Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uczeń na wsi

01.09.2008
Autor: oprac.: redakcja
Źródło: PFRON

Pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

*****

PFRON informuje, że do dnia 30 września 2008 r. trwa nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu „UCZEŃ NA WSI"

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego należy składać w Gminie właściwej terytorialnie dla miejsca stałego zameldowania ucznia niepełnosprawnego.

*****

Cele programu:

1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy.

2. Cele operacyjne programu to:
 • poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy,
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
 • likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki.
3. Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.

Adresatami programu są:

1.
w obszarze A – osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej,

2. w obszarze B – gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie, o których mowa w pkt 1).

3.
W przypadku nieletnich adresatów obszaru A programu (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Podmioty udzielające pomocy w ramach programu:

1.
Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu.

2.
Pomoc finansowa w ramach obszaru B programu udzielana jest ze środków PFRON przez Oddziały PFRON.
Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

1. Przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:
 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
 • związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
 • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:
 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
 • dojazdów do szkoły.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1. i 2. nie może przekroczyć:
 • w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 • w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3),
 • w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
3. W ramach obszaru B programu – dofinansowanie gminom wydatków na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu uczniów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1).

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć:
 • 90% wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100.000 zł na zakup mikrobusu i 200.000 zł na zakup autobusu.

Zasięg i czas trwania programu:
Program pilotażowy realizowany jest na terenach gmin całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

Uchwałą 386/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Zarząd PFRON wprowadził zmiany do Procedur realizacji pilotażowego programu „Uczeń na wsi”, porządkując zasady realizacji programu.

Szczegółowe informacje:

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często wyjeżdżasz na urlop?

Biuletyn