Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dekalog pracującego rencisty

26.03.2015
Autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie, fot. Marta Kuśmierz
liczenie pieniędzy

Czy gdy zacznę pracować, stracę rentę? Czym jest przychód, a czym dochód? Kiedy muszę zwracać rentę? Dostajemy wiele pytań od rencistów, którzy chcą być aktywni zawodowo. Odpowiadamy na 10 najczęstszych.

Pytanie 1. Praca a utrata renty

Mam rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zamierzam podjąć zatrudnienie. Czy każde wynagrodzenie, które otrzymam, spowoduje zabranie mi renty?

Osoby uznane za niezdolne do pracy mogą być zatrudnione, a podjęcie zatrudnienia nie oznacza automatycznie utraty renty.

Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Za działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym uważa się m.in. zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje, jakiego rodzaju działalność objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, można znaleźć na stronie ZUS.

Jeśli przychód, osiągany przez osobę otrzymującą rentę z tytułu niezdolności do pracy:

 • nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta wypłacana jest w pełnej wysokości;
 • przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekroczy jego 130 proc., świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia przychodu;
 • przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nastąpi zawieszenie prawa do renty.

Informacje o aktualnych kwotach maksymalnego zmniejszenia oraz wysokości kwot powodujących zmniejszenie lub zawieszanie świadczeń można znaleźć na stronie ZUS.

Zatem odpowiedź na pytanie brzmi: zawieszenie prawa do renty nastąpi jedynie w przypadku, jeśli osoba pobierająca rentę uzyska przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pytanie 2. Praca z rentą socjalną

Mam rentę socjalną. Dostałam propozycję pracy, ale kolega mi powiedział, że jak zacznę pracować, to nie będę otrzymywała renty. Czy to prawda?

Nie, podjęcie zatrudnienia nie oznacza utraty prawa do renty socjalnej. Ustawa o rencie socjalnej precyzuje, kiedy świadczenie to jest zawieszane. W przypadku renty socjalnej jest inaczej niż w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, prawo do renty socjalnej podlega bowiem zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

A zatem podjęcie zatrudnienia nie oznacza zawieszenia renty. Dopiero uzyskanie ww. przychodu oznacza jej zawieszenie. W przypadku renty socjalnej katalog przychodów powodujących jej zawieszenie jest jednak szerszy niż w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, m.in. pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, itp. oraz całego szeregu innych przychodów, np. kwoty świadczenia rehabilitacyjnego, stypendium sportowego, itp.

Należy także pamiętać, że w przypadku renty socjalnej, przy przekroczeniu dopuszczalnego limitu osiąganego przychodu, renta nie jest zmniejszana, ale zawieszana (nawet jeśli kwota zostanie przekroczona np. o 2 zł). W praktyce oznacza to, że za miesiące, w których przekroczony jest dopuszczalny limit, świadczenie się nie należy.

Pełne informacje, dotyczące zawieszania prawa do renty socjalnej, można znaleźć na stronie ZUS.

Pytanie 3. Przychód a dochód

Jestem pracującym rencistą. Powiedziano mi, że renta może być zmniejszona lub zawieszona, jeśli osiągnę przychód w określonej wysokości. Czy przychód to jest to samo, co dochód?

Nie, chociaż często w potocznym rozumieniu oba wyrażenia używane są zamiennie. 

Przychód oznacza dochody bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu, czyli to są kwoty brutto, podane np. w umowie o pracę.

Koszty uzyskania przychodu to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów.

Dochód zaś to są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. 

To od dochodu, po dokonaniu przewidzianych przepisami odliczeń (np. składki na ubezpieczenie społeczne, ulgi itp.), naliczany jest podatek dochodowy (PIT).

Warto zwrócić uwagę , że w poszczególnych ustawach często ustawodawca definiuje, co na potrzeby danej ustawy rozumie przez dochód. Inaczej np. dochód rozumiany jest w Ustawie o pomocy społecznej, a inaczej przy ubieganiu się o dofinansowanie np. do turnusu rehabilitacyjnego.

Pytanie 4. Netto czy brutto?

Czy kwoty dorabiania do renty, podawane przez ZUS, to są kwoty netto, czy brutto?

Kwoty wynagrodzeń, podawane w umowach, jak i wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, podawana w decyzjach, są to kwoty brutto, czyli przed potrąceniem obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i podatek. Podobnie jest z podawanymi na stronach ZUS informacjami o kwotach limitów dorabiania do rent, zawsze są to kwoty brutto.

Zatem sprawdzając, czy nie jest przekroczony limit przychodu, nie należy brać pod uwagę wynagrodzenia przelewanego przez pracodawcę na konto, a kwotę zawartą w umowie.

mężczyzna rysuje na kartce w pracy

Pytanie 5. Kto pilnuje limitów?

Mam rentę socjalną i pracuję. Miałem otrzymywać wynagrodzenie w wysokości, która nie powoduje zawieszenia świadczenia. Okazało się, że muszę zwrócić rentę za trzy miesiące, ponieważ moje zarobki przekroczyły dopuszczalne limity. Dlaczego mam zwracać rentę? Przecież pracodawca powinien tego pilnować.

Niestety, opisana powyżej sytuacja zdarza się dość często. Jak już wcześniej nadmieniliśmy, prawo do renty socjalnej jest zawieszane za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rencie socjalnej, obowiązek powiadomienia ZUS o osiąganych przychodach spoczywa na osobie pobierającej rentę socjalną lub jej przedstawicielu ustawowym (opiekun prawny lub kurator). Powiadomienie to powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, osoba pobierająca rentę socjalną zobowiązana jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek (np. pracodawcę).

Zatem, w myśl powyższego przepisu, to pracownik pobierający rentę socjalną jest zobowiązany do monitorowania swoich przychodów i powiadamiania ZUS o ich wysokości.

W przypadku przekroczenia dopuszczonych przepisami kwot przychodu, należy za miesiące, w których przekroczony został przychód, nienależnie pobrane świadczenia zwrócić.

W opisanej sytuacji można jedynie złożyć do ZUS prośbę o rozłożenie zaległości na raty i potrącanie jej z aktualnie wypłacanego świadczenia.

Pytanie 6. Rocznie czy miesięcznie?

Otrzymuję rentę socjalną, mam pracę sezonową, przez kilka miesięcy zarabiam ok. średniej krajowej, przez pozostałą część roku nie mam żadnych innych dochodów. Wiem, że są limity dochodów, których nie mogę przekroczyć. Czy moje dochody mogę rozliczać w skali roku, czy za muszę poszczególne miesiące?

Niestety, w przypadku renty socjalnej nie można uzyskiwanych dochodów rozliczać w skali roku. Tak jak wcześniej już wyjaśnialiśmy, prawo do renty socjalnej jest zawieszane za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

W przypadku osiągania wysokich dochodów, przekraczających ww. limity, prawo do renty socjalnej będzie zawieszone za te miesiące, w których uzyskiwany jest przychód.  Zatem za miesiące, w których przychody przekraczają ww. przychód, świadczenie się nie należy. Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do zawiadomienia ZUS o osiąganiu przychodów, przekraczających powodujących zawieszenie prawa do renty.

Pytanie 7. Kwota maksymalnego zmniejszenia

Co to jest kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia?

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest zmniejszana w przypadku przekroczenia przez osobę ją pobierającą przychodu w kwocie 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia przychodu, tj. kwotę stanowiącą różnicę między osiąganym przychodem a progiem zarobkowym, określonym wskaźnikiem 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

 • 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji – dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 18 proc. kwoty bazowej – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Zmniejszenie świadczenia nie może przekraczać tzw. maksymalnej kwoty zmniejszenia.

Informacje o wysokości aktualnie obowiązującej wysokości kwot maksymalnego zmniejszenia można znaleźć na stronie ZUS.

dłonie kierowcy na kierownicy

Pytanie 8. Kwoty graniczne

Mam rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dodatkowe umowy mam kilka razy w roku, ale są to duże kwoty. Czy ZUS zabierze mi rentę?

Osoba podejmująca zatrudnienie powinna zawiadomić ZUS w formie pisemnej o osiąganych przychodach.

Jest możliwość rocznego rozliczenia świadczeń, polega ono na porównaniu kwot przychodu uzyskanego przez rencistę w rozliczanym roku z kwotami granicznymi, ustalonymi dla tego roku. Ten system rozliczania jest korzystny dla osób osiągających przychód kilka razy w roku.

Warto jednak sprawdzić na stronie ZUS, jakie kwoty graniczne ustalone są dla danego roku, aby uniknąć konieczności zwracania świadczenia.

Dla przykładu, graniczne kwoty przychodu dla 2014 r. wynoszą odpowiednio:

 • 31 822,80 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.,
 • 59 099,00 zł – suma kwot przychodu, odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.

Jeżeli łączna kwota przychodu, osiągniętego przez rencistę w danym roku, nie przekroczyła niższej kwoty granicznej przychodu, to ZUS ustala, że w roku tym świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości.

Jeżeli zaś przychód uzyskany przez rencistę przekroczył niższą kwotę graniczną, ustaloną dla danego roku (nie przekroczył jednak wyższej kwoty granicznej), oddział ZUS ustali, że świadczenie powinno być zmniejszone. Jeżeli w danym roku rencista uzyska przychód w wysokości przekraczającej wyższą kwotę graniczną, w decyzji rozliczającej świadczenie oddział ZUS ustali, że w całym roku renta podlegała zawieszeniu. W takiej sytuacji będzie istniała konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Pytanie 9. Jak zgłaszać ZUS zarobki?

W jakiej formie mam zawiadamiać ZUS o zarobkach w danym roku?

Zgodnie z Art. 127 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli osoba ubiegająca się o rentę jest zatrudniona, to informację o zatrudnieniu i osiąganych przychodach może umieścić we wniosku. Natomiast osoba uprawniona do świadczeń, która podejmuje dodatkową pracę zarobkową, jest zobowiązana do zawiadomienia o tym ZUS, np. na formularzu ZUS Rw-73 lub w innej pisemnej formie. W zawiadomieniu tym musi koniecznie znajdować się informacja, od kiedy dodatkowa praca została podjęta oraz o wysokości przychodu (kwota brutto z umowy).

Z obowiązku zawiadomienia ZUS nie zwalnia świadczeniobiorcy fakt, że ZUS został powiadomiony o powyższych okolicznościach przez pracodawcę.

Każdy rencista, który w ciągu minionego roku kalendarzowego pozostawał w zatrudnieniu (tj. podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych), zobowiązany jest do nadesłania zaświadczenia (oświadczenia) o wysokości osiągniętego przychodu. Zaświadczenie to należy nadsyłać po zakończeniu roku, w terminie do ostatniego dnia lutego.

Zawiadomienie ZUS o osiąganych przychodach jest też korzystne w sytuacji, gdy ZUS wyda decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach, ponieważ wówczas może dochodzić ich zwrotu wyłącznie do jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji o rozliczeniu świadczenia.

W przypadku świadczeniobiorcy, który takiego zawiadomienia nie złożył, gdy wydana zostanie decyzja o rozliczeniu renty, ZUS może dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym wydano tę decyzję.

Pytanie 10. Umowa o dzieło

Czy umowa o dzieło wlicza się do limitu zarobków? Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jak i ubezpieczenia zdrowotnego. A więc przychody te nie są wliczane do przychodów powodujących zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia rencistów, którzy osiągali przychód z tytułu tego rodzaju pracy. Przychody z takiej pracy pozostają bez wpływu na wysokość należnych świadczeń.

Jednak nie w każdym przypadku wypłacone na podstawie takiej umowy wynagrodzenie jest wolne od składek na te ubezpieczenia.

Składki na ubezpieczenie społeczne są bowiem odprowadzane od umowy o dzieło, jeżeli umowę taką rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jeśli zatem składki na ubezpieczenie społeczne od umowy o dzieło zostały odprowadzone, to ww. przychód jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy osiągnięty przychód powoduje np. zmniejszenie świadczeń.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Nieuczciwy pracodawca
  Michał_1985
  23.11.2017, 13:28
  Nie wypłacił mi pensji w terminie,tylko z opóźnieniem 2 i teraz mam problem,bo muszę oddac rentę z odsetkami...paranoja
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna z całkowitą niezdolnością do pracy
  Kamil
  17.11.2017, 12:35
  Witam! Mam 33 lata, posiadam orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej 05R na stałe, jestem na rancie socjalnej od 18 r.ż. a ostatnie 8 lat po 3 wyrokach sądowych, świadczenie kończy się 31.grudnia 2017. Czy po zakończeniu obecnego świadczenia mogę iść do pracy i próbować starać się dalej o rentę? Bo powiedzą, że skoro pracuję to jestem zdolny do pracy, na stronie biznesbezprzeszkod.pl (link http://tnij.at/205341) piszą... "Za osobę niezdolną do pracy uznana jest taka osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w której praca miałaby być wykonywana w normalnych warunkach. Jeśli jednak pracodawca stworzy niepełnosprawnemu specjalne, dopasowane do jego niepełnosprawności (stopnia i charakteru) warunki pracy, to może on pracować." czy jest jakiś faktyczny przepis na to, ze niezdolność dotyczy pracy w normalnych warunkach? na który mógłbym się powołać w walce z ZUS ?
  odpowiedz na komentarz
 • byly pracujacy rencista
  ryszard
  19.04.2017, 06:15
  mialem calkowita niezdolnosc do pracy po ciezkim wypadku(bylem w spiaczce 1.5 miesiaca ) zostalo mi to zabrane mam 55 l teraz strace ta prace bo musze miec znaczny stopien pracowalem jak stroz (ochrona zakladu pracy)
  odpowiedz na komentarz
 • umowa o dzielo a renta w krus
  lukasz
  30.03.2017, 22:27
  umowa o dzielo takze nie dotyczy renty w krus?
  odpowiedz na komentarz
 • ...
  Hmm
  14.03.2017, 08:12
  Nic z tego artykułu nie rozumiem groch z kapustą
  odpowiedz na komentarz
 • Wszystko ładnie,ale przecież autor mógłby napisać prosto ,po Polsku ile to jest?A tak zmusza wszystkich zaineresowanych do szukania
  Andrzej
  28.09.2016, 13:19
  Wszystko ładnie,ale przecież autor mógłby napisać prosto ,po Polsku ile to jest?A tak ten tekst to takie Nic - właściwie wielkie G.Jeśli miałbym zapłacić za ten tekst to oczywiście,ale po korektach.Mam I grupę inwalidzką -całkowicie niezdolny do pracy ,ale ile wynosi minimum to nie wiem;co dopiero przeciętne wynagrodzenie.Taki tekst musi być czytelny wszystkim,nawet laikom.Tutaj o co chodzi wiedzą tylko nieliczni.Trója za test.
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna a umowa
  Łukasz
  22.08.2016, 12:54
  Witam. Czy umowa o pracę na pół etatu przy stawce "najniższej krajowej" zabezpieczy rente socjalną przed jej utratą? Chciałbym wprost powiedzieć pracodawcy na jaką umowę mogę pracować by nie stracić renty. Jednak nie potrafię wyliczyć jaki etat jest bezpieczny dla renty. Z góry dziękuję za odpowiedź. Jak i cały artykuł. Szacunek za udzielaną pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Renta Socjalna
  Tomasz
  08.07.2016, 22:38
  Odebrano mi rente socjalną sąd I i II instancji utrzymał racje ZUS-u Kasacja jest niemożliwa .Złożyłem o pełnomocnik ze Skargą Konstytucyjną jakie są szanse czy też odmówią?
  odpowiedz na komentarz
 • świadczenie pielegnacyjne
  Bartek
  20.06.2016, 09:06
  jestem niezdolny do własnej egzystencji życiowej ale mógłbym czy jeżeli pójdę pracować to mojemu opiekunowi zabiorą świadczenie pielegnacyjne
  odpowiedz na komentarz
 • rentarrra
  renta rentowa
  21.04.2016, 21:57
  Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie. ZAWIESZA SIĘ! Czy ja źle widze, skad te 130% się wzięło skoro w podanym odnosniku do str ZUS nic o tym nie ma...
  odpowiedz na komentarz
 • renta i umowa zlecenie
  Henryk Nowak
  19.03.2016, 14:46
  Witam, jestem na rencie ( częściowo nie zdolny) ale nie kiedy dzwonią z prywatnego zakładu i dorabiam na umowę zlecenie i np, w lutym zarobiłem kwotę wyższą i w związku z tym, czy obetnie mi ZUS rentę od razu w przyszłym miesiącu ? czy jak to jest, pracuje np. jeden miesiąc w roku umowa zlecenie i zarabiam za ten miesiąc legalnie 5000zł, brutto i co teraz?, w przeliczeniu rocznym to wiadomo nie przekroczyłem ?
  odpowiedz na komentarz
 • renta po rodzicach
  Ewa
  10.03.2016, 10:21
  Otrzymuje rente po zmarlym rodzicu. Ucze sie zaocznie i pracuje. Jestem zatrudniona na umowę o prace. Przy tegorocznym rozliczeniu PIT musze oddac Państwu 400zl. Dlaczego?
  odpowiedz na komentarz
 • zawieszenie renty
  waldemar ostrowski
  29.01.2016, 01:02
  jestem na rencie na czas określony .chcę podjąć pracę umowa o dzieło.czy zus może w takim przypadku,wezwać mnie na wcześniejszą komisję i odebrać mi rentę
  odpowiedz na komentarz
 • renta inwalidzka
  kler
  27.09.2015, 23:34
  Mam niepełnosprawność od urodzenia, oraz przebyte operacje. Zawodowo pracowałam od 09.1996r. do 09.2011r. W 2011r. otrzymałam wypowiedzenie. Obecnie odczuwam dolegliwości związane z moją niepełnosprawnością, nie pracuję i chcę złożyć wniosek do ZUS o ustalenie prawa do renty inwalidzkiej. W związku z tym chciałabym zapytać czy mam szansę otrzymać świadczenie rentowe, chodzi mi głównie o kwestie związane z wymogami formalnymi, ponieważ nie pracuję dłużej niż 18 m-cy, od ustania okresów składkowych lub nieskładkowych a mój staż pracy wynosi 15 lat, w tym czasie również studiowałam 1997-2002 licencjat, mgr
  odpowiedz na komentarz
 • banda dorabia sie na biednych
  trebor
  03.08.2015, 09:28
  dzisiaj renta wynosi tyle co polityk płaci za butelkę wina w dodatku nie ze swojej kasy, a co do limitów każdy che godnie żyć. za 840,-zł nie jestem w stanie, dlatego pracuję a Państwo nie okrada to dzisiaj na własnej działalności człowiek odpisze sobie paliwo, meble samochód itd. nawet nie zapłaci podatku tylko weźmie coś w lizing np auto a osoba niepełnosprawna ma jakieś chore limity . Trzeba złożyć pozew zbiorowy kto jest za ?
  odpowiedz na komentarz
 • Wyższe renty bez dorabiania
  Mistrz
  31.03.2015, 05:17
  Do komentarza twierdzącego, że renta nie powinna być dodatkiem do pracy. Pewnie. Renta, to forma ubezpieczenia. Kiedy pracujesz, zachorujesz i staniesz się niezdolny do pracy, wypłaca się świadczenie wynikające z ubezpieczenia. Tylko dlaczego renta nie odzwierciedla ostatnich pensji ??? Renta powinna wynosić dokładnie tyle, ile np. człowiek zarabiał średnio przez ostanie 10 lat. Wtedy rencistom należy zabronić pracy, waloryzować renty w wysokości wzrostu płac w przedsiębiorstwach. Taki rencista powinien sobie poradzić i podleczyć. Dopóki wysokość rent będzie tak drastycznie niska, nie można ani zakazać pracy, ani ograniczać pensji. Rencista ma kolosalne koszty leczenia i leków, a o tym zdrowi zapominają.
  odpowiedz na komentarz
 • i dobrze że są progi!
  migdał też rencista
  30.03.2015, 08:41
  Czy Państwo Renciści zastanowili się dlaczego właściwie dostają rentę? A może uważają, że to takie "stypendium od Państwa"? Otóż rentę dostają Ci, którzy są niezdolni do pracy. Jeżeli mogą pracować i zarabiać wystarczająco dużo na swoje utrzymanie to dlaczego nadal powinni otrzymywać rentę? Zgadzam się, że czasami renty są zbyt niskie, zgadzam się, że ZUS nadużywa informacji o dochodach. Ale to nie zmienia faktu, że oburza mnie traktowanie renty jak swoistego dodatku do renty. No cóż... albo- albo... Renciści tez mogliby czasem się zastanowić czemu tą rentę im przyznano.
  odpowiedz na komentarz
 • państwo okrada rencistów
  mbm
  28.03.2015, 07:33
  renciści są gorsi wobec prawa niż emeryci, którzy mają wyższe świadczenia i mogą sobie dorobić ile chcą. Jeśli rencista np. z kwotą renty 700zł (po 20 latach pracy umysłowej) ,chce, a właściwie MUSI dorobić, to złodziejskie państwo każe mu zapłacić ZUS w pełnej wysokości tj.ponad 1100 zł, czyli 175% renty jaką otrzymuję z ZUS. Jak do tak skandalicznie małych rent ma sie minimalne wynagrodzenie ustalone przez panstwo ? Jak do tych kwot ma się butelka wina za 800zł, którą nasi politycy piją do jednej kolacji z naszych podatków ?
  odpowiedz na komentarz
 • renta w trybie wyjątku
  klo
  28.03.2015, 07:22
  Posiadam rentę przyznaną w trybie wyjątku,jeśli podejmę jakąkolwiek pracę, czy zostanie mi ona odebrana? Wie ktoś??
  odpowiedz na komentarz
 • O zmniejszaniu wysokości renty dla pracującego rencisty
  Mistrz
  27.03.2015, 12:22
  W jakim celu Państwo ustawą zmniejsza wysokość renty, gdy przekroczone są progi ? Osoba uzdolniona, wykorzystująca swoje umysłowe możliwości jest tym blokowana, nie rozwija się. Rośnie też szara strefa. Do kwoty granicznej otrzymuje się pensję oficjalną, a powyżej tych kwot otrzymuje się kopertę, która nie jest opodatkowana. Czy o taki rozwój PKB i o taki rozwój szarej strefy chodzi ustawodawcy ? Przecież od wyższego dochodu jest wyższy podatek dochodowy, wyższa składka na NFZ, wyższa składka na FUS. Czy wszystkie te instytucje posiadają za duże środki, że należy je blokować ? Czy żaden ekonomista w Rządzie nie wie, że rozwój PKB zapewnić może tylko wewnętrzny popyt ? To jest tzw. wielkość niepoliczalna, ale oczywista dla wszystkich ekonomistów. Kiedy wreszcie zniesione będą limity zarabiania dla rencistów, które blokują wszystko i blokują też rozwój Polski. Czy o to chodzi Platformie Obywatelskiej ?
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna
  epileptyk
  27.03.2015, 09:49
  Niestety polskie ZUS uważają,iż jeśli podejmuje się pracę następuje tzw''cudowne uzdrowienie"Proszę nie wypisywać bajek,że ulegnie zawieszeniu po przekroczeniu 70%.To normalne,że jest granica.Niestety na komisji 1 pytanie było:pracował pan.No więc czego pan chce?Oczywiście tak samo było z moją koleżanką i jej znajomą.A to ciekawe.Niech ten,co pisał ten artykuł zastanowi się zanim napisze coś ciekawego,lub przedstawi statystykę ludzi,którzy po podjęciu pracy renty nie otrzymali.Zapewne takiej się nie prowadzi i dla ogółu lepiej,bo po co wiedzieć!!! Przepisy sobie a życie sobie.Życie weryfikuje jednak wiele spraw.Tego nie chce się napisać wprost
  odpowiedz na komentarz
 • „Państwo niewolnicze, uśmiercanie osób niepełnosprawnych i zmuszanie rencistów do żebractwa”
  Inwalida i osoba o białej lasce
  26.03.2015, 23:53
  Najbardziej opłaca się państwu dopuszczać do tego, aby niepełnosprawni żyli w kraju niewolniczym, byli uśmiercani i dyskryminowani. My niepełnosprawni żyjemy w kraju niewolniczym, gdzie jesteśmy uśmiercani i dyskryminowani. Nie mogę się zgodzić z tym, że taka osoba jak inwalida – rencista otrzymująca głodową rentę nie może w pracy zarobić tyle, co zdrowa osoba u tego samego pracodawcy i to na tym samym stanowisku. Jeśli ZUS nie ma pieniędzy na renty i emerytury to powinien dać możliwość zarobienia odpowiedniej pensji. Przez rentę nie można więcej zarobić? Do końca sierpnia 2014 r. mogłem zarobić do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2726,80 zł brutto, to jest około 2000 złotych na rękę, a od 1 września 2014 r. wolno inwalidzie – renciście zarobić o 108,80 złotych mniej brutto, czyli 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2618 złotych brutto, to jest poniżej 1800 lub 1850 złotych na rękę. ZUS mnie nawet nie poinformował o zmniejszeniu zarobków od 1.09.2014 r. z 2726,80 zł brutto, czyli około 2000 złotych na rękę, a od 1 września 2014 r. wolno inwalidzie – renciście zarobić o 108,80 złotych mniej brutto, czyli 2618 złotych brutto. Poczułem się, jakbym dostał w mordę. Od 1 stycznia 2015 r. wzrastają składki ZUS, najniższe pensje zdrowych pracowników, a rencista może zarabiać jeszcze mniej. Przez to państwo zniechęca inwalidę – rencistę do podjęcia pracy, a zachęca do żebrania lub pobierania zasiłków w opiece społecznej. Oświadczam, że w Polsce jest dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Oto przykłady dyskryminacji osób niepełnosprawnych: Zdrowa osoba pracująca na danym stanowisku spokojnie co miesiąc może zarobić powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i do tego może jeszcze otrzymać nagrodę, premię, trzynastą pensję oraz bon na Święta. Rencista – inwalida pracując na tym samym stanowisku co zdrowa osoba może otrzymać co miesiąc zaniżone wynagrodzenie, a więc do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jeśli tylko rencista – inwalida otrzymujący co miesiąc choćby około 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, to nawet gdy tak samo pracuje wydajnie co zdrowa osoba pozbawiony będzie otrzymania nagrody, premii, trzynastej pensji oraz bonu na Święta. Jedną niesprawiedliwością i dyskryminacją osób niepełnosprawnych jest, że inwalida – rencista otrzymując głodową rentę musi mniej zarabiać tylko do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Drugą niesprawiedliwością i dyskryminacją osób niepełnosprawnych jest to, że rencista – inwalida pracując na tym samym stanowisku co zdrowa osoba nie może otrzymać wynagrodzenia w takiej samej wysokości, co zdrowa osoba, a więc powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Trzecią niesprawiedliwością i dyskryminacją osób niepełnosprawnych jest też to, że rencista – inwalida otrzymujący co miesiąc choćby około 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, to nawet gdy tak samo pracuje wydajnie co zdrowa osoba pozbawiony będzie otrzymania takiej nagrody, premii, trzynastej pensji oraz bonu na Święta w takiej samej lub podobnej wysokości, co zdrowa osoba. W praktyce osoby niepełnosprawne nie są traktowane na równi z innymi. Art. 32. 3. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 4. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 33. 3. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 4. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Oświadczam, że im mniej osób pobierałby zasiłki w opiece społecznej, to więcej byłoby pieniędzy w budżecie państwa, jeśli pracujący inwalida – rencista na tym samym stanowisku co zdrowa osoba powinien otrzymywać takie same wynagrodzenie na równi ze zdrową osobą, czyli np. 2000 złotych, 2500 złotych lub też 3000 złotych netto. Jeśli Państwo nie ma pieniędzy na podwyżki rent, emerytur, a inwalida – rencista otrzymuje głodową rentę, która nie starcza na lekarstwa, czynsz, opłaty, wyżywienie, wydatki kulturalne, to powinno dać zarobić renciście np. do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości około 4000 złotych. Przez to inwalida – rencista otrzymując wynagrodzenie w wysokości powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto np. 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie czułby tak bardzo, że w pracy praktyce nie będzie ą traktowane na równi z innymi zdrowymi pracownikami. Oprócz tego pracując tak samo wydajnie co zdrowa osoba mógłby otrzymywać nagrody, premie, trzynastą pensję oraz bon na Święta, czyli do takiej wysokości, która nie przekraczałaby 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dzięki temu inwalida – rencista pracowałby spokojniej i nie czułby się poniżony, a także nie będzie musiał żebrać lub pobierać zasiłek z opieki społecznej. Chętnie dam państwu swoją niepełnosprawność, aby państwo przekonało się na własnej skórze w dzisiejszych czasach, na czym polega uśmiercania takich rencistów – inwalidów.
  odpowiedz na komentarz
 • precyzja
  Kris
  26.03.2015, 17:31
  W pierwszym punkcie piszecie że wynagrodzenie zostanie zmniejszone po przekroczeniu 70% w piątym zaś że zostanie zawieszone. Więc jak to jest?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas