Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Procedura administracyjna - stopień niepełnosprawności

30.11.2015
Autor: Damian

W związku z toczącym się postępowaniem o ustalenie stopnia niepełnosprawności proszę o odpowiedź na kilka pytań. 1. Czy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może wezwać mnie po raz kolejny na posiedzenie składu orzekającego, w sytuacji, gdy posiedzenie takie już się odbyło [do wiad. redakcji] i do chwili obecnej organ nie wydał orzeczenia? Wydaje mi się, że Zespół nie ma do tego prawa, bowiem postępowanie to prowadzone jest na wniosek strony; ponadto posiedzenie składu orzekającego w danej instancji odbywa się tylko jeden raz. 2. W sytuacji opisanej w punkcie 1 nie zgłosiłem się na posiedzenie składu orzekającego, motywując to tym, że posiedzenie takie w mojej sprawie już się odbyło [do wiad. redakcji]. Jakie pismo Zespół powinien w tej sytuacji wydać i na jakiej podstawie? Obawiam się, że chcąc tuszować wcześniej popełnione błędy prawne, będą chcieli pozostawić sprawę bez rozpoznania (a przecież posiedzenie składu orzekającego, na które stawiłem się, odbyło się już dawno!). Jakie mam w tej sytuacji prawne możliwości działania? 3. Czy Zespół może pod jakimkolwiek pretekstem nie wydać żadnego pisma (orzeczenie, decyzja lub postanowienie) kończącego sprawę w I instancji (nie zgłosiłem się na posiedzenie składu motywując tym, że miało ono już miejsce)? Jeśliby tak się stało, jakie przysługują mi środki odwoławcze i gdzie? 4. Chcąc uzyskać informacje o stanie prowadzonego postępowania, udałem się osobiście do Zespołu. Nie tylko nie wyjaśniono mi sprawy, ale zostałem wyrzucony za drzwi przez pracownika, który w tym momencie w ten sposób skorzystał ze swojej przewagi (poruszam się o kulach). Skarga na pracownika złożona do starosty nic nie dała (nie miałem świadków zajścia). Obecnie pracownik ten w sensie negatywnym bardzo angażuje się w toczące się postępowanie (prawdopodobnie on jest przyczyną tego, że postępowanie toczące się od [do wiad. redakcji] nie zostało zakończone). Dzieje się tak, mimo iż formalnie sprawę prowadzi inna osoba (złożyłem zapytanie na piśmie o imię i nazwisko prowadzącego sprawę i odpowiedź otrzymałem). Jaka jest możliwość prawna odsunięcia tego urzędnika od prowadzenia mojej sprawy? 5. Jak najszybciej zakończyć opisaną sprawę? Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Rzeczywiście, w praktyce posiedzenie zespołu do spraw orzekania zbiera się jeden raz, niemniej jednak może się zdarzyć, iż organ dostrzeże konieczność uzupełnienia badania bądź dokumentacji i wtedy może wyznaczyć nowy termin, niemniej jednak musi Panu wyjaśnić co jest przyczyną, iż do tej pory nie otrzymał Pan orzeczenia. Organ przed wyznaczeniem terminu powinien zbadać, czy dokumentacja jest pełna, tak aby nie trzeba było wyznaczać dodatkowego terminu.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015, poz. 1110), „niestawienie się osób, o których mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania”.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 6, „w przypadku gdy niestawienie się, o którym mowa w ust. 5, zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O powtórnym terminie zawiadamia się za zwrotnym poświadczeniem odbioru”.

Co do możliwości podjęcia działań może zwrócić się Pan ze skargą do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa). Zgodnie z art. 6c ust. 1. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Pełnomocnik sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności.

Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:

  1. kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  2. kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
  3. szkoleniu członków wojewódzkich zespołów;
  4. udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W Pańskiej sytuacji jakieś pismo powinien Pan dostać, skoro stawił się Pan na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na Pana miejscu złożyłbym pismo do Zespołu z wnioskiem o wyjaśnienie, dlaczego do tej pory nie otrzymał Pan orzeczenia.

Pewną drogę, jaką może Pan wykorzystać, pokazuje uzasadnienie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I OSK 48/11 - Postanowienie z dnia 25.01.2011 r. Orzeczenie można odnaleźć w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. W orzeczeniu pokazana jest droga, z wykorzystaniem instytucji tzw. „bezczynności organu”.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością, prawnik w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas