Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warunki transportu ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

22.07.2016
Autor: Janusz

Jakie warunki prawno-organizacyjne musi spełnić przewoźnik ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym, aby mógł realizować przewóz zlecony przez gminę?

Szanowny Panie,

Przewoźnik, w zależności od kilku czynników, takich jak masa pojazdu czy liczba miejsc dla pasażerów, musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane przez właściwy organ.

Wykonując przewozy drogowe, jest on obowiązany użyć środków transportowych odpowiednich do danego przewozu oraz do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, wygody i należytej obsługi. Ponadto powinien on podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

Jakie kryteria muszą spełniać środki transportu? Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, nowy typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium naszego kraju, powinien spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu, czyli uzyskać świadectwo homologacji. Jednakże art. 70e pkt 2 lit. a) tejże ustawy obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu nie dotyczy pojazdu kategorii L (pojazdy dwu-, trzy- i niektóre czterokołowe), przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne.

Wymagania techniczne w tym zakresie określają:

  1. norma PN-ISO 7176-19 dotycząca wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania;
  2. norma ISO 10542-1:2001 załącznik A, odnośnie do wymagań dynamicznych dla mocowania szyn (prowadnic) w podłodze;
  3. regulamin EKG ONZ Nr 107 w zakresie wymagań dla pochylni do wprowadzania wózków inwalidzkich do pojazdu;
  4. regulamin EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Pojazdy przystosowane, używane do przewozu osób niepełnosprawnych, powinny zostać szczególnie sprawdzone przez diagnostę. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, diagnosta w toku badania technicznego powinien zweryfikować, czy zastosowane w pojeździe przedmioty wyposażenia i części były homologowane, w szczególności w odniesieniu do siedzeń, pasów bezpieczeństwa oraz punktów mocowania pasów bezpieczeństwa i siedzeń.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas