Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy z kartą parkingową płacę za postój?

17.08.2015
Autor: Angela Greniuk, Julita Kuczkowska, Tomasz Przybyszewski, fot. T. Przybyszewski
Znak drogowy informujący o płatnym parkowaniu

Podróżujesz po kraju? Jeździsz w interesach? Wyruszasz na urlop? W wielu miastach są strefy płatnego parkowania. O tym, kto jest zwolniony z opłat, decydują samorządy. W każdym mieście mogą więc panować inne zasady. Zobacz, jak uniknąć mandatu.

Czasem wystarczy mieć kartę parkingową, by nie płacić za postój w strefie płatnego parkowania. W większości miast uprawnia to do bezpłatnego parkowania jedynie na tzw. kopertach. By za darmo zostawić samochód gdzie indziej, trzeba zapłacić lub wyrobić odpowiedni identyfikator – choć to raczej udogodnienie dla mieszkańców.

Może być też tak, że posiadacz karty parkingowej nie płaci jedynie za kilka pierwszych godzin. Czasem darmowe jest tylko 60 minut. Gdzie indziej można wykupić miesięczny abonament.

Choć karta parkingowa osoby z niepełnosprawnością jest dokumentem międzynarodowym, to już zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Ponieważ w różnych miastach w Polsce są one bardzo różne, postanowiliśmy informacje z najczęściej odwiedzanych miejscowości zebrać w artykule.

Miasta w naszym spisie są ułożone alfabetycznie. Przepisy jednak czasem się zmieniają, dlatego przed planowaną wizytą w danej miejscowości zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy dotyczące stref płatnego parkowania i... podpowiedzieć nam, jeśli coś się zmieniło lub jeśli niewłaściwie interpretujemy zagmatwane często lokalne prawo.

Augustów

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP dla (...) pojazdów osób z niepełnosprawnością, oznaczonych kartą parkingową określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, na miejscach oznaczonych znakiem P24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D18a „parking miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej” (źródło: Uchwała Nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r.)

Parkowanie poza „kopertami”: opłata zryczałtowana dla osoby z niepełnosprawnością na podstawie identyfikatora:

 • na okres 6 miesięcy: 10 zł,
 • na okres 12 miesięcy: 20 zł.

Więcej informacji o Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na stronie internetowej operatora.

Białystok

Bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „(…) przysługuje zerowa stawka opłaty dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony” (zgodnie z pkt. 12 załącznika nr 4 do Uchwały Nr XVI/158/2003 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania – Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1555 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością w ruchu drogowym na stronie internetowej portalu miasta Białystok.

Bielsko-Biała

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacja ze strony Biura Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku Białej: „Ustalamy zerową stawkę opłat dla: osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29”.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie operatora Bielska-Białej.

Bydgoszcz

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Z dodatkowym identyfikatorem parkować można bezpłatnie także w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Informacja ze strony Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: „W strefie płatnego parkowania zwolnione z opłat jest parkowanie: pojazdów będących własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego tej osoby na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej łącznie z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej wydawanym przez ZDMiKP na dany rok kalendarzowy,(…) pojazdów przewożących lub kierowanych przez osobę niepełnosprawną na wyznaczonym miejscu tzw. kopercie oznaczonej znakiem D-18a z tabliczką T-29, na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej”.

Zasady wyrobienia identyfikatora osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Bytom

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „(…) posiadacze karty parkingowej osoby niepełnosprawnej zwolnieni są z opłat za parkowanie wyłącznie na zastrzeżonym stanowisku postojowym oznakowanym znakiem D-18a z tabliczką T-29 (tzw. koperta). Parkowanie w pozostałych miejscach parkingowych leżących w strefie płatnego parkowania podlega opłacie” (źródło: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/369/08 roku z dnia 24 kwietnia 2008 zmieniająca Uchwałę nr XX/283/2004, wprowadziła zapis, który został utrzymany w aktualnie obowiązującej uchwale Nr XV/204/13 z dnia 27 maja 2013 r.).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Częstochowa

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Osoby z niepełnosprawnością mogą parkować bezpłatnie jedynie na „kopertach”.

By móc bez opłat parkować na pozostałych miejscach w Strefie Płatnego Parkowania, można wykupić za 60 zł „abonament postojowy osoby niepełnosprawnej (kwartalny), przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu dla osoby niepełnosprawnej lub osoby przewożącej osobę niepełnosprawną”.

Warunki nabycia abonamentu zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały nr 327.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r. Uchwała dostępna jest na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Elbląg

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacja z portalu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu: „Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej upoważnia do korzystania w sposób bezpłatny TYLKO Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W przypadku braku wolnych miejsc dla niepełnosprawnych, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach postojowych w SPP, zobowiązani są uiszczać opłaty za parkowanie na ogólnych zasadach. (…) Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie”.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Gdańsk

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Z dodatkowym identyfikatorem „N+” parkować można bezpłatnie także w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Informacja ze strony Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku: „Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską) nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. (…) W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą. Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat na wszystkich miejscach w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku”.

Więcej informacji w temacie Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Gdynia

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Z dodatkową kartą abonamentową typu „N” parkować można bezpłatnie także w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Informacja ze strony Biura Obsługi SPP w Gdyni: „Uprawnione osoby posługujące się nową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych (…) mogą bezpłatnie parkować w Strefie Płatnego Parkowania na oznakowanych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych”.

Informacje o karcie abonamentowej typu „N”: „Abonament typu „N" może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia on do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do przewozu osoby niepełnosprawnej (...) Dokumentami upoważniającymi do wykupienia tego abonamentu są: (...) karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej, dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy, w przypadku nabywania abonamentu przez opiekuna prawnego, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną”.

Opłata za abonament typu „N”: abonament na okres od 1 do 11 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni – 30 zł/m-c; abonament przy zakupie na rok albo 360 dni – 25 zł/m-c (Źródło: Uchwala nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r. – z późn. zm).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Biura Obsługi SPP w Gdyni.

Gliwice

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacja ze strony SPP w Gliwicach: „Rada Miasta Gliwice w Uchwale nr XXVI/506/2012 w paragrafie 6 wprowadza się zerową stawkę opłat parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujących pojazdy na stanowiskach postojowych do tego celu wyznaczonych i posiadających wymagane uprawnienia.”

W „Pytaniach i odpowiedziach” znajdujemy uszczegółowienie tego zapisu:

„Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice reguluje poruszoną kwestię: wprowadza się zerową stawkę opłat parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających wymagane uprawnienia, parkujących pojazdy na stanowiskach postojowych do tego celu wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczkami T-29.”

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie operatora.

Grudziądz

Bezpłatnie tylko na „kopertach” jedynie przez pierwsze 3 godziny dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie (…) za pierwsze 3 godziny parkowania przez osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137 z późn. zm.) tylko w przypadku postoju na miejscach wyznaczonych na zasadzie wyłączności dla osób niepełnosprawnych oznaczonych znakami D-18a "Parking- miejsca zastrzeżone" wraz z tablicą T-29 - po upływie 3 godzin parkowania osoba niepełnosprawna musi opłacić postój na kopercie według obowiązujących stawek bądź zmienić miejsce parkingowe na inne oznaczone znakami D- 18a i T-29” (źródło: Uchwała nr LI/103/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014 r.)

Skąd wiadomo, że nasz samochód jest zaparkowany krócej niż 3 godziny? Czy konieczne jest wyłożenie za szybę np. plastikowego zegara parkingowego, na którym można zaznaczyć godzinę przyjazdu? Okazuje się, że nie. W Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu dowiedzieliśmy się, że co godzinę odbywa się kontrola parkingów i nie jest wymagane nic poza kartą parkingową.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu.

Kalisz

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Natomiast ze specjalnym identyfikatorem dla osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej można parkować bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla (…) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej mających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym, które posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz z tabliczką T-29 „tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej”. (…) Pojazdy zaopatrzone w identyfikator SPP dla osoby niepełnosprawnej wraz z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej parkują w miejscach ogólnie dostępnych, pod warunkiem umieszczenia na czas postoju, obu dokumentów za przednią szybą (wewnątrz pojazdu), w sposób umożliwiający ich odczytanie przez kontrolera SPP” (źródło: Uchwała nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r.).

Opłata za wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej to 20 zł rocznie. Identyfikator ten przeznaczony jest w zasadzie tylko dla mieszkańców. Wymieniona wyżej Uchwała wskazuje, że wykupić go mogą jedynie posiadacze karty parkingowej, wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

Katowice

Bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „(...) ustalić zerową stawkę opłat: dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) pod warunkiem umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie” (źródło: Uchwała nr XXXIV/755/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013 r.).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Kielce

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Natomiast ze specjalnym identyfikatorem można parkować bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Informacja ze strony internetowej MZD w Kielcach: „Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP dla (…) posiadaczy karty parkingowej w rozumieniu ustawy, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów. (…) Możliwość wykupienia identyfikatora typu "I" upoważniającego do nieograniczonego, bezpłatnego czasu parkowania w całej strefie płatnego parkowania - po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 2 pkt 6, § 7 ust. 8 -11a i ust. 13 Regulaminu strefy płatnego parkowania w Kielcach. Cena identyfikatora typu "I" (rocznego) wynosi 10,00 zł”.

Identyfikator „I” przysługuje osobie niepełnosprawnej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Konin

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla: (…) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej” (źródło: Regulamin Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miasta Konin.

Koszalin

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się stawkę zerową za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami samochodowymi oraz dla osób kierujących pojazdami samochodowymi, przewożących osoby niepełnosprawne, o ile wymienione osoby posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, wydaną na podstawie przepisów odrębnych, na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych” (źródło: Uchwała nr XV/185/2011 Rady Miasta Koszalin z dnia 27 października 2011 r.).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

Kraków

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. W całej Strefie Płatnego Parkowania można parkować bezpłatnie z kartą abonamentową typu „N”.

Informacja ze strony internetowej Biura SPP w Krakowie: „Zgodnie z uchwałą Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego parkowania wyłącznie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach"). W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Krakowa, oznacza to, że za postój w innych miejscach w strefie osoby niepełnosprawne zobowiązane są uiszczać stosowne opłaty, z uwzględnieniem możliwości wykupienia zniżkowego abonamentu osoby niepełnosprawnej (typu N za 2,50 zł/m-c). Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej typu „N” wydawany jest wyłącznie dla jednego pojazdu (…). Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.”

Więcej informacji na temat uprawnień osób z niepełnosprawnością w Strefie Płatnego Parkowania na stronie Biura Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie.

Lublin

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacje ze strony internetowej SPP w Lublinie: „Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania (bezpłatnie). Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, Uchwała Nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Lublin”.

Informacje na temat liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnością na poszczególnych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie można odnaleźć na stronie KopertywMiescie.pl.

Więcej informacji na temat uprawnień osób z niepełnosprawnością w Strefie Płatnego Parkowania na stronie SPP w Lublinie.

Łódź

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. W całej Strefie Płatnego parkowania za darmo można parkować po wyrobieniu bezpłatnie dodatkowego abonamentu.

Informacja ze strony internetowej SPP w Łodzi: „Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania (bezpłatnie). Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, Uchwała Nr XLVII/902/12 z późn. zm. Rady Miasta Łódź z dnia 29 sierpnia 2012 r. nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Łódź.

Dla osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym wydawane są abonamenty ze stawką zerową. Można je wyrobić w kasie ZDiT, konieczny jest oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, niebieska karta parkingowa, dowód osobisty. Dopiero przy łącznym posiadaniu tych dokumentów, tj. karty parkingowej i abonamentu ze stawka zerową, oraz ich wyłożeniu w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, można parkować bez wniesienia opłaty za postój w całym obszarze strefy płatnego parkowania w Łodzi”.

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnością na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie SPP w Łodzi.

Olsztyn

Bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę opłat za postój w SPP dla: pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, z ważną KPON, wyłożoną za przednią szybą pojazdu” (źródło: Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie do uchwały nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia28.01.2015 r.).

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnością na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu.

Piotrków Trybunalski

Bezpłatna pierwsza godzina postoju w całej Strefie Płatnego Parkowania tylko dla posiadaczy specjalnego identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa nie uprawnia do bezpłatnego postoju, nawet na „kopertach”.

Informacja ze strony internetowej SPP w Piotrkowie Trybunalskim: „Stawka zerowa opłaty za postój w SPPN została ustalona dla: osób niepełnosprawnych oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną za pierwszą godzinę postoju, które posiadają identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej, wydawany przez podmiot obsługujący strefę płatnego parkowania”.

Identyfikator wyposażony jest w zegar, dzięki ustawieniu którego wiadomo, kiedy minie godzina postoju.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania oraz Identyfikatorze dla osoby z niepełnosprawnością na stronie SPP w Piotrkowie Trybunalskim.

Poznań

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. W całej Strefie Płatnego Parkowania bezpłatnie można parkować ze specjalnym identyfikatorem.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla: (…) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej  sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej. (…) Osoby i placówki, wymienione w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą wykupić identyfikator dla pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, po opłaceniu 50% wartości opłaty zryczałtowanej, przewidzianej dla osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, a określonej w Załączniku Nr 2 do Uchwały” (źródło: Uchwała nr LI/787/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r.).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Radom

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Karta parkingowa uprawnia do parkowania na miejscu wyznaczonym (kopercie) zgodnie z oznakowaniem pionowym oraz oznaczonym znakiem D-18a oraz tabliczką T-29. Poza tym miejscem należy wnieść opłatę parkingową na zasadach ogólnych” (źródło: Uchwała nr 402/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012 r).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Słupsk

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania w SPP pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (kopertach). W przypadku braku wolnych miejsc, o których mowa w ust. 2 posiadacze karty parkingowej, parkując w innych miejscach w SPP, zobowiązani są uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem” (źródło: Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2011 r.).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miasta Słupsk.

Sopot

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę opłaty dla kierujących pojazdami posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej na oznakowanych miejscach w strefach płatnego parkowania” (źródło: Uchwała nr XXVIII/385/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 maja 2013 r. ze zm. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

Suwałki

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacja ze strony internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach: „Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, zwolnieni są z opłat za parkowanie na obszarze SPP, pod warunkiem wyłożenia „karty parkingowej” za przednią szybą pojazdu, tak, aby była w pełni czytelna dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania z zewnątrz pojazdu i zaparkowaniu w miejscach oznaczonych tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Osoby posiadające „kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, które nie zaparkują pojazdu na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i oznakowanym lub nie posiadają abonamentu, zobowiązane są do wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP na ogólnych zasadach”.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu dla pojazdów „konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych” poza miejscami oznakowanymi tabliczką T-29: 1 miesiąc kosztuje 15 zł, 12 miesięcy – 120 zł.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Szczecin

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacje ze strony internetowej Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie: „Ustala się zerową stawkę opłaty dla: osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu (...), rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych do ukończenia przez osoby niepełnosprawne 18 roku życia (…), które przysługuje po okazaniu karty parkingowej.

Ustala się zerową stawkę opłat dla posiadaczy samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową lub pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych za parkowanie w miejscu (koperta) przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę”.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie SPP w Szczecinie.

Świnoujście

Bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacja ze strony internetowej Urzędu Miasta Świnoujście: „Zerową stawkę opłat za parkowanie wprowadza się dla pojazdów: oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej (...)” (źródło: Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu).

Dodatkowo, bezpłatnie mogą też parkować opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zamieszkałych w SPP. W tym celu muszą złożyć pisemny wniosek oraz załączyć kopie dokumentów uprawniających do ubiegania się o zerową stawkę opłat.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Urzędu Miasta Świnoujście.

Tarnów

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Z dodatkowym abonamentem typu „I” można parkować bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Wyciąg z przepisów: „Ustala się zerową stawkę opłaty dla (...) pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. (…)

Abonament typu „I” - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy osób niepełnosprawnych, rodziców osoby niepełnosprawnej lub opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, w ilości jeden abonament na jedną osobę niepełnosprawną; (…)” (źródło: Uchwała nr XXVIII/404/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r.).

Koszt abonamentu typu „I”:

 • półroczny: 5 zł
 • roczny: 10 zł

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Targowisk Miejskich w Tarnowie.

Tomaszów Mazowiecki

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacja ze strony internetowej SPP w Tomaszowie Mazowieckim: „Opłata zerowa dla pojazdów należących do osób niepełnosprawnych lub przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, parkujących wyłącznie w miejscach wyznaczonych i oznakowanych stosownymi znakami”.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie SPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Toruń

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Ze specjalnym abonamentem bezpłatnie można zostawić samochód w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Informacja ze strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu: „Osoby posiadające „kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, które nie zaparkują pojazdu na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i oznakowanym lub nie posiadają abonamentu (...), zobowiązane są do wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP na ogólnych zasadach.

Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP poprzez wykupienie jednego abonamentu dla osoby niepełnosprawnej, mogą uiszczać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. posiadają kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 2. posiadają pojazd samochodowy z tytułu przysługującego im prawa własności lub prawa do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup tego samochodu.

Abonament oraz karta parkingowa, muszą być równocześnie umieszczane za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający ich odczytywanie.”

Koszt abonamentu to 12 zł na miesiąc.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Warszawa

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej. Z dodatkową kartą „N+” można za darmo zostawić samochód w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Wyciąg z przepisów: „Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

 • kierujących legitymujących się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą N+;
 • kierujących, których niepełnosprawność potwierdzona w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się (...) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą N+;
 • kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji (...)

Parkowanie przy użyciu (…) nieważnej karty „N+” (...) a także parkowanie przy użyciu karty parkingowej poza wyznaczonymi miejscami dla inwalidy, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie.

Karta „N+” wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby, której niepełnosprawność potwierdzona w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się” (źródło: Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku).

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Wrocław

Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej, ale nie tylko dla nich, ponieważ – zgodnie z informacją ze strony internetowej Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu:

„W strefach A, B i C wprowadzona została zerowa stawka opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona:

 1. orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub
 2. orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23 sierpnia 2003 r., lub
 3. orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub
 4. legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania”.

We Wrocławiu istnieją też nieodpłatne identyfikatory „0” dla przedstawicieli ustawowych lub małżonków wymienionych wyżej osób. Informacja na temat nieodpłatnych Identyfikatorów „0”.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta we Wrocławiu.

Zielona Góra

Bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania dla posiadaczy karty parkingowej.

Informacje ze strony internetowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze: „Stawka zerowa dla parkujących: niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową; przewożących osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową; oznakowane pojazdy, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych;

Kartę parkingową należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dokumentu”.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Puck płatna wyspa w Polsce
  Adam Stypik Płock
  02.07.2021, 10:33
  W miejscowości Puck na pomorzu wszystkie miejsca kopertowe dla inwalidów są płatne. Nie płaci inwalida tylko za pierwsze 15 minut. Żeby było jeszcze ciekawiej, to na parkometrze wystarczy wybrać język niemiecki i mieć samochód na niemieckiej rejestracji i nic się nie płaci. Lepiej nawet jak w wolnym mieście Gdańsku. Omijać szerokim łukiem Puck. Posiadam zdjęcia.
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawni karta parkingową
  Nowicka
  29.04.2021, 14:38
  Czy można pomóc niepełnosprawnym aby nie musieli płacić za opłatę parkingową gdy wyznaczona dla nich koperta jest zajęta ?Również problemem jest wjazd ma teren szpitali gdzie jest od nich pobierana opłata.
  odpowiedz na komentarz
 • skandal
  zawiedziony
  12.03.2020, 14:37
  I po co to zróżnicowanie? Niepełnosprawny ma biegać po mieście i szukać informacji co mu wolno? Niepełnosprawny to najczęściej osoba starsza niepotrafiąca się posługiwać komputerem.!Czas wielki centralnie ujednolicić te uprawnienie we wszystkich miastach!!! Gdzie słynny poseł (również niepełnosprawny), który wiele namieszał w tej sprawie?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy z kartą parkingową płacę za postój?
  niepelnosprawny
  05.03.2020, 14:37
  Chcialem poruszyc problem obcokrajowcow przyjezdzajacych turystycznie, ktorzy sa calkowicie zdezorientowani w przepisac. Nikogo w samorzadach nie interesuje nic poza czubkiem wlasnego nosa jak sie okazuje. zadnej konstruktywnej informacji odnosnie kart dla osob niepelnosprawnych. Informacje jak zauwazylem beda w Polsce pod koniec Lutego 2020 roku w kimku miastach i miasteczkach. Interpretacja i znajomosc przez miejscowe organy okazala sie wrecz tragiczna. Kontrolerzy nie znaja zagranicznych (miedzynarodowych, europejskich kart postojowych), pomimo ze wzor jest umieszczony ponizej artykulu, tlumaczac ze jedyna wazna forma jes duzy plakat wydawany w Polsce. Malo tego ich zwierzchnicy zadko kiedy byli o takich poinformowani. Widac w duzych miastach iloraz inteligencji przelozonych jest wiekszy niz w malych powiatowych miasteczkach. Przykladem tego jest jedno z takich miasteczek 40 tysiecznych w wojewodztwie wielkopolskim, gdzie systematycznie lamie sie prawa i przywileje dla osob niepelnosprawnych. Na kopertach staja kolesie miejscowych decydentow, jak mnie poiformowano, prawdopodobnie nawet z podrobionymi kartami. No bo "IM SIE NALEZY!!!!!!!!!!!" To jedna nikogo nie dziwi, bo po co koles kolesia ma placic, skoro przyjezdza przed praca i parkuje na miejscu dla niepelnosprawnych. To informacja ktora uslyszalem z kilku ust w tym miescie. Sam krazylem przez prawie pol godziny czekajac az ktos zwolni miejsce na kopercie w celu zaparowania i stajac na miescu parkingowym obok, otrzymalem zawezwanie do uregulowania oplaty, poniewaz stanelem na miejscu parkingowym, ktore sie zwolnilo obok. Chce zaapelowac do osob czytajacych moj komentarz. Inwalidzi......;; dajecie sie robic w tgzw bambuko, bo w kazdym cywilizowanym kraju, karta parkingowa inwalidzka zastepuje oplate na tgzw kopercie i jakimkolwiek innym miejscu parkingowym rowniez. Sa miasta i gminy w Polsce ktore respektuja te ogolnie przyjete i respektowanie w cywilizowanych krajach europejskich "przywileje" dla ludzi, ktorzy z roznych wzgledow otrzymali takie prawo. Jest jak sie okazuje wiele pazernych gmin, nie stosujacych sie do przepisow przyjetych w cywilizowanych krajach, gdzie osoba niepelnosprawna nie jest traktowana jako chyba tgzw. "trzeci sort". Nawiasem;......., jesli ktorys z radnych, badz wlodarzy ma odwage napisac swoj komentarz to pierwsze pytanie jakie mam, " ilu niepelnosprawnych w radach gminnych lub miejskich zabiera miejsc" Zastanowiliscie sie chociaz ze Ci ludzie maja takie samo prawo jak i Wy ktorzy funkcje spoleczne powinniscie traktowac jako funkcje honorowe a nie gratyfikowane porzadna pensja miesieczna. Zastanowcie sie Panowie Radni, bo jutro taki "przywilej" parkowania dla osob niepelnosprawnych moze dotknac kazdego z Was. Pozdrawiami z niecierpliwoscia oczekuje madrych i konstruktywnych opinii.
  odpowiedz na komentarz
 • wolna amerykanka
  nik
  22.01.2020, 19:05
  Jakieś totalne nieporozumienie. osoby niepełnosprawne jak nie maja miejsca do zaparkowania na wyznaczonych kopertach to muszą zapłacić za parkowanie normalną stawkę. a co w przypadku gdy tych miejsc jest po prostu za mało. widzę, że tylko nieliczne miasta stać jest na realną pomoc dla osób niepełnosprawnych i nie zadają od nich dodatkowych opłat czy zezwoleń. w prawie o ruchu drogowym nie wymienia się opłat pobieranych poza miejscami wyznaczonymi dla niepełnosprawnych. a to prawo jest wydane w formie ustawy, która pod względem ważności stanowi wyższość prawa stanowionego przez ustawodawce nad prawem lokalnym jakim jest na przykład uchwała miasta czy prezydenta. to po pierwsze. po drugie gdzie jest taka informacja w miejscu parkowania o zasadach obowiązujących w danym mieście. jeżdżę po Polsce i w żadnym mieście ni widziałem informacji o zasadach parkowania dla osób niepełnosprawnych. po trzecie do Polski póki co jeszcze przyjeżdżają ludzie niepełnosprawni z zagranicy nie zawsze z bogatszych krajów jak oni mają się połapać w tej wolnej amerykance samorządów.
  odpowiedz na komentarz
 • henryk
  henryk
  20.05.2019, 16:02
  Gmina nie może wyznaczyć bezpłatne parkowanie dla niepełnosprawnych tylko na kopertach.Jeśli zwalnia z opłaty to zwolnienie obowiązuje w całej SPP.Ja zaparkowałem poza kopertą,bo była zajęta przez inny pojazd.Miasto wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko mnie o zapłatę za parkowanie plus za opłatę dodatkową i przegrało w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawn jednak płacą
  Jacek
  19.01.2019, 13:47
  Niepełnosprawni jednak płaca za parking na parkingach gdzie wjazd i wyjazd jest elektroniczny i to najczęściej na terenie ośrodków zdrowia i szpitali .nikt sie nie liczy z przepisami.
  odpowiedz na komentarz
 • Karty a miejsca dla on
  Andi
  13.11.2018, 11:17
  Moim zdaniem powinno byc tak ze karta uprawnia do bezplatnego parkowania niewazne czy to jest strafa prywatna czy pandtwowa, czy playna czy nie platna. Nikt z nas nie0elnosprawnosci nie wybieral wiec jesli byloby to mozliwe kazdy by sie jej ppzbyl lecz bezduszni urzednicy nie potrafia tego niestety pojac. Te dodatkowe kart w postaci " n" czy " i " to tylko wymysl naszych radnych. Wszedzie w europie honorowana jest tylko niebieska karta a nie zadna inna. Robi sie te dodatkowe karty po to zebysmy my niepelnosprawni musieli placic. Ponadto celem weryfikacji bierze sie ponownie osoby niepelnosprawne na komisje pod pretekstem uzywania przez osoby nieuprzywilejowane kart parkingowych a ja sie zapytam kto je wydal dla tych osob ? Powinno sie szukac sprawcow tam gdzie karty sie wydaje a nie w kieszeniach niepelnosprawnych. Ponadto w duzych miastach ppsiadajacych karty dodatkowe lub abonamenty niestety tych miejsc dla niepelnosprawnych jest zbyt malo. Sam mialem swego czasu perypetie w J.Gorze gdzie 3 samochody z karta staly na 2 stanowiskach parkongowych a juz dla mnie miejsca nie bylo.
  odpowiedz na komentarz
 • A co jeśli
  p-r
  28.02.2018, 15:28
  Jadę do Bydgoszczy 300km ode mnie do szpitala bądź na badania najpierw muszę otrzymać identyfikaror? jeśli mam kartę parkowania (gdzie tego szukać przeciez będę to załatwiał 5 godzin aby zaparkować pod szpitalem na badania na godzinę? To jakaś paranoja
  odpowiedz na komentarz
 • mandat
  Jaculo
  10.07.2017, 18:30
  Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim dostaje w mieście Tarnów mandat za zaparkowanie obok "koperty" gdyż miejsca są zajęte.Taką mamy sprawiedliwość w Polsce. Tak się traktuje inwalidów w Polsce. Na znaku parkowania nie ma ostrzeżenia że parkowanie poza "kopertą "dla niepełnosprawnych jest płatne. Jawne złodziejstwo.
  odpowiedz na komentarz
 • a w Opolu woj.opolskie
  smb
  08.10.2016, 10:04
  Pominieto moje miasto Opole/opolskie,szukalam w innych stronach i nic.Prosze o uzupelnienie tego braku.Jestem swiezym posiadaczem karty parkingowej i bardzo mi ta wiadomosc potrzebna.Dziekuje
  odpowiedz na komentarz
 • uwagi
  leszek
  20.09.2016, 15:20
  to jest zenada jedno miasto moze byc przyjazdne nipelnosprawnym a drugie ma problem w budrzecie czy my napewno jestesmy w uni bo unia potrafi dbac o nipelnosprawnych tylko nie polska
  odpowiedz na komentarz
 • leszek mazurek
  leszek
  20.09.2016, 15:09
  jeden kraj a wszyscy robia co chca do czego to podobne to jest mozliwe tylko w polsce zobaczci jak sa traktowani niepelnosprawni w uni elropejskiej to jest dopiero opieka my jestesmy juz nipoczebni dziekujemy za tak wspaniala opieke prosze o wytlumaczenie co to jes moderator jest chyba wolnosc slowa a nie ktos ktory bedzie decydowal o mojej opini w prl obowiazuwala cezura wracamy do tamtych lat
  odpowiedz na komentarz
 • Opłaty niepełnosprawnych
  Edmund
  20.09.2016, 02:06
  Brawo Świnoujście i Zielona Góra.!!! Widać, że Radnym tych miast rozumienie wzorców normalnych, przyjaznych niepełnosprawnym krajów nie jest obce. Niestety, nie da się tego powiedzieć o Wielkopolsce. W Poznaniu, co doświadczyłem osobiście, bezlitośnie karzą za zajęcie ,,zdrowego" miejsca, przy zajętych wszystkich inwalidzkich. Odwołań się nie uwzglednia w imię ochrony finansów publicznych! Żeby było ciekawiej, to w WOLSZTYNIE wszystkie miejsca inwalidzkie są PŁATNE. Istne kuriozum na skalę....chyba jednak europejską. Tutaj, mając oznakowany samochód- też zostałem ukarany mandatem!!! Zamierzam z tym walczyć, gdyż tak nie funkcjonują państwa o wysokim standardzie społecznym. Jeśli ktoś byłby zainteresowanym mi w tym pomóc, proszę o kontakt. W lutym tego roku zainteresowałem sprawą PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA WÓZKU senatora Libickiego- niestety do dziś bez odzewu. Edmund Zub edzub@gazeta.pl edzub@interia.eu
  odpowiedz na komentarz
 • Zlote tarasy i wielki palac kultury......
  A M z N+
  01.08.2016, 01:01
  Wielki ,slynny,kulturą inaukami wszelakimi kipiący Pałac Kultury i Nauki w Warszawie i zaraz obok nowoczesne i bogate Zlote tarasy nie uznają żadnych ulg dla ON z karta parkingową i N+ na oznakowanych 'kopertach'.To jest państwo w państwie czyli prywatne firmy,które mają swoje prawa.Nawet Ratusz nie jest w majestacie tego zmienić.Jak mnie nie stać na parking to nie muszę korzystać z ich uslug.....to uslyszalam ostatnio
  odpowiedz na komentarz
 • do Straży Miejskiej i Policji
  Alicja
  29.07.2016, 17:00
  Dobrze by było żeby instytucje do tego powołane sprawdzały dokładnie czy wystawione karty są aktualne, bo często widziałam, że stoją samochody na miejscach dla niepełnosprawnych z nie ważną legitymacją.
  odpowiedz na komentarz
 • ZAROBEK NA OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Osoba Niepełnosprawna
  10.06.2016, 08:42
  Dlaczego Prezydent Miasta Częstochowa i Radni tegoż miasta utrudniają i tak niełatwe życie osobom niepełnosprawnym,ograniczając lub nawet zabierając ich uprawnienia i przywileje wynikające z Ustawy oraz Unijnej Karty Parkingowej?! Ostatnio na terenie miasta zlikwidowano większość od dawna istniejących wydzielonych bezpłatnych miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,tzw. kopert!!! Czy kosztem osób niepełnosprawnych Prezydent chce uzupełnić budżet miasta?! A może kasa ta dopomóż ma następnym zachciankom i błyśnięciem Prezydenta,analogicznie jak in vitro?! Prezydent nie ma najmniejszego problemu z zaparkowaniem swego samochodu gdziekolwiek w mieście,gdyż posiada specjalne zezwolenie na parkowanie w każdym miejscu !!! Czy osoby zdrowe,normalne,chciałyby zamienić się miejscami z osobami niepełnosprawnymi?!!! Czy "władcom miasta - włodarzom miasta" nie jest wstyd swoich chorych pomysłów?!!! Jako mieszkaniec miasta Częstochowa sprzeciwiam się takim chorym pomysłom zdrowych "władców miasta" i przywrócenie zlikwidowanych w mieście bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,tzw "kopert"!!!!! Niech Prezydent Miasta Częstochowa będzie Prezydentem wszystkich,zdrowych i chorych,mieszkańców Częstochowy oraz wszystkich,krajowych i zagranicznych osób niepełnosprawnych odwiedzających miasto oraz pątników odwiedzających Sanktuarium Jasnogórskie!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Można
  Borzoi
  04.09.2015, 17:40
  Można było wprowadzić jednolite i nowe zasady wydawania kart parkingowych. Z pewnością można ujednolicić zasady parkowania, tylko pytanie POco.
  odpowiedz na komentarz
 • W Warszawie
  wózek30
  26.08.2015, 11:43
  z POwodu braku miejsc na kopertach ( zajęte przez nieuprawnionych bez legitymacji) zaparkowałem na miejscu obok koperty i po powrocie znalazłem mandat od Straży Miejskiej w wys. 50 zł. Natomiast Ci bez legitymacji, którzy bezprawnie zajęli koperty nie zostali ukarani. Gdzie tu logika? Dla ŚWIĘTEGO SPOKOJU mandat zapłaciłem.
  odpowiedz na komentarz
 • Jak to zwykle w Polsce. Byle obywatel był skołowany. Jak się da złapać jeleń to zapłaci.
  Arkadiusz Tazbir
  17.08.2015, 23:32
  Jak to zwykle w Polsce. Byle obywatel był skołowany. Jak się da złapać jeleń to zapłaci. Mam wątpliwości co do zasady. Mianowicie „zwolnienie” ze stosowania się np. do znaku "B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach" zapisane jest w Ustawie Prowo o ruchu drogowym Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej… Generalnie z jednej strony ustawa j.w. z drugiej uchwały samorządów. Może mi to ktoś wyjaśnić. PRZY OKAZII DZĘKUJE ADNYM BYTOMIA ZA „UŁATWIENIE” ŻYCIA W MOIM RODZINNYM MIEŚCIE! BRAWO!
  odpowiedz na komentarz
 • Bezpłatne , czy płatne parkowanie dla niepełnosprawnych.
  Henryk Sz.
  17.08.2015, 21:11
  Czy niepełnosprawny zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową winien ponosić takie same opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania jak osoba pełnosprawna ? Uważam , że nie . Jeśli w opłacie parkingowej użyto funkcji czasu to osoba niepełnosprawna z reguły poruszająca się wolniej załatwiając identyczną sprawę jak pełnosprawny za parkowanie zapłaci znacznie więcej i to winni zrozumieć samorządowcy podejmując decyzje o odpłatności parkowania dla niepełnosprawnych. Zerowa lub niższa opłata za parkowanie to nie przywilej dla niepełnosprawnych , to jeden ze sposobów wyrównywania szans.
  odpowiedz na komentarz
 • bezpłatne parkowanie
  matka osoby z niepełnosprawnością
  17.08.2015, 18:52
  na całym świecie ułatwia się i uogólnia przepisy np . jeden wzór klucza pasujący w całym kraju do toalet dla niepełnosprawnych ( Niemcy ) a My co miasto to inne przepisy ...zamiast wyjść na przeciw to utrudniamy
  odpowiedz na komentarz
 • Inaczej w Stargardzie, a inaczej w Szczecinie można parkować
  Inwalida i osoba o białej lasce
  17.08.2015, 16:55
  Ja stanowczo i energicznie protestuję. Proszę też przeczytać moje pismo w komentarzu. Przekonacie się i przyznacie mi racje po przeczytaniu dwóch artykułów na dwóch poniższych stronach internetowych. Proszę przeczytać artykuły na dwóch następujących stronach internetowych: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090824/STARGARD/579854328 http://stargard.naszemiasto.pl/artykul/w-stargardzie-wolno-ale-w-szczecinie-ju z-nie,2538592,art,t,id,tm.html Oto dzięki mnie zamieszczony w dniu 23.08.2012 r. artykuł w „Gazecie Prawnej” oraz pt. „Różne miasta, różne przepisy dla niepełnosprawnych” na następującej stronie internetowej: http://auto.dziennik.pl/prawo-na-drodze/artykuly/401853,rozne-miasta-rozne-prz episy-parkownia-dla-niepelnosprawnych.html
  odpowiedz na komentarz
 • Bezprawnie pobierane opłaty parkingowe od niepełnosprawnych
  Inwalida i osoba o białej lasce
  17.08.2015, 16:44
  Wielką radość sprawił mi zamieszczony dzięki mnie w dniu 23.08.2012 r. artykuł w „Dzienniku - Gazecie Prawnej” pt. „Różne miasta, różne przepisy dla niepełnosprawnych” i że sądząc po wypowiedzi profesora Ryszarda Stefańskiego – prawnika z Uczelni Łazarskiego w Warszawie została przyznana mi racja. Oto zamieszczona w wyżej wymienionym artykule pt. „Różne miasta, różne przepisy dla niepełnosprawnych” następująca wypowiedź profesora Ryszarda Stefańskiego – prawnika z Uczelni Łazarskiego w Warszawie: „Przepisy dotyczące niepełnosprawnych kierowców powinny zostać ujednolicone. Miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych zawsze jest za mało, ponieważ często parkują na nich kierowcy do tego nieuprawnieni. Jednak by jakoś rozwiązać ten problem i zlikwidować niejednolite regulacje, najprościej byłoby zmienić przepisy ustawy o drogach publicznych – uważa ekspert. – Najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby dodanie w art. 13 ust. 3, który wymienia, kto jest zwolniony z opłat za parkowanie, niepełnosprawnych posiadaczy karty parkingowej – precyzuje. – Taka sama sytuacja dotyczy niepełnosprawnych, którzy przyzwyczajeni do tego, że w jednym mieście radni przyznali im prawo do przejazdów komunikacją miejską z 50-proc. zniżką, dziwią się, że w innym mieście już tego prawa nie mają – mówi Wojciech Piętka ze Stowarzyszenia Integracja. – Jednak te wszystkie dodatkowe karty dla niepełnosprawnych wydawane w różnych miastach są efektem totalnego bałaganu, jaki panuje z europejską kartą parkingową – przyznaje.” Proszę przeczytać zamieszczony w dniu 23.08.2012 r. artykuł w „Dzienniku - Gazecie Prawnej” oraz pt. „Różne miasta, różne przepisy dla niepełnosprawnych” na następującej stronie internetowej: http://auto.dziennik.pl/prawo-na-drodze/artykuly/401853,rozne-miasta-rozne-prz episy-parkownia-dla-niepelnosprawnych.html Jestem inwalidą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a więc osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, mający od urodzenia niedowład lewej kończyny górnej z kodem niepełnosprawności dotyczącym upośledzenia narządu ruchu 05-R, epilepsję z kodem niepełnosprawności dotyczącym choroby neurologicznej 10-N oraz ślepotę lewego oka z kodem niepełnosprawności dotyczącym narządu wzroku 04-O i chodzę o białej lasce z możliwością wskazywania na lewą stronę. Gdy osoba niepełnosprawna zaparkuje w każdym mieście w Polsce na parkingu, na której jest koperta parkingowa dla osób niepełnosprawnych, to umieszcza we wnętrzu samochodu i na widocznym miejscu swoją niebieską kartę parkingową ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Gdy osoba niepełnosprawna mająca w samochodzie na widocznym miejscu swoją niebieską kartę parkingową ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie widzi w każdym mieście w Polsce zajęte miejsca parkingowe przeznaczone dla inwalidy, to z kolei nie w każdym mieście w Polsce może zaparkować bezpłatnie na miejscu parkingowym dla zdrowych osób obok zajętego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Niesprawiedliwe jest to, że w miastach w Polsce są różne przepisy nie w ramach ustaw, a prywatnie i według własnego widzimisię, czyli na podstawie własnych uchwał państwowych, a nie prywatnych rad tych miast w jednych miastach dopuszczające bezpłatne parkowanie osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej z umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych, a w drugich miastach również na podstawie własnych uchwał państwowych, a nie prywatnych rad tych drugich miast dopuszczające z kolei bezpłatne parkowanie osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej i pobierające opłaty od osób niepełnosprawnych, a innych miastach wydające osobom niepełnosprawnym mającym niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie bezpłatnie lub sprzedające za opłatą dodatkowo zwykłą kartę parkingową. Oświadczam, że dodatkowe wydawanie za inną opłatą dodatkowo zwykłej karty parkingowej stosowane przez niektóre miasta w Polsce jest bezprawne i niezgodne z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) art. 8. 1. pkt 4., gdyż w art. 8. 1. pkt 4 w w/w ustawie uwzględniona jest liczba pojedyncza, czyli wyraźnie jest podane, że starosta wydaje za opłatą kartę parkingową, a więc ujętą w liczbie pojedynczej ilości jednej sztuki, a nie w liczbie mnogiej, a więc po dwie sztuki, czyli nie jest podane, że starosta wydaje za opłatą jednej osobie niepełnosprawnej karty parkingowe. Takie miasto, które wydaje za inną opłatą, dodatkowo zwykłą kartę parkingowa to bogaci się kosztem osoby niepełnosprawnej. Oświadczam, że lokalna administracja państwowa nie jest prywatna i podlega Prezesowi Rady Ministrów, a mimo to uchwala też niektóre przepisy prywatnie, według własnego widzimisię i przez to powstaje mentlik i utrudnienie w dostępie do swoich własnych przepisów, przez to obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym przypadku osoba niepełnosprawna mająca niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie wprowadzana jest w błąd poprzez dezorientację w jakim mieście ma zapłacić, a w jakim mieście nie musi zapłacić za zaparkowanie na miejscu parkingowym dla zdrowych osób. Rzeczpospolita Polska nie posiada w swoim obszarze oddzielnych państw, w których mogłyby być różnego rodzaju przepisy uchwalane przez każde państwo. Powierzchnia lądowa Polski wynosi 311 888 km² i w Rzeczypospolitej Polskiej winny być jednakowe przepisy zgodnie z ustawą. Oto artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w których jasno wynika, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i państwem jednolitym, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych: Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Art. 169. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Jeśli są jednakowe przepisy dotyczące parkowania zdrowych osób na zwykłej kopercie parkingowej oraz osób niepełnosprawnych z umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych, to winny być takie przepisy, aby nie wprowadzały w błąd zdezorientowane osoby niepełnosprawne, nieuchwalane prywatnie i według własnego widzimisię, niepowodujące mentliku oraz utrudnień w dostępie do swoich własnych przepisów, a były uchwalane w ramach ustaw dopuszczające parkowania osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej. Drugą niesprawiedliwością dla osoby niepełnosprawnej jest to, że w różnych miastach w Polsce są różne niewidoczne na parkingach przepisy dla osób niepełnosprawnych, których to wjeżdżająca na parking osoba niepełnosprawna widząc zajętą kopertę parkingową dla osób niepełnosprawnych nie jest zorientowana, czy może parkować bezpłatnie lub za jaką opłatą musi parkować na kopercie parkingowej dla zdrowych osób. Jeśli osoba niepełnosprawna chce pojechać do danego miasta, w którym np. nigdy nie była, to skąd ma wiedzieć taka osoba, jakie są przepisy dot. parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście w Polsce? Na każdym parkingu przy kopertach parkingowych dla zdrowych osób podane są dokładne informacje, to jest czas, termin parkowania, czyli od której i do której godziny i w jakich dniach tygodnia pobiera się opłaty za parkowanie oraz cennik parkowania zgodnie z czasem parkowania. Brak jest natomiast informacji np. na wysokości znaku drogowego oznaczającego parking dla osób niepełnosprawnych, tj. przy kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Jeśli osoba niepełnosprawna widząc zajętą kopertę parkingową dla osób niepełnosprawnych przez zdrową osobę nie mającą w/w niebieskiej karty parkingowej, czy mającą fałszywą lub na dziadka w/w niebieską kartę parkingową zaparkuje na kopercie parkingowej dla zdrowych osób, to parkingowy ze strefy płatnego parkowania wypisze osobie niepełnosprawnej rachunek do zapłaty opłaty karnej, a nie wypisze zdrowej osobie takiego rachunku do zapłaty opłaty karnej. Ponadto osoba niepełnosprawna jest niedoinformowana na temat różnych lokalnych przepisów dotyczących strefy płatnego parkowania i do tego w niektórych miejscowościach w Polsce musi płacić mandat za parkowanie na zwykłej kopercie parkingowej. Do tego osoba niepełnosprawna ma jeszcze utrudnienia, gdyż traci dużo czasu ponieważ nie zna odpowiednich stron internetowych i do tego jeszcze musi szukać na internecie lokalnych przepisów. Oprócz tego nie każda osoba niepełnosprawna, uzyska lokalne przepisy na internecie, gdyż otrzymując głodową rentę lub głodowy zasiłek nie zakupi komputera, na przykład klawiatury umożliwiającej pisanie jednym palcem lub ustami i nie opłaci każdego miesiąca opłaty abonamentowej za internet. Z kolei większość osób niewidomych i niedowidzących też nie stać na zakup odpowiednich programów mówiących, powiększających i brajlowskich, lektorskich, klawiatury brajlowskiej, klawiatury z powiększonymi i kontrastowymi opisami, biurkowego powiększalnika obrazu przeznaczonego dla osób niedowidzących pozwalających na czytanie, pisanie, oglądanie zdjęć i wykonywanie prac ręcznych za pomocą jednego przycisku powiększającego tekst i obiekt od 2 do 50 razy w różnych kolorach, wyposażonego w specjalnie zaprojektowany, wysokiej jakości monitor LCD oraz system oświetlenia oraz opłatę abonamentową za internet. Dodam jeszcze, że takie osoby niepełnosprawne, niewidome, lub niedowidzące, których nie stać na w/w wymienione urządzenia mogą nie mieć też samochodu i mogą też być dowożone przez zdrowego kierowcę, czyli członka rodziny, sąsiada, opiekuna do przychodni, szpitala, szkoły, uczelni, pracy, sklepu, organizacji dla niepełnosprawnych, czy niewidomych itp. do lekarza, na rehabilitację. Gdy dany samochód, w którym jest zdrowy kierowca wiozący jako pasażera osobę niepełnosprawną, niewidomą lub niedowidzącą oraz mający za szybą za umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartę parkingową ze zdjęciem należącą do w/w pasażera i służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie zatrzyma się choćby na krótko na zwykłej kopercie parkingowej, aby dowieźć na miejsce i zaprowadzić do celu w/w pasażera, czyli osobę niepełnosprawną, niewidomą lub niedowidzącą, to pojawia się często osoba ze strefy płatnego parkowania i wkłada za wycieraczkę wezwanie do zapłaty kary za bezpłatne parkowanie na zwykłej kopercie parkingowej lub też spotka wracającego do samochodu lub przy samochodzie zdrowego kierowcę i wręczy mu wezwanie do zapłaty kary, które on to będzie musiał z kolei pojechać do administracji strefy płatnego parkowania, aby zapłacić karę lub obciążyć pasażera, któremu pomógł, czyli osobę niepełnosprawną, niewidomą lub niedowidzącą zapłatą kary, że zaparkował na krótko na zwykłej kopercie parkingowej chcąc pomóc osobie niepełnosprawnej, niewidomej lub niedowidzącej. Wiele stref płatnego parkowania w Polsce nie podaje żadnego regulaminu parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście Oto strona internetowa dotycząca strefy parkowania w 18-stu miastach w Polsce, a w niedalekiej przyszłości w pozostałych miastach w całej Polsce, na której nie ma wcale regulaminów parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście w Polsce: http://www.mobiparking.pl/index.php/strefy-parkowania Również Strefa płatnego parkowania w Ciechanowie na niżej wymienionej stronie internetowej nie podaje żadnego regulaminu parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście w Polsce: http://www.ciechanowonline.pl/site/index/11.html Żadnej informacji o parkowaniu osób niepełnosprawnych nie ma na następującej stronie internetowej Strefy płatnego parkowania miasta Katowic: http://www.mzum.katowice.pl/Strefa.html Strefa Płatnego Parkowania w Radomiu na niżej wymienionej stronie internetowej też nie podaje żadnego regulaminu parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście w Polsce: http://www.mzdik.pl/index.php?id=123 W całej Polsce są jednakowe przepisy dot. bezpłatnego parkowania na parkingu, na której jest koperta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Jednakowe przepisy powinny być też w całej Polsce, aby osoba niepełnosprawna, której koperta parkingowa dla osób niepełnosprawnych jest zajęta mogła bez obaw parkować na kopercie parkingowej dla zdrowych osób.
  odpowiedz na komentarz
 • W informacji w Bydgoszczy jest błąd
  Kinia
  17.08.2015, 14:06
  Bezpłatnie tylko na „kopertach” dla posiadaczy karty parkingowej i tu powinna być informacja, ze w całej strefie bezpłatnie dla posiadaczy karty łącznie z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej. Na kopertach nie potrzeba identyfikatora!!!!!!!!!!!!!! Cyt: 3. pojazdów przewożących lub kierowanych przez osobę niepełnosprawną na wyznaczonym miejscu tzw. kopercie oznaczonej znakiem D-18a z tabliczką T-29 - na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas