Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne na dzieci - wieś

02.03.2015
Autor: Elżbieta

PYTANIE

Witam, mąż ma gospodarstwo rolne o pow. 5 ha, ja jestem domownikiem rolnika i wychowuję czworo dzieci w wieku od 7 do 12 lat; dwoje z nich choruje na astmę oskrzelową - posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Ja nie pracuję. Czy mogłabym się starać o świadczenie pielęgnacyjne?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Co do zasady, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. małżonkom rolników lub domownikom,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  5. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

  1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
  2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w punkcie 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Polecam zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,
Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas