Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Padaczka, cukrzyca i... lekki stopień

09.12.2015
Autor: barbara

Czy dziecko, u którego stwierdzono padaczkę, ponadto jest cukrzykiem I stopnia, nie kwalifikuje się do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Stanęłam na komisję i syn dostał lekki stopnień niepełnosprawności. Czy w w/w wymienionym przypadku jest możliwość odwołania się od orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim?

Szanowna Pani,

Jeśli nie zgadza się Pani z zapisami zawartymi w orzeczeniu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może Pani złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Nie możemy natomiast odpowiedzieć na pytanie, czy Pani dziecko kwalifikuje się do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ponieważ w obowiązującym systemie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności nie ma ustalonego katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Orzeczenie wydawane jest m.in. na podstawie oceny stanu zdrowia dokonanej przez przewodniczącego składu orzekającego oraz dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas