Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot pieniędzy przez zakłady pracy chronionej za leki

30.06.2016
Autor: Jan

Mam pytanie, czy pracując w ZPCH należy się zwrot pieniędzy za leki w jakimś tam procencie, czy też nie? Czy zwrot pieniędzy to dobra wola właściciela zakładu? Ostatnio upominałem się o zaległe wysłane faktury Vat, dostałem odpowiedź, że zakład nie ma pieniędzy, bo były szkolenia, wyjazdy itd. i że może coś w późniejszym terminie, jak się uda coś zaoszczędzić. Mam pytanie, czy jest to uregulowanie prawnie, czy dobra wola właściciela ZPCH? Proszę o odpowiedź, jest to dla mnie ważny temat.

Szanowny Panie,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.) reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej. Status prawny tego rodzaju przedsiębiorcy reguluje Rozdział 6 przywołanej ustawy. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kwestie szczegółowe dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy o rehabilitacji, uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015.1023). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 lit. b przywołanego rozporządzenia, środki funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. W myśl § 5 wspomnianego rozporządzenia, pracodawca ustala zakładowy regulamin wykorzystania środków funduszu rehabilitacji i niezwłocznie po jego ustaleniu podaje się go do wiadomości pracowników zakładu przez jego ogłoszenie w miejscu ogólnie dostępnym.

Zapewne więc w Pańskim zakładzie pracy funkcjonuje wspomniany regulamin. W związku z powyższym, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość dofinansowania zakupu leków, zalecam Panu kontakt bezpośrednio z pracodawcą w celu ustalenia, jak sprawa wygląda w Pańskim zakładzie pracy w Pana indywidualnym przypadku, w szczególności do zapoznania się z regulaminem wykorzystania środków funduszu rehabilitacji.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas