Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie i świadczenia na niepełnosprawne dziecko

29.06.2016
Autor: Aga

Posiadam rentę socjalną bezterminowo z tytułu cukrzycy t. 1. Czy i na jakich warunkach pracodawca może mnie zatrudnić, abym nie straciła renty? Czy jeśli będę chciała zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, otrzymam za to świadczenie tzw. opiekuńcze i czy mogę jednocześnie pobierać własną rentę? Czy pracodawca będzie zobowiązany zwracać jakieś koszty PFRON-owi?

Szanowna Pani,

Opowiadając kolejno na Pani pytania:

  1. Osoba posiadająca rentę socjalną może jak najbardziej pracować. Prawo do renty socjalnej podlegać może jedynie zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.
  2. Jeśli zaś chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, nie możemy się o nie starać, jeżeli:
    1. pobieramy wynagrodzenie lub mamy prawo do świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty) lub przez gminę (np. zasiłku stałego, specjalnego zasiłku opiekuńczego),
    2. osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (chyba, że małżonek jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym),
    3. osoba wymagająca opieki przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Z poważaniem,

Zespół doradców Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas