Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Koperty” według potrzeb

09.03.2015
Autor: Beata Rędziak, fot. Piotr Stanisławski
Źródło: Integracja 1/2015
mężczyzna na wózku inwalidzkim stara się wsiąść do samochodu

1 września 2014 r. wszedł w życie przepis, który zobowiązuje organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach do wyznaczania odpowiedniej liczby tzw. kopert adekwatnie do wielkości danego parkingu. Sprawdziliśmy, jak nowe prawo działa w praktyce.

Zgodnie z nowym artykułem 12a Ustawy o drogach publicznych, zarządzający ruchem na drogach ma wyznaczać miejsca parkingowe dla posiadaczy karty parkingowej na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Od 1 września 2014 r. ma to być:

 • 1 „koperta” – jeżeli liczba wszystkich stanowisk wynosi 6–15;
 • 2 „koperty” – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
 • 3 koperty – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;
 • a jeśli stanowisk jest więcej niż 100 – 4 proc.

- Art. 12a jest przepisem już obowiązującym, który dotyczy zarówno stref płatnego parkowania, jak i stref zamieszkania i stref ruchu. Przepis ma zastosowanie w przypadku wyznaczania nowych miejsc przeznaczonych na postój pojazdów. Zatem dotyczy nowych inwestycji – wyjaśnia Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR).

Zaznacza także, że zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo o ruchu drogowym minister właściwy ds. transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem jedynie na drogach krajowych, na których organem zarządzającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), z wyłączeniem dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w Mieście Stołecznym Warszawie, i nie może ingerować w działania podejmowane przez organy zarządzające ruchem na pozostałych drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania.

Czy tylko nowe inwestycje?

- Ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zawiera przepis (art. 8), zgodnie z którym do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia albo zmiany planu oraz zawiadomiono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, a plan nie został uchwalony do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe – mówi rzecznik MIiR. – Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują moc. Zatem nie ma konieczności dokonywania zmiany w zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania, obowiązujących i będących w trakcie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z takim podejściem nie zgadza się Krzysztof Pater, były minister polityki społecznej i doradca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny:

- Moim zdaniem ta interpretacja budzi poważne wątpliwości. Jeśli założymy, że przepis dotyczy tylko nowych inwestycji, to doprowadzi nas to do tego, że plan zagospodarowania przestrzennego ma określić minimalną liczbę miejsc do parkowania, a art. 12a nie określa minimalnej liczby „kopert”, tylko mówi o konkretnych wskaźnikach. Opinia ministerstwa jest wiążąca, ale trzeba zastanowić się nad korektami.

Zamknąć, wyburzyć?

Wiedza o nowo obowiązujących od 1 września ub.r. przepisach nie jest powszechna wśród projektantów, co potwierdza Tomasz Pracki z Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy.

- Jeżeli wpływa do nas dokumentacja, w której uwzględnione są miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością, wymagamy naniesienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w nowych inwestycjach. Ale wiedza o przepisie nie jest powszechna i projektanci są mocno zdziwieni, że wymaga się większej liczby „kopert” – mówi Tomasz Pracki.

Przyznaje, że w inwestycjach bliżej centrum miasta niekiedy nie można uwzględnić przewidzianej przepisami liczby „kopert”.

- Na przykład ul. Browarna w Warszawie ma 5 m szerokości, a chodnik metr. Wprowadzenie odpowiedniej liczby „kopert” wymagałoby albo zamknięcia ulicy dla ruchu, albo likwidacji chodnika, albo wyburzenia kamienicy, co nie jest oczywiście możliwe – podkreśla.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji nie prowadzi dokładnych statystyk, jednak Tomasz Pracki zaznacza, że nie ma wielu projektów, w których niemożliwe byłoby uwzględnienie art. 12a.

- Wszędzie, gdzie jest taka możliwość, nakazujemy projektantom wyznaczanie odpowiedniej liczby „kopert”, i w inwestycjach oddalonych od centrum nie stanowi to zazwyczaj większego problemu. – Jego zdaniem widać zapotrzebowanie na tego typu miejsca. – Problem w tym, że od tego przepisu nie ma żadnych wyjątków, co może stanowić przeszkodę w realizacji. Trudno zastosować ten przepis do każdego rozwiązania projektowego.

Rzecznik MIiR podkreśla, że gdy w wyniku prowadzonych robót na danym parkingu następuje ponowne wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdu, czyli następuje zmiana stałej organizacji ruchu na tej drodze, to wówczas należy stosować art. 12a Ustawy o drogach publicznych:

- Jeśli zaś wymieniana byłaby nawierzchnia, a oznakowanie na parkingu nie zmieniało się, to nic się nie zmienia.

Koperty przy autostradach

Jan Krynicki, rzecznik prasowy Biura GDDKiA, organu zarządzającego na drogach krajowych, informuje, że na każdym Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP), w każdej ze stref parkingowych, wymagane jest przygotowanie stanowisk dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

- Zwyczajowo są to 2 specjalnie oznaczone stanowiska w sąsiedztwie budynku stacji paliw, 2 przy restauracji, 1 w sąsiedztwie budynku toalet i 1 w strefie piknikowej.

Wszystkie dotychczas oddane dla podróżnych obiekty zostały oddane do użytku przed wrześniem zeszłego roku – nie licząc MOP Machnacz przy autostradzie A1, który uzyskał pozwolenie na budowę także przed terminem wskazanym w art. 12a. Oznacza to, że nie musieliśmy stosować wymogów wskazanych w Ustawie o drogach publicznych. Mimo to MOP ten, oferujący łącznie 58 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, zapewnia 4 stanowiska dla pojazdów osób z niepełnosprawnością i 4 miejsca dla pojazdów rodzin podróżujących z małymi dziećmi – mówi Krynicki.

W rozpatrywanym obecnie pozwoleniu na budowę MOP Komorów przy autostradzie A4 zaplanowanych jest 110 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym minimalnie 10 „kopert”.

- Na realizowanym obecnie MOP Baranów III będą 164 miejsca dla pojazdów osobowych i 7 dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na MOP II Baranów będzie 105 stanowisk dla pojazdów osobowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych – dodaje rzecznik GDDKiA.

Nowe miejsca w miastach

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie, odpowiedzialny za „koperty” w Strefie Płatnego Parkowania, informuje, że wszystkie wnioski wpływające do Zarządu Dróg Miejskich od osób z niepełnosprawnością w związku z utworzeniem miejsca parkingowego, są rozpatrywane pozytywnie.

- Wychodzimy z założenia, że osoby te wiedzą najlepiej, gdzie takie miejsca są najbardziej potrzebne. Wyjątki stanowią te wnioski, gdzie np. z przyczyn technicznych nie ma możliwości wykonania miejsca parkingowego, którego parametry byłyby zgodne z przepisami. Wszystkie projekty we wrześniu 2014 r. były już przygotowywane na podstawie nowych przepisów. Obecnie mamy zatwierdzonych pięć projektów, w uzgodnieniach czeka kilkanaście kolejnych – mówi Karolina Gałecka, rzecznik ZDM.

Oznacza to w praktyce, że liczba „kopert” wyznaczana jest we wskazanych przez osoby z niepełnosprawnością miejscach zgodnie z art. 12a Ustawy o drogach publicznych.

- W momencie poszerzania strefy sami wyznaczamy miejsca dla osób niepełnosprawnych w przygotowanym projekcie organizacji ruchu, jednak od 1 września 2014 r. nie było poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w stolicy. Natomiast osoba z niepełnosprawnością zawsze może wystąpić do ZDM z wnioskiem o utworzenie „koperty” – dodaje Gałecka.

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Zielonej Górze podczas przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich dokonywał jedynie przebudowy istniejących miejsc parkingowych, których ze względów technicznych, jak tłumaczy, nie można zlokalizować poza pasem drogowym.

- Po wprowadzeniu obowiązku wyznaczania adekwatnej co do wielkości parkingu liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnością ZDW nie realizował dotąd i nie realizuje obecnie żadnej dokumentacji, w której zachodziłaby konieczność projektowania miejsc postojowych – mówi Grzegorz Szulc, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami.

Dodaje też, że przed zmianą przepisów w każdym przypadku przebudowy miejsc parkingowych ZDW brał pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnością i w większości przypadków wyznaczano dla nich miejsca postojowe.

Na efekty trzeba poczekać

Według Sławomira Piechoty, przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, za ok. dwa lata będzie można zobaczyć, jak w praktyce działa art. 12a.

- Założyliśmy, że będzie to proces ewolucyjny, bo nigdy dotąd nie było takich przepisów. Wprowadziliśmy miękki zapis w ustawie, gdyż początkowo wzbudzał on duży opór. Jednak jeśli nie będzie realizowany, będziemy interweniować – zapowiada poseł.

Krzysztof Pater dużą rolę w szerzeniu wiedzy o tym przepisie i jego wdrażaniu wyznacza radnym:

- Powinni na swoim terenie inicjować interpelacje i pilnować, aby przepis żył. Nawet jeśli to się stanie za pół roku, rok, to można dużo zrobić. 

Komentarz

 • Bezprawnie pobierane opłaty parkingowe od niepełnosprawnych
  Inwalida i osoba o białej lasce
  15.03.2015, 00:45
  Bezprawnie pobierane opłaty parkingowe od niepełnosprawnych Niesprawiedliwe jest to, że w miastach w Polsce są różne przepisy nie w ramach ustaw, a prywatnie i według własnego widzimisię, czyli na podstawie własnych uchwał państwowych, a nie prywatnych rad tych miast w jednych miastach dopuszczające bezpłatne parkowanie osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej z umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych, a w drugich miastach również na podstawie własnych uchwał państwowych, a nie prywatnych rad tych drugich miast dopuszczające z kolei bezpłatne parkowanie osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej i pobierające opłaty od osób niepełnosprawnych, a innych miastach wydające osobom niepełnosprawnym mającym niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie bezpłatnie lub sprzedające za opłatą dodatkowo zwykłą kartę parkingową. Oświadczam, że dodatkowe wydawanie za inną opłatą dodatkowo zwykłej karty parkingowej stosowane przez niektóre miasta w Polsce jest bezprawne i niezgodne z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) art. 8. 1. pkt 4., gdyż w art. 8. 1. pkt 4 w w/w ustawie uwzględniona jest liczba pojedyncza, czyli wyraźnie jest podane, że starosta wydaje za opłatą kartę parkingową czyli w liczbie pojedynczej, a więc ilości jednej sztuki, a nie jest uwzględniona liczba mnoga, czyli nie jest podane, że starosta wydaje za opłatą jednej osobie niepełnosprawnej karty parkingowe, czyli w liczbie mnogiej, a więc po dwie sztuki. Takie miasto, które wydaje za inną opłatą, dodatkowo zwykłą kartę parkingowa to bogaci się kosztem osoby niepełnosprawnej. Oświadczam, że lokalna administracja państwowa nie jest prywatna i podlega Prezesowi Rady Ministrów, a mimo to uchwala też niektóre przepisy prywatnie, według własnego widzimisię i przez to powstaje mentlik i utrudnienie w dostępie do swoich własnych przepisów, co obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym przypadku osoba niepełnosprawna mająca niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie wprowadzana jest w błąd poprzez dezorientację w jakim mieście ma zapłacić, a w jakim mieście nie musi zapłacić za zaparkowanie na miejscu parkingowym dla zdrowych osób. Rzeczpospolita Polska nie posiada w swoim obszarze oddzielnych państw, w których mogłyby być różnego rodzaju przepisy uchwalane przez każde państwo. Powierzchnia lądowa Polski wynosi 311 888 km² i w Rzeczypospolitej Polskiej winny być jednakowe przepisy zgodnie z ustawą. Oto artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest jasno wynika, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i państwem jednolitym, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych: Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Art. 169. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Jeśli są jednakowe przepisy dotyczące parkowania zdrowych osób na zwykłej kopercie parkingowej oraz osób niepełnosprawnych z umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych, to winny być takie przepisy, aby nie wprowadzały w błąd zdezorientowane osoby niepełnosprawne, nieuchwalane prywatnie i według własnego widzimisię, niepowodujące mentliku oraz utrudnień w dostępie do swoich własnych przepisów, a były uchwalane w ramach ustaw dopuszczające parkowania osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej. Drugą niesprawiedliwością dla osoby niepełnosprawnej jest to, że w różnych miastach w Polsce są różne niewidoczne na parkingach przepisy dla osób niepełnosprawnych, których to wjeżdżająca na parking osoba niepełnosprawna widząc zajętą kopertę parkingową dla osób niepełnosprawnych nie jest zorientowana, czy może parkować bezpłatnie lub za jaką opłatą musi parkować na kopercie parkingowej dla zdrowych osób. Jeśli osoba niepełnosprawna chce pojechać do danego miasta, w którym np. nigdy nie była, to skąd ma wiedzieć taka osoba, jakie są przepisy dot. parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście w Polsce? Na każdym parkingu przy kopertach parkingowych dla zdrowych osób podane są dokładne informacje, to jest czas, termin parkowania, czyli od której i do której godziny i w jakich dniach tygodnia pobiera się opłaty za parkowanie oraz cennik parkowania zgodnie z czasem parkowania. Brak jest natomiast informacji np. na wysokości znaku drogowego oznaczającego parking dla osób niepełnosprawnych, tj. przy kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas