Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co się zmieni w 2016 roku?

29.12.2015
Autor: Beata Rędziak
kolaż czterech obrazków, dwa na górze przedstawiają niebieskie miejsce na parkingu dla osoby niepełnosprawnej i stopy małego dziecka, dwa niżej pokazują nauczycielkę pomagającą uczennicy i rozsypane drobne pieniądze na papierowych

Co przyniesie 2016 rok? Co się zmieni? Przypominamy o sprawach i przepisach, o których pisaliśmy na naszym portalu, a które wejdą w życie w roku 2016. O innych będziemy, jak zawsze, informować Was na bieżąco.

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1300 zł netto, czyli równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne może pobierać rodzic lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia (lub do 25. r.ż. – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki). Warunkiem przyznania świadczenia jest rezygnacja z pracy lub niepodejmowanie jej z powodu konieczności sprawowania opieki.

Więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym przeczytasz na naszym portalu.

Złotówka za złotówkę

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa, zwana „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę od państwa pomoc zmniejszy się o kwotę, o jaką powiększy się jej dochód, a nie, jak dotychczas, zostanie zupełnie wstrzymana.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji o ustawie, zwanej „złotówka za złotówkę” znajdziesz na naszym portalu.

Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach  i szkołach, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

To efekt nowego rozporządzenia w sprawie organizowania warunków kształcenia, opieki i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które Minister Edukacji Narodowej podpisał w sierpniu 2015 r.

Więcej obowiązku zatrudnienia nauczyciela wspomagającego przeczytasz w artykule na naszym portalu.

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 1850 zł brutto. Eksperci nie mają wątpliwości – wzrost płacy minimalnej od nowego roku wpłynie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością.

- Koszty płacy pójdą więc w górę, a dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zostanie na tym samym poziomie – mówiła nam we wrześniu 2015 r. Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL. – W związku z tym obawiam się, że niektórzy pracodawcy mogą mieć problemy z terminowym ponoszeniem kosztów płacy, szczególnie jeśli nie uda im się podwyższyć stawek za usługi od 1 stycznia przyszłego roku.

Płaca minimalna od początku 2016 r. w stosunku do obowiązującej w 2015 r. wzrośnie o 100 zł, czyli o 5,7 proc. Nie ulegną natomiast zmianie kwoty dofinansowań do pensji pracownika z niepełnosprawnością, które dla poszczególnych stopni niepełnosprawności wynoszą odpowiednio: stopień znaczny – 1800 zł, stopień umiarkowany – 1125 zł, stopień lekki – 450 zł. Ponadto kwoty mogą być podwyższone przy każdym stopniu o 600 zł dla pracowników ze schorzeniami specjalnymi (choroba psychiczna, epilepsja, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe; wyjątek: pracownicy niewidomi – zwiększone dofinansowanie dla stopnia znacznego i umiarkowanego).

Na naszym portalu znaleźć można artykuł, w którym informowaliśmy szerzej m.in. o zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ozusowanie umów zleceń

1 stycznia 2016 r. wejdą też w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Zmiany spowodowane są nowelizacją Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla osób z niepełnosprawnością zmiany te mogą się okazać korzystne.

- Może być tak, że pracodawcy odejdą od tych umów, i będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością na umowy o pracę, gdyż to pozwoli im uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń,  a tym samym choć trochę zminimalizować koszty płacy – komentowała dla nas we wrześniu 2015 r. Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL. – Brak uzależnienia systemu dofinansowań do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością od płacy minimalnej podwyższa koszty zatrudnienia, tym bardziej, że u większości osób niepełnosprawnych wynagrodzenie w umowie o pracę to płaca minimalna, która co roku jest podwyższana.

Więcej informacji nt. nowego sposobu ozusowania umów zleceń znaleźć możesz na naszym portalu.

Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach

Kolejną zmianą dotyczącą zatrudnienia jest obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. przepis, zgodnie z którym pracodawca po upływie 33 miesięcy od zatrudnienia danego pracownika musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony.

Tak samo będzie musiał zrobić pracodawca, który zawarł już z pracownikiem trzy umowy na czas określony. Nie będzie to dotyczyło jedynie przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych oraz wykonywania pracy na czas kadencji.

O tym, czy zmiany w kodeksie pracy są szkodliwe dla pracowników z niepełnosprawnością, pisaliśmy na naszym portalu w sierpniu 2015 r.

Bezpłatna pomoc prawna

Od nowego roku dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej mają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Szczegółowe informacje o tym, kto może liczyć na darmową pomoc prawną i w jakim zakresie – na stronie stworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

7 punktów za nielegalne parkowanie na „kopercie”

Najprawdopodobniej 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowy taryfikator mandatów, zgodnie z którym nieuprawnione parkowanie na „kopercie” będzie karane 7 punktami (oraz oczywiście mandatem w wysokości 500 zł). Obecnie grozi to 5 punktami karnymi.

Nowy taryfikator mandatów trafił do ustaleń międzyresortowych pod koniec października 2015 r. Pod koniec roku projekt wciąż był na etapie uzgodnień. Jeśli do projektu taryfikatora nie zostaną zgłoszone uwagi, powinien on wejść w życie 4 stycznia.

Więcej o 7 punktach karnych za nieuprawnione parkowanie na „kopercie” na naszym portalu.

Dodatek do najniższych rent i emerytur

Jak podaje PAP, Sejm pracuje nad uchwaleniem jednorazowego dodatku do rent i emerytur, wynoszących mniej niż 2 tys. zł.

Propozycje PSL i PO to 350 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu w kwocie 900-1100 zł, 200 zł dla świadczeń w granicach 1100-1500 zł i 100 zł dla otrzymujących miesięcznie od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

Propozycja PiS  to 400 zł przy świadczeniach w kwocie do 900 zł i 50 zł dla rent i emerytur w przedziale między 1,5 tys. zł a 2 tys. zł. Pozostałe dwie kwoty są takie same, jak w propozycjach PO i PSL.

Dodatek miałby być wypłacony w 2016 r. wraz z marcowym świadczeniem.

Więcej o jednorazowym dodatku do rent i emerytur – w naszym artykule.

500 zł miesięcznie na dziecko

Rząd planuje, że od kwietnia 2016 r. miałoby być wypłacane świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, 500 zł miesięcznie przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko.

Świadczenie miałoby być wypłacane rodzicom lub opiekunom do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program skierowany jest także do samotnych rodziców.

Obecnie trwają konsultacje społeczne programu „Rodzina 500+”. Więcej na ten temat na naszym portalu.

Fizjoterapeuta na nowo

1 czerwca 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która przede wszystkim uznaje fach fizjoterapeuty za samodzielny zawód medyczny.

Reguluje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Nowe przepisy określają wymagania wobec osób, które chcą wykonywać ten zawód, oraz wprowadzają Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Prezydent podpisał ustawę 26 października 2015 r.

Pełny tekst Ustawy znaleźć można na stronach Rządowego Centrum Legislacji (plik PDF, 1059 KB).

Zmiana art. 22, czyli ograniczenie ulg

Od 1 lipca 2016 r. obowiązywać będzie nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiana przepisów ogranicza do wysokości 50 proc. ulgi dla firm, które nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób z niepełnosprawnością, a kupują usługi firm, które to robią. Ulgi wyliczane będą na podstawie najniższej pensji krajowej, co pomoże kontrolować system ich udzielania.

Zmienia się także wysokość kar dla pracodawców, którzy źle wyliczą ulgi – jest to trzykrotność różnicy między tym, co należało się PFRON, a tym, co do Funduszu nie wpłynęło, niemniej jednak wartość kary nie będzie wyższa niż 30 proc. udzielonej ulgi.

O burzliwych dyskusjach nad nowelizacją art. 22 Ustawy o rehabilitacji, w którym są informacje o ulgach, pisaliśmy w naszych artykułach.

Nowe zasady wystawiania legitymacji osoby z niepełnosprawnością

Nowe przepisy regulują zasady wystawiania legitymacji osoby z niepełnosprawnością. Od 1 października 2016 r. będzie ona wydana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, nie może być on jednak dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat.

Wyrobienie legitymacji będzie bezpłatne. 15 zł zapłacimy jedynie w sytuacji, gdy konieczne będzie wydanie duplikatu dokumentu.

Zmiana kwot zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada 2016 r. planowana jest zmiana kwot zasiłku rodzinnego. Zasiłki te wzrosną o 6 zł i wyniosą:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Legitymacje Osoby niepełnosprawnej
  Tomasz
  14.11.2016, 11:16
  Mam legitymacje od roku 2012 stopień Umiarkowany ..Czy ona nadal jest ważna ..Dostałem na stałe ..Mam protezy w kręgosłupie ..
  odpowiedz na komentarz
 • Rodzina 500 plus,a niepeinosprawny ojciec
  niepelnosprawny ojciec
  29.10.2016, 16:50
  Dlaczego niepelnosprawny ojciec , ktory ma jedno dziecko now now otrzymuje 500 zlotych,czy dzici niepelnosprawnych rodzicow now mama prawa do 500 plus.Czy rzad zapomnial o dzieciach niepelnosprawnych rodzicow,czy chce je zniszczyc.
  odpowiedz na komentarz
 • CO z rentami rodzinnymi ?
  Jedna z wielu
  15.10.2016, 01:32
  Dlaczego matki dzieci niepełnosprawnych które zostały wdowami muszą do końca swojego życia dzielić się z swoimi niepełnosprawnym dzieckiem wypracowaną przez zmarłego męża rentą rodzinną . Dlaczego tak bezwzględnie ustawodawca podzielił kobiety na matki- żony zdrowych dzieci / te po osiągnięciu pełnoletności dzieci uzyskują pełną rentę emeryturę po zmarłym mężu / a wdowy które zostały z niepełnosprawnymi dziećmi które uzyskują 50 % renty rodzinnej pozostałe 50 % przysługuje niepełnosprawnemu dziecku . Czy taka matka żona dziecka niepełnosprawnego to jakaś gorsza matka i żona od matek i żon ZDROWYCH DZIECI !?? Kto i kiedy się tym zajmie ?? Matka - opiekunka niepełnosprawnego dziecka z połową renty rodzinnej należnej po zmarłym mężu nie ma prawa do jakichkolwiek dodatkowych świadczeń z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem gdyż ustawodawca nie przewiduje większych dochodów dla owdowiałych żon i matek niepełnosprawnych dzieci jak 800zł/m . CZY TE USTAWOWE WPYCHANIE w NĘDZĘ KOBIET - MATEK - ŻON KTÓRE URODZIŁY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO ....... TO wymierzona w nią ukryta KARA !!? Czym różni się matka żona zdrowych dzieci i matka żona niepełnosprawnego dziecka a no różni się tym że na starość uzyskuje jedynie POŁOWĘ z WYPRACOWANEJ PRZEZ ZMARŁEGO MĘŻA RENTY RODZINNEJ w przeciwieństwie do matek - żon dzieci zdrowych Tym matką żonom po uzyskaniu przez dzieci pełnoletniości należy się 100 % renty rodzinnej !! PYTAM KTO i KIEDY ZAJMIE się TYM JAWNYM OPARTYM NA " PRAWIE " i WYROKACH TK ....DYSKRYMINOWANIEM ŻON i MATEK DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !?
  odpowiedz na komentarz
 • podwyżka
  Dori
  05.10.2016, 20:58
  proponuję też zbierzmy się wszyscy i protestujmy. Musimy coś zrobić, bo do końca życia będziemy klepać biedę. Jeśli chcecie piszcie do mnie dorotta.lis@wp.pl Nikt nam nie pomoże
  odpowiedz na komentarz
 • ZADRWON RZAD POSŁOWIE PiS INWALIDÓW CO MAJA 1 GRUPE INWALIDZTWA?PREZYDETEM DUDĄ
  inwalida 1 grupy
  01.07.2016, 18:11
  PiS BRAK ZNAJOMOSCI KONSTUCJE POSÓWAJ ABZDURNE UCHWAŁY TO POTERDZA SAM PREZYDET DUDA i RZAD PiS CALKOWICE ZAPOMNIELI ZZE ZYJA KO NICH DYSKMINOWANI IWALIDZI CO RZAD N CHAMOWTO POPIERA WRECZ PODWYSZA ZABIERAJAC INWALIDA i EMERYTA DALI GROSZOWE PODWYSZKI NAWET NIESTARCZY NA LEKI i ŚREDNIE ZYCIE SOBIE GRUBE TYSIACE NARODOWI AŻ 0.20 zł DODATKÓW PIELEGNACYJNYCH i OPIEKUNCZYCH . UNI POLSCE JEST NAJNISZE SWIADCZENI A AKTULIZACJE SPRZETU ŻEBY UŁATWIC ZYCI LUDZA STARSZYMi INWALIDA 1grupy PIENIADZE SA KASIE NA ODPRAWY i NAGRODY GRUBE TYSIACE MIALA PANI SZYDLO OBIECYWAŁA WIELKA POMOC WICEPREMIER POL PSL OBIECYWAŁ ŻE LEGITYMACJE NA PARKOWANIE STREFACH NA KOPERTACH RZAD PO-PSL ŁAMALI CAŁA KONSTUCJE I TRAKATY UNIJE POLSKI RZAD DOPUSZCZA DO CHAMOWATEGO PONIZANIA CZLOWIEK SKAD PiS CZERPIE POMYSŁY POMAGAC DZIECIA 500+ ILU ODMOWONO POMOCY MASE LUDZA JAK PRACUJA CAŁY DZIEN EFEKTY SUKSESU PiS WRAZ PREZYDET A.DUDA CO ZROBILI PRZEZ 8 MIESIECY KPLETNIE NIC ZADRWIL CZESCI NARODU /
  odpowiedz na komentarz
 • pilęgnacyjny
  niepełnosprawna chorująca na SM
  16.05.2016, 20:00
  BY mogli podwyższyć te 153 zł pielęgnacyjnego zamiast zajmować się legitymacjami :/
  odpowiedz na komentarz
 • dotacja na rozpoczęcie działalności - fikcja
  MAG
  05.05.2016, 13:16
  Dzisiaj, dowiedziałem się że dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych to fikcja. W moim powiecie na CAŁY ROK została przydzielona kwota 60 tyś do podziału. Pytam jak się to ma do deklarowanej 15krotnej średniej krajowej gdy ta kwota nie zaspokoi nawet 2 wniosków. KPINA
  odpowiedz na komentarz
 • podziękowanie
  Cecylia Ołdakowska
  04.05.2016, 19:58
  powiem krótko. cenzura istnieje. koleżanka wpisała komentarz, który mógł się nie spodobać i co nie ma go wśród innych wpisów. spodziewam się, że mojego też nie będzie. ale co tam. puki co, to kiepsko wypada to rządzenie. uderzacie w najsłabszą część społeczeństwa.w nas niepełnosprawnych. zabieracie ulgi na bilety? i co jeszcze.'Dziękujemy" samochwalstwo rządu jest niesamowite. nie chcę takiego prawa i takiej sprawiedliwości.
  odpowiedz na komentarz
 • Brak zatrudnienia osób niepelnosprawnych
  Kiki
  09.04.2016, 00:11
  Od kiedy pamiętam Ciężko znaleźć pracę dla osób niepełnosprawnych rynek kuleje i zarobki też bo powinien osoby zrabiac tyle co szef dostaje dofinansowanie !!!
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek pielęgnacyjny 153 zł
  ciesielska
  05.03.2016, 17:39
  Kiedy zmiana kwoty zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł dla niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Kpiny z Emerytury
  Marian z Piotrkowa
  21.01.2016, 11:47
  Mam obecnie 74 lata ,za sobą 21 lat pracy w Przemyśle,21 lat w Rzemiośle, w tym pierwszym zagubiono moje dokumenty zarobków z ponad 10 lat.Wegetuję z emeryturą na poziomie .zasiłku
  odpowiedz na komentarz
 • Karty parkingowe
  Misia
  11.01.2016, 23:37
  Ile wynosi opłata ewidencyjna przy odbieraniu karty parkingowej?
  odpowiedz na komentarz
 • PYTANIE
  Małgorzata
  04.01.2016, 11:31
  A CO Z ZASIŁKIEM PIELĘGNACYJNYM 153 ZŁOTE NIE ZMIENIANYM OD LAT. ?????????
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłki pielęgnacyjne
  niesprytny
  03.01.2016, 10:09
  Kiedy zostaną podwyższone zasiłki pielęgnacyjne?
  odpowiedz na komentarz
 • a gdzie podwyżki dla opiekuna osób starszych
  Janeczko
  02.01.2016, 16:19
  Miały być od lipca nadal jest 520zl i też były obiecanki a teraz jest cisza czy rząd zapomniał o nas
  odpowiedz na komentarz
 • renty
  mietek
  31.12.2015, 17:22
  Kiedy wreszcie zlikwidujecie stary portfel b dodanie 50 zł za SLD to nie jest likwidacja starych "portfeli" tylko jałmużna i to zrobiło SLD które podobno jest partią dbającą o ludzi biednych, a w praktyce ???
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawny
  Darko
  31.12.2015, 16:07
  Witam serdecznie.A co z zasiłkami pielęgacyjnymi które wynoszą 153zł.Nie są podnoszone od dobrych 7 lat...
  odpowiedz na komentarz
 • To pic na wodę fotomontarz
  Justyna
  31.12.2015, 15:59
  Nadal nie ma polepszenia sytuacji dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pracodawcy nie chcą zatrudniać takich osób bo nie mają z tego tytułu korzyści. Osoby z lekkim stopniem nie są liczone jako niepełnosprawne. Odkąd posiadam orzeczenie słyszę teksty: "jak pani będzie miała stopień umiarkowany to proszę się zgłosić". Otrzymuję zasiłek okresowy tzn. jak gmina nie ma kasy to nie mam świadczenia i nikogo nie interesuje że nie mam na czynsz czy na chleb dla dziecka i dla siebie (106 zł czy obecne 118 zł nie pokrywają kosztów utrzymania dziecka nie wspomnę o dwóch osobach). Ulg żadnych nie mam. Chciałbym pójść z dzieckiem do zoo czy do muzeum ale bilety są drogie. Żadna fundacja czy stowarzyszenie też mi nie chcą pomóc bo tylko udają działania polegające na wsparciu niepełnosprawnych. To przykre że osoby z lekkim stopniem są wykluczane społecznie a co za tym idzie łamane są ich prawa konstytucyjne już nie wspomnę o konwencji ONZ dot. osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • A co z zasiłkami pielęgnacyjnymi.?
  znaczny.
  30.12.2015, 11:30
  Jak zwykle nie ma wzmianki o podwyżce zasiłku pielęgnacyjnego,w niezmiennej wysokości od 10 lat w kwocie 153zł.PIS ma niepełnosprawnych gdzieś,tak jak poprzednie ekipy rządzących.Zasiłek ten powinien być zrównany z dodatkiem pielęgnacyjnym.
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ na dziecko
  tomas
  30.12.2015, 07:32
  jezeli rodzc jest niepelnosprawny i jest jedno dziecko to kryterjum dochodowe 800 czy 1200
  odpowiedz na komentarz
 • Państwo troszczy się o niepelnosprawnych w teorii
  Inwalida i osoba o białej lasce
  29.12.2015, 21:55
  Oświadczam, że ja niepełnosprawny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jestem jednym z wielu gdzie państwo: 1. nie myśli o przyszłości dla osób niepełnosprawnych, 2. zniechęca do dalszego życia osoby niepełnosprawne, 3. nie troszczy się i nie wspiera duchowo osób niepełnosprawnych w razie potrzeby, 4. zatrudnia bezdusznych i nie mających sumienia urzędników odbierających osobom niepełnosprawnym jedyne źródło utrzymania, czyli zasiłek np. w razie przygarnięcia przez obcych ludzi dobrej woli mających dwóch niepełnosprawnych synów, bezdomnego mężczyzny lat 61 będącego osobą niepełnosprawną bez nogi, pomagającego w miarę możliwości tym niepełnosprawnym dwóm synom i śpiącego mimo zimna w łóżku znajdującym się w ganku bez podłogi, gdzie bezduszni urzędnicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu na Podkarpaciu potraktowali tych obcych ludzi jako rodzinę odbierając w 2015 roku bezdomnej osobie niepełnosprawnej bez nogi z Narola zasiłek w wysokości 529 złotych jako jedyne źródło utrzymania między innymi na lekarstwa, przez to zmarł pod koniec października 2015 r. na zawał serca nie kupując lekarstw i jedząc tylko to co otrzymał lub to co znalazł, 5. patrzy przez palce na nepotyzm i protekcję, tylko każe osobom niepełnosprawnym nawet kilkanaście lat czekać w kolejkach jak np. 13 lat na endoprotezoplastykę stawu biodrowego, gdzie wyznaczono termin operacji na 2028 rok, pozwala bardziej cierpieć w niepewności i szybciej umierać, nie pomaga znaleźć pracy między innymi dla osób niepełnosprawnych, a zależy na leczeniu, rehabilitacji bez kolejki i znalezieniu pracy swoim rodzinom, kolesiom, czy bogatym, 6. nie refunduje na lekarstwa ratujące życie, operacje również ratujące życie za granicą, nie dofinansowuje lub stosuje i to biurokratycznie jednocześnie pomniejszające z roku na rok symboliczne dofinansowania na potrzeby protez, wózków inwalidzkich, specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób z porażeniem ruchowym, niewidomych i niedowidzących, aktywnego udziału w zorganizowanych integracyjnych spotkaniach, zawodach sportowych dla biednych osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących tworząc jednocześnie tylko na pokaz nie mających pieniędzy większość szkół specjalnych, integracyjnych klubów sportowych, fundacji, związków, organizacji, stowarzyszeń dla niepełnosprawnych oraz zezwala na łatwe powstawanie fikcyjnych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych przez oszustów zgarniających miliony złotych, 7. nie dostosowuje większości stron internetowych, programów telewizyjnych, telefonów np. w formie wysyłania SMS-ów w razie wzywania pomocy dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, niedowidzących i głuchoniemych. 8. poniża, dyskryminuje osoby niepełnosprawne w życiu osobistym, kulturalnym i zawodowym, 9. daje osobom niepełnosprawnym na każdym kroku życie pod górkę, 10. stwarza napotykać osobom niepełnosprawnym przeszkody biurokratyczne, zanim coś osiągną lub zrealizują, 11. zalicza osoby niepełnosprawne do drugiej kategorii społeczeństwa, 12. odtrąca, odrzuca, odpycha osoby niepełnosprawne od społeczeństwa, życia naukowego, kulturalnego i gospodarczego, 13. nie dowartościowuje osób niepełnosprawnych, uznaje je za gorszych w społeczeństwie, bycia nieprzydatnym dla Polski niepełnosprawnych intruzów, obciążeniem dla społeczeństwa, niepotrzebnym i zbędnym w społeczeństwie, w życiu naukowym, kulturalnym i gospodarczym, a więc w ekonomicznie niewolniczej pracy, 14. dąży do wyeliminowania osoby niepełnosprawne, 15. tworzy dla niepełnosprawnych drogi z barierami, a dopiero po interwencji drogi bez barier i to z wielkimi trudnościami, 16. tworzy w miastach na wielu parkingach zbyt wąskie koperty parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie nadające się dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, czyli 2,5 m szerokości zamiast 3,6 m szerokości, a także bez znaków drogowych pionowych o symbolu D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b „parking zadaszony” z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem), a tylko z namalowanym na kopercie znakiem poziomym P-20 stwarzając tym samym niewidoczność w razie opadów śniegu, deszczu oraz zawsze z daleka, a tworzenie takich kopert jest niezgodne z przepisami techniczno–budowlanymi (Prawo Budowlane, rozdz. 3): „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) i podlega podlegać karze grzywny między innymi następującego art. 85a kodeksu wykroczeń: § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności, 16. pozwala na to, że policji, straży miejskiej, ochroniarzy centrów handlowych nie interesują nielegalnie parkujący kierowcy na kopertach parkingowych, natomiast policja i straż miejska kontroluje i karze mandatem dopiero po uprzednim powiadomieniu przez świadka nielegalnie zaparkowany pojazd, przez co naraża się też świadka na niebezpieczeństwo ze strony obserwującego powiadomienie nielegalnie parkującego kierowcy i dlatego też tacy świadkowie boją się powiadamiać, 17. Jeśli zdrowy kierowca zaparkuje bez biletu na normalnej kopercie strefy płatnego parkowania to natychmiast zjawia się kontroler, aby wypisać mandat, 18. utrudnia w życiu osobom niepełnosprawnym i przez to są niedoinformowane osoby niepełnosprawne poprzez różne przepisy w różnych miastach Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące w jednym mieście bezpłatnego, a w innym mieście płatnego parkowania w płatnej strefie zamieszczając przed strefą płatnego parkowania cennik parkowania tylko dla zdrowych kierowców, a nie zamieszczając żadnych informacji dla osób niepełnosprawnych, a także stosuje w różnych miastach różne przepisy dotyczące ulg przejazdowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej i przed udaniem się do danego miasta państwo sprawia osobom niepełnosprawnym dużo trudu w poszukiwaniu odpowiednich przepisów ustanowionych przez dane miasto. 19. rzuca kłody pod nogi chętnym do pracy rencistom w ekonomicznie niewolniczej pracy i stwarza możliwość wpadania w pułapkę świadczeniową powodującą między innymi obawę lub brak podjęcia pracy ze strachu przed utratą świadczenia, której zdecydowaną przeciwniczką jest minister pracy i polityki społecznej pani Elżbieta Rafalska zgodnie z wypowiedzią minister pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z dnia 9.12.2015 r. na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/300993 w artykule pt. „Minister Elżbieta Rafalska: wesprzemy rodziny”, w którym to minister pracy i polityki społecznej pani Elżbieta Rafalska poruszyła pułapki świadczeniowe dla osób niepełnosprawnych, które trzeba zlikwidować oraz stwierdziła, że jest zdecydowaną przeciwniczką takiej sytuacji, że ktoś nie podejmuje pracy ze strachu przed utratą świadczenia. Ważne jest, by zachęcać ludzi do aktywnego zarobkowania i im to ułatwiać, a nie budować strach przed podjęciem aktywności zawodowej, a więc dorabiającym osobom niepełnosprawnym do najniższej w Europie głodowej renty a więc poniżej minimalnego wynagrodzenia, zmusza do bycia niewolnikiem w pracy pod względem finansowym, a przez to też do życia w biedzie, „gnębi” i „uśmierca” też dorabiających do otrzymujących w Rzeczypospolitej Polskiej najniższej w Europie głodowej renty, a więc dużo poniżej minimalnego wynagrodzenia rencistów, czyli osoby niepełnosprawne pod względem finansowym, poprzez zwracanie uwagi raz na trzy miesiące na limity do 70 proc. zaniżonego, zmiennego, niestałego, czyli podobnie jak według aktualnego kursu walutowego, a więc skandalicznego, bezprawnego, niesprawiedliwego, dyskryminacyjnego, nagłego, z dnia na dzień niezapowiedzianego i to bez żadnego powiadamiania o kilka dni wcześniej, bez żadnej przyczyny ekonomicznej ze strony pracodawcy, bez winy zatrudnionego emeryta, rencisty niezwiązanego z sytuacją w miejscu pracy, czy też zmianą zakresu praw obowiązków w pracy z roku na rok w coraz wyższej kwocie, powodującego przez zatrudnionego emeryta, rencistę rezygnację z części zaplanowanych wydatków pomniejszanego wynagrodzenia każdego roku od dnia 1 września na przykład: • od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. aż o 108,80 złotych brutto, a od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. o 78,00 zł w dół i • od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. aż o 140,00 złotych brutto, a od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. o 111,70 zł w dół z powodu spadku w drugim kwartale 2014 r. o 155,03 zł przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 3.739,97 zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. oraz spadku w drugim kwartale 2015 r. o 200 zł przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 3854,88 zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r. nie mającego jak już wyżej wspomniałem nic wspólnego z pracą, a będącego dla zatrudnionego emeryta, rencisty tym, co piernik do wiatraka mimo zdobytego wykształcenia i dobrze płatnego stanowiska pracy, również niedowartościowanego w życiu zawodowym, poniżanego zawodowo, pokrzywdzonego, nie wspieranego duchowo tylko doprowadzanego też do załamania nerwowego, biurokratycznie dyskryminowanego, niesprawiedliwie traktowanego, gorszego od zdrowych pracowników w wieku produkcyjnym zatrudnionych na takim samym stanowisku i pracujących również na cały etat oraz otrzymujących wyższe, stałe i bez żadnej obniżki wynagrodzenie, a zdrowym pracownikom w wieku produkcyjnym obiecuje przed wyborami podwyżki i realizuje je po wyborach, 20. przyznaje co trzy miesiące niesprawiedliwie zmienne limity tylko 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli podobnie jak według aktualnego kursu walutowego dorabiającym osobom niepełnosprawnym do otrzymywanej w Rzeczypospolitej Polskiej najniższej w Europie głodowej renty, a więc dużo poniżej minimalnego wynagrodzenia, czyli stosuje zasady nierówności rencistów, a więc dorabiających osób niepełnosprawnych z innymi zdrowymi osobami do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości według ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych niezgodnej z normami prawnymi zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a więc traktowana jest niezgodnie z artykułami 32 i 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułami 27 i 28 sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a opublikowanej w Dzienniku Ustaw, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r., 21. traktuje zbyt rygorystycznie żądając podniesionym głosem okazania legitymacji o niepełnosprawności od znanych z widzenia i wielokrotnie widzianych osób niepełnosprawnych uprawnionych do zakupu biletów ulgowych lub do bezpłatnych przejazdów oraz zbyt rygorystycznego żądania zapłaty wysokiej opłaty karnej, w przypadku braku w/w legitymacji z powodu np. zapomnienia, czy zostawienia w innej torbie lub w kieszeni innego ubrania, 22. traktuje gorzej osoby niepełnosprawne od studentów, kiedy to jeszcze do 31.12.2010 r. osoby niepełnosprawne wraz ze studentami mieli jednakowe ulgi w wysokości 37% i 49 % na przejazdy środkami komunikacji publicznej PKP i PKS, a potem Prezydent Bronisław Komorowski i Premier Donald pomyśleli tylko o studentach domagających się wyższych ulg na przejazdy publicznymi środkami komunikacji PKP i PKS, a nie o osobach niepełnosprawnych mających nadal 37% i 49 % i od 1.01.2011 r. studenci mają 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Oprócz tego niesprawiedliwością dla osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności oprócz niższych od studentów ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej PKP i PKS są też ulgi aż w wysokości 95% dla opiekunów tych to osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności. Moim zdaniem osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie powinny jednakowe ulgi w wysokości 95%. Również skandalem jest to, że emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne mają tylko 2 razy w roku ulgę w wysokości 37%, a nie cały czas na wszystkie przejazdy, 23. nie interesuje się uprzywilejowaną obsługą osób niepełnosprawnych poza kolejnością w sklepach, punktach usługowych, bankach, kiedy gdy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasach socjalizmu w każdym sklepie, punkcie usługowym, banku wisiała zawsze informacja następującej treści: „Inwalidzi i kobiety ciężarne obsługiwani są poza kolejnością”, to chętniej i w praktyce obsługiwano inwalidów i kobiety ciężarne poza kolejnością. Teraz w Rzeczypospolitej Polskiej mimo, że niektóre kasy mające symbole niepełnosprawności nad kasami dla osób niepełnosprawnych, to tylko teoretycznie, gdyż są nieczynne oraz przy tych kasach kasjerzy udając, że nie widzą niepełnosprawnych klientów obsługują tylko stojących w kolejkach zdrowych klientów nie zwracając uwagi na niepełnosprawnych klientów i kobiet w ciąży, gdyż też im bardziej zależy na szybkiej obsłudze według kolejności zdrowych klientów. Większość kasjerów obsługuje osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży tylko w ramach przeprowadzanej kontroli z zewnątrz. Gdy tylko osoba niepełnosprawna chce sama być obsłużona bez kolejki, to zdrowi klienci traktują osoby niepełnosprawne jako intruzy zwracając strasząc nas podniesionym głosem, a kasjer nie stanie w obronie osób niepełnosprawnych. Zdrowy klient widząc idącą do kasy lub do lady osoby niewidome lub niedowidzące o białej lasce nagle przyśpiesza chcąc w ostatniej chwili wyprzedzić osobę o białej lasce w drodze po to, aby jako pierwszy stanąć przy kasie lub przy ladzie i aby szybciej zostać obsłużonym przed osobą o białej lasce.
  odpowiedz na komentarz
 • a jeśli pierwsze dziecko jest pełnoletnie cze wtedy drugie liczymy jako drugie czy jako pierwsze ,czy limit dochodowy nie dyskryminuje dzieci, których rodzice pracują na kilku zmianach by im zapewnić lepsze,godne życia ? czy to źle ??? i
  Anna
  29.12.2015, 18:16
  a jeśli pierwsze dziecko jest pełnoletnie cze wtedy drugie liczymy jako drugie czy jako pierwsze? ,czy limit dochodowy nie dyskryminuje dzieci, których rodzice pracują na kilku zmianach by im zapewnić lepsze,godne życia ? czy to źle ???
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas