Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Komu należy się zasiłek za opiekę nad rodzicami?

20.03.2015
Autor: Elżbieta

Mam dwoje niepełnosprawnych rodziców i pracuję zawodowo, do tej pory jakoś sobie radziłam, ale już nie daję sobie rady. Komu należy się zasiłek na opiekę nad rodzicami? Czy tylko dzieciom, czy może być ktoś z rodziny? Jakie warunki trzeba spełniać? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź

Szanowna Pani,

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w szczególnych sytuacjach wymienionych w Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 i nie tylko,
 2. chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
 3. innym chorym członkiem rodziny.

W Pani sytuacji będzie to punkt 3 (innym chorym członkiem rodziny). Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, tj.:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,
 • duchownym.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

Więcej informacji o zasiłku opiekuńczym znajdzie Pani na stronie ZUS.


Z poważaniem,
Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas