Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zaległy abonament RTV. Czy osoba niepełnosprawna musi płacić?

30.06.2016
Autor: Józef

Czy osoba z grupą niepełnosprawności umiarkowaną musi płacić zaległy abonament RTV?

Szanowny Panie,

Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U.2014.1204 z późn. zm.), opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in. osoby niepełnosprawne, opisane dokładnie w art. 4 wspomnianej ustawy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest jednakże dopełnienie formalności w placówce pocztowej, tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat, np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia, według odpowiedniego wzoru. Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z obowiązku składania w urzędzie pocztowym oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu (dowodu osobistego) potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia.

Ustawa nie przewiduje natomiast zwolnienia osoby z niepełnosprawnością z płatności za stwierdzony zaległy abonament RTV. Jednakże zgodnie z art. 10 ustawy w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych powyżej podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas