Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Deklaracja dostępności portalu Niepelnosprawni.pl

05.10.2020
Autor: Integracja

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu internetowego Niepelnosprawni.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-11-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • wszystkie treści dodawane na portal po 6 listopada 2014 r. tworzymy w sposób w pełni dostępny; materiały archiwalne poprawiamy i udostępniamy na bieżąco;
  • na portalu znajdują się filmy opublikowane sprzed 6 listopada 2014 r., do których nie dodano napisów dla osób głuchych; wszystkie te filmy mają jednak tłumacza języka migowego;
  • filmy zamieszczone przed 23 września 2020 r. nie zawierają audiodeskrypcji (co nie narusza przepisów ww. ustawy);
  • formularz sondy może być trudny do zrozumienia dla użytkowników niewidomych, pracujących z czytnikiem w trybie „przechodzenia po linkach”; pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu;
  • w serwisie zastosowano link szybkiego skoku „Przejdź do treści głównej”, który prowadzi do ścieżki okruszków; pracujemy nad tym, by przenosił od razu do nagłówka H1 bloku głównej treści;
  • wszystkie linki zamieszczane w artykułach otwierają się w nowym oknie; pracujemy nad odpowiednią informacją, by każdy użytkownik miał tego świadomość.

Deklarację sporządzono: 2020-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundację Integracja.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Przybysz-Przybyszewski, e-mail: tomasz.przybyszewski@integracja.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 502 518 566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba redakcji portalu Niepelnosprawni.pl i magazynu „Integracja”

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Budynek stoi na podwyższeniu, do wejścia prowadzą od ulicy schody oraz pochylnia. Wejście do redakcji znajduje się po lewej stronie budynku przy ul. Dzielnej 1.

Redakcja znajduje się na parterze budynku, w jej siedzibie nie ma windy. Do redakcji prowadzą drzwi o szerokości powyżej 90 cm, wyposażone w próg do 2 cm. Cały parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przejścia są szerokie, a drzwi mają min. 90 cm. W redakcji jest też dostosowana toaleta.

W redakcji nie ma pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego dla osób głuchych i słabosłyszących, a także oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przy ul. Dzielnej 1 znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (tzw. koperty).

Do redakcji i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

Wejście znajduje się w centralnej części budynku, od strony parku. Do budynku wchodzi się z poziomu terenu, na który z poziomu ulicy prowadzi parę schodków oraz pochylnia. Nad wejściem umieszczony jest głośnik systemu Totupoint, naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i niedowidzące.

Sekretariat znajduje się na parterze budynku, w jego siedzibie nie ma windy. Do siedziby prowadzą drzwi o szerokości powyżej 90 cm, wyposażone w próg do 2 cm. Recepcja znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych.

Cały parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przejścia są szerokie, a drzwi mają min. 90 cm. W siedzibie sekretariatu jest też dostosowana toaleta.

W sekretariacie nie ma pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego dla osób głuchych i słabosłyszących, a także oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (tzw. koperty) znajdują się przy ul. Zamenhofa.

Do sekretariatu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Integracja w Gdyni

ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

Do wejścia prowadzi dostosowany podjazd z poręczą.

Centrum znajduje się w lokalu parterowym, całkowicie dostępnym dla osób poruszających się na wózkach, na jednym poziomie, bez progów. Drzwi (łazienka, salka konferencyjna, pokoje do konsultacji indywidualnych) mają szerokość ponad 90 cm. W Centrum jest też dostosowana toaleta.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego dla osób głuchych i słabosłyszących, a także oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przy ul. Traugutta znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (tzw. koperty).

Do Centrum i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Integracja w Warszawie

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Budynek stoi na podwyższeniu, do wejścia prowadzą od ulicy schody oraz pochylnia. Wejście do Centrum znajduje się w środkowej części budynku przy ul. Dzielnej 1.

Centrum znajduje się na parterze budynku, w jego siedzibie nie ma windy. Do Centrum prowadzą drzwi o szerokości powyżej 90 cm, wyposażone w próg do 2 cm. Cały parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przejścia są szerokie, a drzwi mają min. 90 cm. W Centrum jest też dostosowana toaleta.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego dla osób głuchych i słabosłyszących, a także oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przy ul. Dzielnej 1 znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (tzw. koperty).

Do Centrum i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Integracja w Zielonej Górze

ul. Kościelna 2, 65-064 Zielona Góra

Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia.

Centrum znajduje się w lokalu jednopoziomowym, dostępnym dla osób na wózkach. Do pomieszczeń prowadzą szerokie przejścia i drzwi o szerokości 90 cm. W Centrum jest też dostosowana toaleta.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego dla osób głuchych i słabosłyszących, a także oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przy ul. Kościelnej znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (tzw. koperty).

Do Centrum i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Prawy panel

Wspierają nas