowania. Jednakże informację o tym, czy dofinansowanie jest przyznane, PCPR może przekazać zwykle nie wcześniej niż w marcu (wynika to z terminu przekazania środków przez PFRON do powiatów).

Dokąd można pojechać na turnus?

Wielką zaletą udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest to, że to uczestnik decyduje: kiedy i do jakiego ośrodka chciałby pojechać.

Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać na stronach internetowych:

Jakie są warunki uczestnictwa w turnusie?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:

 • zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów,
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką obecnie się znajduje.

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?

Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym.

Jakie są kryteria dochodowe?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, jeżeli spełnia kryteria dochodowe:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby z niepełnosprawnością, dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania, pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ustawie, ale obie te zasady stosowane są uznaniowo przez PCPR-y i od nich zależy, czy dany przypadek uznają za wyjątkowy.

Jakie są warunki uczestnictwa opiekuna w turnusie?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie opiekuna. Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby z niepełnosprawnością jest:

 • zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie,
 • niepełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • opiekun nie może być osobą z niepełnosprawnością wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończenie przez opiekuna 18 lat albo ukończenie lat 16 i bycie wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością.

UWAGA! Osoba z niepełnosprawnością korzystająca z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, może starać się o wyjazd nie częściej niż raz na rok.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Dofinansowanie pokrywa zwykle tylko część kosztów związanych z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, resztę kwoty uczestnik pokrywa samodzielnie.

Wysokość dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, które osoba z niepełnosprawnością może otrzymać ze środków PFRON, jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,
 • 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z niepełnosprawnością, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Jakie jeszcze czekają nas formalności?

Osoba z niepełnosprawnością, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana, jest zobowiązana do poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu, muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów:

 • dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów,
 • wybór turnusu dokonany przez osobę z niepełnosprawnością musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus,
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby z niepełnosprawnością.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w danym turnusie.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

Komentarz

 • odp
  BYK
  28.12.2017, 08:15
  Środki PFRON to nie są środki Państwa. To są środki przedsiębiorców, którzy muszą płacić na PFRON. Państwo ile środków otrzyma, to tyle rozdziela na zadania realizowane przez samorządy. Środki otrzymane od PFRON na dof. do turnusu zawsze są niewystarczające i przez to samorządy są zmuszone do określania kryteriów i zgonie z nimi przydzielać dofinansowanie, ponieważ jest więcej osób wnioskujących niż pieniędzy do rozdysponowania.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas