Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rehabilitacja lecznicza w ubezpieczeniu społecznym rolników

05.01.2016
Autor: oprac. Anita Siemaszko, materiał przygotowany we współpracy z KRUS, fot.
Źródło: Integracja 6/2015
czerwony traktor na polu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest instytucją powołaną do kompleksowej obsługi odrębnego ubezpieczenia społecznego rolników.

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Dlatego też rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymagania.

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą skorzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z trzech warunków:

 1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, w pełnym zakresie,
 2. podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 3. mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS – świadczenia na wniosek lekarza

Do występowania z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne uprawnieni są m.in. lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS, w związku z rozpatrywaniem wniosków rolników ubiegających się o rentę rolniczą lub przedłużenie zasiłku chorobowego. Ich ustalenie w sprawie skierowania na rehabilitację leczniczą jest częścią orzeczenia i stanowi wniosek o potrzebie takiej rehabilitacji.

Wszystkim innym wniosek o potrzebie rehabilitacji wystawiają lekarze prowadzący leczenie (tj. każdy lekarz uprawniony do prowadzenia praktyki lekarskiej, szczególnie lekarz ubezpieczenia społecznego). Lekarz wnioskujący o potrzebie rehabilitacji wypełnia wniosek (według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, dla celów leczenia uzdrowiskowego, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych).

UWAGA! Rolnicy (lub członkowie ich rodzin), jako objęci powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnieni do świadczeń z ubezpieczenia społecznego KRUS, nie ponoszą żadnych opłat za badania diagnostyczne i wystawianie wniosków o wyjazd na turnus rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje (pełen wykaz Centrów, Ośrodków i zakładów rehabilitacji leczniczej na stronie internetowej KRUS).

UWAGA! Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – można przyznać świadczenie zdrowotne, jakim jest rehabilitacja, ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Jak się ubiegać o możliwość uczestniczenia w rehabilitacji leczniczej?

 1. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.
 2. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania zlecone przez lekarza.
 3. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje przez 6 miesięcy, rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy.
 4. Wnioski są rejestrowane, sprawdzane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie.
 5. W przypadkach zasadności takiego leczenia (decyzję wydaje lekarz inspektor orzecznictwa lekarskiego KRUS) – rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu.
 6. Gdy rolnik wyrazi zgodę na termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
 7. Przyznawanie świadczenia rehabilitacyjnego odbywa się z zachowaniem zasady pierwszeństwa osób. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby:
  • dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej,
  • którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca KRUS lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

8. Rehabilitacja może być kontynuowana w miejscu zamieszkania – w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach usprawnienia leczniczego.

UWAGA! Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty dojazdu do placówki rehabilitacyjnej najtańszym dostępnym środkiem transportu zbiorowego (podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.).

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez NFZ.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1993 roku organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych lub uprawnionych.

Z rehabilitacji w KRUS korzystać mogą dzieci w wieku szkolnym (7–15-letnie), których przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów uprawnione jest do świadczeń Kasy. Podstawę skierowania na turnus stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych KRUS), wystawiony przez lekarza leczącego.

Skierowanie dziecka do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS. Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są dzieci z chorobami układu ruchu i układu oddechowego. Przede wszystkim najbardziej potrzebujące tej formy leczenia, czyli te, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Turnusy trwają 21 dni i są organizowane w zakładach opieki zdrowotnej – zarówno w Centrach Rehabilitacji Rolników, jak i sanatoriach współpracujących z Kasą. Centra KRUS dysponują bazą zabiegową pozwalającą leczyć m.in. dzieci po przebytych operacjach narządu ruchu oraz z wadami postawy: skrzywieniem kręgosłupa lub płaskostopiem. Natomiast w sanatoriach współpracujących organizowane są turnusy w zakresie chorób układu oddechowego. Zarówno Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące z KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy z innymi pracownikami organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.


Materiał przygotowany we współpracy z KRUS

logo KRUS

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas