Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie za szybą w miejsce karty parkingowej

26.10.2015
Autor: Agata

Czy mogę korzystać z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Z dniem 30 września bieżącego roku utraciło ważność poprzednie orzeczenie. Na komisji stawiłam się 5 października. Po 14 dniach otrzymałam orzeczenie wraz z prawem do otrzymania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Złożyłam stosowne dokumenty w Urzędzie Miasta (Wydział Zdrowia). Niestety PROCEDURA może potrwać kolejne 30 dni (dokumenty są wysyłane ze Świnoujścia do Szczecina). Czy przez ten okres oczekiwania na kartę mogę korzystać z miejsc parkingowych pozostawiając za szybą orzeczenie? Czy czas oczekiwania na PROCEDURĘ uniemożliwia mi wyjście z domu i dojechanie np. na rehabilitację w tym czasie, dopóki nie otrzymam tego niebieskiego kartonika?

Szanowna Pani,

Dokumentem uprawniającym do parkowania na „kopertach”, czyli miejscach wyznaczonych do parkowania osób z niepełnosprawnością, jest wyłącznie karta parkingowa.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie uprawnia do korzystania z „kopert”.

Należy pamiętać, że parkowanie na kopercie z kartą parkingową, która straciła ważność, jak również wyłożenie za szybę tylko orzeczenia ze wskazaniem do karty parkingowej, może skutkować otrzymaniem mandatu.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek składa się do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.

Obecna procedura w zakresie kart parkingowych odbywa się na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1446), które podyktowały zmiany zasad wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Stare karty parkingowe straciły ważność z dniem 1 lipca 2015 r.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1446).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 z późn. zm.).

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas