Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator PFRON: Czym jest Fundusz?

10.09.2015
Autor: PFRON
Logo PFRON

9 maja 1991 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która usankcjonowała stworzenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od 27 sierpnia 1997 r. Fundusz funkcjonuje na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON szybko stał się ogromnym wsparciem dla dopiero powstających organizacji pozarządowych. Otworzył nowe możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych i rozbudził nadzieje całego środowiska.

Cele i zadania PFRON

Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON przeznaczane są przede wszystkim na:

 • rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń),
 • refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnoprawnych,
 • dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej,
 • zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością,
 • współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 • wspieranie indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez: udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników niepełnosprawnych oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
 • dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.),
 • programy PFRON.

Część środków finansowych PFRON – wspierających przede wszystkim indywidualne osoby z niepełnosprawnością – dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

Struktura Funduszu

PFRON składa się z Biura Funduszu i 16 Oddziałów terenowych. Funduszem kieruje Zarząd, zaś za kontrolę jego działań odpowiada Rada Nadzorcza.

Do zadań Zarządu należy m.in.:

 • opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego,
 • dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu,
 • gospodarowanie środkami Funduszu,
 • opracowywanie szczegółowych zasad finansowania realizacji zadań ustawowych,
 • sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy m.in.:

 • zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego PFRON,
 • opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
 • dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu.

Prezesem Rady Nadzorczej Funduszu jest zgodnie z ustawą Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Obowiązek wpłat na PFRON

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2%.

Obowiązek wpłat na PFRON powstaje, gdy przeciętne zatrudnienie pracowników w danym miesiącu, osiągnie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty).

Powyżej 25 pracowników plus mniej niż 6 proc. zatrudnienia osób niepełnosprawnych równa się obowiązek wpłat na PFRON


Materiał przygotowany we współpracy z PFRON

Logo PFRON

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • kaufland
  pawlows
  13.09.2015, 09:19
  Jestem zatrudniona w kauflandzie jestem osoba niepelnosprawna ze stopniem umiarkowanym czy zaklad pracy odtrzymuje z pefronu pieniadze
  odpowiedz na komentarz
 • Wspófinansowanie....
  Podbielski W
  13.09.2015, 08:32
  Mam pytanie,prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 2008 r i do tego mam pracownika kierowcy... Skorzystałem pomocy z urzędu pracy dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej... czy mogę dodatkowo dotację dalszej prosperująca firmy np zakup auta dostawczych? Z poważaniem Podbielski Wojciech
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas