Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zakłady pracy chronionej (zasady funkcjonowania)

08.05.2003
Autor: Danuta Uchymiak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda.

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać status zakładu pracy chronionej:

 • Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy,
 • Należy zatrudniać nie mniej niż 25. pracowników w przeliczeniu na etaty,
 • Należy przez okres co najmniej 6 m-cy osiągać odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • co najmniej 40 proc.; w tym co najmniej 10 proc. ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo
  • co najmniej 30 proc. osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo osób upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład powinny odpowiadać przepisom i zasadom bhp, powinny też uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich (kontroluje i potwierdza PIP),
 • Należy zapewnić pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,

Wyjątki w tym zakresie określa art. 30 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Uprawnienia dla prowadzących zakłady pracy chronionej (art. 31, 32 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12. czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionejpomocy finansowej ze środków PFRON (Dz.U.03.125.1161)

Prowadzący zakład pracy chronionej jest zwolniony:

 • z podatków (nie dotyczy - podatku od gier, VAT, akcyzy, cła, dochodowego, od środków transportowych) z tym że:
  • z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolniony jest na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
  • z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.
 • opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej.

Prowadzący zakład pracy chronionej może otrzymać ze środków PFRON:

 • dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji,
 • jednorazową pożyczkę w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie lub refundację wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję, pracowników niewidomych - w wysokości 75 proc. najniższego wynagrodzenia,
 • dofinansowanie w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w przypadku braku podstaw do zwrotu VAT lub gdy jest on niższy o 90 proc. od wynikającego z wyliczenia dokonanego na podstawie odrębnych przepisów.

Szczególne uprawnienia:

 • zwrot podatku od towarów i usług (na podstawie odrębnych przepisów) za okresy miesięczne w 2003 r.,
 • częściowe finansowanie z budżetu państwa i PFRON wynagrodzenia odpowiadającego należnej składce pracownika na ubezpieczenie społ.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn