Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy muszę mówić pracodawcy o rencie socjalnej?

07.12.2015
Autor: Iwona

Dzień dobry, czy podejmując pracę muszę powiadomić pracodawcę o tym, że pobieram rentę socjalną?

Szanowna Pani,

W obowiązujących przepisach nie ma wprost sformułowanego obowiązku informowania pracodawcy o pobieraniu renty socjalnej. Jednak osoba pobierająca rentę socjalną jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty.

Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek. Co więcej, do końca lutego roku następnego należy przedłożyć w ZUS zaświadczenie o przychodach uzyskanych w roku poprzednim.

Warto także pamiętać o kwocie przychodu powodującej zawieszenie prawa do świadczenia. Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Poza tym zwykle pracownik podejmujący zatrudnienie jest zobowiązany do wypełnienia rozmaitych dokumentów kadrowych, w których m.in. zawarte jest pytanie o to, czy otrzymuje się świadczenie rentowe. Prawdziwość informacji podanych w ww. formularzu poświadcza się własnoręcznym podpisem, a więc podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oznaczać może poświadczenie nieprawdy.

Zatem mimo że w przepisach nie ma wprost sformułowanego obowiązku powiadamiania pracodawcy o pobieraniu świadczenia rentowego, de facto należy to zrobić.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas