Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany a zatrudnienie

28.07.2016
Autor: M.

Witam. Pracuję w firmie, która zatrudnia 4 osoby, w tym ja z umiarkowaną niepełnosprawnością. Dodam, że nie jest to praca chroniona. Czy z tego tytułu mój pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie lub ma jakąś ulgę?

Szanowna Pani,

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Zarówno pracodawcy mającemu status Zakładu Pracy Chronionej, jak i z otwartego rynku pracy.

Aby móc otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, należy spełnić określone warunki, między innymi pracownik powinien najpierw zostać ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON.

Jaki pracodawca otrzyma dofinansowanie?

 • Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%, zatrudnienie powinno opierać się tylko i wyłącznie na umowie o pracę.
 • Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

By skorzystać z ww. dofinansowania, pracownik niepełnosprawny powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę!

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopie rodzicielskim,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 • 1800 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1125 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Zagadnienie tematu jest bardzo rozległe, dlatego zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie dysponenta środków, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W tym celu należy wejść w zakładkę obsługa dofinansowań i refundacji, gdzie w panelu znajdzie Pani wszelkie potrzebne informacje na temat:

 • dofinansowań do wynagrodzeń pracowników,
 • refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • aplikację SODiR,
 • pytania i odpowiedzi w zakresie technicznej obsługi SODiR,
 • akty prawne dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 • formularze.

Zachęcam również Panią do zapoznania się z ciekawą publikacją ZUS, dotyczącą różnych zagadnień w zakresie niepełnosprawności, m.in. dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, refundacji składek ZUS, ale również orzecznictwa, renty i innych uprawnień i świadczeń (plik PDF, 337 KB).


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póz. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 1886)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas