Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odmowa ulgi dla opiekuna w autobusie regularnej linii

30.12.2015
Autor: N.

W autobusie tej samej linii relacji [do wiad. redakcji], oznaczonej w rozkładzie jako kurs przyspieszony (a na autobusie jest wywieszka, że to express), dochodzi czasami do odmowy uznania ulgi dla opiekuna osoby ze stopniem znacznym 02-P, 05-R i trzeba zapłacić za bilet jednorazowy. To zależy od kierowcy – jeden uznaje, inny nie i dochodzi do przykrych sytuacji. Ostatnio kierowca oświadczył, że uzna ulgę dla opiekuna, jeżeli ten pokaże dowód, że jego obecność jest konieczna, na przykład że transportuje chorego na badania. A my wracaliśmy i skierowanie zostało u lekarza. Pytanie 1: czy wystarczy legitymacja osoby niepełnosprawnej, czy też potrzebne są dodatkowe dokumenty? Pytanie 2: co zrobić, jak kierowca odmówi przyznania ulgi i pozostaje wysiąść lub zapłacić? Pytanie 3: skąd rozbieżność pomiędzy informacją w rozkładzie na dworcu i w autobusie i jak to sprawdzić? Nie każdy jest Ochojską. Dziękuję

Szanowna Pani,

Osoby niepełnosprawne, korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP, uprawnione są do pewnych ulg. Aby posiadać do nich prawo, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uzależniona jest wysokość zniżki.

Do zniżek uprawnione są:

 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – do ukończenia 24. roku życia oraz niepełnosprawni studenci – do ukończenia 26. roku życia,
 • opiekunowie lub przewodnicy – jedna osoba pełnoletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies przewodnik.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1427), dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji są:

 • 1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
 • 2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
 • 3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • 3a) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • 4) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • 5) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • 6) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • 7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • 8) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
 • 9) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • 10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Działanie kierowców jest zatem sprzeczne z przepisami. O zaistniałej sytuacji można poinformować Inspekcję Handlową, choć przed tym proponuję porozmawiać z przedstawicielem przewoźnika.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas