Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Autor: Teresa Serafin (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Niektóre informacje z tego artykułu mogą być już nieaktualne. Polecamy najnowszy (z 2013 r.) poradnik dla rodziców dotyczący rodzajów szkół, do których mogą zapisać swoje niepełnosprawne dziecko.

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być organizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3-osobowych z udziałem ich rodziców. Zajęcia te mogą być organizowane w przedszkolu specjalnym i integracyjnym, w szkole podstawowej specjalnej i integracyjnej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka.

Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:

- wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,

- rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,

- instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,

- informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt,

pomoce i inne przedmioty.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany.

Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć (art. 14 ust. 1 i la ustawy o systemie oświaty).

Placówki przedszkolne organizują swoją działalność na podstawie ramowego statutu przedszkola stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów (Dz. U. Nr 2 z 2000 r. poz. 20).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia, ustala podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 2 z 2000 r. poz. 18). Zgodnie z podstawą programową wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Zadania dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,

- nabywanie umiejętności poprzez działanie,

- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

- budowanie systemu wartości. 

czytaj dalej ...

Zadania powiatów w realizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Filozofia zmian

Przepisy prawne regulujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Regulacje dotyczące kształcenia specjalnego zawarte w ustawie z dnia 25 lipca 1998 r. i w ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw

Systemowe wspomaganie osób niepełnosprawnych

Założenia ogólne dotyczące kształcenia i interdyscyplinarnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie

Placówki podległe staroście powiatu na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Kolejność podejmowania działań przy tworzeniu regionalnej strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Partnerzy w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Integracyjne formy nauczania i wychowania

Finansowanie szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas