Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność dziecka

14.12.2015
Autor: Tomasz

Witam. Wkrótce urodzi się nam córka. Wiemy już, że córka urodzi się z wadami: 6 palcami u stóp oraz zrośniętymi palcami u stóp i dłoni. Czy wskazane wady kwalifikują córkę do ubiegania się o status osoby niepełnosprawnej?

Szanowny Panie,

To, czy Pańskie dziecko uzyska status osoby niepełnosprawnej, zależy od komisji działającej przy powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Po narodzinach dziecka proszę złożyć stosowny wniosek w celu orzeczenia niepełnosprawności. Dokumenty, jakie będzie musiał Pan przedłożyć, to:

 1. wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności podpisany przez Pana jako przedstawiciela ustawowego dziecka,
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę (jest ono ważne 30 dni od daty wystawienia),
 3. posiadana dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia dziecka.

Symbole przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

 • 01-U - upośledzenie umysłowe;
 • 02-P - choroby psychiczne;
 • 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O - choroby narządu wzroku;
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E - epilepsja;
 • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T - choroby układu pokarmowego;
 • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N - choroby neurologiczne;
 • 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Z przekazanych przez Pana informacji wynika, że schorzenie Pańskiego dziecka mogłoby być ewentualnie zakwalifikowane jako upośledzenie narządu ruchu bądź zeszpecenie. Jednakże to, czy w ogóle Pańskiego dziecko zostanie uznane za osobę niepełnosprawną, zależy wyłącznie od powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydaje stosowną decyzję.

Proszę pamiętać, że od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu. Jeśli orzeczenie wojewódzkiego zespołu jest również niekorzystne, można złożyć odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co istotne, postępowania sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych są zwolnione z opłat sądowych. Rodzi to możliwość ubiegania się przez stronę o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas